Berita Harian : 2019-03-18

DIDIK : 57 : D57

DIDIK

D57 BIL 1222 ISNIN, 18 Mac 2019 DIDIK Oleh M Khalimi Dalhan [email protected] Sains (Kertas 2) MENGEKSPER­IMEN 1 Mengelas Selepas dua minggu, Lokman mendapati pengaratan paku telah berlaku di O tetapi tidak di P. 3 Adam dan Zamir menyiasat tentang masa garam melarut apabila menggunaka­n air dengan suhu yang berbeza. Jumlah garam yang dilarutkan dan isi padu air adalah sama. Merupakan kemahiran pemerhatia­n untuk mengasing dan mengumpulk­an objek atau fenomena berdasarka­n siri yang sama dan berbeza sehingga ke peringkat akhir dan menyatakan ciri yang digunakan. (a) Nyatakan Pengaratan paku pemboleh ubah bergerak balas. Adam and Zamir did an investigat­ion about the time taken for salt to dissolve using water of different temperatur­e. The quantity of salt and the volume of water are the same. (b) Berikan bagi pengaratan paku. Definisi secara operasi bagi pengaratan paku adalah kehadiran warna keperangan pada paku selepas dua minggu. definisi secara operasi Contoh soalan: Isikan tempat kosong dengan ahli kumpulan yang betul. Lengkapkan mengikut pengelasan yang betul. Nyatakan / senaraikan ahli kumpulan mengikut... l l l Contoh 2: Cara mudah menjawab: Kaitkan dengan aktiviti penyiasata­n Kenal pasti setiap ahli / senarai objek atau fenomena yang diberi melalui perbanding­an dan sifat sepunya. l Soalan Cara menjawab Contoh: Apakah definisi secara operasi bagi… Definisi secara operasi bagi … (soalan)... adalah Kaitkan dengan penyiasata­n Sifat fizikal dan tabiat haiwan Berkaki – dua, empat, enam, lapan, banyak kaki Bersayap atau tidak bersayap Litupan badan – bersisik, berbulu halus atau berbulu pelepah Tabiat pemakanan haiwan – karnivor, herbivor dan omnivor Cara pembiakan – bertelur atau melahirkan anak Garam / Salt 30 oc 60 oc l l l Luas tapak rumah Besarnya kawasan rumah dalam penyiasata­n Kuantiti garam (g) Masa garam melarut (s) Suhu air (°C) Besarnya permukaan daun dalam penyiasata­n l Temperatur­e of water Keluasan daun Quantity of salt Time taken for salt to dissolve (°C) (g) (s) l Pertumbuha­n pokok Bilangan daun pokok selepas tiga minggu Antara sifat fizikal bahan terdiri daripada: 30 3 40 Pertumbuha­n tumbuhan Ketinggian tumbuhan selepas tiga minggu Terapung Tenggelam 60 3 20 Sifat keapungan Pembaris kayu, penyedut minuman, gabus Boleh menyerap air Kertas, tisu, tuala, kain kapas Ukuran darjah kepanasan air sepanjang penyiasata­n Bola besi, kunci, batu Suhu air Nyatakan definisi secara operasi tentang masa garam larut. Bahan yang tidak menukar warna kertas litmus merah dan biru Kalis air Kebolehan menyerap air sepanjang penyiasata­n State the operationa­l definition for the time taken for salt to dissolve. Bahan neutral Plastik, kaca, batu Lut sinar Lut cahaya Legap _______________________________________________ mark] Bahan yang boleh menarik besi dan keluli sepanjang penyiasata­n Air masak, cermin kereta, plastik pembalut buku Kertas surih, plastik pembalut hadiah [1 markah / Bahan magnet Sifat penembusan cahaya Dinding batu, kayu, buku 4 Berikut merupakan satu pernyataan. Jumlah haiwan yang memakan haiwan lain sahaja The following is a statement. Bilangan haiwan karnivor sepanjang penyiasata­n Fenomena / aktiviti: Aktiviti yang melibatkan daya tolakan, daya tarikan atau kedua-duanya sekali. Aktiviti manusia yang melibatkan teknologi atau tidak. Kestabilan sesuatu binaan bergantung kepada keluasan tapaknya Latihan l The stability of a structure depends on the base area l 1 Lengkapkan carta berikut dengan mengikut kumpulanny­a. tiga jenis haiwan 2 Mendefinis­i Secara Operasi (DSO) Complete the following chart with three types of animals according to their groups. Kemahiran membuat pernyataan tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatik­an. Secara umumnya, DSO merupakan penjelasan bagaimana pemboleh ubah dalam penyiasata­n tersebut diperoleh. Apakah definisi secara operasi bagi kestabilan sesuatu binaan? What is the operationa­l definition for the stability of a structure? Sifat pemakanan haiwan Animal eating habits _______________________________________________ mark] Contoh soalan: [1 markah / Nyatakan definisi secara operasi bagi… Apakah definisi secara operasi tentang… Berikan definisi secara operasi mengenai… l l l 5 Jadual 1 menunjukka­n purata indeks pencemaran udara yang diambil di kawasan X. 1 Karnivor Herbivor Omnivor shows the average air pollution index in area X. Table Carnivore Herbivore Omnivore Cara mudah menjawab: _____________ _____________ _____________ Perlu bina ayat menggunaka­n laras bahasa yang betul Salin sebahagian soalan Definisika­n maksud parameter / sukatan Kaitkan dengan objek / fenomena / perkara Kaitkan dengan penyiasata­n semasa l l l l l [3 markah / marks] Tahun / Year 1995 2000 2005 2010 2015 2 Kelaskan sumber-sumber tenaga tersebut mengikut kumpulanny­a. Purata indeks pencemaran udara Classify the sources of energy according to their groups. Contoh 1: 32 48 76 95 116 Berasaskan fosil Ombak Nuklear Biojisim Makanan Average air pollution index Rajah 1 menunjukka­n dua tabung uji, P dan Q yang diletakkan sebatang paku baharu di dalamnya, tetapi dalam keadaan yang berbeza. Wave Nuclear Biomass Food Fossil based Tenaga boleh dibaharui Tenaga tidak boleh dibaharui Jadual 1 / Table 1 Renewable energy Non-renewable energy Berikan definisi secara operasi bagi purata indeks pencemaran udara. Air paip Minyak masak Give the operationa­l definition for the average air pollution index. P Q _______________________________________________ mark] Rajah 1 [1 markah / mark] [1 markah /

© PressReader. All rights reserved.