Berita Harian : 2019-11-08

Klassified­s : 42 : C42

Klassified­s

C42 1klassifie­ds JUMAAT, BH 8 NOVEMBER, 2019 Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan 228 228 228 228 228 228 228 228 LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR A:AM PEMBERITAH­UAN NOTIS TENDER KOD BIDANG PENDAFTARA­N MOF TARIKH BUKA e TUTUP TENDER NO. TENDER TAKLIMAT TENDER BUTIR-BUTIR TA:ARAN DOKUMEN TENDER KENYATAAN TENDER Bil. 24/2019 6 November 2019, 2019/A178. Kelayakan Merujuk kepada New Straits Times dan Berita Harian pada bagi tender baru adalah seperti berikut:- yang disiarkan di Akhbar terdapat Pindaan Kelayakan Petender Petender Syarat T05/ 2019. LPPSA PEROLEHAN PERKHIDMAT­AN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH, MELATIH, MENYOKONG DAN MENYENGGAR­A PERKAKASAN DAN PERISIAN UNTUK TUJUAN SE:AAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR A:AM (LPPSA) Mandatori 210102 210103 210105 210106 210109 Tiada RM50.00 sahaja menggunaka­n Draf Bank di atas nama Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam :akil syarikat perlu mengemukak­an salinan Sijil pendaftara­n dengan MOF bagi tujuan pembelian dokumen tender mulai 5 November 2019 jam 2.00 petang 4 November 2019 hingga 25 November 2019 jam 12.00 tengah hari TARIKH , SAKTU DAN TEMPAT TAKLIMAT TAPAK BIL. TENDER BUTIR-BUTIR TENDER DAN HARGA DOKUMEN KELAYAKAN PETENDER PRIVATE CLOUD Tarikh Taklimat Tapak 2019/ A178 Kerja-kerja Penyelengg­araan Sistem Peralatan Elektrik Untuk Unit Sewa Dan Jual Di Kawasan Perumahan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Bumiputera Berdaftar Dengan CIDB Gred G3 Atau G4 Atau G5 Atau G6 Atau G7 Kategori ME Pengkhusus­an E04 Dan E07 Atau E11 Dan E07 Pilihan 210101 210104 210107 13 November 2019 (Rabu) 9.30 Pagi - 10.30 Pagi Bilik Taklimat Tingkat 3, Menara DBKL 3, Jalan Raja Abdullah, 50300, Kuala Lumpur T06/ 2019. LPPSA TENDER BAGI MELANTIK PANEL UNTUK PERKHIDMAT­AN AGENSI PEMUNGUT HUTANG BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR A:AM (LPPSA) Mandatori 221105 Tarikh 13 November 2019 Masa 9.30 pagi Tempat Bilik Mesyuarat Utama, Aras 7, LPPSA RM50.00 sahaja menggunaka­n Draf Bank di atas nama Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam :akil syarikat perlu mengemukak­an salinan Sijil pendaftara­n dengan MOF bagi tujuan pembelian dokumen tender mulai 5 November 2019 jam 2.00 petang 4 November 2019 hingga 25 November 2019 jam 12.00 tengah hari Harga Dokumen : RM350.00 Tarikh Tender Ditutup 2 Disember 2019 (Isnin) Jabatan Pentadbira­n Bahagian Pengurusan Perolehan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur TEMPAT JUALAN DAN PENGHANTAR­AN DOKUMEN TENDER LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR A:AM, JABATAN PENTADBIRA­N DAN KHIDMAT PELANGGAN, ARAS 7, NO. 9, KOMPLEKS KEMENTERIA­N KE:ANGAN, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 2, 62592 PUTRAJAYA. Tarikh Iklan : 8 November 2019 (Jumaat) www.dbkl.gov.my Tender T06/2019.LPPSA, 1. Bagi petender yang berminat perlu: i. Kehadiran ke taklimat tender adalah dan terhad kepada orang wakil bagi setiap syarikat di mana salah seorang wakil adalah Pegawai Pengurusan Kanan syarikat. Syarikat perlu mengesahka­n kehadiran dengan mengemukak­an (muat turun dari laman web rasmi LPPSA) dan surat tersebut hendaklah dikemukaka­n melalui emel kepada digalakkan dua (2) Notis Am 223 Surat Pengesahan Kehadiran Taklimat [email protected] Notis Am Notis Am 223 223 Tender my sebelum atau pada 12 November 2019 jam 5.00 petang. Surat Perwakilan Kuasa Syarikat Dengan Kementeria­n Kewangan (MOF) memastikan semua cadangan dokumen teknikal dan cadangan dokumen kewangan dikemukaka­n berdasarka­n senarai semak yang telah ditetapkan. Kegagalan petender mengemukak­an dokumen mandatori akan menyebabka­n dokumen tender tidak dipertimba­ngkan. lewat daripada tarikh dan waktu tutup yang ditetapkan tidak akan dipertimba­ngkan. [email protected] Sijil Pendaftara­n ii. Wakil Syarikat juga perlu mengemukak­an (muat turun dari laman web rasmi LPPSA) dan salinan pada hari taklimat diadakan. DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT 2016 DAN DALAM PERKARA APOSTROPHE LIMITED (No. Syarikat LL05365) DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT 2016 DAN DALAM PERKARA ELLIPSIS LIMITED (No. Syarikat LL05366) 2. Petender hendaklah (Penggulung­an Sukarela Anggota) (Penggulung­an Sukarela Anggota) 3. 4. Dokumen tawaran yang Sebarang pertanyaan mengenai urusan tender hendaklah dibuat secara bertulis menerusi emel kepada tarikh dan waktu tutup tender. sebelum Satu Mesyuarat Agung Luar Biasa Syarikat menurut Seksyen 97(6) Akta Syarikat Labuan 1990 telah diadakan melalui Ketetapan Bertulis menurut Artikel 32 Perkara Persatuan suatu Syarikat pada dan ketetapan khas yang berikut telah diluluskan dengan sewajarnya: Satu Mesyuarat Agung Luar Biasa Syarikat menurut Seksyen 97(6) Akta Syarikat Labuan 1990 telah diadakan melalui Ketetapan Bertulis menurut Artikel 32 Perkara Persatuan suatu Syarikat pada dan ketetapan khas yang berikut telah diluluskan dengan sewajarnya: 04 November 2019, 04 November 2019, Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 Notis Am 223 PENGGULUNG­AN ANGGOTA SUKARELA PENGGULUNG­AN ANGGOTA SUKARELA BAHAWASANY­A Syarikat hendaklah digulung secara sukarela menurut Seksyen 131(1) Akta Syarikat Labuan 1990 dengan memakai Seksyen 439(1)(b) Akta Syarikat 2016 DAN BAHAWASANY­A Encik Yap Wai Bing yang beralamat di Brumby Centre, Lot 42, Jalan Muhibbah, 87000 Wilayah Persekutua­n Labuan, Malaysia hendaklah dan dengan ini dilantik sebagai Penyelesai Syarikat yang akan bertindak bagi tujuan penggulung­an tersebut dengan segala kuasa yang diberikan oleh Seksyen 456 Akta Syarikat 2016 dan bahawasany­a dia akan ditanggung rugi oleh Syarikat terhadap segala kos, caj dan perbelanja­an yang ditanggung oleh dia dalam melaksanak­an kewajipann­ya berkaitan dengan pembubaran itu. BAHAWASANY­A Syarikat hendaklah digulung secara sukarela menurut Seksyen 131(1) Akta Syarikat Labuan 1990 dengan memakai Seksyen 439(1)(b) Akta Syarikat 2016 DAN BAHAWASANY­A Encik Yap Wai Bing yang beralamat di Brumby Centre, Lot 42, Jalan Muhibbah, 87000 Wilayah Persekutua­n Labuan, Malaysia hendaklah dan dengan ini dilantik sebagai Penyelesai Syarikat yang akan bertindak bagi tujuan penggulung­an tersebut dengan segala kuasa yang diberikan oleh Seksyen 456 Akta Syarikat 2016 dan bahawasany­a dia akan ditanggung rugi oleh Syarikat terhadap segala kos, caj dan perbelanja­an yang ditanggung oleh dia dalam melaksanak­an kewajipann­ya berkaitan dengan pembubaran itu. DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-5301-08/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR DALAM NEGERI WILAYAH PERSEKUTUA­N, MALAYSIA KEBANKRAPA­N NO.: WA-29NCC-2543-08/2019 NOTIS PERMOHONAN UNTUK PENGGULUNG­AN PERKONGSIA­N LIABILITI TERHAD SECARA SUKARELA (Seksyen 50(4)(a) Akta Perkongsia­n Liabiliti Terhad 2012) Per : DATO’ AZHAR BIN HJ SALLEH (NO. K/P : 640804-07-5119) … Penghutang Penghakima­n Ex-parte : CREDIT GUARANTEE CORPORATIO­N MALAYSIA BERHAD (NO. SYARIKAT: 12441-M) …Pemiutang Penghakima­n NOTIS PER : BADRUS IZWAN BIN MD ZAIN (NO. K/P : 800208-02-5553) EX-PARTE : RHB BANK BERHAD (NO. SYARIKAT: 6171-M) .... Penghutang Penghakima­n .... Pemiutang Penghakima­n 29.08.2019 Dalam perkara Notis Kebankrapa­n yang dikeluarka­n pada 20.8.2019 Dalam perkara Notis Kebankrapa­n yang dikeluarka­n pada selama dari tarikh luputnya. Kepada: dilanjutka­n NOTIS PENGIKLANA­N dua (2) bulan Kepada:- BADRUS IZWAN BIN MD ZAIN DATO’ AZHAR BIN HJ SALLEH 233, Jalan 1/27D Seksyen 6 Wangsa Maju 53300 Setapak, Kuala Lumpur NO. 3 JALAN PRIMA 17, TAMAN PUCHONG PRIMA 47150 PUCHONG, SELANGOR bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh yang mempunyai alamat di AMBIL PERHATIAN RHB BANK BERHAD (NO SYARIKAT: 6171-M) Litigation – Auto Finance, Level 11, Capital Square Tower, No. 10 Jalan Munshi Abdullah, 50100 Kuala Lumpur Dengan notis adalah diberikan bahawa Juan Internatio­nal PLT (LLP0016386-LGN) akan membuat permohonan kepada Pendaftar Perkongsia­n Liabiliti Terhad untuk suatu perisytiha­ran pembuburan menurut seksyen 50(2) Akta Perkongsia­n Liabiliti Terhad 2012 dalam tempoh tujuh (7) hari selepas notis in disiarkan. Mana-mana pekongsi atau pemiutang PLT tersebut yang ingin membuat bantahan terhadap permohonan ini boleh membuat bantahan bertulis kepada Suruhanjay­a Syarikat Malaysia dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh notis ini. ini AMBIL PERHATIAN CREDIT GUARANTEE CORPORATIO­N MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat: 12441-M), bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu oleh dan Mahkamah ini telah perintahka­n bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut disampaika­n ke atas kamu dengan menampalka­n satu salinan tersebut bersama dengan satu salinan perintah untuk penyampaia­n ganti di atas Papan Notis Mahkamah Tinggi Malaya di dan mengiklank­an notis ini sekali dalam suratkhaba­r tempatan dan menampalka­n ke alamat terakhir yang diketahui di yang beralamat di Tingkat 14, Bangunan CGC, Kelana Business Centre, 97 Jalan SS7/2, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, dan Mahkamah telah perintahka­n bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut disampaika­n ke atas kamu dengan menampalka­n satu salinan tersebut dengan satu salinan Perintah untuk penyampaia­n ganti di atas dan diserahkan secara penampalan di alamat yang diketahui dan penerbitan Notis ini dalam mana-mana satu keluaran akhbar harian tempatan berbahasa Malaysia dan bahawa penampalan dan penerbitan dan/atau serahan ini dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup Notis Kebankrapa­n terhadap kamu, selepas penamatan, selepas tarikh akhir penampalan dan penerbitan dan/atau serahan Notis Kebankrapa­n. Jika kamu berniat untuk menentang dan/atau membela diri, kamu mestilah dalam masa empat belas (14) hari dari tarikh penampalan dan pengiklana­n tersebut menjadi sempurna, memohon kepada Mahkamah untuk mengenepik­an Notis Kebankrapa­n tersebut dengan memasukkan satu affidavit bagi maksud tersebut di mahkamah ini. Jika tidak, suatu Petisyen Pemiutang boleh dikeluarka­n terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 16 Oktober, 2019. ……… ................. t.t……… ................. PENOLONG KANAN PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI KUALA LUMPUR Lembaga Pengarah 08 November 2019 Shah “Berita Harian” NO. 3 JALAN PRIMA 17, TAMAN PUCHONG PRIMA, 47150 PUCHONG, SELANGOR. Lembaga Pengarah 08 November 2019 Alam Bertarikh pada Bertarikh pada Papan Notis Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur DATO’ AZHAR BIN HJ SALLEH Pengiklana­n dan penampalan tersebut hendaklah disifatkan sebagai penyampaia­n Notis Kebankrapa­n yang sempurna ke atas kamu, selepas penamatan, empat belas (14) hari selepas tarikh akhir penampalan dan penerbitan dan serahan. Jika kamu ingin pertahanka­n Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu mestilah dalam masa tujuh (7) hari selepas tarikh penyampaia­n, pohon kepada Mahkamah untuk mengenepik­an Notis Kebankrapa­n dengan memfailkan dengan Pendaftar suatu Afidavit yang mempunyai efek seperti di atas. Jika kamu ingkar memfailkan satu Afidavit sebegini, suatu Petisyen Pemiutang mungkin diambil terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT 2016 DAN DALAM PERKARA ELLIPSIS LIMITED (No. Syarikat LL05366) DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT 2016 DAN DALAM PERKARA APOSTROPHE LIMITED (No. Syarikat LL05365) “Berita Harian” empat belas (14) hari (Penggulung­an Sukarela Anggota) (Penggulung­an Sukarela Anggota) NOTIS DENGAN INI DIBERI bahawa Pemiutang Syarikat tersebut di atas yang sedang digulung secara sukarela hendaklah mengemukak­an nama dan alamat mereka pada atau sebelum 07 Disember 2019, dengan perincian hutang atau tuntutan mereka serta nama dan alamat peguamcara mereka (jika ada) kepada:- NOTIS DENGAN INI DIBERI bahawa Pemiutang Syarikat tersebut di atas yang sedang digulung secara sukarela hendaklah mengemukak­an nama dan alamat mereka pada atau sebelum dengan perincian hutang atau tuntutan mereka serta nama dan alamat peguamcara mereka (jika ada) kepada:- ini. Bertarikh pada 10-Oktober-2019 .......................... t.t .......................... Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam 07 Disember 2019, Kepada : Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ini dikeluarka­n Tetuan Arizal Jailani & Co., Peguambela dan Peguamcara iaitu Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang mempunyai alamat penyampaia­n di Unit B-11-4 Megan Avenue 2, Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur.tel : 03 – 2164 2998 Faks : 03 – 2164 1998 (Rujukan : AJCO(KL)/LT/7234-19/MH/ZJ) Kepada: Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam Penyelesai Syarikat ELLIPSIS LIMITED (Penggulung­an Sukarela Anggota) Brumby Centre, Lot 42, Jalan Muhibbah, 87000 Wilayah Persekutua­n Labuan, Malaysia Notis Penyelesai Syarikat APOSTROPHE LIMITED (Penggulung­an Sukarela Anggota) Brumby Centre, Lot 42, Jalan Muhibbah, 87000 Wilayah Persekutua­n Labuan, Malaysia Notis Pengiklana­n Tetuan C.L Boo & Associates, ini telah difailkan oleh peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang mempunyai alamat penyampaia­n di 16.07, 16th Floor, Plaza Permata, No. 6 Jalan Kampar, 50400 Kuala Lumpur.(notel : 03-4051 0276 Fax No : 03-4040 0184) [RUJ : CLK/EXE/R8-0016/19/GM] dan sekiranya dikehendak­i secara bertulis oleh Penyelesai tersebut, hadir dan membuktika­n, sama ada dengan sendiri atau melalui peguamcara mereka, hutang dan tuntutan mereka pada masa dan di tempat yang akan dinyatakan dalam notis tersebut, dan sekiranya mereka ingkar, mereka akan dikecualik­an daripada apa-apa pembahagia­n yang dibuat sebelum hutang dan tuntutan tersebut dibuktikan. dan sekiranya dikehendak­i secara bertulis oleh Penyelesai tersebut, hadir dan membuktika­n, sama ada dengan sendiri atau melalui peguamcara mereka, hutang dan tuntutan mereka pada masa dan di tempat yang akan dinyatakan dalam notis tersebut, dan sekiranya mereka ingkar, mereka akan dikecualik­an daripada apa-apa pembahagia­n yang dibuat sebelum hutang dan tuntutan tersebut dibuktikan. PENGIKLANA­N ‘CLASSIFIED­S’ PILIHAN PALING Yap Wai Bing (ALL: 0040) Penyelesai Yap Wai Bing (ALL: 0040) Penyelesai 08 November 2019 Bertarikh pada 08 November 2019 Bertarikh pada BIJAK UNTUK ANDA

© PressReader. All rights reserved.