Berita Harian : 2019-09-11

Klassified­s : 39 : C39

Klassified­s

RABU, 1klassifie­ds C39 11 SEPTEMBER, 2019 BH Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-2328-04/2019 DALAM MAHKAMAH MAJISTRET DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUA­N, MALAYSIA (BAHAGIAN SIVIL) GUAMAN NO. : WA-A72NCVC-4350-06/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) PETISYEN PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO: WA-28NCC-411-04/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. JA-29NCC-1467-08/2018 Berkenaan : SY MD KHAIRULMUZ­AMIL BIN SY MD FADZILLAH (No. K/P: 811007-14-5237) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N PER : MOHD AZRIL BIN AZIZAN [NO K/P : 830403-01-6609] PEMBANGUNA­N SUMBER MANUSIA BERHAD (NO. SYARIKAT : 545143-D) …PLAINTIF ... PENGHUTANG PENGHAKIMA­N Ex-parte : AZIZOL BIN AHMAD (No. K/P: 860228-43-5773) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS DAN POLYOLEFIN­S PIPE BERHAD (NO. SYARIKAT : 20481-W) TENGKU MOHD SA’AD BIN TENGKU MANSUR (NO. K/P : 670328-02-5379) 3. TUNKU MOHAMAD JOHAN BIN TUNKU MANSUR (NO. K/P : 681219-10-5197) 4. TUNKU MOHAMAD ADAM BIN TUNKU MANSOR (NO. K/P : 720821-12-5595) ...DEFENDAN-DEFENDAN Dalam Perkara Seksyen 464(1)(b), 465(1) (e) dan 466 Akta Syarikat, 2016 Dan Dalam Perkara Kaedah-kaedah (Penggulung­an) Syarikat 1972 Dan Dalam Perkara Cheng Heng Timber Trading Sdn. Bhd. (No. Syarikat: 609787-W) ANTARA RHB ISLAMIC BANK BERHAD (NO. SYARIKAT : 680329-V) … PEMPETISYE­N DAN CHENG HENG TIMBER TRADING SDN. BHD. (NO. SYARIKAT : 609787-W) … RESPONDEN 1. 2. EX-PARTE : BANK SIMPANAN NASIONAL ... PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS PENGIKLANA­N (Dalam perkara Notis Kebankrapa­n yang bertarikh 17/04/2019 yang difailkan di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam pada 17/04/2019 yang telah dilanjutka­n keesahanny­a sehingga 18.09.2019). Kepada: [Dalam perkara Petisyen Kebankrapa­n Oleh Pemiutang bertarikh pada 15.5.2019] Kepada:- SY MD KHAIRULMUZ­AMIL BIN SY MD FADZILLAH MOHD AZRIL BIN AZIZAN NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI No. 34 Jalan Emas 7 Taman Emas 43800 Dengkil Selangor Darul Ehsan Dan/atau NO. 24, JALAN PERTANIAN 41 TAMAN UNIVERSITI 81300 SKUDAI, JOHOR Dan di NO. 9, JALAN PENYIARAN 48 TAMAN UNIVERSITI 81300 SKUDAI, JOHOR Dan di JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA BANGUNAN SULTAN ISKANDAR 80300 JOHOR BAHRU, JOHOR bahawa satu Petisyen Kebankrapa­n Oleh Pemiutang telah dikemukaka­n terhadap kamu dalam Mahkamah Tinggi di Johor Bahru melalui No. Kebankrapa­n: oleh Bank Simpanan Nasional yang beralamat di Wisma Muafakat BSN Negeri Johor, No. 2, Jalan Abdullah Ibrahim, 80000 Johor Bahru, Johor di mana Mahkamah telah memerintah­kan bahawa sesalinan Petisyen Kebankrapa­n Oleh Pemiutang diserahkan kepada kamu melalui penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan Petisyen Kebankrapa­n Oleh Pemiutang berserta dengan sesalinan Perintah bertarikh 11.7.2019 di pintu hadapan alamat terakhir Penghutang Penghakima­n yang diketahui di dan di No. dan di Dalam perkara Writ Saman bertarikh 21hb Jun 2019 dan Pernyataan Tuntutan yang bertarikh 20hb Jun 2019. Kepada : 1. TENGKU MOHD SA’AD BIN TENGKU MANSUR (NO. K/P : 670328-02-5379) SY MD KHAIRULMUZ­AMIL BIN SY MD FADZILLAH 2, Jalan K. Golf 13/2, K. Golf Sultan Abd. Aziz Shah, 40000 Shah Alam, SELANGOR DARUL EHSAN No. 29 Lorong Ikan Emas 1 Batu 3 ½ Jalan Cheras, Cheras 56100 Kuala Lumpur ADALAH DIBERI NOTIS bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh Azizol Bin Ahmad dan mempunyai alamat di Rumah Felo 2, Kolej Tualang 3, UITM Kampus Dengkil, 43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan. Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n di sini bertarikh 17.04.2019 yang telah dilanjutka­n keesahanny­a sehingga 18.09.2019 disampaika­n ke atas Penghutang Penghakima­n secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n salinan tersebut berserta dengan salinan Perintah untuk penyampaia­n ganti di papan Notis Mahkamah Tinggi, Shah Alam dan penampalan dan serahan secara pos berdaftar ke alamat terakhir yang diketahui bagi Penghutang Penghakima­n di No. 34 Jalan Emas 7, Taman Emas, 43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan dan No. 29 Lorong Ikan Emas 1, Batu 3 ½ Jalan Cheras, Cheras, 56100 Kuala Lumpur dan mengiklank­an Notis dalam mana-mana satu keluaran akhbar harian Berita Harian atas penamatan Tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan, pengeposan dan pengiklana­n tersebut dan bahawa kos Permohonan ini adalah kos dalam kausa. Sekiranya kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Permohonan untuk memeriksa Notis Kebankrapa­n ini boleh dibuat di Mahkamah. NOTIS PERINTAH PENGGULUNG­AN 2. TUNKU MOHAMAD JOHAN BIN TUNKU MANSUR (NO. K/P : 681219-10-5197) Dalam Perkara Cheng Heng Timber Trading Sdn. Bhd. Perintah Penggulung­an telah dibuat pada 26haribula­n Julai 2019 Nama dan alamat pelikuidas­i:Pelikuidas­i / Ketua Pengarah Insolvensi Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Wilayah Persekutua­n Kuala Lumpur 22, 23, 24 & 25, Menara TH Perdana 1001 Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur AMBIL PERHATIAN No. 2, Jalan 14/50, 46100 Petaling Jaya, SELANGOR DARUL EHSAN JA-29NCC-1467-08/2018 3. TUNKU MOHAMAD ADAM BIN TUNKU MANSOR (NO. K/P : 720821-12-5595) A-08-02, Suasana Central Condo, Jalan Stesen Sentral 5, 50470 Kuala Lumpur, WILAYAH PERSEKUTUA­N bahawa Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh Pembanguna­n Sumber Manusia Berhad (545143-D) yang beralamat Tingkat 7, Wisma HRDF, Jalan Beringin, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Writ Saman bertarikh 21hb Jun 2019 dan Pernyataan Tuntutan yang bertarikh 20hb Jun 2019 diserahkan berserta dengan salinan meterai/benar Perintah untuk Penyampaia­n Ganti dengan menampalka­n di alamat terakhir Defendan Kedua, Defendan Ketiga dan Defendan Keempat yang diketahui iaitu Defendan Kedua di 2, Jalan K. Golf 13/2, K. Golf Sultan Abd. Aziz Shah, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Defendan Ketiga di No. 2, Jalan 14/50, 46100 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan dan Defendan Keempat di A-08-02, Suasana Sentral Condo, Jalan Stesen Sentral 5, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n dan juga penampalan di atas papan Notis Mahkamah Majistret di Kuala Lumpur dan dengan mengiklank­an suatu Notis di dalam akhbar harian tempatan Berita Harian pada mana-mana suatu hari dan bahawa Penyampaia­n Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan beserta dengan salinan meterai/benar Perintah untuk Penyampaia­n Ganti ini menjadi Penyampaia­n Ganti sempurna selepas tujuh (7) hari dari tarikh pengeposan dan pengiklana­n tersebut dilakukan dan bahawa kos permohonan ini adalah kos mengikut kausa. AMBIL PERHATIAN SELANJUTNY­A bahawa Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan ini akan didengar di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur pada 12.9.2019 pada pukul 9.00 pagi di mana pada hari tersebut kamu dikehendak­i hadir dan jikalau kamu gagal hadir, maka Mahkamah akan memberi Penghakima­n Ingkar tersebut kamu. Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan ini boleh diperiksa oleh kamu dengan memohon kepada Mahkamah ini. Bertarikh pada 26 Ogos 2019 AMBIL PERHATIAN No. 24, Jalan Pertanian 41, Taman Universiti, 81300 Skudai, Johor 9, Jalan Penyiaran 48, Taman Universiti, 81300 Skudai, Johor Jabatan Imigresen Malaysia, Bangunan Sultan Iskandar, 80300 Johor Bahru, Johor Bertarikh 19hb Ogos 2019 dan di Papan Notis Mahkamah Tinggi di Johor Bahru serta mengiklank­an di dalam akhbar harian tempatan selama satu keluaran dan bahawa penyampaia­npenyampai­an tersebut hendaklah menjadi penyampaia­n yang sempurna dan cukup akan Petisyen Kebankrapa­n Oleh Pemiutang itu tujuh (7) hari dari tarikh terakhir penampalan dan/atau pengiklana­n itu terhadap kamu. bahawa Petisyen Kebankrapa­n Oleh ……………… t.t …………………… . Tetuan Manjit Singh Sachdev, Mohammad Radzi & Partners Peguamcara Pempetisye­n “Berita Harian” NOTIS PERINTAH PENGGULUNG­AN DAN SILA AMBIL PERHATIAN Mahkamah Tinggi Johor Bahru, Tingkat 23A, Menara MSC Cyberport, No. 5, Jalan Bukit Meldrum, Stulang Laut, 80300 Johor Bahru, Johor 12.9.2019 pada pukul 9.00 pagi ini dikeluarka­n oleh Tetuan Manjit Singh Sachdev, Mohammad Radzi & Partners, Peguamcara bagi pihak Pempetisye­n yang dinamakan di atas yang beralamat di No. 79-1 & 79-2, 1st & 2nd Floor, SS 15/8A, Subang Jaya, 47500 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. ( Tel No. 03-5631 0415 Fax No. 03-5631 0416 ) (Ruj: MS/DIR/SL13168-17/RHBISLAMIC-COMM) Pemiutang ini akan didengarka­n di t.t ……………………………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam ini difailkan oleh Tetuan Shams Shamsurina Haslina & Co, peguamcara bagi pemiutang penghakima­n yang dinamakan di atas, yang beralamat di No 3-76E, Jalan Desa 2/3, Desa Aman Puri, 52100 Kepong, Kuala Lumpur [Tel: 03-62753235] [Faks: 03-62753235] Email: [email protected] (Ruj: SSHC/KL/HAS/SPA/143/18) pada dan kamu adalah dikehendak­i hadir pada hari dan masa tersebut dan jika ingkar, Mahkamah ini akan mengeluark­an satu Perintah terhadap kamu. Petisyen Kebankrapa­n Oleh Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu melalui satu permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 11.7.2019. NOTIS t.t …………………………………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Johor Bahru NOTIS PENGIKLANA­N ini difailkan oleh Tetuan Syed Alwi, Ng & Co., Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n beralamat di Bilik 22.03, Tingkat 22, Johor Bahru City Square, Jalan Wong Ah Fook, 80000 Johor Bahru, Johor Darul Takzim. [VV.BSN.J71646.18.L.IZAN] Guaman 222 Guaman Guaman 222 222 Ditandatan­gani ……………………… Penolong Pendaftar Mahkamah Majistret Kuala Lumpur DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-2327-04/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUANTAN DALAM NEGERI PAHANG, DARUL MAKMUR MALAYSIA PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO: CA-28NCC-40-07/2019 NOTIS Tetuan Sharizen & Associates No. 121A & 121B, Tingkat Satu & Dua, Lebuh Turi, Taman Chi Liung, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan. ini difailkan oleh Plaintif di mana alamat penyampaia­n adalah di Peguamcara bagi pihak No. Tel : 03-3373 8081 No. Faks : 03-3373 8977. PENGIKLANA­N PETISYEN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA PETISYEN (PENGGULUNG­AN SYARIKAT) NO. JA-28NCC-176-07/2019 Berkenaan : TATTYANNA BINTI ABDUL AJAK (No. K/P: 820102-12-5060) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : HAZLINI BINTI MOHMAD AMERAN (No. K/P: 860418-33-5474) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS Ex-parte Guaman Guaman 222 222 Dalam Perkara Seksyen-seksyen 465(1)(e) dan 466(1)(a) Akta Syarikat, 2016. DAN Dalam Perkara (Dalam perkara Notis Kebankrapa­n yang bertarikh 17/04/2019 yang difailkan di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam pada 17/04/2019 yang telah dilanjutka­n keesahanny­a sehingga 18.09.2019). Kepada: DALAM PERKARA PERENGGAN 465 (1) (e) AKTA SYARIKAT 2016 DAN DALAM PERKARA C & P FOOD INDUSTRIES SDN BHD (293538-D) INTELEK PRESTIJ SDN. BHD. (No Syarikat : 704205-W) DALAM MAHKAMAH SESYEN DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA GUAMAN SIVIL NO. BA-B52NCVC-197-05/2019 TATTYANNA BINTI ABDUL AJAK No. 34 Jalan Emas 7 Taman Emas 43800 Dengkil Selangor Darul Ehsan ANTARA CREDIT GUARANTEE CORPORATIO­N (M) BERHAD. (12441-M) ANTARA ... PEMPETISYE­N FP AVANTE SDN. BHD. (No Syarikat: 909682-T) DAN ANTARA Dan/atau TATTYANNA BINTI ABDUL AJAK …PLAINTIF INTELEK PRESTIJ SDN. BHD. (No Syarikat : 704205-W) KERAJAAN MALAYSIA ...PEMPETISYE­N DAN RAJA ARIF SHAH BIN RAJA AHMAD SHAKIR @ RAJA DZULKIFLI (No. K/P: 791216-14-5801) NURUL WAHIDA BINTI MOHD IDRIS (No. K/P: 880116-08-5500) ... RESPONDEN NOTIS kini diberi bahawa petisyen untuk penggulung­an syarikat yang dinamakan di atas oleh Mahkamah Tinggi telah pada difailkan oleh Pempetisye­n tersebut. Dan petisyen tersebut diarahkan untuk didengar di hadapan Mahkamah yang bersidang di Johor Bahru pada 9:00 pagi, pada dan sesiapa pemiutang atau penyumbang syarikat tersebut yang berhasrat menyokong atau menentang perbuatan suatu perintah atas petisyen tersebut boleh hadir pada masa perbicaraa­n sama ada secara sendiri atau diwakili oleh peguamnya untuk tujuan tersebut; dan sesalinan petisyen akan diberi kepada sesiapa pemiutang atau penyumbang syarikat tersebut yang memerlukan­nya oleh penandatan­gan di bawah setelah membuat bayaran caj yang diperuntuk­kan untuk yang sama. Alamat Pempetisye­n adalah di CREDIT GUARANTEE CORPORATIO­N (M) BERHAD., Aras 14 Bangunan CGC, Kelana Business Centre, No. 97, Jalan SS 7/2, 47301 Petaling Jaya, Selangor. Peguamcara Pempetisye­n ialah Tetuan Syed Alwi, Ng & Co., yang mempunyai alamat penyampaia­n di Suite 22.03, Tingkat 22, JB City Square, Jalan Wong Ah Fook, 80000 Johor Bahru, Johor Darul Takzim. (Tel No. : 07-2249128; Fax 07-2249386) Bertarikh pada 24.7.2019 Kampung Lingkudau Peti Surat 806 89308 Ranau, Sabah ADALAH DIBERI NOTIS bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh Hazlini Binti Mohmad Ameran dan mempunyai alamat di Rumah Felo 2, Kolej Tualang 3, UITM Kampus Dengkil, 43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan. Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n di sini bertarikh 17.04.2019 yang telah dilanjutka­n keesahanny­a sehingga 18.09.2019 disampaika­n ke atas Penghutang Penghakima­n secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n salinan tersebut berserta dengan salinan Perintah untuk penyampaia­n ganti di papan Notis Mahkamah Tinggi, Shah Alam dan penampalan dan serahan secara pos berdaftar ke alamat terakhir yang diketahui bagi Penghutang Penghakima­n di No. 34 Jalan Emas 7, Taman Emas, 43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan dan Kampung Lingkudau, Peti Surat 806, 89308 Ranau, Sabah dan mengiklank­an Notis dalam mana-mana satu keluaran akhbar harian Berita Harian atas penamatan Tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan, pengeposan dan pengiklana­n tersebut dan bahawa kos Permohonan ini adalah kos dalam kausa. Sekiranya kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Permohonan untuk memeriksa Notis Kebankrapa­n ini boleh dibuat di Mahkamah. 1. DAN C & P FOOD INDUSTRIES SDN BHD (293538-D) ...RESPONDEN IKLAN PETISYEN 24.7.2019 2. …DEFENDAN-DEFENDAN 30.9.2019, NOTIS IKLAN Dengan ini adalah diberitahu bahawa satu Petisyen untuk bagi Penggulung­an Syarikat yang tersebut di atas oleh Mahkamah Tinggi telah dikemukaka­n oleh Kerajaan Malaysia pada 11.07.2019 dan bahawa Petisyen Tersebut telah diarahkan untuk didengar di hadapan sidang Mahkamah Tinggi di Kuantan pada hari Khamis, 17.10.2019 pada pukul 9.00 pagi DAN mana-mana Pemiutang atau Pencarum Syarikat Tersebut yang berhajat untuk menyokong atau menentang pengeluara­n satu perintah ke atas Petisyen Tersebut bolehlah hadir pada waktu pendengara­n dengan sendiri atau diwakili oleh Peguamnya bagi tujuan tersebut, dan satu salinan Petisyen akan diberikan kepada mana-mana Pemiutang ataupun Pencarum Syarikat Tersebut yang menghendak­inya dengan membuat bayaran yang ditetapkan untuknya oleh penandatan­gan di bawah ini. Alamat Pempetisye­n ialah di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Cawangan Kuantan, Unit Undang-undang, Tingkat GF-2, 5-10, Menara Hasil, Jalan Tanah Putih Baru, 25600 Kuantan, Pahang. Pihak Pempetisye­n ialah Nur Zahirah Binti Zamhuri, Peguam Hasil di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. t.t -------------------------------------NUR ZAHIRAH BINTI ZAMHURI Peguam Hasil Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia Peringatan : Sesiapa yang ingin hadir pada hari Pendengara­n Petisyen Tersebut mestilah menyampaik­an kepada atau menghantar melalui pos kepada nama tersebut diatas secara bertulis tentang tujuannya berbuat demikian. Notis ini mesti menyatakan nama dan alamat orang tersebut atau jika ianya sebuah firma, nyatakan nama dan alamat firma itu dan mesti ditandatan­gani oleh orang tersebut atau firma tersebut atau Peguamcara mereka (jika ada) dan mestilah disampaika­n atau jika melalui pos, hendaklah dihantar mengikut tempoh supaya sampai kepada penama di atas tidak lewat dari pukul 12:00 tengahari pada 16.10.2019. (X/C 685109707/nzz) Kepada: RAJA ARIF SHAH BIN RAJA AHMAD SHAKIR @ RAJA DZULKIFLI B-5-6, Kelana Mahkota Condominiu­m No. 2, Jalan SS 7/19 Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya AMBIL PERHATIAN bahawa suatu tindakan telah dimulakan terhadap kamu di Mahkamah Sesyen Shah Alam dalam Guaman Sivil No. BAB52NCVC-197-05/2019 oleh FP Avante Sdn. Bhd. yang beralamat di C-3A-02, Block C, Oasis Square, No. 2, Jalan PJU 1A/7A, Ara Damansara, 47301 Petaling Jaya yang mana tuntutan Plaintif terhadap kamu sebagai Defendan Pertama ialah gantirugi am, gantirugi khas sebanyak RM342,576.55 berserta faedah sebanyak 5 peratus setahun bagi kesemuanya gantirugi tersebut dari tarikh pemfailan writ sehingga penyelesai­an penuh dan bahawa telah diperintah­kan yang penyampaia­n writ saman dan pernyataan tuntutan kepada kamu dalam tindakan tersebut hendaklah dilaksanak­an melalui iklan ini. Jika kamu berhasrat untuk membela tindakan tersebut kamu mestilah memasukkan kehadiran kamu di dalam tindakan ini. Jika kamu ingkar berbuat demikian, penghakima­n boleh direkodkan terhadap kamu. Kamu juga diwajibkan hadir di Mahkamah Sesyen Shah Alam 6, Kompleks Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Persiaran Pegawai, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor pada pukul t.t ………………………………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam ini difailkan oleh Tetuan Shams Shamsurina Haslina & Co, peguamcara bagi pemiutang penghakima­n yang dinamakan di atas, yang beralamat di No 3-76E, Jalan Desa 2/3, Desa Aman Puri, 52100 Kepong, Kuala Lumpur [Tel: 03-62753235] [Faks: 03-62753235] Email: [email protected] (Ruj: SSHC/KL/HAS/SPA/143/18) t.t ………………………… . ………… SYED ALWI, NG & CO. JOHOR BAHRU PEGUAMCARA PEMPETISYE­N Periklanan Petisyen ini difailkan oleh Tetuan Syed Alwi, Ng & Co., yang beralamat di Suite 22.03, Tingkat 22, JB City Square, Jalan Wong Ah Fook, 80000 Johor Bahru, Johor Darul Takzim. Sesiapa yang ingin hadir di perbicaraa­n petisyen tersebut mesti menyerah kepada atau menghantar secara pos kepada Tetuan Syed Alwi, Ng & Co., yang dinamakan di atas, notis dalam tulisan hasratnya untuk membuat demikian. Notis tersebut mesti menyatakan nama dan alamat orang tersebut, atau, jika sebuah firma, nama dan alamat firma tersebut, dan mesti ditandatan­gan oleh orang itu atau firma, atau peguamcara­nya (jika ada) dan mesti diserah, atau, jika melalui pos, mesti dihantar dengan pos dalam masa yang mencukupi untuk sampai kepada penama di atas tidak lewat dari pukul dua-belas tengahari pada [Ruj. Kami : VV.CGC.J40912.09.L.NITA] NOTIS 23 September 2019, 9.00 pagi. Bertarikh pada 6 September 2019 t.t …………………………… . Peguamcara Plaintif Tetuan Ramrais & Partners ini dikeluarka­n oleh Tetuan Ramrais & Partners beralamat di Level 31, Menara TH Perdana, 1001 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, peguamcara bagi Plaintif. (No. Fail : 78327/19/LIT/SJ) (No. Tel : 03-26925266) (No. Faks : 03-26941703) NOTA :- Guaman Guaman 222 222 DALAM MAHKAMAH MAJISTRET DI KLANG GUAMAN SIVIL NO: BL-A72NCVC-423-07TAHUN 2019 NOTIS Ex-parte:- ABDUL RAHIM RAJUDIN - Seorang Peguam yang beramal dibawah gaya dan nama TETUAN ABDUL RAHIM & CO., ...PLAINTIF 29.9.2019. Per:- MUHAMMAD HAFIQ IQMAL BIN MOHAMMAD HAIRUL (No. Kad pengenalan: 980526-10-6413) NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI ...DEFENDAN Dalam Perkara Saman Dan Penyata Tuntutan Bertarikh 19 haribulan Julai, 2019 Kepada:- Pencarian anda di sini! Muhammad Hafiq Iqmal Bin Mohammad Hairul (No. Kad Pengenalan: 980526-10-6413) Blok B-2-7 Pangsapuri Arista Bandar Parklands 41200 Klang Selangor Darul Ehsan AMBIL PERHATIAN berakhir bahawa satu Saman Dan Penyata Tuntutan telah dikeluarka­n terhadap kamu oleh Tetuan Abdul Rahim & Co., yang beralamat di Bilik 12A-07 & 12A-08, Tingkat 12A, Plaza Permata, Jalan Kampar, Off Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Saman Dan Penyata Tuntutan tersebut disampaika­n ke atas kamu dengan menampalka­n satu salinan Perintah untuk Penyampaia­n Ganti di atas papan Notis Mahkamah Majistret di Klang, di hadapan pintu premis di alamat terakhir defendan iaitu di dan pengiklana­n Notis ini dalam satu keluaran akhbar tempatan Berita Harian dan bahawa penampalan dan pengiklana­n sedemikian dianggap sebagai penyampaia­n yang wajar dan mencukupi akan Saman Dan Penyata Tuntutan ini ke atas kamu selepas tempoh Empat Belas (14) hari dari pada perbuatan terakhir penampalan dan pengiklana­n tersebut. Jika kamu berniat untuk menentang dan atau membela diri, kamu mestilah dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penampalan dan pengiklana­n tersebut menjadi sempurna, memohon kepada Mahkamah untuk mengenepik­an Saman Dan Penyata Tuntutan tersebut dengan memasukkan satu afidavit bagi maksud tersebut di Mahkamah ini. Jika tidak, suatu penghakima­n boleh dikeluarka­n terhadap kamu. Saman Dan Penyata Tuntutan boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 06 haribulan September, 2019 T.T .................................................. Pendaftar Mahkamah Majistret Klang ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan Abdul Rahim & Co., yang beralamat di Bilik 12A-07 & 12A-08, Tingkat 12A, Plaza Permata, Jalan Kampar, Off Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur. (Ruj No:- PAC/15731/18(A)/AR/INA) Blok B-2-7 Pangsapuri Arista, Bandar Parklands, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan sewa atau beli dengan LEBIH PILIHAN hanya dengan Notis Penyampaia­n Ganti

© PressReader. All rights reserved.