Lët­ze­buer­ger Buch­prä­is 2018

Tageblatt (Luxembourg) - - Agenda Culturel -

Die nach­fol­gen­de Short­list wur­de ges­tern auf der Frank­fur­ter Buch­mes­se vor­ge­stellt. Der Preis wird am 15. No­vem­ber im Rah­men der „Wal­fer Bi­cher­de­eg“ver­lie­hen.

Li­te­ra­tur/Lit­té­ra­tu­re

Sa­mu­el Ha­men: V wéi vreckt, w wéi Vi­tess, Edi­ti­ons Guy Bins­feld

Je­an Schoos: Schaarf Mu­ni­tioun, Edi­ti­ons Guy Bins­feld

Ni­co Hel­min­ger: Ku­erz Chro­nik vum Menn Mal­ko­witsch sen­gen Deeg an der Lo­ge, Edi­ti­ons Guy Bins­feld

Ro­land Mey­er: Wenn im­mer al­les so ein­fach wä­re, Op der Lay

Car­la Lu­ca­rel­li: La dis­pa­ri­ti­on de Wan­da B., Edi­ti­ons Phi

Kan­ner­buch/Li­v­re pour en­fants

Tho­mas Schoos/Keong ASong: Wooow!!! Lët­ze­buerg, Edi­ti­ons Guy Bins­feld

Chris­tia­ne Grün: Clo­do, Edi­ti­ons Saint-Paul

Re­née We­ber: Den Hu an dat klengt Ge­spenst, Op der Lay

Ma­rie-Isa­bel­le Cal­li­er: De Schatz vu Lu­ci­lin­bur­huc, Edi­ti­ons Schort­gen

Ca­thy Cle­ment: De Fa­ert Uasch, Edi­ti­ons Schort­gen

Sach­buch/Li­v­re thé­ma­tique

Mi­ke McQuai­de: An American in Lu­xem­bourg, Edi­ti­ons StPaul

Chris­to­phe Na­din, Fränk

Schleck: Le cy­clis­me dans la peau, Edi­ti­ons Saint-Paul

Yves Stei­chen: Thier­ry Van Wer­ve­ke, Edi­ti­ons Saint-Paul

Pagli­a­ri­ni/Care­ga­ri: Eu­gè­ne Mous­set, Edi­ti­ons Schort­gen

Dif­fer­ding/Dif­fer­ding: De klen­ge Chef, Edi­ti­ons Schort­gen

Newspapers in German

Newspapers from Luxembourg

© PressReader. All rights reserved.