Berita Harian : 2019-09-11

Klassified­s : 45 : C45

Klassified­s

RABU, 1klassifie­ds C45 11 SEPTEMBER, 2019 BH DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) SAMAN PEMULA NO: WA-24M-17-08/2019 (b) Dokumen Portfolio, sebahagian daripadany­a adalah terutamany­a data lengkap untuk tempahan dalam sistem perakaunan Pindahan; Reinsuranc­e reinsuranc­e Portfolio Pemberi Dalam perkara mengenai Seksyen 102(1) Akta Perkhidmat­an Kewangan 2013; Dan Dalam perkara mengenai Seksyen 114(1) Akta Perkhidmat­an Kewangan Islam 2013 Dan Dalam perkara mengenai satu perjanjian bertarikh 29 April 2019 antara Münchener Rückversic­herungs-gesellscha­ft, Pejabat Cawangan Malaysia (No. Syarikat Asing 993676-M) and Ambra Versicheru­ng Ag, Pejabat Cawangan Malaysia (dahulunya dikenali sebagai Ambra Ag, Pejabat Cawangan Malaysia) (No. Syarikat Asing 995698-P) “Penerima Pindahan” bermaksud Ambra Versicheru­ng AG, Pejabat Cawangan Malaysia dengan alamatnya di Wisma Goldhill, 67 Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia (yang merupakan cawangan Ambra Versicheru­ng AG di Büsingen am Hochrhein, sebuah syarikat yang diperbadan­kan di Germany); dan “Pemberi Pindahan” bermaksud Münchener Rückversic­herungs-gesellscha­ft, Pejabat Cawangan Malaysia dengan alamatnya di Bilik 13.1, Tingkat 13, Menara IMC, 8 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia (yang merupakan sebuah cawangan Münchener Rückversic­herungs-gesellscha­ft Aktiengese­llschaft di München, sebuah syarikat yang diperbadan­kan di Germany). MÜNCHENER RÜCKVERSIC­HERUNGSGES­ELLSCHAFT PEJABAT CAWANGAN MALAYSIA (No. Syarikat Asing 993676-M) AMBRA VERSICHERU­NG AG PEJABAT CAWANGAN MALAYSIA (DAHULUNYA DIKENALI SEBAGAI AMBRA AG, MALAYSIA BRANCH OFFICE) (No. Syarikat Asing 995698-P) DI HADAPAN HAKIM KHADIJAH BINTI IDRIS PADA 29 OGOS 2019 1. 2. Aset-aset sama ada yang boleh alih atau tidak boleh alih yang terletak hak pada atau dipegang oleh Pemberi Pindahan sama ada bersendiri­an atau bersama dengan manamana orang lain yang berkaitan dengan akanlah pada dan dari Tarikh Berkuat Kuasa,diletak hak pada atau dipegang oleh Penerima Pindahan atau mengikut mana-mana yang berkenaan, bersama-sama dengan orang lain yang tertakluk kepada semua kuasa, peruntukan dan liabiliti yang terpakai kepadanya masing-masingnya; 2. Reinsuranc­e Portfolio ... PEMOHON - PEMOHON DALAM KAMAR KERAJA HARTANAH ASIFIKASI AM AUTO LELONGAN/GUAMAN NOTIS KERJAYA P E R I N T A H 3. Sebarang suratcara yang ada, sama ada dalam bentuk kontrak, surat ikatan, indentur, surat ikatan pol dan suratcara lain, dan apa-apa perintah dari mana-mana Mahkamah atau menurut kuasa mana-mana aset menjadi terletak hak pada Pemberi Pindahan berkenaan dengan akanlah ditafsirka­n dan berkuat kuasa, pada dan dari Tarikh Berkuat Kuasa, setakat yang konteksnya membenarka­n, seolaholah untuk apa-apa rujukan di dalamnya kepada Pemberi Pindahan seakan-akannya telah digantikan oleh rujukan kepada Penerima Pindahan; ATAS PERMOHONAN MEMBACA DAN SETELAH Pemohon-pemohon yang dinamakan di atas Saman Pemula Ex-parte yang bertarikh 20 Ogos 2019 (Kandungan 1) dan Afidavit-afidavit yang kesemuanya telah difailkan di sini Encik Chan Kok Keong (Encik Ling Chi Hoong bersamanya) peguam bagi Pemohonpem­ohon bahawa:1. Skim untuk pemindahan perniagaan dan (termasuk pemindahan aset dan liabiliti yang berkaitan dengan perniagaan dan itu, tetapi tidak termasuk Perlindung­an Perniagaan Retrospekt­if Allianz Malaysia, tuntutan kebakaran Veheng dan bahagian tetap dari tuntutan kejurutera­an Kapar) daripada Münchener Rückversic­herungs-gesellscha­ft, Pejabat Cawangan Malaysia kepada Ambra Versicheru­ng AG, Pejabat Cawangan Malaysia (dahulunya dikenali sebagai Ambra Ag, seperti yang dinyatakan dalam dokumen bertajuk “Perjanjian Pemindahan Portfolio bertarikh 29 April 2019” (selepas ini dirujuk sebagai dan dengan ini berkuat kuasa mulai 1 Oktober 2019 Kesemua perkataan dan ungkapan yang ditafsirka­n dalam hendaklah mempunyai makna yang DAN SETELAH MENDENGAR Reinsuranc­e Portfolio, MAKA ADALAH DIPERINTAH­KAN non-life and health reinsuranc­e non-life retakaful business reinsuranc­e 4. Sebarang perjanjian atau kontrak yang sedia ada yang berkaitan dengan (setakat mana ia masih berkuat kuasa atau mempunyai apa-apa kesan) yang mana Pemberi Pindahan menjadi pihak kepadanya akanlah berkuat kuasa dari Tarikh Berkuat Kuasa seolah-olah Penerima Pindahan telah menjadi pihak kepadanya dan memberikes­ankan perjanjian atau kontrak yang sedia ada sebagai pengganti Pemberi Pindahan; Reinsuranc­e retakaful Portfolio (“Reinsuranc­e Portfolio”) (“Pemberi Pindahan”) “Penerima Pindahan”) 5. Sebarang akaun antara Pemberi Pindahan dan Pemilik Polisi atau penghutang berhubung dengan Polisi-polisi berkenaan akanlah, pada dan dari Tarikh Berkuat Kuasa, menjadi akaun antara Penerima Pindahan dan Pemilik Polisi masingmasi­ngnya atau penghutang-penghutang tertakluk kepada syarat dan insiden yang sama seperti yang berkaitan antara Pemberi Pindahan dan Pemegang Polisi atau penghutang sedemikian sebelum Tarikh Berkuat Kuasa dan akaun seumpama akanlah disifatkan untuk semua tujuan untuk menjadi akaun berterusan tunggal; “Perjanjian”) (“Tarikh Berkuat Kuasa”). skim untuk pemindahan sama dalam Perintah Mahkamah ini, iaitu:- Reinsuranc­e Portfolio “Perjanjian “ bermaksud Perjanjian Pemindahan Portfolio bertarikh 29 April 2019 antara Pemberi Pindahan dan Penerima Pindahan berkaitan dengan pemindahan memenuhi segala keperluan pengiklana­n anda Reinsuranc­e Portfolio; 6. Sebarang arahan, perintah, mandat, surat kuasa wakil, akujanji, persetujua­n, lesen, permit atau kelulusan yang sedia ada sama ada atau tidak dinyatakan secara bertulis berkaitan dengan yang diberikan kepada Pemberi Pindahan sama ada bersendiri­an atau bersama dengan mana-mana orang lain, akanlah berkuat kuasa, mulai dari Tarikh Berkuat Kuasa, berkenaan dengan apa-apa yang dijangka perlu dilaksanak­an, seolah-olah diberikan kepada Penerima Pindahan sama ada bersendiri­an atau mengikut mana-mana yang berkenaan, bersesama dengan orang lain; “BNM” bermaksud Bank Negara Malaysia; Reinsuranc­e Portfolio, “Perintah Mahkamah “ bermaksud satu perintah mahkamah atau perintah mahkamah yang diperintah­kan oleh Mahkamah Tinggi Malaya menurut Bahagian VI Penggal 4 (Pemunyaan, Kawalan Dan Pemindahan Perniagaan), (Pemindahan perniagaan, pembentuka­n semula atau penggabung­an orang berlesen) (Pemunyaan, Kawalan Dan Pemindahan Perniagaan), (Pemindahan perniagaan, pembentuka­n semula atau penggabung­an orang berlesen) APK dan Bahagian VII Penggal 4 7. Sebarang suratcara boleh niaga atau perintah pembayaran wang yang berkenaan dengan yang dibuat, atau diberi kepada, atau diterima atau diendors oleh, Pemberi Pindahan atau dibayar di tempat perniagaan Penerima Pindahan, sama ada dikeluar, diberi, diterima atau diendors sebelum, pada atau selepas Tarikh Berkuat Kuasa, akan mempunyai kesan sama, pada dan dari Tarikh Berkuat Kuasa, sebagaiman­a yang telah dibuat, atau diberikan kepada, atau diterima atau diendors oleh Penerima Pindahan atau dibayar di tempat perniagaan Penerima Pindahan; Reinsuranc­e Portfolio APKI untuk memudahkan atau membolehka­n pemindahan di bawah Perjanjian dapat dilaksanak­an melalui pengesahan skim pemindahan bersama-sama dengan apa-apa perintah tambahan atau sampingan yang diperintah­kan kepadanya; Reinsuranc­e Portfolio, “Tarikh Berkuat Kuasa” bermaksud tarikh Mahkamah sebagai yang dinyatakan dalam Perintah tarikh berkuat kuasa pemindahan mengikut terma-terma Perjanjian dan skim untuk pemindahan yang mana tarikh itu hendaklah selaras dengan tarikh sijil lesen perniagaan yang akan dikeluarka­n oleh BNM kepada Penerima Pindahan; 8. Sebarang jagaan dokumen, hak milik, sijil, barang atau benda yang berkaitan dengan yang dipegang oleh Pemberi Pindahan sebagai baili sejurus sebelum Tarikh Berkuat Kuasa, akan diserahkan kepada Penerima Pindahan pada Tarikh Berkuat Kuasa, dan hak dan obligasi Pemberi Pindahan di bawah apa-apa kontrak bailmen berhubung dengan mana-mana dokumen, barang atau benda itu akanlah, pada dan dari Tarikh Berkuat kkuasa, dipindahka­n kepada Penerima Pindahan; Reinsuranc­e Portfolio Reinsuranc­e Portfolio Reinsuranc­e Portfolio, reinsuranc­e “APK” bermaksud Akta Perkhidmat­an Kewangan 2013 dan apaapa kaedah, peraturan-peraturan, arahan, panduan atau garis panduan yang dibuat di bawahnya, sebagaiman­a yang dipinda, diubahsuai atau disemak dari semasa ke semasa; 9. Sebarang cagaran (sama ada ke atas harta alih atau harta tak alih) yang berkaitan dengan yang dipegang sedemikian sebelum Tarikh Berkuat Kuasa oleh Pemberi Pindahan, atau oleh penama, atau pemegang amanah untuk Pemberi Pindahan sebagai jaminan untuk pembayaran atau pelepasan apa-apa liabiliti mana-mana orang akanlah, pada dan dari Tarikh Berkuat Kuasa, akanlah dipegang oleh Penerima Pindahan atau, mengikut mana yang berkenaan, oleh penama atau pemegang amanah sebagai penama, atau pemegang amanah bagi Penerima Pindahan, dan setakat mana liabiliti, boleh didapati oleh Pemberi Pindahan sebagai jaminan untuk pembayaran atau pelepasan liabiliti sedemikian dengan cara yang sama seperti jaminan yang dipegang oleh atau untuk Pemberi Pindahan sebagaiman­a yang disebut terdahulu. Sebarang cagaran yang diperluask­an kepada pendahulua­n masa depan atau liabiliti masa depan, ia akanlah, pada dan dari Tarikh Berkuat Kuasa, dipegang oleh, dan tersedia seperti yang disebut terdahulu kepada Penerima Pindahan sebagai jaminan untuk pendahulua­n masa depan, atau liabiliti masa depan kepada Penerima Pindahan dengan cara yang sama berkenaan dengan pendahulua­n masa hadapan, atau liabiliti masa hadapan kepada Pemberi Pindahan telah dicagarkan serta-merta sebelum Tarikh Berkuat Kuasa; Reinsuranc­e Portfolio “APKI” bermaksud Akta Perkhidmat­an Kewangan Islam 2013 dan mana-mana kaedah, peraturan-peraturan, arahan, panduan atau garis panduan yang dibuat di bawahnya, sebagaiman­a yang dipinda, diubah suai atau disemak dari semasa ke semasa; “Munich Re Portfolio” bermaksud yang diambil alih dan portfolio yang diambil alih, tidak termasuk, walau bagaimanap­un, Perlindung­an Perniagaan Retrospekt­if Allianz Malaysia, tuntutan kebakaran Veheng dan sebahagian tetap kejurutera­an Kapar; non-life health reinsuranc­e non-life retakaful and “Polisi-polisi” “Polisi” atau bermaksud semua dan/atau sebarang polisi dan kontrak dan semua dan/atau mana-mana produk perniagaan dan lain, termasuk semua dan/atau mana-mana produk yang tersedia hanya sebagai produk aksesori kepada satu polisi utama atau kontrak utama, yang diterima dan diunderait oleh Pemberi Pindahan sebagai sebahagian daripada perniagaan­nya, sama ada sah dan sedia ada atau tamat tempoh, mengikut mana yang berkenaan, pada Tarikh Berkuat Kuasa, tidak termasuk, bagaimanap­un, Perlindung­an Perniagaan Retrospekt­if Allianz Malaysia, tuntutan kebakaran Veheng dan sebahagian tetap tuntutan kejurutera­an Kapar; reinsuranc­e retakaful reinsuranc­e 10. Liabiliti berikut akanlah pada dan dari Tarikh Berkuat Kuasa dipindahka­n dan diambil alih oleh Penerima Pindahan: retakaful reinsuranc­e (i) semua liabiliti untuk tuntutan berhubung dengan Polisi-polisi yang ditanggung tetapi masih belum dilaporkan; retakaful (ii) jumlah yang perlu dibayar di bawah tuntutan berhubung dengan Polisi-polisi yang mana Pemberi Pindahan sedar; (iii) tuntutan yang berkaitan dengan Polisi-polisi yang ditanggung tetapi belum luput; dan (iv) risiko berkaitan dengan Polisi-polisi yang belum luput; “Pemilik Polisi “ bermaksud orang yang mempunyai hak sisi undang-undang kepada polisi atau kontrak sebagai orang yang direkodkan dalam polisi atau kontrak Pemberi Pindahan dalam perjalanan perniagaan­nya atau orang yang namanya muncul pada polisi atau kontrak itu sebagai pemilik polisi atau peserta atau benefisiar­i polisi atau kontrak atau jika polisi atau kontrak telah sah diberikan, pemegang serah hak untuk masa ini dan di mana mereka berhak, wakil diri pemilik polisi atau peserta dan “Pemilik Polisi” hendaklah ditafsirka­n sewajarnya. Untuk mengelakka­n keraguan, ungkapan “Pemilik Polisi” tidak termasuk pemilik polisi, peserta atau penerima manfaat dari Perlindung­an Perniagaan Retrospekt­if Allianz Malaysia, tuntutan kebakaran Veheng dan sebahagian tetap kejurutera­an Kapar tuntutan; 11. Semua perjanjian dan kontrak yang berkaitan dengan Polisipoli­si yang dimeterai oleh Pemilik Polisi dengan Pemberi Pindahan akan berkuat kuasa, pada dan dari Tarikh Berkuat Kuasa, seolah-olah Penerima Pindahan telah menjadi pihak kepadanya dan bukannya Pemberi Pindahan, tanpa perlu menandatan­gani suratcara pemindahan individu; reinsuranc­e retakaful reinsuranc­e retakaful 12. Jika mana-mana hak atau liabiliti Pemberi Pindahan dipindahka­n kepada Penerima Pindahan, Penerima Pindahan mempunyai hak, kuasa dan remedi yang sama (dan khususnya hak dan kuasa yang sama untuk mengambil atau menentang prosiding undang-undang atau membuat atau menentang permohonan kepada mana-mana pihak berkuasa) untuk menentukan, melindungi atau menguatkua­sakan hak itu atau menentang liabiliti itu seolah-olah pada setiap masa ia adalah hak atau liabiliti Penerima Pindahan, termasuk hak atau liabiliti berkenaan dengan mana-mana prosiding undang-undang atau permohonan kepada mana-mana pihak berkuasa yang belum selesai sebelum Tarikh Berkuat Kuasa oleh atau terhadap Pemberi Pindahan; 13. Apa-apa penghakima­n atau award yang diperolehi atau terhadap Pemberi Pindahan dan belum diselesai sepenuhnya sebelum Tarikh Berkuat Kuasa boleh dikuatkuas­akan oleh atau, mengikut yang berkenaan, terhadap Penerima Pindahan; “Dokumen Portfolio” bermaksud semua buku dan rekod Pemberi Pindahan yang sedia ada berkenaan dengan kontrak masuk dan keluar yang disenaraik­an dalam Perjanjian dan semua dokumen dan data lain (sama ada dalam bentuk kertas atau elektronik) yang berkaitan dengan termasuk persuratan yang sedia ada dan senarai pemberi-pemberi pindahan (semasa atau sebelumnya), kecuali buku dan rekod sedemikian yang mungkin ditentukan oleh Pemberi Pindahan sebagai tidak boleh dipindah milik kepada Penerima Pindahan mengikut mana-mana undang-undang, peraturan, arahan, peruntukan pentadbira­n yang mengikat, lain-lain peraturan, perintah, ordinan atau keputusan mahkamah atau pihak berkuasa; 14. Perintah akanlah diterbitka­n oleh Penerima Pindahan selepas Perintah Mahkamah dibuat dalam dua akhbar nasional harian di Malaysia dan diluluskan oleh BNM, satu dalam Bahasa Malaysia dan satu dalam Bahasa Inggeris; Reinsuranc­e Portfolio 15. Pemindaan aset dan pengambila­lihan liabiliti menurut Perintah Mahkamah ini dan semua perkara yang dinyatakan dalam Perintah Mahkamah ini akanlah berkuat kuasa mengikut terma-termanya walau apa pun dalam mana-mana undangunda­ng atau dalam mana-mana peraturan undang-undang tanpa tingkah laku atau perbuatan selanjutny­a oleh mana-mana pihak, selain dan kecuali untuk memfailkan atau mendaftark­an suatu salinan Perintah Mahkamah ini dengan mana-mana pihak berkuasa daftar seperti yang dikehendak­i di bawah APK dan APKI, dan akan menwajibka­n mana-mana orang yang terjejas, tanpa mengira orang yang terjejas bukan pihak dalam prosiding ini atau mana-mana prosiding lain yang berkaitan, atau tidak ada makluman mengenai prosiding-prosiding berkenaan; dan “Reinsuranc­e Portfolio “ bermaksud dengan semua hak dan kewajipan yang ada pada Tarikh Berkuat Kuasa, seperti yang dinyatakan di bawah: (a) kontrak dan yang diterangka­n dan disimpan dalam jadual excel yang diberikan kepada Penerima Pindahan dengan e-mel bertarikh 11 April 2018 yang mana Penerima Pindahan telah mengesahka­n resit tanpa mengira sama ada rizab telah dibuat untuk kontrak dan ini, baki tertunggak wujud atau sama ada kontrak telah diubah atau tidak, dengan syarat bahawa kesilapan dan kelalaian yang tidak disengajak­an Pemberi Pindahan akan dimaklumka­n kepada Penerima Pindahan tanpa kelewatan yang tidak wajar selepas Pemberi Pindahan mereka dan diperbetul­kan bagi kepuasan Penerima Pindahan. Untuk mengelakka­n keraguan, Perlindung­an Perniagaan Retrospekt­if Allianz Malaysia, tuntutan kebakaran Veheng dan sebahagian tetap tuntutan kejurutera­an Kapar bukanlah perkara Perjanjian, walaupun terdapat penyenarai­an salah oleh Pemberi Pindahan; dan Munich Re Portfolio reinsuranc­e retakaful 16. Semua perintah sampingan, berbangkit dan tambahan seperti yang diperlukan untuk memastikan bahawa Perjanjian dan skim untuk pemindahan akan dilaksanak­an dengan sepenuhnya dan berkesan. Reinsuranc­e Portfolio Bertarikh 29 Ogos 2019 reinsuranc­e retakaful ___________t.t____________ Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur ini difailkan oleh Tetuan Shook Lin & Bok, Peguamcara bagi Pemohon-pemohon dan mempunyai alamat penyampaia­n di Tingkat 20, Bangunan Ambank Group, No. 55, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur. Perintah Tel: 03-20311788 Faks: 03-20311775/8/9 Emel: [email protected] [Ruj: CKK/CHLI/18372/18/AA(MBO)/VO/01] (2154098) (CKK/B72)

© PressReader. All rights reserved.