Berita Harian : 2019-09-11

Klassified­s : 43 : C43

Klassified­s

RABU, 1klassifie­ds C43 11 SEPTEMBER, 2019 BH Lelonm Lelonm Lelonm Lelonm 225 225 225 225 Tularkan iklan lelondan anda bersaga kagi PERISYTIHA­RAN JUALAN PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO : 24-563-1995 PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO : NA-38-740-11/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO: NA-24FC-685-10 TAHUN 2018 PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO: NA-38 – 62 – 01 / 2019 ANTARA Dalam perkara Suratcara Gadaian yang disempurna­kan oleh NORLINYANA BINTI SELAMAT kepada Public Bank Berhad di bawah Perserahan No. 11695/2015, Jilid -, Folio - atas hartanah yang dipegang di bawah hakmilik GRN 236952, Lot 11588 Seksyen 1, Pekan Bahau, Daerah Jempol, Negeri Sembilan Dan Dalam perkara mengenai Seksyen 256 dan 257 Kanun Tanah Negara, 1965; Dan Dalam perkara mengenai Aturan 83, Kaedah 1, Kaedah-kaedah Mahkamah 2012 ANTARA RESOLUTION ALLIANCE SDN. BHD. (No. Syarikat : 741959-H) (yang telah mengambil alih segala asset, manfaat, faedah dan kepentinga­n daripada Malayan Banking Berhad melalui Perintah bertarikh 17/4/2008) DAN .... PLAINTIF PUBLIC BANK BERHAD (6463-H) PLAINTIF 1. RAMADACH A/L DORAISAMY 2. SUSEELA A/P MAHAVIAGAM AKAN MENJUAL SECARA PADA HARI RABU, 2HB OKTOBER 2019 JAM : 10.30 pagi DI BILIK LELONGAN, MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN SEREMBAN 2, NEGERI SEMBILAN. BUTIR-BUTIR HAKMILIK:- NO. HAKMILIK : NO. LOT : MUKIM / DAERAH / NEGERI : PEGANGAN : KELUASAN TANAH : CUKAI TAHUNAN : KATEGORI KEGUNAAN TANAH : PEMILIK BERDAFTAR : 1. RAMADACH A/L DORAISAMY - 1/2 bahagian, 2. SUSEELA A/P MAHAVIAGAM - 1/2 bahagian, SYARAT NYATA : DAN .... DEFENDAN-DEFENDAN NORLINYANA BINTI SELAMAT (NO. KP: 820721-01-6226) DEFENDAN Menurut Perintah Mahkamah Tinggi Malaya di Seremban mengenai Perintah Jualan dan Perintah Notis Permohonan bertarikh pada 21/11/2018 dan 19/08/2019 masing-masing, adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Timbalan Pendaftar / Penolong Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Malaya di Seremban dengan dibantu oleh Pelelong berdaftar yang dilantik oleh Mahkamah LELONGAN AWAM LELONGAN AWAM AKAN MENJUAL SECARA PADA HARI SELASA 24 HARIBULAN SEPTEMBER, 2019 JAM 10.30 PAGI DI BILIK LELONG, DI MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN KOMPLEKS MAHKAMAH SEREMBAN, SEREMBAN 2 70300 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PN 4294 (dahulunya HSD 5774), Rompin / Pajakan selama 99 tahun, 102 mp., Bangunan, Lot 8730 (dahulunya PT 123), Jempol / Negeri Sembilan Darul Khusus, tempoh tamat pada 28/02/2089, RM47.00, NOTA: Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelong. GRN 236952, Lot 11588 Seksyen 1, : Bahau / Jempol / Negeri Sembilan Darul Khusus, Selamalama­nya, 143 meter persegi (1,540 kaki persegi), Bangunan, BUTIR-BUTIR HAKMILIK NO. HAKMILIK : / DAERAH / NEGERI PEGANGAN : KELUASAN TANAH : CUKAI TAHUNAN : KATEGORI KEGUNAAN TANAH : PEMILIK BERDAFTAR : NORLINYANA BINTI SELAMAT (NO. KP: 820721-01-6226) – 1/1 Bahagian, SYARAT NYATA : SEKATAN KEPENTINGA­N : NO. LOT : PEKAN Tanah ini hendaklah digunakan untuk bangunan kediaman rumah kos rendah sahaja, Tanah yang diberimili­k ini tidak boleh dipindahmi­lik, dipajak atau digadaikan melainkan dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri, Digadaikan kepada didaftarka­n pada 19/10/1992 SEKATAN KEPENTINGA­N : RM70.00, Tanah ini hendaklah digunakan untuk bangunan kediaman sahaja, Tiada, Digadaikan kepada melalui No. Perserahan 11695/2015 bertarikh pada 27 April 2015 BEBANAN : Malayan BEBANAN Banking Berhad, Nota : Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:- Harta tersebut adalah sebuah rumah teres kos rendah satu tingkat lot tengah yang beralamat di No. 123, Taman Sri Rompin, 73500 Rompin, Negeri Sembilan Darul Khusus. HARGA RIZAB:- : Public Bank Berhad LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH: Hartanah tersebut adalah sebuah Rumah Teres Setingkat (Lot Tengah) dengan reka bina dan pembinaan standard yang beralamat di No. 423A, Jalan Kasih Putera 11, Taman Kasih Putera, 72100 Bahau, Negeri Sembilan Darul Khusus. HARGA RIZAB: Hartanah tersebut akan dijual “dalam keadaan sepertiman­a sedia ada” dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar dalam tempoh satu ratus dua puluh RM144,000.00 (RINGGIT MALAYSIA SATU RATUS EMPAT Hartanah tersebut akan dijual dalam keadaan sedia ada tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada syaratsyar­at jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan peguamcara dan peguambela untuk plaintif di No. 39, 1st Floor, Jalan Tunku Hassan, 70000 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus (Tel : 06-7624466 Ruj : AP/125/1/ RA/43/2013) atau Pelelong Yohanathan A/L E Raman – MASTER AUCTIONEER­S SDN BHD (Tel : 03-3371 9995 Ruj: MS5319D/RASB/OCT/19) PULUH EMPAT RIBU SAHAJA) 10% PUBLIC BANK BERHAD sebelum 9.00 pagi PUBLIC BANK BERHAD Bank Draf RM19,000.00 (Ringgit Malaysia : Sembilan Belas Ribu Sahaja) oleh penawar yang berjaya kepada (120) hari dari tarikh jualan. Bank Draf ALLIANCE SDN. BHD. sebelum jam 9.30 pagi RESOLUTION UNTUK BUTIR-BUTIR SELANJUTNY­A, 1) Nama Pelelong : SELVA RAJA A/L PERUMAL Syarikat Pelelong : CANANG AUCTIONEER­S Alamat : No. 3, Jalan Suasana 4/2 Bandar Tun Hussein Onn, Cheras 43200 Selangor Darul Ehsan No. Telefon : 03-9076 1581 No. Faks : 03-9080 2782 No. Rujukan : CA/2237/19/SN sila berhubung dengan:- 2) Firma Guaman : TETUAN BAHARI, CHOY & NONGCHIK Alamat : No. 1 & 3, Tingkat 1, Jalan Semantan 2 28000 Temerloh Pahang Darul Makmur No. Tel : 09-2960227/09-2960228/09-2960229 No. Faks : 09-2960230 No. Rujukan : BCN/T 0016/18/Pbb(kmyn)/l-hl RESOLUTION ALLIANCE seratus dua puluh (120) hari TETUAN CHAN & CHIA, SDN. BHD. dari tarikh jualan. Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan 228 228 228 228 Lelonm Lelonm Lelonm Lelonm 225 225 225 225 PERISYTIHA­RAN JUALAN PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA TERENGGANU DALAM NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA (SAMAN PEMULA NO : TA-24FC-32-08/2017) PERMOHONAN UNTUK NO PELAKSANAA­N: TA-38-117-11/2017 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU, JOHOR. SAMAN PEMULA NO. : MT4-24-1518 TAHUN 2006 PERMOHONAN PELAKSANAA­N NO. : JA-38-820-08/2017 ANTARA (No. Syarikat : 13491-P) (Dahulunya dikenali sebagai Bumiputra-commerce Bank Berhad) DAN (No. K/P : 380126-01-5089 / 1563570) ANTARA CIMB BANK BERHAD PLAINTIF CIMB BANK BERHAD (NO. SYARIKAT 13491-P) ...PLAINTIF DAN SYF AUTO PARTS (M) SDN BHD (NO. SYARIKAT 768855-T) ...DEFENDAN AMI BIN MANSOR DEFENDAN LELONGAN AWAM AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA : 23 SEPTEMBER 2019 (ISNIN) JAM: 10.30 PAGI DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI MALAYA, JOHOR BAHRU, JALAN DATO’ ONN, JOHOR BAHRU, JOHOR BUTIR-BUTIR HAKMILIK : PADA HARI RABU, 18HB SEPTEMBER 2019, JAM 10.30 PAGI DI BILIK LELONGAN MAHKAMAH TINGGI MALAYA KUALA TERENGGANU JALAN SULTAN MOHAMAD, 21000 KUALA TERENGGANU, TERENGGANU DARUL IMAN BUTIR-BUTIR HAKMILIK NO. HAKMILIK NO. LOT MUKIM/DAERAH/NEGERI KELUASAN CUKAI TAHUNAN PEGANGAN KATEGORI KEGUNAAN TANAH PEMILIK BERDAFTAR : PN 8945 : Lot 11760 : Sura/ Dungun /Terengganu : 727 meter persegi : RM 150.00 : Pajakan 60 Tahun (29/12/2067) : Perusahaan : No. Hakmilik : HSD 158653 No. Lot : PTD 5157 Mukim / Daerah / Negeri : Tebrau / Johor Bahru / Johor Pegangan : Pajakan 99 tahun yang berakhir pada 21/08/2088 Keluasan Tanah : 418.0637 m.p Kegunaan Tanah : Bangunan Cukai Tahunan : RM90.00 Pemilik Berdaftar : AMI BIN MANSOR - 1/1 Bahagian Syarat-syarat Nyata : Rujuk Pelelong Sekatan Kepentinga­n : Rujuk Pelelong Bebanan : Dicagarkan kepada BBMB Kewangan Berhad NOTA : Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong. SYF AUTO PARTS (M) SDN BHD (NO. SYARIKAT 768855-T) BEBANAN : Hartanah tersebut adalah pada masa ini digadaikan kepada melalui No. Perserahan CIMB BANK BERHAD 04/06/2012. 1131/2012 bertarikh LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH Sebuah Kilang Satu Setengah Tingkat PT 12845( LOT 11760), KAWASAN PERINDUSTR­IAN BATU 7, SURA, 23000 DUNGUN, TERENGGANU DARUL IMAN. HARGA RIZAB: RM 442,870.00 (RINGGIT MALAYSIA : EMPAT RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU LAPAN RATUS TUJUH PULUH SAHAJA) Hartanah tersebut adalah di yang mempunyai alamat pos LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:- Hartanah tersebut akan dijual dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak Hartanah tersebut merupakan sebuah rumah sesebuah satu tingkat separa kekal yang beralamat di No. 2, Jalan Perangkaan, Perumahan Mara, 81200 Johor Bahru, Johor Darul dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat adalah hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar dalam tempoh satu ratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan dan tiada lanjutan masa akan diberikan. NOTA Para pembeli yang ingin membida lelongan awam di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu adalah dikehendak­i mengemukak­an bank deraf beserta dengan slip permohonan bank deraf atas nama pembida sahaja, Pembida yang mengemukak­an deraf sahaja akan ditolak. Nama Pelelong : No Telefon : 019-3773975 FAKS : 03-8080 8887 No Rujukan : PMR/HCKT/09/19-CIMB Firma Guaman : Alamat : NO 35, TAMAN SRI INTAN, JALAN SULTAN OMAR, 20300 KUALA TERENGGANU, TERENGGANU : 09-6315388 FAKS : 09-623 4377 : WAMCO L/CIMB/4009/SO/MAN Takzim. HARGA RIZAB:- BANK DRAF CIMB BANK BERHAD sebelum 9.30 pagi Hartanah tersebut akan dijual “dalam keadaan sedia ada’’ tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada syaratsyar­at jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan :- RM300,000.00 (Ringgit Malaysia:tiga Ratus Ribu Sahaja) CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MOHD HAKIMI HELMI Email: [email protected] 1) PELELONG : ZULKFLI BIN JALI Nama Syarikat : MULTI BID AUCTIONS TETUAN WAN ABD MUTTALIB & CO No. Telefon No. Rujukan : 07-2345607 / 019-7243505 : ZJ/AUC/MTJB/19-09-04 2) PEGUAM : TETUAN TAM CHENG YAU & CO. No Telefon No Rujukan No. Tel No. Rujukan : 07-2248348 : 11379/11/RIR/RSR/IENA

© PressReader. All rights reserved.