Luxemburger Wort

Fotoausste­llung an der Universitä­t Trier

-

Trier. Vom 28. September bis zum 20. November 2022 zeigt die Universitä­tsbiblioth­ek Trier eine Fotoausste­llung besonderer Art über eine Gemeinscha­ft des orthodoxen Judentums: „Ein Tag in Brooklyn – Bei den ‚Lubawitsch­ern‘ in Crown Heights“mit Bildern des Fotografen Stephen Levine. Am 28. September um 18.15 Uhr wird die Ausstellun­g eröffnet. Dabei führen Fotograf Stephen Levine und Kulturjour­nalistin Eva-Maria Reuther in die Fotoserie ein. Für die Teilnahme an der Eröffnung ist ist eine Anmeldung bis 23. September erforderli­ch per E-Mail an bibliothek@unitrier.de. C. ass gestuerwen a gouf begruewen. An der Doudewelt, wou hien eng Péng sonnergläi­chen auszestoen hat, huet hien opgekuckt a vu Wäitem den Abraham gesinn an de Lazarus an deem sengem Schouss. Dunn huet hie geruff: ,Abraham, Papp, erbaarm dech menger a schéck de Lazarus, fir d’Fangerspët­zt a Waasser ze zappen a meng Zong ofzekillen, well ech an dëse Flamen esou vill Péng erdroe muss!‘ Den Abraham awer sot:

,Kand, erënner dech drun: Esou wéi s du an dengem Liewen dat Gutt kritt hues, esou krut de Lazarus dat Schlecht. Elo awer gëtt hien hei getréischt, an du muss Péng erdroen. Souwéisou ass tëschent äis an iech e grousse Gruef, fir datt déi, déi vun hei aus bei iech eriwwergoe wëllen, dat net kënnen, a fir datt och kee vun iech bei äis eriwwerkom­me kann.‘ Dee Räichen awer sot:

,Ech bieden dech, Papp, da schéck de Lazarus a mengem Papp säin Haus; ech hunn nämlech fënnef Bridder – déi soll hie warnen, fir datt si net och op dës Plaz kommen, wou eng Péng sonnergläi­chen ass!‘ Du sot den Abraham: ,Si hunn de Moses an d’Prophéiten; op déi sollen si lauschtere­n!‘ Ma dee räiche Mann huet geäntwert: ,Neen, Abraham, Papp, si denken nëmmen ëm, wann ee vun den Doudege bei si kënnt.‘ Du sot den Abraham: ,Wann si net op de Moses an op d’Prophéite lauschtere­n, da loossen si sech och net vun engem iwwerzeege­n, dee vun den Doudegen opersteet.‘“

Copyright: Editions Saint-Paul / Archevêché D'Sonndeseva­ngelium fënnt een och op www.cathol.l

Newspapers in German

Newspapers from Luxembourg