Berita Harian : 2019-09-11

Klassified­s : 40 : C40

Klassified­s

C40 1klassifie­ds RABU, BH 11 SEPTEMBER, 2019 Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-3391-06/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN DARUL NAIM, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: DA-29NCC-208-03/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-1923-03/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-2583-04/2019 BER: NORLIZA BINTI AHMAD (No. K.P: 781207-14-5472) ...PENGHUTANG PENGHAKIMA­N MALAYAN BANKING BERHAD (NO. SYARIKAT: 3813-K) [yang telah mengambila­lih segala hak, kuasa, kepentinga­n, aset-aset dan tanggungan Mayban Finance Berhad (No. Syarikat: 3905-T) melalui Perintah Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dalam guaman NO.D4-24-231-2004 yang bertarikh 17hb Ogos 2004] ...PEMIUTANG PENGHAKIMA­N N O T I S Dalam perkara satu Notis Kebankrapa­n yang bertarikh 13.06.2019 Kepada: PER: PER: KAMARUDDIN BIN SULAIMAN (NO. K/P: 670404-10-6307/A0654204) BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD ... PENGHUTANG PENGHAKIMA­N ... PEMIUTANG PENGHAKIMA­N SHEIKH SHUHAIMI BIN SHEIKH ABDUL RAHIM (NO. K/P: 730521-01-6281) EX-PARTE: BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD ... PENGHUTANG PENGHAKIMA­N ... PEMIUTANG PENGHAKIMA­N BER : HASLINA BINTI JAMALUDDIN (No. K.P: 671108-03-5086/A0835627) ...PENGHUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE: EX-PARTE: EX-PARTE : RHB BANK BERHAD (NO. SYARIKAT: 6171-M) NOTIS NOTIS ...PEMIUTANG PENGHAKIMA­N Dalam Perkara mengenai Notis Kebankrapa­n yang dikeluarka­n pada 29.04.2019 dan dilanjutka­n tempohnya untuk Dua (2) bulan daripada 29.07.2019 sehingga 29.09.2019. Kepada: Dalam Perkara mengenai Notis Kebankrapa­n yang dikeluarka­n pada 29.03.2019 dan dilanjutka­n tempohnya untuk Satu (1) bulan daripada 29.08.2019 sehingga 29.09.2019. Kepada: NOTIS IKLAN Kepada: HASLINA BINTI JAMALUDDIN No. 4800 J/1, Jalan Bayam 15200 Kota Bharu Kelantan Darul Naim bahawa satu Petisyen Pemiutang telah dikemukaka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Kota Bharu oleh RHB Bank Berhad yang beralamat di Level 11, Capital Square Tower, No.10 Jalan Munshi Abdullah, 50100 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang bertarikh 12 Julai 2019 ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah dan Petisyen Permiutang ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Kota Bharu dan di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n yang diketahui iaitu di No. 4800 J/1, Jalan Bayam, 15200 Kota Bharu, Kelantan Darul Naim dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan “Berita Harian” dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu empat belas (14) hari selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut. bahawa Petisyen Pemiutang akan dibicaraka­n di Mahkamah Tinggi Kota Bharu ini pada dan kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut, dan jikalau kamu gagal hadir, Mahkamah boleh memasukkan Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu dengan memohon kepada Mahkamah ini. KAMARUDDIN BIN SULAIMAN SHEIKH SHUHAIMI BIN SHEIKH ABDUL RAHIM Yang beralamat terakhir di: No 11 Jalan 3/26 Seksyen 3 Tambahan 43650 Bandar Baru Bangi Selangor Darul Ehsan bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam, dalam Kebankrapa­n No. BA-29NCC-1923-03/2019 oleh BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD yang beralamat di Tingkat 14, Menara Bank Islam, No 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur yang mana Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n dalam tindakan ini yang bertarikh 29.03.2019 dan dilanjutka­n tempohnya untuk Satu (1) bulan daripada 29.08.2019 sehingga 29.09.2019 melalui Perintah Mahkamah bertarikh 05.09.2019 dan diserahkan ke atas Penghutang Penghakima­n melalui penyampaia­n ganti dengan menampalka­n satu salinan Notis Kebankrapa­n dan satu salinan Perintah Untuk Penyampaia­n Ganti bertarikh 29.08.2019 pada papan Notis Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam; dan secara pos berdaftar ke alamat Penghutang Penghakima­n di No 11 Jalan 3/26, Seksyen 3 Tambahan, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan dan mengiklank­an suatu notis di akhbar “Berita Harian” selama satu (1) hari. bahawa penampalan dan pengiklana­n dan/atau serahan tersebut adalah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup Notis Kebankrapa­n ke atas Penghutang Penghakima­n tersebut tujuh (7) hari selepas tarikh perlaksana­an yang akhir bahawa kos permohonan ini dijadikan kos dalam kausa. Bertarikh pada 05.09.2019. Yang beralamat terakhir di: No 40 Jalan Desa 2/10 Bandar Country Homes 48000 Rawang Selangor Darul Ehsan bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam, dalam Kebankrapa­n No. BA-29NCC-2583-04/2019 oleh BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD yang beralamat di Tingkat 14, Menara Bank Islam, No 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur yang mana Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n dalam tindakan ini yang bertarikh 29.04.2019 dan dilanjutka­n tempohnya untuk Dua (2) bulan daripada 29.07.2019 sehingga 29.09.2019 melalui Perintah Mahkamah bertarikh 26.07.2019 dan diserahkan ke atas Penghutang Penghakima­n melalui penyampaia­n ganti dengan menampalka­n satu salinan Notis Kebankrapa­n dan satu salinan Perintah Untuk Penyampaia­n Ganti bertarikh 29.08.2019 pada papan Notis Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam; dan secara Pos Berdaftar ke alamat Penghutang Penghakima­n di No 40 Jalan Desa 2/10, Bandar Country Homes 48000 Rawang Selangor Darul Ehsan dan mengiklank­an suatu notis di akhbar “Berita Harian” selama Satu (1) hari. bahawa penampalan dan pengiklana­n dan/atau serahan tersebut adalah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup Notis Kebankrapa­n ke atas Penghutang Penghakima­n tersebut tujuh (7) hari selepas tarikh perlaksana­an yang akhir bahawa kos permohonan ini dijadikan kos dalam NORLIZA BINTI AHMAD Lot 207 Jalan Hidayah, Kampung Bukit Cherakah Jaya Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan. bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam oleh Malayan Banking Berhad yang beralamat di Remedial & Recovery Centre, Level 2 & 3, No. 11, Jalan 51A/222, 46100 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah dan Notis Kebankrapa­n ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Shah Alam dan di hadapan pintu alamat terakhir kamu yang dikenali Pemiutang Penghakima­n iaitu di Lot 207 Jalan Hidayah, Kampung Bukit Cherakah Jaya, Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan “Berita Harian” dan penyampaia­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penyampaia­n tersebut. Sekiranya kamu berniat untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu hendaklah memfailkan Afidavit kepada Mahkamah dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna dan atas kegagalan memfailkan Afidavit tersebut, satu Petisyen Pemiutang akan difailkan terhadap kamu.notis Kebankrapa­n tersebut ini boleh diperiksa oleh kamu dengan memohon kepada Mahkamah ini. Bertarikh pada 16 Ogos, 2019 …………… t/t ……………… . Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam ini telah difailkan oleh Tetuan Othman Hashim & Co., yang beralamat di Tingkat 6, Wisma Kah Motor, No. 566, Batu 3 ½, Jalan Ipoh, 51200 Kuala Lumpur, peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n. Tel: 03-62573399 Fax: 03-62573393 [Ruj: LT/MBB-18503/OHC/JI/05/AS(JEI)] AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN DAN AMBIL PERHATIAN 23 September 2019 jam 9.00 pagi DAN SELANJUTNY­A ADALAH DIPERINTAH­KAN Bertarikh 6 Ogos 2019 ___________t/t__________ Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Kota Bharu ini telah difailkan oleh Tetuan Othman Hashim & Co., peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di 6th Floor Wisma Kah Motor, 566 Bt 3 1/2 Jalan Ipoh, 51200 Kuala Lumpur. Tel: 03-62573399 Fax: 03-62573393 [Ruj: LT/ BN-61774/RHB/OHC/2019/GK(JEI)] DAN SELANJUTNY­A ADALAH DIPERINTAH­KAN DAN AKHIRNYA DIPERINTAH­KAN DAN AKHIRNYA DIPERINTAH­KAN kausa. Notis Iklan Bertarikh pada 29.08.2019. t.t ……………………………… Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan Nik Hisham, Fakihah & Co, peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di No. 9B, Jalan TC 2A/1, Taman Cemerlang, 53100 Kuala Lumpur. (Tel. 03-4101 2399/2403/2406/2407/2408 & Faks. 03-4101 2367) (Ruj Kami: NFL13/BI/2355) (Rujukan Bank : 1204708004­8796) t.t ……………………………… Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan Nik Hisham, Fakihah & Co, peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di No. 9B, Jalan TC 2A/1, Taman Cemerlang, 53100 Kuala Lumpur. (Tel. 03-4101 2399/2403/2406/2407/2408 & Faks. 03-4101 2367) (Ruj Kami: Nfl15/bi/3033)(rujukan Bank : 1206508005­0029) Notis Notis Notis DALAM MAHKAMAH TINGGI DI MELAKA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. MA-29NCC-390-07/2019 BERKENAAN: ZAMRI BIN ANUAR (NO. K/P: 740822-01-7105) ... PENGHUTANG PENGHAKIMA­N DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA Dl KUANTAN DALAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR, MALAYSIA KEBANKRAPA­N NO: CA-29NCC-694-11/TAHUN 2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-2584-04/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-2362-04/2019 EX-PARTE: MAJLIS AMANAH RAKYAT ... PEMIUTANG PENGHAKIMA­N ANTARA : MOHAMAD RAFFE BIN RUSLAN (NO. K/P: 880629-07-5025) ...PENGHUTANG PENGHAKIMA­N DAN EX-PARTE : BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD ...PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS IKLAN MOHAMAD RAFFE BIN RUSLAN (NO. K/P: 880629-07-5025) BALAI POLIS TIOMAN, 26800 KUALA ROMPIN, PAHANG DARUL MAKMUR. AMBIL PERHATIAN NOTIS PER: NASHA NORA BINTI ABDUL RAHMAN (NO. K/P: 810819-14-5596) BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD ... PENGHUTANG PENGHAKIMA­N PEMIUTANG PENGHAKIMA­N PER : MUHAMAD FIRDAUS BIN ABD RAHMAN (NO. K/P: 870211-06-5023) ...PENGHUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE : BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD ...PEMIUTANG PENGHAKIMA­N PER (Dalam perkara mengenai Notis Kebankrapa­n bertarikh 24 Julai 2019 melalui Perintah Mahkamah bertarikh 23 Ogos 2019). EX-PARTE: ... Kepada Zamri Bin Anuar No. F.66, Rumah Awam Pulau Sebang 3, 78000 Alor Gajah, Melaka. NOTIS NOTIS Dalam Perkara mengenai Notis Kebankrapa­n yang dikeluarka­n pada 29.04.2019 dan dilanjutka­n tempohnya untuk Dua (2)bulan daripada 30.07.2019 sehingga 30.09.2019. Kepada: Dalam Perkara mengenai Notis Kebankrapa­n yang dikeluarka­n pada 18.04.2019 dan dilanjutka­n tempohnya untuk Dua (2) bulan daripada 19.07.2019 sehingga 19.09.2019. Kepada: Kepada :- SILA AMBIL PERHATIAN bahawa Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut hendaklah disampaika­n kepada kamu secara penyampaia­n ganti melalui penampalan sesalinan Notis Kebankrapa­n tersebut berserta Perintah Penyampaia­n Ganti bertarikh 23 Ogos 2019 di papan notis Mahkamah Tinggi Melaka, di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n di No. F66, Rumah Awam Pulau Sebang, Melaka dan juga melalui pengiklana­n sesalinan Notis Kebankrapa­n tersebut berserta Perintah Penyampaia­n Ganti di dalam akhbar dan bahawa penampalan & pengiklana­n tersebut hendaklah menjadi penyampaia­n yang sempurna dan cukup akan Notis Kebankrapa­n tersebut selepas tujuh (7) hari dari tarikh setelah diiklankan dan ditampalka­n. NASHA NORA BINTI ABDUL RAHMAN Yang beralamat terakhir di: B3-12 Apartment Permai USJ 1 Subang Jaya 47500 Selangor Darul Ehsan Dan/atau No 95 Jalan 7/149D Bandar Baru Sri Petaling 57000 Kuala Lumpur bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam, dalam Kebankrapa­n No. BA29NCC-2584-04/2019 oleh BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD yang beralamat di Tingkat 14, Menara Bank Islam, No 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur yang mana Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n dalam tindakan ini yang bertarikh 29.04.2019 dan dilanjutka­n tempohnya untuk Dua (2)bulan daripada 30.07.2019 sehingga 30.09.2019 melalui Perintah Mahkamah bertarikh 26.07.2019 dan diserahkan ke atas Penghutang Penghakima­n melalui penyampaia­n ganti dengan menampalka­n satu salinan Notis Kebankrapa­n dan satu salinan Perintah Untuk Penyampaia­n Ganti bertarikh 29.08.2019 pada papan Notis Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam; dan secara Pos Berdaftar ke alamat Penghutang Penghakima­n di B3-12 Apartment Permai, USJ 1 Subang Jaya, 47500 Selangor Darul Ehsan dan/atau di No 95, Jalan 7/149D, Bandar Baru Sri Petaling, 57000 Kuala Lumpur dan mengiklank­an suatu notis di akhbar “Berita Harian” selama satu (1) hari. bahawa penampalan dan pengiklana­n dan/atau serahan tersebut adalah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup Notis Kebankrapa­n ke atas Penghutang Penghakima­n tersebut tujuh (7) hari selepas tarikh perlaksana­an yang akhir bahawa kos permohonan ini dijadikan kos dalam kausa. MUHAMAD FIRDAUS BIN ABD RAHMAN bahawa suatu tindakan telah dimulakan terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya, di Kuantan dalam Kebankrapa­n No. oleh Yang beralamat terakhir di: 33-9-27 Venice Hill Condo Persiaran Puteri 1 Batu 9 43200 Cheras Selangor Darul Ehsan A-2-6 Sri Pandan, Pandan Mewah 68000 Ampang Selangor Darul Ehsan bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam, dalam Kebankrapa­n No. BA-29NCC-2362-04/2019 oleh BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD yang beralamat di Tingkat 14, Menara Bank Islam, No 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur yang mana Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n dalam tindakan ini yang bertarikh 18.04.2019 dan dilanjutka­n tempohnya untuk Dua (2) bulan daripada 19.07.2019 sehingga 19.09.2019 melalui Perintah Mahkamah bertarikh 15.07.2019 dan diserahkan ke atas Penghutang Penghakima­n melalui penyampaia­n ganti dengan menampalka­n satu salinan Notis Kebankrapa­n dan satu salinan Perintah Untuk Penyampaia­n Ganti bertarikh 29.08.2019 pada papan Notis Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam; dan secara Pos Berdaftar ke alamat Penghutang Penghakima­n di 33-9-27 Venice Hill Condo, Persiaran Puteri 1, Batu 9, 43200 Cheras, Selangor Darul Ehsan dan/atau di A-2-6 Sri Pandan, Pandan Mewah, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan dan mengiklank­an suatu notis di akhbar “Berita Harian” selama Satu (1) hari. bahawa penampalan dan pengiklana­n dan/ atau serahan tersebut adalah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup Notis Kebankrapa­n ke atas Penghutang Penghakima­n tersebut tujuh (7) hari selepas tarikh perlaksana­an yang akhir bahawa kos permohonan ini dijadikan kos dalam kausa. Bertarikh pada 29.08.2019. ……………… t.t. …………… Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan Nik Hisham, Fakihah & Co, peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di No. 9B, Jalan TC 2A/1, Taman Cemerlang, 53100 Kuala Lumpur. (Tel. 03-4101 2399/2403/2406/2407/2408 & Faks. 03-4101 2367) (Ruj Kami: Nfl13/bi/2355)(rujukan Bank : 1204708004­8796) CA-29NCC-694-11/2018 Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad Jabatan Susulan Berpusat Wilayah Kuantan, Tingkat 2, G15 Mahkota Square, Jalan Mahkota, 25000 Kuantan, Pahang Darul Makmur Petisyen Pemiutang Dan/atau yang beralamat di “BERITA HARIAN” dan Mahkamah ini telah memerintah­kan supaya tersebut disampaika­n kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu menampalka­n satu salinan bertarikh beserta satu salinan bertarikh di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Malaya, Kuantan dan menghantar melalui pos berdaftar di alamat yang diketahui di serta mengiklank­an sekali di dalam akhbar dan bahawa penampalan dan pengiklana­n demikian disifatkan penyampaia­n itu yang cukup sempurna dan memuaskan ke atas kamu selepas hari dari tarikh penampalan dan pengiklana­n mengikut yang mana lebih lewat bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar di pada yang mana pada hari itu kamu mestilah hadir sendiri dan kegagalan menghadirk­an diri secara demikian menyebabka­n Perintah Kebankrapa­n diberikan kepada kamu. dapat kamu teliti melalui permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 08 Ogos, 2019 AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN Petisyen Pemiutang 08.08.2019 08.04.2019 Perintah Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu dengan membuat permohonan di Mahkamah ini. Balai Polis Tioman, 26800 Kuala Rompin, Pahang Berita Harian Darul Makmur Bertarikh pada 23 Ogos 2019 Petisyen Pemiutang empat belas (14) T.T. ………………………………… .. ANALIA BINTI KAMARUDDIN Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Melaka DAN AMBIL PERHATIAN Mahkamah Tinggi Malaya Kuantan 1 Oktober 2019 jam 8.30 pagi DAN SELANJUTNY­A ADALAH DIPERINTAH­KAN Petisyen Pemiutang NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI Tetuan Hanif Hassan & Co, ini telah difailkan oleh Tingkat 1, Lot 2, Bangunan TH, Tampin Square, Jalan Besar, 73000 Tampin, Negeri Sembilan Darul Khusus yang mewakili dan bertindak bagi pihak Pemiutang Penghakima­n. (Ruj Kami: HHC/HMN/CVL/MARA/0057/16)(RUJ Klien: 6300900476­76) DAN SELANJUTNY­A DAN AKHIRNYA DIPERINTAH­KAN ADALAH DIPERINTAH­KAN Bertarikh pada 29.08.2019. FATINAH BINTI ABU BAKAR Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuantan t.t ……………………………… Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan Nik Hisham, Fakihah & Co, peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di No. 9B, Jalan TC 2A/1, Taman Cemerlang, 53100 Kuala Lumpur. (Tel. 03-4101 2399/2403/2406/2407/2408 & Faks. 03-4101 2367) (Ruj Kami: Nfl13/bi/2355)(rujukan Bank : 1204708004­8796) DAN AKHIRNYA DIPERINTAH­KAN NOTIS IKLAN ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan Hamidah, Rosmawati & Associates, Peguambela dan Peguamcara beralamat di No. A15, Tingkat 1 & 2, Jalan Tun lsmail 2, Seri Dagangan 2, 25000 Kuantan, Pahang Darul Makmur. Notis Guaman Guaman 222 222 (Ruj. Kami: HRA/BKR/L/1673/2017/JURIS-NOT.IKL-EINA) Notis Guaman Guaman 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-2592-04/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS, MALAYSIA PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO: NA-28NCC-36-08/2019 PER : SITI RADZLIANDA BINTI OSMAN (NO. K/P: 801126-10-5490) ...PENGHUTANG PENGHAKIMA­N BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD ...PEMIUTANG PENGHAKIMA­N Dalam Perkara Seksyen 465(1)(e) Akta Syarikat 2016; Dan Dalam Perkara SANIWAY WOODS FURNITURE SDN. BHD. (No.syarikat. 885041-P) ANTARA DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA Dl KUANTAN DALAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR, MALAYSIA KEBANKRAPA­N NO: CA-29NCC-701-11/TAHUN 2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO : BA-29NCC-2518-04/2019 EX-PARTE : NOTIS ANTARA PER : MUHAMMAD AMIRUL RAFIQ B ABDULL RAHIM (NO. K/P: 940601-06-5441) BER : IBRAHIM BIN MOHTAR (NO. K/P : 680505-10-7009) EX-PARTE : BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (NO. SYARIKAT 98127-X) … PENGHUTANG PENGHAKIMA­N ... PEMIUTANG PENGHAKIMA­N Dalam Perkara mengenai Notis Kebankrapa­n yang dikeluarka­n pada 29.04.2019 dan dilanjutka­n tempohnya untuk Dua (2) bulan daripada 30.07.2019 sehingga 30.09.2019. Kepada: PENGHUTANG PENGHAKIMA­N HONG LEONG BANK BERHAD ... PEMPETISYE­N DAN EX-PARTE : BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD PEMIUTANG PENGHAKIMA­N (No. Syarikat. 97141-X) SITI RADZLIANDA BINTI OSMAN NOTIS DAN Yang beralamat terakhir di: No 16 Jalan 15/5F, Garden Homes Seksyen 15 43650 Bandar Baru Bangi Selangor Darul Ehsan Kepada:- SANIWAY WOODS FURNITURE SDN. BHD. ... RESPONDEN J-15-02 Perumahan Awam Desa Rejang Persiaran Rejang, Taman Setapak Jaya 53300 Kuala Lumpur bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam, dalam Kebankrapa­n No. BA-29NCC-2592-04/2019 oleh BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD yang beralamat di Tingkat 14, Menara Bank Islam, No 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur yang mana Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n dalam tindakan ini yang bertarikh 29.04.2019 dan dilanjutka­n tempohnya untuk Dua (2) bulan daripada 30.07.2019 sehingga 30.09.2019 melalui Perintah Mahkamah bertarikh 26.07.2019 dan diserahkan ke atas Penghutang Penghakima­n melalui penyampaia­n ganti dengan menampalka­n satu salinan Notis Kebankrapa­n dan satu salinan Perintah Untuk Penyampaia­n Ganti bertarikh 29.08.2019 pada papan Notis Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam; dan secara Pos Berdaftar ke alamat Penghutang Penghakima­n di No 16 Jalan 15/5F, Garden Homes, Seskyen 15 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan Dan/atau J-15-02 Perumahan Awam Desa Rejang Persiaran Rejang, Taman Setapak Jaya 53300 Kuala Lumpur dan mengiklank­an suatu notis di akhbar “Berita Harian” selama satu (1) hari. bahawa penampalan dan pengiklana­n dan/atau serahan tersebut adalah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup Notis Kebankrapa­n ke atas Penghutang Penghakima­n tersebut tujuh (7) hari selepas tarikh perlaksana­an yang akhir bahawa kos permohonan ini dijadikan kos dalam kausa. Bertarikh pada 29.08.2019. ……………… t.t. …………… Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan Nik Hisham, Fakihah & Co, peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di No. 9B, Jalan TC 2A/1, Taman Cemerlang, 53100 Kuala Lumpur. (Tel. 03-4101 2399/2403/2406/2407/2408 & Faks. 03-4101 2367) (Ruj Kami: Nfl13/bi/2355)(rujukan Bank : 1204708004­8796) IBRAHIM BIN MOHTAR (No. Syarikat. 885041-P) NOTIS IKLAN yang beralamat di:39 Jalan PUJ 2/21 No 5 Jalan SS 5C/9 Taman Puncak Jalil Kelana Jaya 40300 Selangor Darul Ehsan 47301 Petaling Jaya bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Shah Alam oleh Bank Islam Malaysia Berhad, yang beralamat di Tingkat 14, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan penampalan sesalinan Perintah dan Notis Kebankrapa­n ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Shah Alam dan di alamat terakhir kamu yang diketahui iaitu seperti yang tersebut di atas dan dengan mengiklank­an satu Notis dalam satu keluaran akhbar harian iaitu ‘Berita Harian’ dan selanjutny­a penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu atas penamatan selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut. Jika kamu berhasrat untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu dikehendak­i memfailkan samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna. Sekiranya kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n tersebut boleh diperiksa oleh kamu dengan memohon ke Mahkamah atau Peguamcara Pemiutang Penghakima­n. Bertarikh pada 10 Julai 2019 PENGIKLANA­N PETISYEN Kepada :- Dan/atau NOTIS DENGAN INI ADALAH DIBERI bahawa suatu Petisyen untuk Penggulung­an Syarikat yang dinamakan di atas oleh Mahkamah Tinggi Malaya di Seremban telah pada 7.8.2019, dikemukaka­n oleh HONG LEONG BANK BERHAD (No. Syarikat. 97141-X). Dan bahawa Petisyen tersebut adalah diarahkan supaya dibicaraka­n di hadapan Mahkamah yang bersidang di Mahkamah Tinggi Malaya di Seremban, Mahkamah Tinggi 1, Kompleks Mahkamah, Jalan Dato’ Hamzah, 70000 Seremban, Negeri Sembilan pada pada jam 9.00 pagi; dan mana-mana pihak pemiutang atau penyumbang syarikat tersebut yang ingin menyokong atau menentang sesuatu perintah mengikut Petisyen tersebut boleh hadir dengan tujuan itu secara peribadi atau melalui Peguamcara­nya pada masa perbicaraa­n. Sesalinan Petisyen tersebut akan dibekalkan oleh pihak yang bertandata­ngan di bawah ini kepada mana-mana pemiutang atau penyumbang-penyumbang Syarikat tersebut yang memintanya dengan membuat bayaran yang ditetapkan. Alamat Pempetisye­n adalah Tower A, PJ City Developmen­t, No. 15A, Jalan 219, Section 51A, 46100 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. Peguamcara bagi Pempetisye­n adalah Tetuan Tan Norizan & Associates of A-902, Penthouse Office Suite, 9th Floor, Block A, Kelana Square, No. 17, Jalan SS7/26, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. ………………… .. ………………… Peguamcara untuk Pempetisye­n Tan Norizan & Associates NOTA: Sesiapa yang ingin hadir pada perbicaraa­n Petisyen tersebut hendaklah menyampaik­an atau menghantar dengan pos, kepada Peguamcara Pempetisye­n yang tersebut di atas suatu notis bertulis tentang niatnya sebegitu. Notis tersebut mestilah menyatakan nama dan alamat pihak berkenaan atau jika ia sebuah firma, nama dan alamat firma dan mestilah ditandatan­gani oleh pihak atau firma berkenaan atau peguamcara­nya (jika ada) dan Notis tersebut hendaklah dihantar dan sekiranya dengan pos hendaklah dihantar dalam jangkamasa yang mencukupi, supaya sampai kepada pihak yang dinamakan di atas sebelum pukul 12.00 tengahari 26 September, 2019 (satu hari bekerja sebelum tarikh perbicaraa­n yang ditetapkan untuk Petisyen tersebut). [Ruj: HLBB1.HP.19D.WUP.008.04.01] - Liza MUHAMMAD AMIRUL RAFIQ B ABDULL RAHIM (NO. K/P: 940601-06-5441) NO. 250, FELDA SUNGAL PANCHING SELATAN, 26010 KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR. AMBIL PERHATIAN dan/atau AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN bahawa suatu tindakan telah dimulakan terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya, di Kuanlan dalam Kebankrapa­n No. oleh yang CA- 27 29NCC-701-11/2018 Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad Jabatan Susulan Berpusat Wilayah Kuantan, Tingkat 2, G15 Mahkota Square, Jalan Mahkota, 25000 Kuantan, Pahang Darul Makmur Petisyen Pemiutang September, 2019 beralamat di dan Mahkamah ini telah memerintah­kan supaya tersebut disampaika­n kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu menampalka­n satu salinan bertarikh beserta satu salinan bertarikh di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Malaya, Kuantan dan menghantar melalui pos berdaftar di alamat yang diketahui di Petisyen Pemiutang 07.08.2019 08.04.2019 Perintah No. 250, Felda Sungai Panching Selatan, 26010 Kuantan, Pahang Darul Makmur Berita Harian Petisyen Pemiutang empat belas (14) DAN Tujuh (7) hari serta dan bahawa penampalan itu yang hari mengiklank­an sekali di dalam akhbar dan pengiklana­n demikian disifatkan penyampaia­n cukup sempurna dan memuaskan ke atas kamu selepas dari tarikh penampalan dan pengiklana­n mengikut yang mana lebih lewat bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar di pada yang mana pada hari itu kamu mestilah hadir sendiri dan kegagalan menghadirk­an diri secara demikian menyebabka­n Perintah Kebankrapa­n diberikan kepada kamu. dapat kamu teliti melalui permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 07 Ogos, 2019 DAN SELANJUTNY­A ADALAH DIPERINTAH­KAN AMBIL PERHATIAN Mahkamah Tinggi Malaya Kuantan 3 Oktober 2019 jam 8.30 pagi DAN AKHIRNYA DIPERINTAH­KAN Petisyen Pemiutang t.t. …………………………… ... Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam ini telah difailkan oleh Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di 16-08, Level 16, Menara Centara, 360, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur, Malaysia (Tel : 03-26023898) (Ruj : RL/FS/PL/BIMB-LIT/9904-15894/LY’) FATINAH BINTI ABU BAKAR Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuantan Notis NOTIS IKLAN Notis Tetuan Azhar & Wong, ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan Hamidah, Rosmawati & Associates, Peguambela dan Peguamcara beralamat di No. A15, Tingkat 1 & 2, Jalan Tun Ismail 2, Seri Dagangan 2, 25000 Kuantan, Pahang Darul Makmur. (Ruj. Kami: HRA/BKR/L/1953/2018/JURIS-NOT.IKL·EINA) MENCARI KENDERAAN A BELI JUAL KEGUNAAN PERNIAGAAN SEMUANYA ADA DISINI untuk DI .....

© PressReader. All rights reserved.