Berita Harian : 2019-08-14

1klassifie­ds : 44 : C44

1klassifie­ds

C44 1klassifie­ds RABU, BH 14 OGOS, 2019 Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Lelong Lelong 225 225 228 228 228 228 228 228 PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI MELAKA DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS, MALAYSIA NO.SAMAN PEMULA : MA -24FC-138-09/2018 PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANA­AN NO. : MA-38-32-02/2019 Dalam perkara mengenai Seksyen 256 dan 257 Kanun Tanah Negara. 1965 Dan Dalam Perkara mengenai Aturan 83 Kaedah-kaedah Mahkamah 2012 Dan Dalam perkara mengenai Gadaian yang didaftarka­n melalui Perserahan No. 000096/2015 pada 6 Januari, 2015 ke atas semua bahagian Hartanah yang dipegang di bawah GRN 38509, Lot 1838, Mukim Paya Rumput Daerah Melaka Tengah, Melaka ANTARA PLAINTIF BANK SIMPANAN NASIONAL DAN FARIDAH BINTI AHMAD (NO. K/P: 650918-01-6052) DEFENDAN Mahkamah Tinggi Malaya di mengenai Perintah Jualan bertarikh 01/11/2018 Perintah Notis Permohonan 15/03/2019 dan 17/07/2019 Menurut Perintah Melaka dan masing-masing bertarikh pada adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Timbalan Pendaftar/penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya di Melaka dengan dibantu oleh Pelelong berdaftar yang dilantik oleh Mahkamah AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI : RABU, 04HB SEPTEMBER 2019 JAM : 10.30 PAGI DI BILIK LELONG MAHKAMAH TINGGI MALAYA MELAKA, 75450 MELAKA NOTA: Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan. Butir-butir Hakmilik No. Hakmilik No. Lot Mukim / Daerah / Negeri Pegangan Keluasan Tanah Cukai Tahunan Pemilik Berdaftar Syarat Nyata Sekatan Kepentinga­n Laporan Penilaian Bertarikh 21/09/2018 GRN 38509 (dahulu dikenali sebagai HS(D) 43254) 1838 (dahulu dikenali sebagai PT 403) Paya Rumput/melaka Tengah/melaka Selama-lamanya 153 meter persegi (1,650 kaki persegi) RM 17.00 setahun Faridah Binti Ahmad (NO. K/P: 650918-01-6052) Untuk Bangunan Kediaman Sahaja Kod B Tiada Hartanah ini dicagarkan kepada Bank Simpanan Nasional, melalui No Perserahan 0400SC2015­000096 didaftarka­n pada 06/01/2015 : : : : : : : : : : 1/1 bahagian Bebanan : LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:- No. 16, Jalan PE 17 Hartanah tersebut merupakan sebuah rumah teres dua tingkat unit tengah yang mempunyai alamat surat-menyurat di Hartanah tersebut terletak 12 kilometer ke Bandar Melaka Kemud.ahan bekalan air, elektrik dan kemudahan talian telefon ada disambungk­an ke hartanah tersebut Kemudahan pengangkut­an awam seperti bas dan teksi ada terdapat disepanjan­g jalan utama kawasan tersebut Taman Paya Emas, Paya Rumput, 76450 Melaka. HARGA RIZAB: (RINGGIT MALAYSIA : TIGA RATUS LIMA BELAS RIBU SAHAJA) RM 315,000.00 Hartanah tersebut akan dijual ’’Dalam Keadaan Sedia Ada’’ dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10 % daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama sebelum jam 9.30 PAGI pada hari LELONGAN. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh SERATUS DUA PULUH HARI (120hari) dari tarikh jualan Bank Deraf BANK SIMPANAN NASIONAL BANK SIMPANAN NASIONAL Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan:- Firma Guaman Tetuan Sri Hana & Associates Peguambela & Peguamcara No. 5A, Jalan BBP 1, Taman Batu Berendam Putra, 75350 Batu Berendam, Melaka. 06 3360959 06-3374522 SHA/LIT/BSNFA/1992-17 (FC) : Nama Pelelong Nama Syarikat Alamat : : Mohd Nizam Bin Mohd Sharif (PJK) Tetuan Eszam Auctioneer Sdn Bhd No. 14, Tingkat 1, Alamat : Jalan Dato’ Lee Fong Yee, 70000 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus. 06-7629786 / H/P : 018-6639786 / 016-6639786 06-7616986 No. Tel No. Fax No. Rujukan : : : No. Tel No. Faks Rujukan : : : EZ/HC M/ BSN 294 /2019/MNS/NAD Lelong Lelong 225 225 PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN SAMAN PEMULA NO: 24MFC-89-07/2018 PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO: NA-38-578-09/2018 ANTARA BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No. syarikat: 98127-X ) DAN ISMIHAIZAL BIN ISMAIL (NO.K/P: 730212-08-6075 / A 2298425) ROSINA BINTI SANUSI (NO.K/P: 740828-08-5088 / A2851838) PLAINTIF DEFENDAN-DEFENDAN AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI RABU BERSAMAAN 21HB OGOS 2019, JAM 10.30 PAGI , DI BILIK LELONG MAHKAMAH TINGGI SEREMBAN, KOMPLEKS MAHKAMAH SEREMBAN, SEREMBAN 2, NEGERI SEMBILAN NOTA: Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelong dijalankan. BUTIR-BUTIR HAKMILIK BERDASARKA­N KEPADA LAPORAN PENILAIAN BERTARIKH 11/12/2017 NO.HAKMILIK : GRN 149189 (dahulunya HS(D) 135121). NO. LOT : Lot 28640 (dahulunya PT 17747) MUKIM/DAERAH/NEGERI : Bandar Baru Enstek / Daerah Seremban / Negeri Sembilan. KELUASAN SEMENTARA : 443 meter persegi . CUKAI TANAH : RM173.00 setahun. PEGANGAN : Selama-lamanya. PEMILIK BERDAFTAR : KATAGORI KEGUNAAN TANAH : Bangunan. SYARAT NYATA : Tanah ini hendaklah digunakan untuk bangunan kediaman sahaja. SEKATAN KEPENTINGA­N : Tanah yang terkandung di dalam hakmilik ini tidak boleh dipindahmi­lik, dipajak atau digadai melainkan dengan kebenaran Pihak berkuasa Negeri. Tanah yang terkandung di dalam hakmilik ini adalah untuk Bumiputra sahaja dan tidak boleh dipajak, digadai atau dipindahmi­lik dengan apa cara sekalipun kepada bukan Bumiputra tanpa persetujua­n Pihak Berkuasa Negeri. BEBANAN : Digadaikan kepada Bank Islam Malaysia Berhad melalui Perserahan No. 20023/2002 didaftarka­n pada 05/08/2002 ISMIHAIZAL BIN ISMAIL - ½ BAHAGIAN, ROSINA BINTI SANUSI - ½ BAHAGIAN. LOKASI & PERIHAL HARTANAH. merupakan SEUNIT RUMAH TERES DUA TINGKAT LOT TEPI DENGAN ADA LEBIHAN TANAH BERALAMAT NO.21/T, JALAN ENCLAVE T, PERSADA KASIH, ALAM MILENIA @ ENSTEK, 71760 BANDAR ENSTEK, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. HARGA RIZAB. Harta tersebut adalah Hartanah tersebut akan dijual dalam ‘keadaan sedia ada’ tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama sebelum jam pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif melalui system Pemindahan Elektronik, masa nyata bagi Dana dan Sekuriti (RENTAS) dalam bentuk bank draft dalam tempoh dari tarikh jualan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan:- RM365,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: TIGA RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU SAHAJA) Bank Deraf BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 9.30 pagi satu ratus dua puluh (120) hari PEGUAM PLAINTIFF PELELONG AWAM BERLESEN Tetuan Firdaus Azlina & Co E-12-07, Plaza Mont Kiara No. 2 Jalan Kiara, 50480 Kuala Lumpur Tel: 03-6419 0570 Fax: 03-6419 0571 ( Ruj: BIMB/60372/19/LIT ) Excel Auction House No. 1188, Tingkat 1, Jalan Jasmin 21, Taman Jasmin, 70450 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus Tel: 014-2337640 / 013-5300902 Email: excelaucti­[email protected] Lelong Lelong 225 225 PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR DALAM NEGERI WILAYAH PERSEKUTUA­N, MALAYSIA PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANA­AN NO: WA-38-944-11/2018 ANTARA BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD DAN MOHD RAFEDE BIN MOHD (NO K/P : 780919-10-5669) AKAN MENJUAL SECARA PLAINTIF DEFENDAN LELONGAN AWAM PADA HARI KHAMIS 5HB SEPTEMBER 2019 JAM 9.30 PAGI MAHKAMAH TINGGI MALAYA KUALA LUMPUR DI BILIK LELONG, BAHAGIAN PELAKSANAA­N ARAS 2, SAYAP KIRI KOMPLEKS MAHKAMAH JALAN DUTA, 50592 KUALA LUMPUR BUTIR-BUTIR HAKMILIK NO. HAKMILIK NO LOT MUKIM/DAERAH/NEGERI PEGANGAN KELUASAN TANAH PEMILIK BERDAFTAR UNIT SYER BAGI PETAK JUMLAH SYED SYARAT NYATA : Geran 45030/M1/3/23. : Lot 28176. : Setapak/kuala Lumpur/wilayah Persekutua­n. : Selama-lamanya. : 94 Meter Persegi. : MOHD RAFEDE BIN MOHD. : 94. : 2268. : Bangunan. : Tanah yang dimaksudka­n ini hendaklah digunakan semata-mata untuk rumah kediaman. : -. : Digadaikan kepada Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad melalui No. Perserahan PDSC24923/2016, yang didaftarka­n pada 29/6/2016. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH : Hartanah tersebut merupakan yang mempunyai alamat pos KATEGORI KEGUNAAN SEKATAN KEPENTINGA­N BEBANAN satu unit townhouse dalam bangunan townhouse tiga tingkat Unit No. 2-2-2, Legasi 2, Jalan 6/4, Desa Melawati, 53300 Ulu Klang, Kuala Lumpur. HARGA RIZAB : Hartanah tersebut akan dijual “dalam keadaan sepertiman­a sedia ada” tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM277,020.00 (RINGGIT MALAYSIA : DUA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU DUA PULUH SAHAJA) dan kepada syaratsyar­at jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama Plaintif sebelum jam 9.00 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh BANK KERJASAMA Guaman Guaman Lelong Lelong 222 222 225 225 RAKYAT MALAYSIA BERHAD BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD jualan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan : PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN DARUL NAIM, MALAYSIA PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO: DA-28NCC-18-03/2019 SYED FAKHRI BIN SYED MUHAMAD AZZIDDIN (Pelelong Berlesen) SYED AUCTIONEER T/N SHAFIK, SALLEHUDDI­N & KAMAL DI DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA TERENGGANU DALAM NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO: TA-38-46-03/2018 SAMAN PEMULA NO: 24FC-4-02-2018 ANTARA UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (NO. SYARIKAT: 271809-K) TIANG GUAN & SONS (SDN) BERHADDAN (NO. SYARIKAT: 016485-A) TARIKH LELONG : 18hb SEPTEMBER, 2019 MASA : 10.30 PAGI TEMPAT : DI BILIK LELONGAN AWAM MAHKAMAH TINGGI KUALA TERENGGANU HARGA RIZAB : RM718,200.00 LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH Lot 7.22, Tingkat 7, Wisma Central Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur Tel : 03-2163 5023 Fax : 03-2164 0595 Ruj : DSH-22084 NO.10A, Jalan Tun Teja 1 Taman Tun Teja, 48000 Rawang, Selangor Tel : 03-6092 3714 Fax : 03-6092 2714 H/P : 012-3171973 email :[email protected] Ruj : SA/1999/19/KLHC/BKRM Dalam Perkara Pengulunga­n Syarikat Di Bawah Akta Syarikat 2016 (Akta 777) Dan Dalam Perkara Seksyen 465(1)(e) dan Seksyen 466 Akta Syarikat 2016 Dan Dalam Perkara DZ MARKETING & SERVICES SDN. BHD. (No. Syarikat: 1089411-K) ANTARA KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (M) SDN. BHD. (NO. SYARIKAT: 72640-P) ...PEMPETISYE­N . ………… ..……..…PLAINTIF ……. ………… .…DEFENDAN Pencarian anda di sini! berakhir Hartanah tersebut adalah sebidang Tanah Pertanian seluas 5.696 hektar yang dipegang dibawah Geran Negeri 8249 No. Lot: 238, Mukim Jerangau, Daerah Dungun, Negeri Terengganu. BUTIR-BUTIR HAKMILIK DAN DZ MARKETING & SERVICES SDN. BHD. (NO. SYARIKAT: 1089411-K) No. Hakmilik : Geran Negeri 8249 Lot No. Mukim/ Daerah/negeri : Jerangau/ Dungun/ Terengganu Pegangan : selama-lamanya Keluasan : 5.696 hektar (14.075 ekar) Cukai Tanah : RM 149.00 Kegunaan Tanah : Pertanian : Lot 238 ...RESPONDEN NOTIS PERINTAH PENGGULUNG­AN sewa atau beli dengan LEBIH PILIHAN Tarikh Perintah Penggulung­an : Pada 04 Ogos 2019 Nama Pelikuidas­i : Pegawai Penerima Alamat Pelikuidas­i : Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Kelantan Tingkat 1, Lot 1, Bangunan Lembaga Tabung Haji Wisma Ilmu, Jalan Doktor Kota Bharu, Kelantan Peguamcara bagi Pihak Pempetisye­n ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan Lua & Mansor, Peguamcara bagi pihak Pempetisye­n beralamat di 4355-G, Jalan Pengkalan Chepa, 15400 Kota Bharu, Kelantan. DEPOSIT UNITED OVERSEAS 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf diatas nama melalui Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu sebelum pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah di bayar oleh penawar yang berjaya kepada plaintif dalam tempoh dari tarikh jualan. Pembida yang ingin membida lelongan awam di Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Terengganu adalah dikehendak­i mengemukak­an bank deraf beserta dengan Pembida yang BANK (MALAYSIA) BHD Jam 9.30 pagi Satu Ratus Dua hanya dengan Puluh (120) hari salinan slip permohonan bank deraf atas nama pembida sahaja. ditolak. mengemukak­an bank deraf sahaja akan 1) Nama Pelelong : Dato’ Matandor a/l Subbiah Syarikat Pelelong : Lavinya Enterprise No. Telefon : 019-9164092/019-9184092 2) Firma Guaman : Tetuan Nik Hussain & Partners No. Telefon : 03-27882888 No. Rujukan : VC/295-005/2018/TGSSB&WBC Notis Perintah Penggulung­an (Ruj: LM/CL/1726/18/SS)

© PressReader. All rights reserved.