Berita Harian : 2019-03-18

KLASSIFIED­S : 45 : C45

KLASSIFIED­S

ISNIN, 1klassifie­ds C45 18 MAC, 2019 BH Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Guaman Guaman 228 228 228 228 228 228 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO : WA-29NCC-3504-12/2018 JABATAN KERJA RAYA CERKENAAN : ZURAIDA CINTI SIDIK … PENGHUTANG (NO.K/P : 710303-10-5026 [Caru]) PENGHAKIMA­N : CANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA CERHAD … PEMIUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE NOTIS Kepada :- KENYATAAN TENDER ZURAIDA BINTI SIDIK ZURAIDA BINTI SIDIK P.O Cox 12839 50792 KUALA Lumpur No. 20 JALAN 4/3 TAMAN Sri Andalas 43300 Seri Kembangan Selangor Darul Ehsan ZURAIDA BINTI SIDIK Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembanguna­n Industri Pembinaan Malaysia/pukonsa/upkj/kementeria­n Kewangan dalam gred, kategori, pengkhusus­an dan jenis pendaftara­n yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :- G-3-03 Casmaria Apartment JALAN Samudera UTAMA TAMAN Samudera 68100 Catu Caves Selangor Darul Ehsan AMCIL PERHATIAN bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikemukaka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi MALAYA di KUALA Lumpur oleh sebuah bank berlesen yang ditubuhkan di Malaysia dan beralamat di Tingkat 17, Menara 1, Menara Kembar Cank Rakyat, No 33 JALAN Rakyat, 50470 KUALA Lumpur, dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah dan Notis Kebankrapa­n ini di PAPAN Notis Mahkamah Tinggi KUALA Lumpur dan di Alamat-alamat terakhir kamu yang diketahui iaitu di dan/atau di Gred, Kategori & Pengkhusus­an/kelas, Tajuk & Tajuk Kecil/ Kelas, Kepala & Sub kepala Pejabat yang memanggil tawaran Taraf / Jenis Syarikat* Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama Tempat dan Tarikh Dokumen Mulai Dijual Tempat, Tarikh & Waktu Tender Tutup Tajuk Projek Ba(k Kerjasapa Rakyat Malaysia Berhad KERJA LAPISAN IP J.k.r.melaka Bhg. Kontrak & Ukur Bahan IP JKR Melaka Bhg. Kontrak & Ukur Bahan IP JKR Melaka T1 Bumiputera CIDB Gred G3 Kategori B, Pengkhusus­an B04 & B08 Atau PUKONSA Kelas B Tajuk II Tajuk Kecil 1 Atau UPKJ Kelas B04 Kepala II, Sub Kepala 1a RM130.00 Pengarah, J.K.R. Melaka WATERPROOF­ING P.O Box 12839, 50792 Kuala Luppur No. 20 Jala( 4/3, Tapa( Sri A(dalas, 43300 Seri Kepba(ga(, Sela(gor Darul Ehsa( G-3-03, Casparia Apartpe(t, Jala( Sapudera Utapa, Tapa( Sapudera, 68100 Batu Caves, Sela(gor Darul Ehsa( PADA PERMUKAAN BUMBUNG DAN KERJA BERKAITAN BANGUNAN DI PUTRA SPECIALIST HOSPITAL (MELAKA) SDN. BHD. dan/atau di 25.03.2019 Hingga 08.04.2019 (Wang Pos, Bank Draf atau Kiriman Wang) dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam Akhbar tempatan bernama Cerita Harian dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke Atas kamu 14 hari selepas tarikh Akhir penampalan Atau pengiklana­n tersebut. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu Atas permohonan kamu di Mahkamah ini. Certarikh pada 28 Februari 2019 16.04.2019 (SELASA) 12.00 tengahari t.t. …... ………………………… . Penolong KANAN Pendaftar Mahkamah Tinggi MALAYA KUALA Lumpur Notis Penyampaia­n Ganti ini difailkan oleh Tetuan Goh Rafidah TAN yang beralamat di Clok A, Tingkat 10, Wisma Yakin, JALAN Masjid India, 50100 KUALA Lumpur, peguamcara bagi Pemiutang penghakima­n. (Rujukan kami : CR/JP/PF/24-18(HQ)/AFNI) Lawatan tapak dan sesi taklimat tender diwajibkan pada 25.03.2019 (Isnin) Jam 9.30 pagi di BAHAGIAN BANGUNAN IBU PEJABAT JKR MELAKA. Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender hanya penama yang tercatat di dalam sijil PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. hanya penama yang tercatat di dalam sijil PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Kontraktor/syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ. Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan, Guaman Guaman 222 222 Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos/ di atas nama Pengarah J.K.R. Melaka. Dokumen tender akan dikeluarka­n kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendak­i membawa perakuan/sijil Perakuan Pendaftara­n Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarka­n oleh Lembaga Pembanguna­n Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarka­n oleh (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil Kontraktor yang sah dikehendak­i membawa perakuan/sijil Perakuan Pendaftara­n Kontraktor, Sijil Pendaftara­n PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan). ASAL DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO. : BA-29NCC-6635-11/2018 Bahagian Pembanguna­n Kontraktor dan Usahawan ASAL PER : YUSOFF @ CHE SOH CIN HUSSIN (No. K/P : 511123-03-5145) … Penghutang Penghakima­n EX-PARTE : RHC CANK CERHAD (No. Syarikat : 6171-M) * Jenis Syarikat Tempatan : T1 – A1 – Syarikat 100% milik tempatan. Syarikat 100% milik tempatan syarikat tempatan yang disenaraik­an di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegar­a. Syarikat 100% milik tempatan syarikat tempatan yang disenaraik­an di BSKL Syarikat Usahasama yang diperbadan­kan di Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah warganegar­a. ATAU …Pemiutang Penghakima­n NOTIS Kepada : ATAU ATAU A2 – YUSOFF @ CHE SOH BIN HUSSIN No. 31, JALAN CM 2/3, Cukit Mahkota, Cangi, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan YUSOFF @ CHE SOH BIN HUSSIN 88, JALAN Melikai 44, Port Garden, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh RHC Cank Cerhad yang beralamat di Tingkat 7, No. 75, JALAN Tun H. S. Lee, 50000 KUALA Lumpur, dan Mahkamah telah perintahka­n bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut di sampaikan ke Atas kamu dengan menampalka­n satu salinan tersebut bersama dengan satu salinan Perintah untuk penyampaia­n ganti di Atas PAPAN Notis Mahkamah Tinggi di Shah Alam serahan Pos Cerdaftar ke Alamat No. 31, JALAN CM 2/3, Cukit Mahkota, Cangi, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan dan di 88, JALAN Melikai 44, Port Garden, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan penerbitan Notis ini dalam satu keluaran Akhbar tempatan Cerita Harian dan bahawa penampalan, penerbitan serahan ini dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup Notis Kebankrapa­n terhadap kamu, selepas penamatan, tujuh (7) hari selepas tarikh Akhir penyampaia­n. Jika kamu ingin mempertaha­nkan Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu mestilah dalam masa tujuh (7) hari selepas tarikh penyampaia­n, pohon kepada Mahkamah untuk mengenepik­an Notis Kebankrapa­n dengan memfailkan dengan Pendaftar suatu Afidavit mempunyai efek seperti di Atas. Jika kamu ingkar memfailkan satu Afidavit sebegini, suatu Petisyen Pemiutang mungkin diambil terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n boleh diperiksa oleh kamu Atas permohonan di Mahkamah ini. Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan 228 228 228 228 228 228 AMBIL PERHATIAN da( JABATAN KERJA RAYA da( da( KENYATAAN TENDER Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembanguna­n Industri Pembinaan Malaysia/pukonsa/upkj/kementeria­n Kewangan dalam gred, kategori, pengkhusus­an dan jenis pendaftara­n yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :- Certarikh 22 Februari 2019. t.t. …………………………………… Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n ini difailkan oleh Tetuan Che Mokhtar & Ling, Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang mempunyai Alamat penyampaia­n di Tingkat 15, Wisma KWSG, JALAN Kampung Attap, 50460 KUALA Lumpur. (Ruj: CML-08A/RHC2/RD/37430/17 (2)) Gred, Kategori & Pengkhusus­an/kelas, Tajuk & Tajuk Kecil/ Kelas, Kepala & Sub kepala Pejabat yang memanggil tawaran Taraf / Jenis Syarikat* Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama Tempat dan Tarikh Dokumen Mulai Dijual Tempat, Tarikh & Waktu Tender Tutup Tajuk Projek NOTIS MEMBINA)PUSAT) KONSERVASI)PENYU) SEGARI,)PASIR) PANJANG,)DAERAH) MANJUNG,)PERAK) DARUL)RIDZUAN RM190.00 Bumiputera­f T1 Berdaftarf­denganf LPIPMF(CIDB) Ibufpejaba­tfjkrfpera­k,f Tingkatf1f(bhg.fkontrakf&f Ukurfbahan) Ibufpejaba­tfjkrfpera­k,f Tingkatf1f(bhg.fkontrakf&f Ukurfbahan) JKR Perak Darul Ridzuan Guaman Guaman 222 222 Bendaharif Negerifper­ak Gredf:fg4 1.4.2019)(Isnin) hingga 15.4.2019)(Isnin) 22.4.2019)(Isnin) Jam)12.00 tengahari DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUANTAN DALAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR DALAM KEBANKRAPA­N NO: CA-29NCC-4-01/2019 Kategorif:fb Pengkhusus­anf: B04 RE : SYED CADRUL HAZREE CIN S. HAMID (NO. K/P: 820627-11-5113) … PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : ARUP JURURUNDIN­G SDN CHD (NO. SYARIKAT: 97905-U) … PEMIUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE Taklimat)projek)dan)lawatan)tapak)adalah)diwajibkan.))berkumpul)di)pejabat)jkr)manjung,)perak)darul)ridzuan) pada)26.3.2019)(selasa))jam)10.00)pagi. NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI Kepada: Syed Badrul Hazree Bi( S. Hapid (No K/P: 820627-11-5113) No. 16, Lorong 7, TAMAN Abd Rashid Salleh, JALAN Kuantan CAY Pass, 25350 Kuantan, Pahang; bahawa satu Perintah Penyampaia­n Ganti telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Kuantan oleh Arup Jururundin­g Sdn Chd yang beralamat di Level 6, Wisma Fiamma, No. 20, JALAN 7A/62A, Candar MANJALARA, 52200 KUALA Lumpur dan Mahkamah telah perintahka­n bahawa Notis Kebankrapa­n dan Permintaan untuk mengeluark­an Notis Kebankrapa­n yang kedua-duanya bertarikh 7.1.2019 hanya penama yang tercatat di dalam sijil PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Kontraktor/syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ. Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan, AMBIL PERHATIAN (“Notis Keba(krapa( da( Perpi(taa( u(tuk pe(geluarka( Notis Keba(krapa(”) Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Dokumen tender akan dikeluarka­n kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendak­i membawa perakuan/sijil Perakuan Pendaftara­n Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarka­n oleh Lembaga Pembanguna­n Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarka­n oleh (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil Kontraktor yang sah dikehendak­i membawa perakuan/sijil Perakuan Pendaftara­n Kontraktor, Sijil Pendaftara­n PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan). * Jenis Syarikat Tempatan : T1 – Syarikat 100% milik tempatan. A1 – Syarikat 100% milik tempatan syarikat tempatan yang disenaraik­an di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegar­a. A2 – Syarikat 100% milik tempatan syarikat tempatan yang disenaraik­an di BSKL Syarikat Usahasama yang diperbadan­kan di Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah warganegar­a. disampaika­n kepada kamu dengan menampalka­n satu salinan Notis Kebankrapa­n dan Permintaan untuk mengeluark­an Notis Kebankrapa­n berserta dengan Perintah Penyampaia­n Ganti di PAPAN Notis Mahkamah Tinggi Kuantan dan juga pada satu bahagian yang jelas kelihatan di premis yang dikenali sebagai No. 16, Lorong 7, TAMAN Abd Rashid Salleh, JALAN Kuantan CAY Pass, 25250 Kuantan, Pahang Darul Makmur iaitu Alamat terakhir kamu yang diketahui dan dengan mengiklank­an sekali dalam Akhbar tempatan bernama dan bahawa Penampalan tersebut dan Pengiklana­n tersebut dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup terhadap kamu empat belas (14) hari selepas tarikh Akhir Penampalan tersebut dan Pengiklana­n tersebut. Notis Kebankrapa­n dan Permintaan untuk mengeluark­an Notis Kebankrapa­n boleh diperiksa oleh kamu Atas permohonan di Mahkamah yang Mulia ini. Certarikh pada 22 Februari 2019 ___________________________ Penolong KANAN Pendaftar Mahkamah Tinggi MALAYA Kuantan ini telah difailkan oleh Tetuan Azman, Davidson & Co., Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang dinamakan di Atas yang mempunyai Alamat penyampaia­n di Suite 13.03, Tingkat 13, Menara TAN & TAN, 207 JALAN Tun RAZAK, 50400 KUALA Lumpur. Tel: 03-2164 0200 Faks: 03-2164 0280 Ruj: YR/CYH/TKK/JJ/20170202P Bendahari Negeri Perak. ASAL Bahagian (“Pe(appala( tersebut”) ‘Berita Haria(’ (“Pe(gikla(a( tersebut”) Pembanguna­n Kontraktor dan Usahawan ASAL ATAU ATAU ATAU NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI

© PressReader. All rights reserved.