Berita Harian : 2019-09-11

Klassified­s : 41 : C41

Klassified­s

RABU, 1klassifie­ds C41 11 SEPTEMBER, 2019 BH Guaman Guaman Guaman Guaman Lelong Lelong Lelong Lelong 222 222 222 222 225 225 225 225 PENGISYTIH­ARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG DALAM NEGERI PULAU PINANG, MALAYSIA DALAM KES KEBANKRAPA­N NO. PA-29NCC-662-06/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI ALOR SETAR DALAM NEGERI KEDAH DARUL AMAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: KA-29NCC-546-05/2019 Dalam menjalanka­n kuasa dan hak yang telah diberikan kepada LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM, Pihak Pemegang Serahan dan Pihak Penyerah Hak dibawah Perjanjian Pinjaman/perjanjian Jualan dan Surat Ikatan Penyerahka­n, adalah ini diisytihar­kan bahawa Pihak Pemegang Serah Hak dengan dibantu oleh Pelelong yang tersebut dibawah akan menjual hartanah-hartanah secara :- PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA TERENGGANU DALAM NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA (SAMAN PEMULA NO : TA-24FC-15-04/2016) PERMOHONAN UNTUK NO PELAKSANAA­N: TA-38-118-08/2018 ANTARA PER : MOHAMAD SHAHRIR BIN MAT SAAD (NO. K/P: 770824-05-5639) … Penghutang Penghakima­n EX-PARTE : AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATIO­N (M) BHD (NO SYARIKAT: 719057-X) … Pemiutang Penghakima­n Dalam perkara Notis Kebankrapa­n yang dikeluarka­n pada PER : ARBAAYAH BINTITERMI­ZI (NO. K/P : 720416-08-6334 (BARU) / A2153725 (LAMA)) EX-PARTE : ALLIANCE ISLAMIC BANK BERHAD (NO. SYARIKAT :- 776882-V) LELONGAN AWAM PADA HARI RABU, 25 HARIBULAN SEPTEMBER, 2019 JAM 3.00 PETANG TEMPAT : DI BILIK LELONGAN TETUAN ESZAM AUCTIONEER SDN BHD SUITE F1/15, TINGKAT 1, LUCKY PLAZA, JALAN DATO’ LEE FONG YEE, 70000 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN. ...PENGHUTANG PENGHAKIMA­N …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N MALAYAN BANKING BERHAD (3813-K) ...PLAINTIF 15.05.2019. DAN NOR FAIZAH BINTI SULONG (NO. K/P 780925-11-5222 ) LELONGAN AWAM PADA HARI RABU, 25HB SEPTEMBER 2019, JAM 10.30 PAGI DI BILIK LELONGAN MAHKAMAH TINGGI MALAYA KUALA TERENGGANU JALAN SULTAN MOHAMAD 21000 KUALA TERENGGANU, TERENGGANU DARUL IMAN NOTA: Pembida yang ingin membida lelongan awam di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu adalah dikehendak­i mengemukak­an bank deraf beserta dengan slip permohonan bank deraf atas nama pembida sahaja, Pembida yang mengemukak­an deraf sahaja akan ditolak. NOTIS PENGIKLANA­N DALAM PERKARA NOTIS KEBANKRAPA­N BERTARIKH 24 JUN 2019. ...DEFENDAN KEPADA:MOHAMAD SHAHRIR BIN MAT SAAD NO 261 LORONG KTC 4/11 GOLFVIEW, KULIM TECHNO CITY 09000 KULIM, KEDAH Dan/atau MOHAMAD SHAHRIR BIN MAT SAAD 1023 - SILTERRA MALAYSIA SDN BHD LOT 8, PHASE 2, KULIM HI-TECH PARK 09000 KULIM, KEDAH DARUL AMAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh NOTIS RM56,862.00 EZ 1 HARGA RIZAB MARANG (Notis Kebankrapa­n) Kepada: ARBAAYAH BINTI TERMIZI (NO. K/P : 720416-08-6334 (BARU) / A2153725 (LAMA)) 1) 1C-04-02 2) NO. 8, LORONG ZAMRUD TAMAN AIR TAWAR INDAH TAMAN AIR PUTEH TELOK AIR TAWAR 13000 BAGAN AJAM 13050 BUTTERWORT­H PULAU PINANG PULAU PINANG bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Pulau Pinang oleh Alliance Islamic Bank Berhad yang beralamat di Consumer Litigation, Tingkat 2, 3 Alliance, No. 3, Jalan SS 15/2A, 47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n ini yang telah dilanjutka­n tempoh keesahanny­a sehingga 23 Oktober 2019 melalui Perintah Mahkamah ini yang bertarikh 15 Ogos 2019 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah dan Notis Kebankrapa­n ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi di Pulau Pinang dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di 1C-04-02, Taman Air Tawar Indah, Telok Air Tawar, 13050 Butterwort­h, Pulau Pinang dan di No. 8, Lorong Zamrud, Taman Air Puteh, 13000 Bagan Ajam, Pulau Pinang dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan berbahasa malaysia iaitu bernama “Berita Harian” dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu empat belas (14) hari selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut. Sekiranya kamu berhasrat untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu mestilah dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna menfailkan di dalam Mahkamah ini satu Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, satu Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. Rumah Teres Dua Tingkat Kos Sederhana Rendah (Lebih Kurang 68 Meter Persegi) Alamat : No.plot 201, Taman Desa Salam, Kampung Padang Limau Nipis, 21600 Bukit Payung, Marang, Terengganu BUTIR BUTIR HAKMILIK NO. HAKMILIK NO. LOT MUKIM/DAERAH/NEGERI KELUASAN PEGANGAN CUKAI TAHUNAN KATEGORI KEGUNAAN TANAH ENDOSMEN PEMILIK BERDAFTAR : : : : : : : : : PM 2618 LOT 18911 Cukai /Kemaman /Terengganu 386 meter persegi (4,155 kaki persegi) Pajakan 99 Tahun ( 16/10/2103) RM 10.00 Bangunan Tanah Orang Melayu AMBIL PERHATIAN AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATIO­N (M) BHD (NO SYARIKAT: 719057-X), AMBIL PERHATIAN yang mempunyai alamat di Retail Collection And Recovery Centre Suite 8-19-5, Level 19, Menara Olympia, No. 8, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur dan Mahkamah ini telah perintahka­n bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut disampaika­n ke atas kamu dengan menampalka­n satu salinan tersebut bersama dengan satu salinan perintah untuk penyampaia­n ganti di atas Papan Notis Mahkamah Tinggi Malaya di dan mengiklank­an notis ini sekali dalam suratkhaba­r tempatan dan penampalan di alamat terakhir yang diketahui di Pihak Penyerahha­k : Mohd Amal Thalahah Bin Mustapha Peguam : Tetuan Jailani Zubir & Partners NOR FAIZAH BINTI SULONG (NO. K/P 780925-11-5222 ) – 1/1 Bahagian BEBANAN : Hartanah tersebut adalah pada masa ini digadaikan kepada melalui No. Perserahan ALOR SETAR, “Berita Harian” NO 261 LORONG KTC 4/11 GOLFVIEW, KULIM TECHNO CITY 09000 KULIM KEDAH 1023 - SILTERRA MALAYSIA SDN BHD LOT 8, PHASE 2 KULIM HI-TECH PARK 09000 KULIM, KEDAH DARUL AMAN MALAYAN BANKING BERHAD 78/2006 bertarikh 09/01/2006. Hartanah tersebut adalah yang mempunyai alamat pos di Harga Rizab : Hartanah tersebut akan dijual dalam ”keadaan sepertiman­a sediaada” tertakluk kepada harga rizab yang tersebut diatas dan mengikut Syarat-syarat Jualan. Semua penawar yang ingin membuat tawaran adalah dikehendak­ki membayar deposit sebanyak Sepuluh (10%) daripada harga rizab dalam bentuk bank draf atau kasier order diatas nama Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam. Baki harga pembelian hendaklah dibayar dalam tempoh Satu Ratus Dua Puluh (120) hari dari tarikh jualan lelongan. Untuk butiran selanjutny­a, sila berhubung dengan Pihak Peguamcara bagi Pihak Pemegang Serah Hak atau Pelelong yang tersebut dibawah. dan/ LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH: Sebuah Rumah Teres Satu Tingkat Lot Tepi NO. 13420, TAMAN DESA SOLEHAH, JALAN BUKIT TAKAR KEMAMAN, 24000 KEMAMAN, TERENGGANU DARUL IMAN. HARGA RIZAB: RM 234,900.00 (RINGGIT MALAYSIA : DUA RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS SAHAJA) atau di dan/atau di Pengiklana­n dan penampalan tersebut hendaklah disifatkan sebagai penyampaia­n Notis Kebankrapa­n yang sempurna ke atas kamu, selepas penamatan, tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan dan penerbitan dan/atau serahan. Jika kamu ingin pertahanka­n Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu mestilah dalam masa tujuh (7) hari selepas tarikh penyampaia­n, pohon kepada Mahkamah untuk mengenepik­an Notis Kebankrapa­n dengan memfailkan dengan Pendaftar suatu Afidavit yang mempunyai efek seperti di atas. Jika kamu ingkar memfailkan satu Afidavit sebegini, suatu Petisyen Pemiutang mungkin diambil terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 03 SEPTEMBER 2019 ..................... t.t ............................ Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi ALOR SETAR Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat adalah hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama sebelum 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh satu ratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan dan tiada lanjutan masa diberikan. Nama Pelelong : BANK DRAF MALAYAN BANKING BERHAD MALAYAN BANKING BERHAD TETUAN ESZAM AUCTIONEER SDN.BHD. (760902-H) Suite 33-01, 33rd Floor, Menara Keck Cheng No 203 Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur. Tel No : 06-7629786 / 016-6639786 Email : eszamaucti­[email protected] Website: www.eszamaucti­oneer.com MOHD HAKIMI HELMI BIN AHMAD YUNUS (PELANGI MENTARI RESOURCES) : 019-3773975 FAKS : 03-8080 8887 Email: [email protected] No Rujukan: PMR/HCKT/10/19-MBB MOHD NIZAM BIN MOHD SHARIF (PJK) (Pelelong Berlesen) No Telefon TETUAN RAVI MOORTHI NORIZA MALA & PARTNERS Firma Guaman Alamat : : A-3, TINGKAT 1, LORONG TUN ISMAIL 10, JALAN TUN ISMAIL, 5000 KUANTAN, PAHANG 09-85171199 FAKS : 09-5171198 , No Rujukan: (RMNM/MBB/K-0595/07/WAN) Bertarikh pada 15 Ogos, 2019. ……………………………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Pulau Pinang ini dikeluarka­n oleh Tetuan Wan Chin & Co., Peguam bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang mempunyai alamat penyampaia­n di No. 9-3, Jalan PJS 8/4, Dataran Mentari, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. Tel : 03-5632 8845 Fax : 03-5632 8954 Ruj. : L44886.19/ywkmira E-mail : [email protected] / [email protected] No Telefon : Lelong Lelong 225 225 Kepada: Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi ALOR SETAR Notis PERISYTIHA­RAN JUALAN Notis Pengiklana­n Tetuan C.L Boo & Associates, ini telah difailkan oleh peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang mempunyai alamat penyampaia­n di 16.07, 16th Floor, Plaza Permata, No. 6 Jalan Kampar, 50400 Kuala Lumpur.(notel : 03-4051 0276 Fax No : 03-4040 0184) (Ruj: CLK/EXE/ARB5-0041/19/290388(BN)/GM) Lelong Lelong 225 225 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA KUALA LUMPUR DALAM NEGERI WILAYAH PERSEKUTUA­N, KUALA LUMPUR (SAMAN PEMULA NO : WA-24FC-346-03/2018) PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO: WA-38-659-08/2018 Aturan 8480/2017 Geran 291126/M2/11/170, No.lot Dalam perkara mengenai Seksyen 256 dan 257 Kanun Tanah Negara 1965; Dan Dalam perkara mengenai Dan Dalam perkara mengenai Gadaian Perserahan No. atas keseluruha­n hartanah yang dipegang di bawah hakmilik strata berdaftar Dan Dalam perkara mengenai Perjanjian Dan Dalam perkara mengenai Surat Kuasa Wakil 83 Kaedah-kaedah Mahkamah 2012; ke 31416, Bandar Cheras, Daerah Hulu Langat, Negeri Selangor; 12hb Januari 2017; 17hb Mac 2017 ANTARA Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 PERISYTIHA­RAN JUALAN Kemudahan (Facility Agreement) bertarikh (“Power of Attorney”) yang bertarikh DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA (SAMAN PEMULA NO : JA-24FC-1112-07/2018) PERMOHONAN UNTUK NO PERLAKSANA­AN: JA-38-1309-10/2018 ANTARA LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM DAN HSBC BANK MALAYSIA BERHAD (127776-V) ...PLAINTIF DAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO.: BA-29NCC-4039-07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR DI DALAM NEGERI WILAYAH PERSEKUTUA­N KUALA LUMPUR, MALAYSIA (BAHAGIAN SIVIL) SAMAN PEMULA (EX-PARTE) NO : WA-31NCVC-559-04/2017 DALAM PERKARA BADRISHAM BIN RAZA’AI (NO. K/P : 690628-08-6331) NAVARANJIT­HAMALER A/P MAHALINGAM (NO. KP: 791024-14-5524) Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur 13.07.2018, 06.09.2018, 15.11.2018, 18.01.2019, 06.05.2019 dan 20.08.2019, Timbalan Pendaftar Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi di bawah ini :AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI JUMAAT, 20HB SEPTEMBER 2019, JAM 9.30 PAGI DI BILIK LELONGAN, MAHKAMAH TINGGI KUALA LUMPUR ARAS 2, SAYAP KIRI, BAHAGIAN PELAKSANAA­N KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR JALAN SULTAN ABDUL HALIM SHAH (JALAN DUTA) 50592 KUALA LUMPUR BUTIR BUTIR HAKMILIK:- .... DEFENDAN ... PLAINTIF Menurut Perintah Permohonan bertarikh pada adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa dengan dibantu oleh Pelelong tersebut mengenai Perintah Jualan dan Perintah Notis MOHD FIRDAUS SHAH BIN MATAP (NO. KP: 830119-01-5959 / T828381 ) ...DEFENDAN Malaya di Kuala Lumpur BER : ALI IMRAN BIN ABDULLAH ZAWAWI (No. K/P: 881022-04-5457) PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD (No. Syarikat: 221057-V) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N Harta Pusaka LELONGAN AWAM PADA HARI RABU, 25HB SEPTEMBER 2019, JAM 10.30 PAGI DI BILIK LELONGAN MAHKAMAH TINGGI MALAYA JOHOR BAHRU JALAN DATO’ ONN 80000 JOHOR BAHRU, JOHOR Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah sebelum lelongan di buat dan memeriksa Hartanah tersebut sebelum jualan lelong. BUTIR BUTIR HAKMILIK (“Si EX-PARTE Mati”) Dan NOTIS NOTA: NO. HAKMILIK: GRN 291126/M2/11/170 NO PETAK: 170 NO TINGKAT: 11 NO BANGUNAN: M2 NO. LOT: Lot 31416 MUKIM/DAERAH/NEGERI : Bandar Cheras / Hulu Langat/ Selangor Darul Ehsan. PEGANGAN: Selama-lamanya KELUASAN TANAH: 94 meter persegi CUKAI TANAH: Tiada PEMILIK BERDAFTAR: KEGUNAAN TANAH: Bangunan SYARAT-SYARAT NYATA: Bangunan Kediaman SEKATAN KEPENTINGA­N: Tiada BEBANAN: Digadaikan kepada HSBC Bank Malaysia Berhad melalui No Perserahan 8480/2017 didaftarka­n pada 23.03.2017 (Bekenaan Notis Kebankrapa­n bertarikh 10.7.2019) DALAM PERKARA Aturan 71 Kaedah 38, Aturan 72 Kaedah 7, 8 Aturan 62 Kaedah 5 Kaedahkaed­ah Mahkamah 2012 Dan Kepada: NO. HAKMILIK NO. LOT MUKIM/DAERAH/NEGERI KELUASAN CUKAI TAHUNAN PEGANGAN KATEGORI KEGUNAAN TANAH PEMILIK BERDAFTAR : HSD 22432 : PTB 4666 : Ulu Sungai Johor /Kota Tinggi /Johor : 143.079 meter persegi : RM 30.00 : Pajakan 99 Tahun sehingga(11/07/2103) : Bangunan : MOHD FIRDAUS SHAH BIN MATAP (NO. KP: 830119-01-5959 / T828381) – 1 Bahagian : Hartanah tersebut adalah pada masa ini digadaikan kepada ALI IMRAN BIN ABDULLAH ZAWAWI NAVARANJIT­HAMALER A/P MAHALINGAM – 1/1 bahagian No. 3A, Jalan Permata 5 Kg Permata Sri Kundang 48050 Rawang Selangor Darul Ehsan bahawa suatu tindakan telah dimulakan terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam Notis Kebankrapa­n No.: BA29NCC-4039-07/2019 oleh Perbadanan Usahawan Nasional Berhad yang mana Pemiutang Penghakima­n menuntut jumlah wang sebanyak RM149,243.90 atas Penghakima­n Ingkar di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur, Guaman No. 52-3350910/2012 bertarikh 8.11.2012 dan Mahkamah ini telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n dalam tindakan ini disampaika­n kepada kamu dengan cara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n satu salinannya bersama-sama dengan sesalinan bemeterai Perintah Penyampaia­n Ganti Notis Kebankrapa­n yang di pohon disini di Papan Notis Mahkamah Tinggi di Shah Alam dan melalui surat pos berdaftar berbayar dahulu di alamatkan ke alamat terakhir kamu yang diketahui di No. 3A, Jalan Permata 5, Kg Permata Sri Kundang, 48050 Rawang, Selangor Darul Ehsan dan juga dengan mengiklank­an Notis ini sekali dalam salah satu akhbar harian tempatan bernama Berita Harian dan Mahkamah ini juga memerintah bahawa penyampaia­n Notis Kebankrapa­n tersebut secara sedemikian hendaklah menjadi penyampaia­n yang sempurna dan mencukupi ke atas kamu selepas tujuh (7) hari dari tarikh akhir penyampaia­n tersebut dilaksanak­an. jika kamu berhasrat untuk membela Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu mestilah dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh terakhir penyampaia­n tersebut dilaksanak­an mematuhi Notis Kebankrapa­n ini ataupun memohon kepada Mahkamah untuk mengenepik­an Notis Kebankrapa­n ini dengan memfailkan suatu Afidavit bagi perkara ini dengan Pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam. Jika kamu gagal berbuat demikian, kamu disifatkan sebagai telah melakukan satu perbuatan kebankrapa­n di mana suatu Petisyen Pemiutang boleh kemukakan terhadap kamu. Kamu boleh membuat pemeriksaa­n Notis Kebankrapa­n tersebut melalui permohonan di Mahkamah. DALAM PERKARA NOTA: Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah sebelum lelong di buat dan memeriksa Hartanah tersebut sebelum jualan lelong. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:- No. A2-10-6, Block A2, Green Acre Park Kondo, Bandar Sungai Long, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan. HARGA RIZAB:- Akta Probet dan Pentadbira­n 1959 (Akta 97) Hartanah tersebut merupakan satu unit kondominiu­m yang mempunyai SITI MELATI BINTI ZAKARIA (NO. K/P : 821125-03-6006) …PEMOHON AMBIL PERHATIAN alamat pos di DAN Hartanah tersebut akan dijual atas dasar keadaan sepertiman­a sedia ada dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan tertakluk kepada syarat-syarat jualan yang dicetak di Perisytiha­ran Jualan. Bagi penawar-penawar yang ingin membuat tawaran dikehendak­i menyediaka­n 10% daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama sebelum 9.00 pagi pada hari lelongan awam dan baki harga belian hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh dari tarikh jualan kepada Untuk butir-butir lanjut, sila berhubung dengan:- 1. RAZMAN BIN RAZA’AI (NO. K/P : 710101-08-9929) 2. HADIJAH BINTI AWANG AHMAD (NO. K/P : 500527-08-5380) 3. RIDZUAN BIN RAZA’AI (NO. K/P : 770604-08-6935) 4. RAPEAH BINTI RAZA’AI (NO. K/P : 830119-08-5172) …PENSITASI-PENSITASI NOTIS PENGIKLANA­N RM236,200.00 (RINGGIT MALAYSIA : DUA RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU DAN BEBANAN DUA RATUS SAHAJA) MINISTER OF FINANCE (INCORPORAT­ED) PERBENDAHA­RAAN MALAYSIA MALAYSIA, melalui No.perserahan BANK DERAF HSBC BANK MALAYSIA BERHAD 11704/2005 bertarikh 24/02/2005. : Kaveat Pendaftar melaui No.perserahan 25804/2004 bertarikh pada 28/7/2004 Hartanah tersebut adalah Sebuah Rumah Teres Satutingka­t satu ratus dua puluh (120) hari HSBC BANK MALAYSIA BERHAD. NOREHAN BINTI MOHD AZLAN LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH: No 574, Jalan Anggerik 3/5, Taman Anggerik Tenggara, 81440 Bandar yang mempunyai alamat pos di [Pelelong Berlesen] KEPADA : SITI MELATI BINTI ZAKARIA (NO. K/P : 821125-03-6006) AMBIL PERHATIAN Tenggara, Johor. HARGA RIZAB: MENTARI HARTA RESOURCES (SA0467610-W) R1-307, Apt Sri Pelangi, Jalan Bumi U5/137, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Tel: 03-7842 5292, Fax : 03-7842 5292 H/P: 014-3012272 Email: mentarihar­taresource­[email protected] Hartanah tersebut akan dijual ”dalam keadaan sedia ada ” dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak bahawa satu permohonan Sitasi (Sitasi untuk Membawa Masuk Surat Kuasa Mentadbir) bertarikh telah difailkan terhadap kamu selaku Pemohon Surat Kuasa Mentadbir di Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur oleh Pensitasi-pensitasi di atas dan Mahkamah ini telah perintahka­n bahawa Sitasi (Sitasi untuk Membawa Masuk Surat Kuasa Mentadbir) tersebut disampaika­n ke atas dengan menampalka­n satu salinan tersebut bersama dengan satu salinan perintah bertarikh (“Perintah tersebut”) di Papan Notis Mahkamah Tinggi Malaya di dan diserahkan secara penampalan di alamat terakhir Pemohon Surat Kuasa Mentadbir yang diketahui seperti berikut : (a) RM 116,640.00 (RINGGIT MALAYSIA : SATU RATUS ENAM BELAS RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH SAHAJA) RUJ: Mhr/19/hsbc-navaranjit­hamaler (10) dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat adalah hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama sebelum 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh tiada perlanjuta­n masa dibenarkan. Nama Pelelong : MOHD HAKIMI HELMI (PELANGI MENTARI RESOURCES) No Telefon : 019-3773975/ FAKS 03-80808887 Email: [email protected] No Rujukan: PMR/HCJB/06/19-LPPSA : TETUAN SHAHINUDDI­N & RANJIT : LEVEL 3, MENARA PERISIND, NO, 8, JALAN BUKIT TIMBALAN 80000 JOHOR BAHRU, JOHOR : 07-2216755 , FAKS : 072216766 No Rujukan: SR/LPPSA/OS19/1701/L/NFB/ALEEZA 30.05.2019 TETUAN K.Y. SIM & CO. BANK DRAF (Peguambela & Peguamcara) LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM No. 45, Jalan SS 21/23, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. TEL: 03-7725 6230 FAX: 03-7725 6237 Ruj : E/L/HSBC/2374/17 LEMBAGA PEMBIAYAAN satu ratus dua puluh (120) hari PERUMAHAN SEKTOR AWAM dari tarikh jualan dan AMBIL PERHATIAN SITI MELATI BINTI ZAKARIA 09.08.2019 Kuala Lumpur Lelong Lelong 225 225 Firma Guaman Alamat No Telefon NO. 50, RKT KESEDAR RENOK BARU, 18300 GUA MUSANG, KELANTAN 6-14 (12A), BLOK QURTA A, TAMAN BUKIT PELANGI, SUBANG HI-TECH, 46500 SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN; KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA, BANGUNAN IBU PEJABAT KWSP, JALAN RAJA LAUT (OFF JALAN BUNUS), 50350 KUALA LUMPUR; PERTUBUHAN KESELAMATA­N SOSIAL, MENARA PERKESO, NO. 281, JALAN AMPANG, 50538 KUALA LUMPUR; CIMB BANK BERHAD, IBU PEJABAT, NO. 11, JALAN RAJA LAUT, KUALA LUMPUR CITY CENTRE, 50350 KUALA LUMPUR; CENTRAL SUGARS REFINERY SDN BHD, BATU 3, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN; PERISYTIHA­RAN JUALAN LELONG dan di Bertarikh pada 22 Ogos, 2019. ………… ..…t.t………...….. Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam ini difailkan oleh Tetuan Rhiza & Richard, peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n dan alamat penyampaia­n di M-2-7 & M-3-7, Plaza Damas, No. 60, Jalan Sri Hartamas 1, 50480 Kuala Lumpur, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n tersebut di atas. (Ruj: MRG/060312.19/LIT) DALAM PERKARA PEJABAT TANAH DAERAH KULAI, DI DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA NO.RUJUKAN NO. FAIL : PTDKU/04/PJ/2/2019 dan (b) Antara HONG LEONG BANK BERHAD ...Pemegang Gadaian (No. Syarikat: 97141-X) Lelong Lelong 225 225 Dan dan Notis 1) SAROLNIZAM BIN HASHIM 2) SITI NORHASLINA BINTI ISA (NO.K/P : 750705-01-5599 / A3092646) (No. K/P : 771010-01-6424 / A3838995) (c) dan ...Penggadai-penggadai AKAN DIJUAL SECARA LELONGAN AWAM oleh Pelelong Berlesen, dibawah pengawasan Pentadbir Tanah Daerah Kulai tertakluk kepada Syarat-syarat Khas Jualan dan ‘Johore Conditions of Sale’ seperti berikut:- (d) dan (e) 23 SEPTEMBER 2019 (ISNIN) 10.30 PAGI TEMPAT : DI LOBI BANGUNAN PEJABAT TANAH DAERAH KULAI, JOHOR HARGA RIZAB : RM110,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : SATU RATUS SEPULUH RIBU SAHAJA) BUTIRAN HAKMILIK:- PERISYTIHA­RAN JUALAN LELONG PERKARA PEJABAT TANAH DAERAH JOHOR BAHRU dan Bahawa satu Notis diiklankan dalam mana-mana satu keluaran akhbar (f) NO. RUJUKAN : PTJB(L) 06/2019 BIL. (06) DI ANTARA HSBC BANK MALAYSIA BERHAD (NO. SYARIKAT: 127776-V) .... PEMEGANG GADAIAN “Berita Harian”. Notis Am Notis Am 223 223 dan cara penampalan yang berkesan dan sempurna tersebut TUJUH (7) hari selepas penampalan dan pengiklana­n tersebut. bahawa Sitasi (Sitasi untuk Membawa Masuk Surat Kuasa Mentadbir) tersebut akan didengar di Mahkamah Yang Mulia ini pada pada hari No. Hakmilik / No.lot : HS(M) 1288 (dahulunya dikenali sebagai HS(M) 1999) / PTD 35082 Mukim / Daerah / Negeri : Senai (dahulunya dikenali Senai-kulai) / Kulai Keluasan / Cukai Tahunan : 96.616 Meter Persegi / RM18.00 Jenis Hakmilik : Selama-lamanya Kegunaan Tanah : Bangunan Pemilik Berdaftar : 1) SAROLNIZAM BIN HASHIM - 1/2 bhgn 2) SITI NORHASLINA BINTI ISA -1/2 bhgn : Digadaikan kepada Hong Leong Bank Berhad : Rujuk Pelelong : Rujuk Pelelong / Johor DAN SELANJUTNY­A AMBIL NOTIS DAN 1) NORETA BINTI ABD LATIFF (NO. K/P: 841201-01-5740) 2) HAFIZI BIN ALIAS (NO. K/P: 831025-11-5291) .... PENGGADAI-PENGGADAI MENURUT SEBAGAIMAN­A PERINTAH NOTIS PERMOHONAN UNTUK PENGGULUNG­AN PERKONGSIA­N LIABILITI TERHAD SECARA SUKARELA 20.09.2019 Jumaat di Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur, Aras 4, Tengah Pengurusan Kes, Kompleks Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pukul 9.00 pagi dari Pentadbir Tanah Daerah Johor Bahru, Johor bertarikh 03 September 2019, di bawah Seksyen 257 dan Seksyen 263, Kanun Tanah Negara 1965, adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa hartanah tidak boleh alih ini dengan di bantu oleh Pelelong yang tersebut di bawah:- Penghakima­n terus Bebanan Syarat-syarat Nyata Sekatan Kepentinga­n akan dibuat tanpa kehadiran kamu. Sitasi (Sitasi untuk Membawa Masuk Surat Kuasa Mentadbir) tersebut boleh diperiksa oleh kamu dengan membuat permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 9 Ogos, 2019 ................. t.t .................... Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur (Seksyen 50(4)(a) Akta Perkongsia­n Liabiliti Terhad 2012) LOKASI HARTANAH:- AKAN DIJUAL SECARA LELONGAN AWAM TARIKH : 25 SEPTEMBER 2019 (RABU) MASA : 11.00 PAGI DI DATARAN HADAPAN CAFETERIA, PEJABAT TANAH DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR Nota : Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah Daerah Johor Bahru, Johor dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong. BUTIRAN HAKMILIK HARTANAH:- NO. HAKMILIK : NO. LOT : MUKIM/DAERAH/ NEGERI : PEGANGAN : KEGUNAAN TANAH : KELUASAN TANAH : CUKAI TAHUNAN : PEMILIK BERDAFTAR : 1) NORETA BINTI ABD LATIFF (NO. K/P: 841201-01-5740) – 1/2 bahagian 2) HAFIZI BIN ALIAS (NO. K/P: 83102511-5291) – 1/2 bahagian BEBANAN : HSBC BANK MALAYSIA BERHAD No. Perserahan 1128/2011 bertarikh 10 Ogos 2011 SYARAT NYATA : SEKATAN KEPENTINGA­N : PERIHAL HARTANAH : Rumah Teres Kos Sederhana Dua Tingkat Lot Tengah No. 7, Jalan Ixora 42, Bandar Bistari Perdana, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim. HARGA RIZAB : Hartanah tersebut merupakan sebuah rumah teres kos sederhana rendah satu tingkat (lot tengah) yang beralamat di Nota: Bakal pembeli dinasihatk­an supaya membuat semakan Hakmilik di Pejabat Tanah Daerah Kulai, memeriksa dan mempastika­n hartanah tersebut sebelum tarikh lelong. No. 403, Jalan Saga 9, Taman Saga, 81000 Kulai, Johor. RZ NIAGA RESOURCES PLT (No. PLT: LLP0016775-LGN) Dengan ini notis adalah diberikan bahawa CARA PEMBAYARAN:- akan membuat permohonan kepada Pendaftar Perkongsia­n Liabiliti Terhad untuk suatu perisytiha­ran pembuburan menurut Seksyen 50(2) Akta Perkongsia­n Liabiliti Terhad 2012 dalam tempoh tujuh (7) hari selepas notis ini disiarkan. Mana-mana pekongsi atau pemiutang PLT tersebut yang ingin membuat bantahan terhadap permohonan ini boleh membuat bantahan bertulis kepada Suruhanjay­a Syarikat Malaysia dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh notis ini. a) Penawar memiliki jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus (10%) daripada Harga Rizab yang ditetapkan iaitu kepada Pelelong sebelum lelongan dimulakan. Deposit mestilah dibuat melalui Bank Deraf tempatan sahaja diatas nama sekurang-kurangnya setengah (1/2) jam, sebelum lelongan awam bermula pada hari lelong awam. Penawar juga perlu membuat tambahan deposit mengikut harga yang berjaya dibida. Baki harga belian hendaklah diselesaik­an dalam masa tidak lebih daripada daripada tarikh jualan iaitu tidak lewat dari tarikh dan bahawa hendaklah tiada apa-apa lanjutan masa bagi tempoh yang telah ditetapkan; dan Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:- RM11,000.00 (Ringgit Malaysia: Sebelas Ribu Sahaja) Kepada: Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur HONG LEONG BANK BERHAD HS(M) 3901 Plentong / Johor Bahru / Johor Bangunan PTD 173522 Selamalama­nya 143.079 meter persegi satu ratus dua 20 Januari 2020 b) RM36.00 puluh hari (120 hari) NOTIS PENGIKLANA­N & Co., Tetuan Kamilia Ibrahim ini telah difailkan oleh peguamcara bagi pihak pemiutang penghakima­n yang mempunyai alamat penyampaia­n di 59, Kompleks Udarama, Jalan 2/64A, Off Jalan Sultan Azlan Shah (Off Jalan Ipoh), 50350 Kuala Lumpur. No. Tel : 03-4051 2175 Email : Dicagarkan kepada melalui Rujuk Pelelong Hartanah tersebut merupakan sebuah yang beralamat di Rujuk Pelelong HANAFI BIN HAMDAN MULTI BID AUCTIONS TETUAN SYED ALWI, NG & CO. Peguambela & Peguamcara Tel/fax : 07-2249128/07-2249386 Ruj : VV.HLBB.J70150.18.L.MT Pelelong Berlesen Tel / H/p : 07-2345607 / 013-7715488 Ruj : HAN/PTDK/19-09-01 [email protected]­ahim.com Ruj. Kami : KICO/LA-BADRISHAM(DK/NM)11/003/17 “DALAM KEADAAN SEDIA ADA” RM280,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: DUA Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan RATUS LAPAN PULUH RIBU SAHAJA) CARA BAYARAN : a) Pembida yang berminat mestilah mendeposit­kan sepuluh peratus (10%) daripada Harga Rizab yang ditetapkan iaitu kepada Pelelong sekurang-kurangnya setengah (1/2) jam sebelum lelongan dimulakan. Deposit mestilah dibuat melalui Bank Deraf Tempatan atau Cashier’s Order diatas nama b) Keseluruha­n harga belian boleh dibayar serta-merta selepas tukul dijatuhkan oleh pembida yang berjaya kepada pemegang gadaian; c) Sekiranya keseluruha­n harga belian tidak dibayar selepas tukul dijatuhkan oleh pembida yang berjaya: i. Maka jumlah yang dinyatakan di perenggan (a) tersebut di atas akan dibayar kepada pemegang gadaian dan akan disimpan sebagai deposit sehingga keseluruha­n harga belian dibayar; dan ii. Sementara menunggu penyelesai­an baki harga, jumlah yang dinyatakan di subperengg­an (i) tersebut di atas mestilah dikreditka­n ke dalam akaun penggadai untuk mengurangk­an jumlah yang terhutang kepada pemegang gadaian; d) Baki harga belian mesti dijelaskan di dalam suatu tarikh yang tidak lewat daripada dari tarikh jualan iaitu tidak lewat dari dan sebarang perlanjuta­n masa tidak dibenarkan; e) Sekiranya keseluruha­n harga belian tidak dijelaskan pada atau sebelum tarikh diperengga­n (d) tersebut diatas, deposit yang dibayar di bawah perenggan (c) tersebut kepada pemegang gadaian, akan dilucuthak dan dilupuskan mengikut cara yang ditetapkan oleh Seksyen 267A, Kanun Tanah Negara. Untuk keterangan lanjut sila hubungi:- RM28,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: DUA PULUH LAPAN RIBU SAHAJA) AUTO HSBC BANK MALAYSIA BERHAD; PENCARIAN ANDA BERAKHIR DI SINI! SATU RATUS DUA PULUH (120) HARI JANUARI 2020 16 LEBIH PILIHAN MOHD FAIZAL BIN SELAMAT TETUAN K Y SIM & CO Sewa atau Beli dengan daripada biasa Pelelong Berlesen Negeri Johor TETUAN PRIMALAND MANAGEMENT SERVICES No. 45-02, Jalan Bina 1, Bina Park Bandar Seri Alam 81750 Masai, Johor Tel: 07-3824488 / 012-7005006 Fax: 07-3824488 Ruj: PL/PTDJB/HSBC/KYS/0919/016 Peguambela dan Peguamcara Unit 12-07, Tingkat 12 City Plaza Jalan Tebrau 80300 Johor Bahru, Johor Tel : 07-3356230/31 Fax: 07-3356237 Ruj: C/L/HSBC/1406/13

© PressReader. All rights reserved.