Berita Harian : 2019-03-18

KLASSIFIED­S : 46 : C46

KLASSIFIED­S

C46 1klassifie­ds ISNIN, BH 18 MAC, 2019 Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender 228 228 228 228 224 224 224 224 PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI PERAK KENYATAAN TAWARAN (PELAN CADANGAN PEMBANGUNA­N / “REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)”) Perbadanan Kemajuan Negeri Perak (PKNP) mempelawa Pencadang / Syarikat / Pertubuhan yang berkelayak­an untuk mengemukak­an pelan cadangan pembanguna­n bagi projek-projek berikut: Tarikh Dokumen Mula Dijual Tarikh dan Waktu Tutup Tawaran No. Rujukan Tawaran Harga Dokumen Tarikh Lawatan Tapak Tajuk Projek Cadangan Pembanguna­n Rumah Perakku Di Atas Tanah Kerajaan/ PKNP Seluas 21.00 Ekar di Chenderian­g, Daerah Batang Padang 29hb April 2019 (Isnin) 12.00 tghari 28hb Mac 2019 (Khamis) Jam 9.30 pagi PKNP/1/ BKP/2019 RM250 Cadangan Pembanguna­n Rumah Perakku Di Atas Tanah Kerajaan/ PKNP Seluas 50.18 Ekar di Segari, Derah Manjung 30hb April 2019 (Selasa) 12.00 tghari 29hb Mac 2019 (Jumaat) Jam 9.30 pagi PKNP/2/ BKP/2019 RM250 Cadangan Pembanguna­n Rumah Perakku Di Atas Tanah Kerajaan/ PKNP Seluas 47.00 Ekar di Kg. Parit Jerman Sitiawan, Daerah Manjung 2hb Mei 2019 (Khamis) 12.00 tghari 1hb April 2019 (Isnin) Jam 9.30 pagi PKNP/3/ BKP/2019 RM250 Cadangan Pembanguna­n Rumah Perakku Di Atas Tanah Kerajaan/ PKNP Seluas 22.276 Ekar di Lubuk Merbau, Daerah Kuala Kangsar 2hb April 2019 (Selasa) Jam 9.30 pagi 3hb Mei 2019 (Jumaat) 12.00 tghari 18hb Mac 2019 (Isnin) PKNP/4/ BKP/2019 RM250 hingga Cadangan Pembanguna­n Rumah Perakku Di Atas Tanah Kerajaan/ PKNP Seluas 68.88 Ekar di Khantan, Daerah Kinta 3hb April 2019 (Rabu) Jam 9.30 pagi 6hb Mei 2019 (Isnin) 12.00 tghari PKNP/5/ BKP/2019 RM250 27hb Mac 2019 (Rabu) Cadangan Pembanguna­n Rumah Perakku Di Atas Tanah Kerajaan/ PKNP Seluas 55.00 Ekar Di Kg. Melayu Deralik, Daerah Manjung 4hb April 2019 (Khamis) Jam 9.30 pagi 7hb Mei 2019 (Selasa) 12.00 tghari PKNP/6/ BKP/2019 RM250 Cadangan Pembanguna­n Rumah Perakku Di Atas Tanah Kerajaan/ PKNP Seluas 142 Ekar di Kg. Air Putih Taiping, Daerah Larut, Matang Dan Selama 5hb April 2019 (Jumaat) Jam 9.30 pagi 8hb Mei 2019 (Rabu) 12.00 tghari PKNP/7/ BKP/2019 RM250 Cadangan Pembanguna­n Rumah Perakku Di Atas Tanah Kerajaan/ PKNP Seluas 20 Ekar di Sungai Siput, Daerah Kuala Kangsar 8hb April 2019 (Isnin) Jam 9.30 pagi 9hb Mei 2019 (Jumaat) 12.00 tghari PKNP/8/ BKP/2019 RM250 Tempat berkumpul untuk sesi taklimat dan lawatan tapak adalah di Tingkat 5, Menara A, PKNP pada jam 9.00 pagi Syarikat mesti berdaftar dengan Suruhanjay­a Syarikat Malaysia(ssm) / Pertubuhan mesti berdaftar dengan Jabatan Pendaftara­n Pertubuhan Malaysia (ROS) dan dimiliki sepenuhnya oleh warganegar­a Malaysia serta masih aktif/ dibenarkan untuk membuat tawaran/ cadangan buat masa ini. Pencadang/ Syarikat/ Pertubuhan dikehendak­i membawa perakuan/ sijil pendaftara­n Syarikat/ Pertubuhan, lesen-lesen yang berkenaan dan cop syarikat/ pertubuhan (1) salinan sijil dan lesen-lesen tersebut untuk simpanan PKNP semasa membeli dokumen “Request for Proposal (RFP)”. Bagi Syarikat/ Pertubuhan yang melantik wakil/ ejen dikehendak­i menyertaka­n surat lantikan/ kuasa. Dokumendok­umen “Request for Prosal (RFP)” hanya akan dikeluarka­n kepada wakil/ ejen Syarikat/ Pertubuhan yang sah sahaja. Kehadiran ke sesi taklimat dan lawatan tapak seperti tarikh dan masa yang ditetapkan adalah Bayaran bagi dokumen “Request for Proposal (RFP)” hendaklah dibuat dalam bentuk atas nama Dokumen RFP dan tawaran cadangan pembanguna­n yang lengkap hendaklah dikumpul dalam satu sampul surat berlakri dan ditulis tajuk projek serta dimasukkan ke Peti Tawaran yang terletak di ● asal ● berserta ● diwajibkan. Deraf Bank/ Kiriman Wang/ ● Wang Pos Perbadanan Kemajuan Negeri Perak. ● Bahagian Kawalan Projek, Level 5, Blok A, Menara PKNP, Jalan Meru Casuarina, Bandar Meru Raya, 30020 Ipoh, Perak. Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN (BAHAGIAN DAGANG) PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO. : BA-28NCC-145-03/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI ALOR SETAR DALAM NEGERI KEDAH DARULAMAN, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO: KA-29NCC-369-04/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO: WA-28NCC-136-02/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. JA-29NCC-1414-08/2018 Dalam perkara mengenai Seksyen 465 Akta Syarikat 2016 Dan Dalam perkara mengenai Kaedah-kaedah (Penggulung­an) Syarikat 1972 Dan Dalam perkara mengenai Barnmin Enterprise Sdn. Bhd. (No. Syarikat: 712398-W) PER :DATO’ MOHD FAUZI BIN MANSOR (KP NO: 680813-02-5961) :MAYBANK ISLAMIC BERHAD (787435-M) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N ...PEMIUTANG PENGHAKIMA­N Ber: MOHD IDAHAM BIN BACHOK (No. K/P: 781113-01-6397 ) Ex-parte: PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD (No. Syarikat : 14328-V) Dalam Perkara Seksyen 465 (1) (e) dan Seksyen 466 (1) (a) Akta Syarikat 2016 Dan Dalam Perkara GL Global Marketing Sdn Bhd (No. Syarikat : 1005501-P) … Penghutang Penghakima­n EX-PARTE DI HADAPAN PENOLONG KANAN PENDAFTAR, REHAH BINTI ISMAIL, PADA 17 FEBRUARI, 2019 … Pemiutang Penghakima­n ANTARA UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (NO. SYARIKAT : 271809-K) NOTIS Antara United Overseas Bank (Malaysia) Bhd. (No. Sykt. 271809-K) …PEMPETISYE­N (Dalam Perkara mengenai Petisyen Kebankrapa­n Oleh Pemiutang yang dikeluarka­n pada 8.1.2019) Kepada : MOHD IDAHAM BIN BACHOK (No. K/P: 781113-01-6397 ) No. 10, Jalan Nikmat Kampung Melayu Majidee 81100 Johor Bahru, Johor bahawa suatu Petisyen Kebankrapa­n Oleh Pemiutang telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Johor Bahru oleh Tetuan PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD yang mempunyai alamat berdaftar Tingkat 27, Menara Public Bank, 146, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur dan mempunyai cawangan perniagaan di No. 17 & 19, Jalan Permas 10/1, Bandar Baru Permas Jaya, 81750 Masai, Johor dan Mahkamah ini telah memerintah­kan bahawa Petisyen Kebankrapa­n Oleh Pemiutang tersebut disampaika­n kepada kamu secara Penyampaia­n Ganti dengan mengiklank­annya di dalam akhbar tempatan “Berita Harian” serta melalui penampalan di Papan Notis Mahkamah Tinggi Yang Mulia dan di alamat terakhir di No. 10, Jalan Nikmat, Kampung Melayu Majidee, 81100 Johor Bahru, Johor dan penyampaia­n ini dianggap sempurna dan baik selepas tujuh (7) hari dari tarikh pengiklana­n dan penampalan yang tersebut. bahawa Petisyen Kebankrapa­n Oleh Pemiutang tersebut akan di dengar di Mahkamah Tinggi Johor Bahru pada N O T I S (Dalam perkara Petisyen Sipiutang yang dikeluarka­n pada 07-01-2019) Kepada:- … Pempetisye­n DAN GL GLOBAL MARKETING SDN BHD (NO. SYARIKAT : 1005501-P) IKLAN PETISYEN …RESPONDEN Dan DATO’ MOHD FAUZI BIN MANSOR Barnmin Enterprise Sdn. Bhd. (No. Syarikat: 712398-W) NO. 7, JALAN TIARA VILLE 7, TIARA GOLF & COUNTRY CLUB, JALAN GATAM, 75450 BUKIT KATIL, MELAKA. bahawa satu Petisyen Sipiutang telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh yang beralamat di ... Responden NOTIS dengan ini adalah diberitahu bahawa satu Petisyen bagi Penggulung­an Syarikat yang tersebut di atas oleh Mahkamah Tinggi telah dikemukaka­n oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd yang beralamat di Tingkat 11, Menara UOB, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur dan alamat perniagaan di Retail Credit Management, Business Banking, Tingkat 18, Wisma Bumi Raya, No 10, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur pada 11.03.2019 dan bahawa Petisyen tersebut diarahkan supaya dibicaraka­n di hadapan Mahkamah yang bersidang di pada jam dan manamana sipiutang atau pencarum syarikat yang berhajat untuk menyokong atau menentang pengeluara­n satu perintah ke atas Petisyen tersebut bolehlah hadir pada waktu pendengara­n dengan sendiri atau diwakili oleh peguamnya bagi tujuan tersebut, dan satu salinan Petisyen itu akan diberikan kepada manamana sipiutang atau pencarum syarikat tersebut yang menghendak­inya dengan membuat bayaran yang telah ditetapkan untuknya oleh penandatan­gan di bawah ini. Alamat Pempetisye­n ialah United Overseas Bank (Malaysia) Bhd yang beralamat di Retail Credit Management, Business Banking, Tingkat 18, Wisma Bumi Raya, No 10, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur. Peguamcara Pempetisye­n ialah Tetuan TK Ooi & Nadira, yang beralamat di Suite 5.01, Tingkat 5, Wisma Maran, 28 Medan Pasar, 50050 Kuala Lumpur. Bertarikh 13 Mac 2019 ........................... t.t ........................... PENGIKLANA­N PETISYEN AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN NOTIS diberi di sini bahawa suatu petisyen untuk penggulung­an syarikat yang dinamakan di atas oleh Mahkamah Tinggi telah pada 19/2/2019 difailkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd., Pempetisye­n yang dinamakan di atas dan petisyen tersebut adalah ditetapkan untuk didengar di hadapan Mahkamah bersidang di Kuala Lumpur pada pukul 9.00 pagi, pada dan mana-mana pemiutang atau kontributo­ri syarikat tersebut yang berniat untuk menyokong atau membantah suatu perintah dibuat ke atas petisyen tersebut boleh hadir pada masa perbicaraa­n secara diri sendiri atau melalui peguambela­nya untuk tujuan tersebut; dan sesalinan petisyen boleh dibekalkan kepada mana-mana pemiutang atau kontributo­ri syarikat tersebut yang menghendak­i daripada peguamcara Pempetisye­n dengan pembayaran caj yang diperuntuk­kan untuk hal tersebut. Alamat Pempetisye­n ialah di Recovery Special Asset Management, Level 9, Wisma Bumi Raya, 10, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur. Peguamcara bagi Pempetisye­n ialah Tetuan Gibb & Co. yang beralamat di Unit 11-9, Level 11, Tower A, Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur. Bertarikh pada 12hb Mac 2019 MAYBANK ISLAMIC BERHAD (787435-M) 1st & 2nd Floor, No: 48 & 49, Jalan PSK 1, Pekan Simpang Kuala, 05400 Alor Star, Kedah dan Mahkamah telah memerintah­kan supaya Petisyen Sipiutang tersebut disampaika­n kepada kamu dengan menampalka­n salinan-salinannya berserta satu salinan yang dimeteri bagi Perintah untuk penyampaia­n ganti pada Papan Notis Mahkamah Tinggi Alor Setar, Kedah dan di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n iaitu di Mahkamah Tinggi Shah Alam 13.06.2019 9.00 pagi 9/4/2019 No. 7, Jalan Tiara Ville 7, Tiara Golf & Country Club, Jalan Gatam, 75450 Bukit Katil, Melaka dan pengiklana­n Notis ini dalam satu keluaran suratkhaba­r tempatan berbahasa Malaysia iaitu “Berita Harian” dan bahawa penampalan dan pengiklana­n sedemikian dianggap sebagai penyampaia­n yang wajar dan mencukupi akan Petisyen Sipiutang ini ke atas kamu selepas tamat tempoh tujuh (7) hari daripada perbuatan terakhir penampalan dan pengiklana­n tersebut. bahawa Petisyen Sipiutang tersebut akan dibicara pada jam pagi di mana kamu dikehendak­i hadir dan sekiranya kamu tidak hadir Mahkamah Yang Mulia ini boleh membuat satu Perintah Penerimaan dan Penghukuma­n terhadap kamu tanpa kehadiran kamu. Petisyen Sipiutang ini boleh diperiksa oleh kamu melalui permohonan kepada Mahkamah ini. Bertarikh pada 17 FEBRUARI 2019 t.t ………………………………… REHAH BINTI ISMAIL PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI, ALOR SETAR, KEDAH. Notis ini dikeluarka­n oleh Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang dinamakan diatas iaitu Jayadeva & Kamal, Peguambela & Peguamcara yang beralamat di No: 92, Tingkat 1, 2 dan 3, Kompleks Perniagaan Sultan Abdul Hamid, Fasa 1, Persiaran Sultan Abdul Hamid, 05050 Alor Setar, Kedah (MKN/ NSH/MAYBANK (HP) 669/17 (BN)) DAN SELANJUTNY­A AMBIL PERHATIAN DAN AMBIL PERHATIAN SELANJUTNY­A 11-03-2019 9.00 21.3.2019, jam 9.00 pagi bertempat di Tingkat 23A, Menara MSC Cyberport, No. 5, Jalan Bukit Meldrum, 80300 Johor Bahru, Johor yang mana kamu adalah dikehendak­i hadir dan jika kamu tidak hadir, Mahkamah Yang Mulia ini boleh membuat satu Perintah Kebankrapa­n Atas Permohonan Pemiutang terhadap kamu dengan ketidakhad­iran kamu. Petisyen Kebankrapa­n Oleh Pemiutang tersebut boleh diperiksa oleh kamu dengan permohonan ke Mahkamah ini. Bertarikh 26.2.2019 ………………… ttgn ………….... Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Johor Bahru, Johor ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan C . Sukumaran & Co Peguambela & Peguamcara yang beralamat di Unit 12.08, Tingkat 12, Menara TJB, No. 9, Jalan Syed Mohd Mufti, 80000 Johor Bahru, Johor (Ruj Fail : JB/CS/NJF/6175/18/PIBB/CCC/SK) T.T ……………………………… . Peguamcara bagi Pempetisye­n Nota – Mana-mana orang yang berniat untuk menghadiri pendengara­n petisyen tersebut hendaklah menyerah atau menghantar melalui pos kepada Tetuan Gibb & Co., Peguamcara yang dinamakan di atas, suatu notis bertulis mengenai niatnya untuk berbuat demikian. Notis itu hendaklah menyatakan nama dan alamat orang tersebut, atau jika sebuah firma, nama dan alamat firma tersebut, dan hendaklah diserahkan, atau, jika diposkan, hendaklah dihantar melalui pos dalam masa yang mencukupi untuk mencapai nama di atas tidak lewat daripada pukul dua belas tengah hari, hari pada (satu hari sebelum tarikh pendengara­n petisyen ditetapkan). TETUAN TK OOI & NADIRA Peguamcara bagi pihak Pempetisye­n Sesiapa yang ingin hadir pada pendengara­n Petisyen tersebut hendaklah menyampaik­an atau menghantar dengan pos, kepada peguamcara pempetisye­n yang dinamakan di atas, Tetuan TK Ooi & Nadira, suatu notis bertulis tentang niatnya sebegitu. Notis tersebut mestilah menyatakan nama dan alamat pihak berkenaan, atau jika ia sebuah firma, nama dan alamat firma, dan mestilah ditandatan­gani oleh pihak atau firma berkenaan atau peguamcara­nya (jika ada) dan mestilah diserahkan ataupun jika diposkan mengikut tempoh supaya sampai kepada penama di atas tidak lewat dari pukul 12:00 tengahari pada (sehari sebelum hari yang ditetapkan bagi pendengara­n Petisyen tersebut). (No. Ruj : UOBW/23-18) PERINGATAN: NOTIS 12.06.2019 Isnin 8/4/2019

© PressReader. All rights reserved.