Berita Harian : 2019-08-14

1klassifie­ds : 42 : C42

1klassifie­ds

C42 1klassifie­ds RABU, BH 14 OGOS, 2019 Lelong Lelong Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 225 225 222 222 222 222 222 222 PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. JA - 29NCC - 1036- 05/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUANTAN DI DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO: WA-28NCC-653-07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN DARUL NAIM, MALAYSIA (SAMAN PEMULA NO : DA- 24MFC-16-02 /2019 PERMOHONAN UNTUK NO PELAKSANAA­N: DA-38-89-05/2019 ANTARA BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD (811810-U) DAN PHG AQUA BIOTECH SDN BHD (826510-P) …. DEFENDAN AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI SELASA, 27HB OGOS 2019, JAM 10.30 PAGI DI BILIK LELONGAN MAHKAMAH TINGGI MALAYA KOTA BHARU KOMPLEKS MAHKAMAH KOTA BHARU (TUNJONG), JALAN PASIR MAS, BANDAR KOTA BHARU 15510 KOTA BHARU, KELANTAN DALAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO.: CA-29NCC-153-03-TAHUN 2019 Dalam perkara Seksyen 465 dan Seksyen 466 Akta Syarikat 2016 Dan Dalam perkara EUROMART HARDWARE SDN BHD (No Syarikat: 1198258-V) ANTARA LINWIN HARDWARE SDN BHD (No Syarikat: 291330-T) Ber : MOHD AZIZI BIN ABDUL WAHAB (NO. K/P : 860401-33-5937) ..Penghutang Penghakima­n Ex-parte : BANK SIMPANAN NASIONAL ANTARA …. PLAINTIF Per : ZAHRI BIN EDIN (No. K/P: 581118-01-5995/5592029) ...Penghutang Penghakima­n .. Pemiutang Penghakima­n DAN Ex-parte : PUBLIC BANK BERHAD (6463-H) NOTIS (Dalam perkara Petisyen Pemiutang bertarikh 18.6.2019) ...Pemiutang Penghakima­n …PEMPETISYE­N NOTIS DAN EUROMART HARDWARE SDN BHD (No Syarikat: 1198258-V) Kepada :- MUKIM/DAERAH/NEGERI : Semerak/pasir Puteh/ Kelantan PEGANGAN : Pajakan 66 tahun (tamat pada 6/11/2078) KAWASAN RIZAB : DI DALAM KAWASAN RIZAB MELAYU JENIS KEGUNAAN TANAH : Pertanian PEMILIK BERDAFTAR : - 1/1 BAHAGIAN SYARAT-SYARAT NYATA : Tanah yang terkandung dalam hakmilik ini hendaklah digunakan untuk ‘AKUAKULTUR’ daripada pelan dan jenis yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan. BEBANAN : Hartanah tersebut adalah pada masa ini digadaikan kepada BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD melalui No. Perserahan bertarikh jam 12:13:27 petang. (Dalam perkara Notis Kebankrapa­n yang dikeluarka­n pada 29.5.2019 dan melalui Perintah Penyampaia­n Ganti bertarikh 22.7.2019) Kepada: MOHD AZIZI BIN ABDUL WAHAB PHG AQUA BIOTECH SDN BHD …RESPONDEN BM 88, Kampung Pulau Jawa, 26600 Pekan, Pahang Darul Makmur. AMBIL NOTIS, bahawa satu Petisyen Pemiutang telah dikemukaka­n terhadap kamu dalam Mahkamah oleh yang beralamat di Lot 46, Jalan Bank, 25000 Kuantan, Pahang Darul Makmur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang tersebut disampaika­n kepada kamu dengan menampalka­n salinannya bersama-sama dengan satu salinan Perintah yang bertarikh 16.7.2019 di tempat yang ketara di BM 88, Kampung Pulau Jawa, 26600 Pekan, Pahang Darul Makmur yang merupakan alamat terakhir penghutang penghakima­n di dalam pengetahua­n Pemiutang Penghakima­n dan juga di Papan Notis Mahkamah Tinggi Malaya di Kuantan dan juga secara pengiklana­n dalam satu suratkhaba­r tempatan harian iaitu dan penyampaia­n itu hendaklah menjadi penyampaia­n yang sempurna dan cukup akan penyerahan Petisyen Pemiutang itu terhadap penghutang penghakima­n selepas empat belas (14) hari daripada tarikh akhir penampalan dan atau pengiklana­n tersebut. (826510-P ) PENGIKLANA­N PETISYEN ZAHRI BIN EDIN (No. K/P: 581118-01-5995/5592029 NOTIS adalah diberi bahawa satu Petisyen Penggulung­an untuk Syarikat, EUROMART HARDWARE SDN BHD (No Syarikat: 1198258-V) oleh Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur telah pada 15-08-2019 dikemukaka­n oleh LINWIN HARDWARE SDN BHD (No Syarikat: 291330-T) yang beralamat di No. 33, Jalan Empat, Off Jalan Chan Sow Lin, 55200 Kuala Lumpur dan bahawa Petisyen tersebut telah diarahkan untuk didengar di hadapan Mahkamah yang bersidang di Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur pada jam 9.00 pagi pada 23-09-2019 dan mana-mana pemiutang atau penyumbang Syarikat tersebut yang ingin menyokong atau membantah terhadap mana-mana Perintah yang akan diperolehi ke atas Petisyen tersebut boleh menghadiri pada masa perbicaraa­n secara sendiri atau melalui peguamcara­nya untuk tujuan tersebut dan sesalinan Petisyen tersebut akan diberi kepada sesiapa pemiutang atau menyumbang kepada Syarikat tersebut yang memohon kepada penandatan­gan seperti di bawah dengan bayaran yang ditetapkan. Alamat Pempetisye­n adalah di No. 33, Jalan Empat, Off Jalan Chan Sow Lin, 55200 Kuala Lumpur. Peguamcara bagi pihak Pempetisye­n adalah Tetuan Michael Choo & Partners yang mempunyai alamat Unit 1002, 10th Floor, Block A, Damansara Intan, No. 1, Jalan SS20/27, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. 272/2013 30 No. 171-E, Jalan Ros Peringkat 2 Kampung Cahaya Baru 81760 Masai, Johor. bahawa satu Notis Kebankrapa­n bertarikh 29.5.2019 telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh yang beralamat di Credit Administra­tion Centre, Level 14, Public Bank Tower, Jalan Wong Ah Fook, 80000 Johor Bahru dan Mahkamah ini telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut hendaklah disampaika­n kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n tersebut serta perintah untuk penyampaia­n ganti ini (“dokumen-dokumen tersebut”) di atas Papan Notis Mahkamah Tinggi Johor Bahru serta di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n yang diketahui di No. 171-E, Jalan Ros Peringkat 2, Kampung Cahaya Baru, 81760 Masai, Johor dan dengan mengiklank­an satu kali suatu notis mengenai dokumen-dokumen tersebut di dalam akhbar berbahasa Melayu, “Berita Harian” dan penyampaia­n ganti sedemikian hendaklah menjadi penyampaia­n yang sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari dari tarikh akhir penampalan dan/atau pengiklana­n yang mana paling lewat. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu dengan membuat permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 22 haribulan Julai 2019. t . t …… ........ ……… ................ Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Johor Bahru, Johor. Januari 2013 LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH BANK SIMPANAN NASIONAL 9 BIDANG TANAH PERTANIAN dibawah PT 6626 HS (M) 1570, PT 6627 HS(M) 1571, PT 6628 HS(M) 1572,PT 6629 HS(M) 1573, PT 6630 HS(M) 1574, PT 6631 HS(M) 1575,PT 6632 HS(M) 1576 (sekarang dikenali sebagai LOT 14753 PM 1904),PT 6633 HS(M) 1578,PT 6634( HS(M) 1577 semua di Jajahan Pasir Puteh, Mukim Semerak, Kg. Semerak, Kelantan. HARGA RIZAB Hartanah tersebut adalah yang mempunyai alamat pos di AMBIL PERHATIAN PUBLIC BANK BERHAD Hartanah tersebut akan dijual secara berasingan dan tertakluk kepada satu harga rizab seperti berikut:- No. Butir-butir Hartatanah Harga Rizab (RM) LUAS TANAH (HEKTAR) CUKAI TANAH (RM) 398,000.00 0.6164 124.00 1. PT 6632 HS(M) 1576 (sekarang dikenali sebagai Lot 14753 PM 1904) “Berita Harian” 393,000.00 0.6083 122.00 2. PT 6626 HSM 1570 392,000.00 0.607 122.00 3. PT 6627 HSM 1571 142,000.00 0.659 132.00 4. PT 6628 HSM 1572 DAN SELANJUTNY­A AMBIL NOTIS bahawa Petisyen tersebut akan diperdenga­rkan di Mahkamah ini pada 15 haribulan Ogos 2019 pada jam 9.00 pagi di mana pada tarikh tersebut kamu dikehendak­i hadir dan jika kamu tidak hadir Mahkamah akan membuat satu perintah penerimaan dan penghukuma­n terhadap kamu tanpa kehadiran kamu. Bertarikh pada 08 haribulan Ogos 2018 t.t -------------------------------------------------------------PEGUAMCARA PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS ini diambil oleh Tetuan Mazlan, Noor Zalizan & Partners, Peguamcara bagi pemiutang penghakima­n yang beralamat di 49A, Tingkat 1 & 2 (Malay Town), Jalan Putra Square 2, Putra Square, 25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur. (Ruj Kami : MNP/L/BSN/PBSN-I/17/2451-IYZA) 83,000.00 0.383 77.00 5. PT 6629 HSM 1573 126,000.00 0.3907 79.00 6. PT 6630 HSM 1574 t.t Tetuan Michael Choo & Partners Peguamcara Bagi Pihak Pempetisye­n Sesiapa yang ingin hadir untuk pendengara­n Petisyen tersebut mestilah menyerahka­n ke atas atau menghantar melalui pos suatu notis bertulis kepada peguamcara Pempetisye­n mengenai niatnya untuk berbuat demikian. Notis tersebut mesti menyatakan nama dan alamat orang tersebut, atau, jika adalah sebuah firma tersebut, nama dan alamat firma, dan mestilah ditandatan­gani oleh orang tersebut atau firma, atau peguamcara masing-masing, (jika ada) dan mestilah diserahkan , atau, jika dihantar melalui pos, mestilah diposkan dalam jangkawakt­u yang mencukupi agar notis tersebut sampai kepada peguamcara Pempetisye­n tidak lewat dari jam 12:00 tengah hari pada 22-09-2019. 207,000.00 0.64 128.00 7. PT 6631 HSM 1575 143,000.00 0.222 45.00 8. PT 6633 HSM 1578 392,000.00 0.607 122.00 9. PT 6634 HSM 1577 Catatan- dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat adalah hendaklah mendeposit­kan daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama sebelum pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang Berjaya kepada Plaintif dalam tempoh dari tarikh jualan. Nama Pelelong : No Telefon : 019-3773975 FAKS : 03-8080 8887 Firma Guaman : Alamat : TINGKAT 7, WISMA HAMZAH KWONG HING, NO. 1 , LEBOH AMPANG 50100 KUALA LUMPUR No Telefon : 03- 20272727 Fax: 603 20342763 No Rujukan: SD (DR) 4110326/JK 10% Pertanian Malaysia Berhad Bank Draf Bank 9.30pagi seratus dua puluh (120) hari Notis Tetuan Arthur Lee & Company, ini telah dikeluarka­n oleh Peguambela dan Peguamcara yang beralamat di Suite 3.01, Level 3, Bangunan Pelangi, No. 1, Jalan Biru, Taman Pelangi, 80400 Johor Bahru, Johor. Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n. (Ruj. Kami: Y.L.PBB. HP.TJJ.BN.5974.19.CN.(SUS) MOHD HAKIMI HELMI BIN AHMAD YUNUS (PELANGI MENTARI RESOURCES) TETUAN SHEARN DELAMORE & CO Lelong Lelong Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 225 225 222 222 222 222 222 222 PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUANTAN DALAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR, MALAYSIA DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN DARUL NAIM, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: DA-29NCC-270-04/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: WA-29NCC-899-03/2018 PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN PTP 12/7/18 DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: CA-29NCC-190-04/2019 Dalam perkara mengenai Seksyen 257 dan Seksyen 263 Kanun Tanah Negara 1965. ANTARA SUHAIRI BIN MOHMAD Berkenaan : MOHD KAMARUL AZZUAN BIN ISMAIL Berkenaan : [No. K.P.: 740905-08-5453] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N MOHD NORHAIZAM BIN LATIM Berkenaan : [No. K.P.: 780930-14-5047] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ...PLAINTIF [No. K.P.: 800620-02-5635] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) MBSB BANK BERHAD Ex-parte : MBSB BANK BERHAD Ex-parte : DAN MBSB BANK BERHAD Ex-parte : YACOB HASSAN BIN MYDEEN (NO. K/P: 5989902) Pentadbir Tanah Petaling ...DEFENDAN PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS PENGIKLANA­N NOTIS UNTUK PENYAMPAIA­N GANTI Menurut Perintah yang diperbuat dalam perkara di atas pada 18hb Disember 2018 dan 27hb Jun 2019, adalah dengan ini perisytiha­rkan bahawa dengan dibantu oleh Pelelong Berlesen akan menjual harta yang tersebut di bawah secara:- PEMIUTANG PENGHAKIMA­N (Dalam perkara mengenai Petisyen Pemiutang bertarikh 13/02/2019) [No. K.P.: 740905-08-5453] B-2-2 Desaku 1 Condominiu­m Jalan Melati Indah 2 Taman Melati Indah 53100 Kuala Lumpur Wilayah Persekutua­n dan Mimos Berhad Technologi Park Malaysia 57000 Kuala Lumpur Dan No 16 Persiaran Perpaduan 1 Taman Perpaduan 31150 Ulu Kinta Perak bahawa satu Petisyen Pemiutang bertarikh 13/02/2019 dengan Afidavit diambil ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) yang mempunyai alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Petisyen Pemiutang dengan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen tersebut diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Petisyen Pemiutang dengan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen tersebut dan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di B-2-2 Desaku 1 Condominiu­m Jalan Melati Indah 2 Taman Melati Indah 53100 Kuala Lumpur Wilayah Persekutua­n dan Mimos Berhad Technologi Park Malaysia 57000 Kuala Lumpur dan No 16 Persiaran Perpaduan 1 Taman Perpaduan 31150 Ulu Kinta Perak dan juga dengan mengiklank­an suatu notis iklan ini di dalam akhbar harian tempatan “Berita Harian” dan bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Petisyen Pemiutang dengan Afidavit tersebut kepada kamu empat belas (14) hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan atau pengiklana­n tersebut. DAN AMBIL PERHATIAN SELANJUTNY­A bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar di Mahkamah ini pada jam 9.00 pagi di mana kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan jika kamu tidak hadir, Mahkamah boleh membuat Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu dalam ketidakhad­iran kamu. Notis Petisyen Pemiutang itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 21 Mei 2019. Pentadbir Tanah Petaling (Perintah bertarikh 24 Jun 2019) NOTIS SUHAIRI BIN MOHMAD Kepada: Kepada: Kepada: MOHD KAMARUL AZZUAN BIN ISMAIL LELONGAN AWAM PADA HARI KHAMIS, 22HB OGOS 2019 JAM 10.30 PAGI DI BILIK BICARA, TINGKAT 1, KOMPLEKS PEJABAT KERAJAAN DAERAH PETALING NO. 1, PERSIARAN ATMOSFERA, SEKSYEN U5, 40150 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN MOHD NORHAIZAM BIN LATIM [No. K.P.: 780930-14-5047] SEK MEN KEB INDERA MAHKOTA 2 JALAN SULTAN ABU BAKAR 25200 KUANTAN PAHANG [No. K.P.: 800620-02-5635] LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA WISMA HASIL JALAN SULTANAH ZAINAB 15600 KOTA BHARU KELANTAN DAN/ATAU NO 10 JALAN SUNGAI ISAP 5 SUNGAI ISAP PERDANA FASA 3 25150 KUANTAN PAHANG Dan/atau W2/138 LORONG SARJAN HASSAN KAMPUNG DANGAR 17000 PASIR MAS KELANTAN NOTA: Bakal-bakal Pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian hakmilik secara rasmi di AMBIL PERHATIAN Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong. BUTIR-BUTIR HAKMILIK HSM 26502 PT 40370 Petaling / Petaling / Selangor Darul Ehsan Kampung Sri Puchong Pajakan selama 99 tahun dan berakhir pada 1hb Jun 2098 418.5 meter persegi (4,505 kaki persegi) RM88.00 setahun YACOB HASSAN BIN MYDEEN (NO. K/P: 5989902) - (1/1 Bahagian) Bangunan Bangunan Kediaman Tanah ini tidak boleh dipindah milik, dipajak atau digadai melainkan dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri. Digadaikan kepada BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD (811810-U) melalui No. Perserahan 3305/2011 dan didaftarka­n pada 01hb Jun 2011. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH NO. S437, LORONG 5, KAMPUNG SRI PUCHONG, 47100 PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN. HARGA RIZAB RM421,200.00 (RINGGIT MALAYSIA : Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus DAN/ATAU NO.754 LENGKOK KANAN 23 TAMAN PINGGIRAN KOTA 25150 KUANTAN NO. HAKMILIK: NO. LOT: TEMPAT: MUKIM / DAERAH / NEGERI: PEGANGAN: AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n ke atas kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Kota Bharu oleh Pemiutang Penghakima­n MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n sesalinan Perintah dan Notis Kebankrapa­n ini di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya ialah KOTA BHARU dan di alamat-alamat terakhir kamu yang diketahui ialah LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA WISMA HASIL JALAN SULTANAH ZAINAB 15600 KOTA BHARU KELANTAN dan W2/138 LORONG SARJAN HASSAN KAMPUNG DANGAR 17000 PASIR MAS KELANTAN dan juga dengan mengiklank­an notis iklan ini sekali di dalam akhbar tempatan bernama “BERITA HARIAN” dan penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang sempurna dan cukup kepada kamu empat belas (14) hari selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. KELUASAN TANAH: PEMILIK BERDAFTAR: KATEGORI KEGUNAAN TANAH: SEKATAN KEPENTINGA­N: CUKAI TAHUNAN: AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n dengan Permintaan Mengeluark­an Notis Kebankrapa­n dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Notis Kebankrapa­n bertarikh 16/04/2019 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut dengan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di KUANTAN dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di SEK MEN KEB INDERA MAHKOTA 2 JALAN SULTAN ABU BAKAR 25200 KUANTAN PAHANG dan/atau NO 10 JALAN SUNGAI ISAP 5 SUNGAI ISAP PERDANA FASA 3 25150 KUANTAN PAHANG dan/atau NO.754 LENGKOK KANAN 23 TAMAN PINGGIRAN KOTA 25150 KUANTAN dan juga dengan mengiklank­an notis iklan ini sekali di dalam akhbar harian tempatan iaitu “Berita Harian” bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Notis Kebankrapa­n tersebut kepada kamu 14 hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut. SEKIRANYA KAMU BERHASRAT untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut kamu mestilah dalam tempoh tujuh (7) HARI dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 24 Jun 2019. ............................................ PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI MALAYA, KUANTAN ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners yang beralamat di B-12-03, Block B Northpoint Office, No, 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Tel: 03 2283 8493, Fax: 03 2283 8494 SYARAT-SYARAT NYATA: BEBANAN: Hartanah tersebut merupakan empat (4) unit rumah berkembar satu tingkat yang beralamat di Hartanah tersebut akan dijual dalam “keadaan sepertiman­a sediada” dengan harga rizab sebanyak tertakluk kepada Syarat-syarat Jualan yang terdapat dalam Perisytiha­ran Jualan. Penawar-penawar yang berminat adalah dikehendak­i mendeposit­kan 10% daripada harga rizab iaitu dalam bentuk atas nama pada hari lelongan awam dan baki wang belian hendaklah dibayar oleh Pembeli kepada Pemegang Gadaian dalam tempoh dari tarikh jualan dan hendaklah tiada apa-apa lanjutan masa dibenarkan. Butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan atau Peguambela dan Peguamcara Pemegang Gadaian yang beralamat di B-33 & B-3-4, Tingkat 3, Megan Avenue 1, No. 189, Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur. [Ruj. 42406/16/ RAAP/NF-LIN] Tel 03-2161 9693 Faks 03-2163 3525 atau Pelelong yang dilantik seperti di bawah : - Sahaja) RM42,120.00 (RINGGIT MALAYSIA : Empat Puluh Dua Ribu Satu Ratus Dua Puluh Sahaja) draf bank BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD 02/10/2019 satu ratus dua puluh (120) hari PENTADBIR TANAH PETALING TETUAN RAZIF ABDUL AZIZ & PARTNERS, Bertarikh pada 25 Jun 2019. ............................................ TIMBALAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI MALAYA, KOTA BHARU ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners, Peguambela & Peguamcara yang beralamat di No. B-12-03, Block B, Northpoint Office, No. 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur. .............................................. Penolong Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi, Kuala Lumpur ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners, Peguambela & Peguamcara yang beralamat di B-12-03, Blok B, Northpoint Office, No. 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur; Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n. Tel: 03-22832982 Fax: 03-22842982 PENTADBIR TANAH PETALING Pejabat Daerah Dan Tanah Petaling LEE KWANG SENG (H/P- 012 3162362) Pelelong Berlesen Notis Pengiklana­n LEE AUCTIONEER (001266596-A) Kompleks Pejabat Kerajaan Daerah Petaling No.1, Persiaran Atmosfera, Seksyen U5, 40150 Shah Alam Selangor Darul Ehsan Notis Untuk Penyampaia­n Ganti No. 46-A, Tingkat 1, Jalan SS 2/61 47300 Petaling Jaya, Selangor Tel 03 7876 6688 Faks: 03 7876 3688 Emel: [email protected] Notis Untuk Penyampaia­n Ganti Tel 03 7841 9511 Faks 03 7842 2572 [Ruj Kami: PFI-BN/27810/2018/NMK] [Ruj Kami: PFI-BN/24359/2019 /CWT] [Ruj Kami: PFI-BN/24354/2019 /CWT] Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-2918-05/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA TERENGGANU DALAM NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: TA-29NCC-500-10/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA TERENGGANU DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO. BA-29NCC-3547-06/2019 DALAM NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: TA-29NCC-237-04/2019 HUSSIN BIN MOHD YUNUS Berkenaan : PER : ZUBAIR AHAMED BIN ABDUL AZIZ (NO. K/P 830130-10-5939) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE : MAYBANK ISLAMIC BERHAD (NO. SYARIKAT 787435-M) BER : MOHAMAD FARISH BIN AHMAD (NO. K/P: 730916-02-5051) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (NO. SYARIKAT 98127-X) ...PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS [No. K.P.: 771208-11-5583] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N CHE ROSEAZMARI­ENA BINTI CHE SEMBILAN Berkenaan : MBSB BANK BERHAD Ex-parte : [No. K.P.: 860313-46-5520] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N MBSB BANK BERHAD Ex-parte : NOTIS [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) NOTIS UNTUK PENYAMPAIA­N GANTI Kepada : (Dalam Perkara mengenai Notis Kebankarpa­n bertarikh 16 April 2019) [No. K.P.: 771208-11-5583] NO.G 36 TAMAN SELESA BANDAR AL MUKTAFI BILLAH SHAH 23400 DUNGUN TERENGGANU DAN/ATAU KETENGAH BAHAGIAN TANAH DAN KUASA TEMPATAN, LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH 23400 TERENGGANU bahawa satu Notis Kebankrapa­n dengan Permintaan Mengeluark­an Notis Kebankrapa­n dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Notis Kebankrapa­n bertarikh 16/04/2019 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut dengan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di KUALA TERENGGANU dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di NO.G 36 TAMAN SELESA BANDAR AL MUKTAFI BILLAH SHAH 23400 DUNGUN TERENGGANU dan/atau KETENGAH BAHAGIAN TANAH DAN KUASA TEMPATAN, LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH 23400 TERENGGANU dan juga dengan mengiklank­an notis iklan ini sekali di dalam akhbar harian tempatan iaitu “Berita Harian” bahawa penampalan­penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Notis Kebankrapa­n tersebut kepada kamu 7 hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut. SEKIRANYA KAMU BERHASRAT untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut kamu mestilah dalam tempoh TUJUH (7) HARI dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 30 Jun 2019. Kepada:- PEMIUTANG PENGHAKIMA­N ZUBAIR AHAMED BIN ABDUL AZIZ HUSSIN BIN MOHD YUNUS Kepada: NOTIS IKLAN MOHAMAD FARISH BIN AHMAD Lot 1026, Batu 3, Jalan Kota Raja Telok Menegon Shahbandar­aya Seksyen 36, 40460 Shah Alam Selangor bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam oleh Maybank Islamic Berhad yang beralamat di Tingkat 3, No. 11, Jalan 51A/222, 46100 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan dan Mahkamah telah memerintah­kan supaya Notis Kebankrapa­n ini disampaika­n kepada kamu dengan menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n berserta satu salinan Perintah seperti dipohon 29/07/2019 lanjutan Notis Kebankrapa­n berserta satu salinan Perintah yang dimeterai untuk penyampaia­n ganti pada Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi di Shah Alam dan dengan diserahkan secara pos berdaftar di alamat terakhir kamu dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar harian tempatan “Berita Harian” bahawa penampalan, pos berdaftar dan pengiklana­n tersebut akan disifatkan penyampaia­n sempurna Notis Kebankrapa­n ke atas kamu selepas tujuh (7) hari dari tarikh terakhir penampalan, pos berdaftar dan pengiklana­n tersebut. untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu mestilah dalam tempoh TUJUH (7) HARI dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. Bertarikh pada (Dalam perkara mengenai Petisyen Pemiutang bertarikh 04 Disember 2018) Kepada: yang beralamat di:1-g-22 Kiambang Apartment Taman Bukit Subang 40160 Shah Alam Selangor No 70 Taman Desa Damai Jalan Hospital Daerah 06000 Jitra Kedah bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Shah Alam oleh Bank Islam Malaysia Berhad, yang beralamat di Tingkat 14, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan penampalan sesalinan Perintah dan Notis Kebankrapa­n ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Shah Alam dan di alamat terakhir kamu yang diketahui iaitu seperti yang tersebut di atas dan dengan mengiklank­an satu Notis dalam satu keluaran akhbar harian iaitu ‘Berita Harian’ dan selanjutny­a penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu atas penamatan selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut. Jika kamu berhasrat untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu dikehendak­i memfailkan samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna. Sekiranya kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n tersebut boleh diperiksa oleh kamu dengan memohon ke Mahkamah atau Peguamcara Pemiutang Penghakima­n. Bertarikh pada 18 Julai 2019 t.t . …………………………… .. Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam ini telah difailkan oleh Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di 16-08, Level 16, Menara Centara, 360, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur, Malaysia (Tel : 03-26023898) (Ruj: RL/FS/PL/BIMB-LIT/9904-16586/LY’) dan/atau CHE ROSEAZMARI­ENA BINTI CHE SEMBILAN Ambil Perhatian [No. K.P.: 860313-46-5520] Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu Tingkat 8 Wisma Negeri 20200 Kuala Terengganu Terengganu dan No 25-G Taman Teratai Jalan Sultan Omar 20300 Kuala Terengganu Terengganu bahawa satu Petisyen Pemiutang bertarikh 04 Disember 2018 dengan Afidavit diambil ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) yang mempunyai alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Petisyen Pemiutang dengan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen tersebut diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Petisyen Pemiutang dengan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen tersebut dan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Terengganu dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu Tingkat 8 Wisma Negeri 20200 Kuala Terengganu Terengganu dan No 25-G Taman Teratai Jalan Sultan Omar 20300 Kuala Terengganu Terengganu dan juga dengan mengiklank­an suatu notis iklan ini di dalam akhbar harian tempatan “Berita Harian” dan bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Petisyen Pemiutang dengan Afidavit tersebut kepada kamu tujuh (7) hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan atau pengiklana­n tersebut. DAN AMBIL PERHATIAN SELANJUTNY­A bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar di Mahkamah ini pada jam 9.00 pagi di mana kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan jika kamu tidak hadir, Mahkamah boleh membuat Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu dalam ketidakhad­iran kamu. Petisyen Pemiutang itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 16 Jun 2019. Pengurusan Pemulihan Korporat Kawasan Selangor/negeri Sembilan, AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN Tujuh (7) hari SEKIRANYA KAMU BERHASRAT 29 Julai, 2019. t.t. --------------------------------------------Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam. 25/08/2019 ............................................ PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI MALAYA, KUALA TERENGGANU ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners yang beralamat di B-12-03, Block B Northpoint Office, No, 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Tel: 03 2283 8493, Fax: 03 2283 8494 ..................................................... PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI MALAYA KUALA TERENGGANU Notis Tetuan CH Yeap Maluda Cheh, ini difailkan oleh peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di No. 18-3A, Udarama Kompleks, Jalan 3/64A, Off Jalan Ipoh, 50350 Kuala Lumpur. Tel: 03-40410405. Fax: 03-40411536. Email : [email protected] (Ruj : Bkcy/110661/19/222(a)/fzl) Notis Untuk Penyampaia­n Ganti Notis Tetuan Azhar & Wong, Notis Pengiklana­n ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners, Peguambela & Peguamcara yang beralamat di B-12-03, Blok B, Northpoint Office, No. 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur; Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n. Tel: 03-22832982 Fax: 03-22842982 [Ruj Kami: PFI-BN/24380/2019 /CWT] [Ruj Kami: PFI-BN/116851/2018/NMK]

© PressReader. All rights reserved.