Berita Harian : 2019-11-08

Klassified­s : 44 : C44

Klassified­s

C44 1klassifie­ds JUMAAT, BH 8 NOVEMBER, 2019 Lelong Lelong Lelong Lelong Lelong Lelong Lelong Lelong 225 225 225 225 225 225 225 225 PERISYTIHA­RAN JUALAN PERISYTIHA­RAN JUALAN PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI MUAR DALAM NEGERI JOHOR DARULTAKZI­M MALAYSIA SAMAN PEMULA NO : JB-24FC-53-02/2019 PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO : JB-38-129-06/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS MALAYSIA SAMAN PEMULA NO: NA-24FC-158-03/2017 PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO: NA-38-204-03/2018 ANTARA DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO: BA-24FC-1098-09/2017 PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO: BA-38-1001-09/2018 PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA (SAMAN PEMULA NO.: BA-24MFC-186-07/2015) PERMOHONAN UNTUK NO PERLAKSANA­AN: BA-38-1408-12/2018 ANTARA Dalam perkara mengenai Seksyen 256 Akta 56 Kanun Tanah Negara 1965; Dan Dalam perkara mengenai Aturan 31 dan Aturan 83 Kaedah 1 Kaedah-kaedah Mahkamah 2012; Dan Dalam perkara Gadaian melalui No. Perserahan 111539/2012 terhadap tanah yang dipegang di bawah No. Hakmilik Sementara H.S.(D) 63511, No. PT 1952, Bandar Sungai Buloh, Daerah Gombak, Negeri Selangor Darul Ehsan. LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM BANK SIMPANAN NASIONAL ... PLAINTIF (yang telah mengambila­lih keseluruha­n harta, hak, kepentinga­n, obligasi dan liabiliti Kerajaan yang berhubung dengan pentadbira­n pinjaman di bawah Akta Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan 1971 (Akta 42) DAN DAN DAVAINDIRA­N A/L SUPRAMANIA­M (NO K/P: 780125-05-5161) ANTARA ... PLAINTIF ... DEFENDAN BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (NO. SYARIKAT : 98127-X) …PLAINTIF ANTARA DAN AKAN MENJUAL SECARA CITIBANK BERHAD (297089-M) PLAINTIF KARTO BIN JURAIMI (NO. K/P: T208957) …DEFENDAN KADIRESAN A/L ANDY (NO. K/P: 711024-10-6469/A2673227) AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI ISNIN, 18HB NOVEMBER 2019 JAM 10.30 PAGI DI BILIK LELONGAN, MAHKAMAH TINGGI SHAH ALAM BANGUNAN MAHKAMAH SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH ARAS 2, BANGUNAN ANNEX, PERSIARAN PEGAWAI, SEKSYEN 5 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN BUTIR BUTIR HAKMILIK ...DEFENDAN LELONGAN AWAM PADA HARI ISNIN, 18HB NOVEMBER 2019 JAM: 10.30 PAGI DI MAHKAMAH TINGGI SEREMBAN KOMPLEKS MAHKAMAH SEREMBAN SEREMBAN 2, 70300 SEREMBAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS DAN YOONG CHIN WAH (NO. K/P: 770623-04-5549 / A3516148) LELONGAN AWAM PADA : 20HB NOVEMBER 2019 (HARI RABU) JAM 10:30 PAGI DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI MUAR, JALAN TEMENGGONG AHMAD, 84000 MUAR, JOHOR BUTIR-BUTIR HAKMILIK: NO. HAKMILIK NO. LOT MUKIM / DAERAH/ NEGERI PEGANGAN KELUASAN TANAH CUKAI TAHUNAN KATEGORI KEGUNAAN TANAH PEMILIK BERDAFTAR NOTA: Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH Rumah Teres Kos Rendah Lot Tengah Satu Tingkat No. 4, Jalan Orkid 15, Taman Orkid, 86000 Kluang, Johor. HARGA RIZAB: AKAN MENJUAL SECARA DEFENDAN Menurut Perintah Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam mengenai Perintah Jualan dan Perintah Notis Permohonan bertarikh pada 23.07.2018, 05.11.2018, 13.02.2019, 13.06.2019 dan 10.10.2019 masing-masing, adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa dengan dibantu oleh Pelelong berdaftar yang BUTIR-BUTIR HAKMILIK:No. Hakmilik No. Lot Pekan/daerah/negeri Pegangan Keluasan Tanah Kegunaan Tanah Pemilik Berdaftar Syarat-syarat Nyata Sekatan Kepentinga­n Bebanan Timbalan Pendaftar / Penolong Kanan : GRN 266672 (dahulu H.S.(D) 219725) : Lot 40171 Seksyen 3 ( dahulu PT 461) : Rahang Baru / Seremban / Negeri Sembilan : Selama-lamanya : 419 meter persegi ( lebih kurang 4,510 kaki persegi ) : Bangunan : : Tanah ini hendaklah digunakan untuk bangunan kediaman sahaja : Tiada : Digadaikan kepada No. 2189/2015, bertarikh 30hb Januari 2015 NO. HAKMILIK : GM 2039, NO. LOT : Lot 54, Seksyen 31, TEMPAT : Kampong Attap, MUKIM/DAERAH/NEGERI : Klang/klang/selangor Darul Ehsan, LUAS LANTAI : 784.0772 meter persegi (8,440 kaki persegi), CUKAI TANAH : RM57.00, PEGANGAN : Selamalama­nya, KATEGORI KEGUNAAN TANAH : Tiada, SYARAT NYATA : Tanaman, PEMILIK BERDAFTAR : BEBANAN : Digadaikan kepada Bank Islam Malaysia Berhad melalui No. Perserahan 741/2002 didaftarka­n pada 05.02.2002, KAWASAN RIZAB : Tiada, SEKATAN KEPENTINGA­N : Tidak dinyatakan NOTA : Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam : : : : : : : : HS(D) 10454 PTD 21189 Mukim Kluang, Kluang, Johor Kekal 96.6192 meter persegi (1,040 kaki persegi) RM 18.00 Bangunan KARTO BIN JURAIMI –1/1 BAHAGIAN dilantik oleh Mahkamah:AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA : HARI RABU, 27HB NOVEMBER 2019 JAM : 10.30 PAGI (BILIK LELONG) DI MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM BANGUNAN MAHKAMAH SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH ARAS 2, BANGUNAN ANNEX, PERSIARAN PEGAWAI SEKSYEN 5 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN NOTA : Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan. BUTIR-BUTIR HAKMILIK HSD 63511 PT 1952 Sungai Buloh / Gombak / Selangor Darul Ehsan Pajakan selama tempoh 99 tahun dan berakhir pada 15.07.2107 356 meter persegi (3,832 kaki persegi) RM116.00 setahun YOONG CHIN WAH - (1/1 Bahagian) Bangunan Bangunan kediaman Tanah ini boleh dipindahmi­lik, dipajak atau digadai setelah mendapat kebenaran Pihak Berkuasa Negeri. Digadaikan kepada CITIBANK BERHAD melalui No. Perserahan 111539/2012 dan didaftarka­n pada 19.10.2012. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH rumah teres tiga tingkat unit akhir dengan tanah tambahan NO. 28, ELITIS SURIA, VALENCIA, 47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR DARUL EHSAN. HARGA RIZAB KADIRESAN A/L ANDY (NO. K/P : 711024-10-6469) – 1/1 bahagian, Davaindira­n A/L Supramania­m Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat Hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH dua tingkat Selangor Darul Ehsan. HARGA RIZAB Bank Simpanan Nasional melalui Perserahan sebuah rumah separuh berkembar No. 7, Jalan Melawis, Taman Melawis, 41000 Klang, Hartanah tersebut adalah yang mempunyai alamat pos di Hartanah tersebut akan dijual “dalam keadaan sedia ada” tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak NO. HAKMILIK: BANDAR / DAERAH PEGANGAN: KELUASAN TANAH: PEMILIK BERDAFTAR: SYARAT-SYARAT NYATA: NO. LOT: Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah tersebut dan membuat pertanyaan yang diperlukan dan mendapat nasihat guaman mengenai Syaratsyar­at Jualan sebelum jualan lelong PERIHAL DAN LOKASI HARTANAH: No. 332, Jalan Seri Binjai 15, Taman Seri Binjai, Rahang, 70100 Seremban Negeri Sembilan Darul Khusus. HARGA RIZAB : NOTA : Hartanah merupakan yang beralamat di / NEGERI: RM769,500.00 (RINGGIT MALAYSIA : TUJUH RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU DAN LIMA RATUS SAHAJA) dan tertakluk kepada syarat-syarat jualan yang tercatat di dalam Perisytiha­ran Jualan. Bagi penawar–penawar yang berminat adalah dikehendak­i mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama sebelum 9.30 pagi pada hari lelongan awam dan baki harga belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya dalam tempoh dari tarikh jualan kepada dan tiada perlanjuta­n masa bagi tempoh yang telah ditetapkan. Sekiranya apa-apa cukai adalah dikenakan ke atas Harga Belian, penawar yang berjaya adalah bertanggun­gjawab untuk membayar apa-apa cukai-cukai yang diperlukan di sisi undang-undang untuk dibayar kepada mana-mana pihak berkuasa yang mempunyai bidang kuasa ke atas Plaintif. Untuk mendapatka­n butir-butir selanjutny­a, sila berhubung :[Pelelong Berlesen] Hartanah tersebut akan dijual “dalam keadaan sedia ada” dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Deraf di atas nama pada hari CUKAI TAHUNAN: KATEGORI KEGUNAAN TANAH: SEKATAN KEPENTINGA­N: RM 32,000.00 (Ringgit Malaysia : TIGA PULUH DUA BANK DRAF Hartanah tersebut adalah sebuah rumah dua tingkat lot RIBU SAHAJA) BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD hujung yang beralamat pos satu ratus dua puluh (120) BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD BEBANAN: hari LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM sebelum jam 9.30 pagi LEMBAGA SERATUS DUA PULUH (120) Hartanah tersebut akan dijual “atas dasar sedia ada” tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada Syarat-syarat Jualan yang dilampirka­n. Semua penawar-penawar yang berminat adalah dikehendak­i mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk atas nama sebelum Jam: 9.30 pagi hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya dalam tempoh dari tarikh jualan kepada Firma Guaman : Tetuan Rashidah Shahriman Alamat : No. 15, Tingkat 1, Jalan S2/D38 Magistrate Square Seremban 2, 70300 Seremban NSDK lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh dari tarikh jualan. Tiada Lanjutan masa dibenarkan. sila berhubung dengan Peguamcara Plaintif atau Hartanah tersebut merupakan sebuah yang beralamat di RM 675,000.00 (Ringgit Malaysia : Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM HARI UNTUK BUTIR-BUTIR SELANJUTNY­A, Sahaja) Hartanah tersebut akan dijual dalam “keadaan sepertiman­a sediaada” dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak Bank Draf BANK SIMPANAN NASIONAL Pelelong di bawah:- RM1,567,350.00 (RINGGIT MALAYSIA : Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh) ISMAIL BIN MOHD AZLAN TASIK AUCTIONEER CHAN CHIN YONG SAHAJA dan kepada Syarat-syarat Jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama Plaintif, sebelum jam pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif, dalam tempoh dari tarikh jualan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan:- satu ratus dua puluh (120) hari BANK SIMPANAN NASIONAL sepuluh peratus (10%) CITIBANK BERHAD (YOONG CHIN WAH) Pelelong Berlesen Tel: 07-221 5991. H/P:016-7729988. Fax: 07-221 5998 Ruj: CCY/MUAR/LPPSA/129-06/2019(OCT19)STP R1-307 Apt Sri Pelangi, Jalan Bumi U5/137, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. HP : 014-3012272 FAX : 03-7842 5292 Email : tasikaucti­[email protected] Ruj : Nama Pelelong : V.srinivasan Syarikat Pelelong : VASAN Auctioneer Alamat Pelelong : No. 42A, Jalan Bukit Cheras 17 Taman Bukit Cheras 56000 Kuala Lumpur : 011-39128024/03-27243454 : SA/1811/2019/MTS Bank Draf 9.30 pagi CITIBANK BERHAD (YOONG CHIN WAH) seratus dua puluh TETUAN ZAINUL RIJAL TALHA & AMIR (120) hari TA/HCSA/19-SITI TETUAN HISHAM SOBRI & KADIR Peguambela & Peguamcara (Advocates & Solicitors) Tel: 07-355 1105 Fax: 07- 354 6105.Email: [email protected] Ruj Tuan: ZRTA/LPPSA/H/0168/250518/UM (Peguamcara & Peguambela) 1) Nama pelelong : Lee Kwang Seng (H/P- 012 3162362) Syarikat Pelelong : Lee Auctioneer (001266596-A) Alamat : No. 46-A, Tingkat 1, Jalan SS2/61, 47300 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. : 03-7876 6688 No. Faks : 03-7876 3688 : TETUAN AZHAR & WONG : 16-08, Tingkat 16, Menara Centara, 360, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur. : 03-2602 3898 No. Faks : 03-2602 3740 : RL/CITI-LIT/12189-44 Level 20, Menara MARA, No. 232, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. TEL : 03-26923433 FAKS: 03-26918241 Ruj : No Telefon /Fax No Rujukan No Telefon/fax : 06-6013237/06-6014237 No Rujukan : GH358 HSK/BIMB-HQ(KLANG)/089/02/AR/KS No. Telefon Firma Guaman Alamat 2) Lelong Lelong 225 225 No. Telefon No. Rujukan Lelong Lelong 225 225 PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO.: BA-24MFC-706-12/2018 PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANA­AN NO.: BA-38-888-08/2019 ANTARA BANK KERJASAMA RAKYAT BERHAD MALAYSIA DAN MOHD ZAQRUL RAZMAL BIN MOHD PODZI (NO.K/P:771208-04-5423/A3910878) .... ….DEFENDAN PERISYTIHA­RAN JUALAN LELONG DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI MUAR DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO. JB-24FC-101-04/2019 PERMOHONAN PERLAKSANA­AN NO. JB-38-166-07/2019 Lelong Lelong 225 225 PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN DARUL NAIM, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO: 24-155-2001 PELAKSANAA­N NO. DA-38-164-09/2019 DI BILIK LELONGAN AWAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA KOTA BHARU JALAN PASIR MAS-SALOR KOTA BHARU KELANTAN PADA HARI ISNIN – 23 DISEMBER 2019 JAM 10.30 PAGI ..…PLAINTIF ANTARA LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM PLAINTIF (Telah mengambila­lih harta, hak, kepentinga­n, obligasi dan liabiliti,kerajaan yang berhubung dengan pentadbira­n pinjaman dibawah Akta Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan 1971 (Akta 42) DAN TEMPAT : Menurut Perintah Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam mengenai Perintah Jualan bertarikh pada dan adalah dengan ini diisyhtiha­rkan bahawa Timbalan Pendaftar / Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam dengan dibantu oleh Pelelong berdaftar yang dilantik oleh Mahkamah. AZMI BIN OMAR (NO.KP : 610113-02-5617 / NO. TENTERA : 1046859) MENURUT SEBAGAIMAN­A PERINTAH MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI MUAR DEFENDAN 25/06/2019, 30/09/2019 mengenai Perintah Jualan bertarikh 25/05/2019 dan Perintah Lelongan bertarikh 10/10/2019 adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Timbalan Pendaftar / Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Muar dengan dibantu oleh Pelelong Berdaftar yang dilantik Mahkamah Tinggi Malaya di Muar: PERISYTIHA­RAN JUALAN TARIKH & MASA : DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA KUALA LUMPUR DALAM NEGERI WILAYAH PERSEKUTUA­N, KUALA LUMPUR (SAMAN PEMULA NO : WA-24MFC-64-06/2017) PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO : WA-38-922-09/2019 ANTARA (Penawar yang berminat adalah dikehendak­i mendeposit 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf diatas nama Plaintif sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan awam) Hartanah tersebut ialah AKAN MENJUAL SECARA: AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA: 19 NOVEMBER 2019 (SELASA) MASA: 10.30 PAGI DI BILIK LELONG, KOMPLEKS MAHKAMAH MUAR JALAN TEMENGGONG AHMAD, 84000 MUAR, JOHOR. Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan Galian serta memeriksa hartanah tersebut sebelum lelong. BUTIR-BUTIR HAKMILIK LELONGAN AWAM HARTANAH Rumah Sesebuah Tiga (3) Tingkat beralamat No. 3425-D, Off Lorong Kubur Kuda, 15050 Kota Bharu, Kelantan CIMB BANK BERHAD (13491-P) SITI FARAH BINTI MOHD FADZIL (sebagai wakil diri kepada Mohd Fadzil Bin Abdullah, si mati) : PADA HARI ISNIN, 18HB NOVEMBER 2019, JAM 10.30 PAGI DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM, BANGUNAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, BANGUNAN ANNEX, TINGKAT 2, PERSIARAN PEGAWAI SEKSYEN 5, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN. HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD (NO. SYARIKAT : 686191-W) .... PLAINTIF Nota: PLAINTIF DEFENDAN : : DAN CHAI CHUAN SIN (NO. KP: 690103-10-7013/A1226459) AKAN MENJUAL SECARA PADA HARI ISNIN, 18HB NOVEMBER 2019, JAM 10.00 PAGI DI BILIK LELONGAN, MAHKAMAH TINGGI KUALA LUMPUR ARAS 2, SAYAP KIRI, BAHAGIAN PELAKSANAA­N KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR JALAN TUANKU ABDUL HALIM SHAH (JALAN DUTA), 50592 KUALA LUMPUR BUTIR BUTIR HAKMILIK:- : : .... DEFENDAN No. Hakmilik No. Lot Mukim / Daerah Negeri Jenis Hakmilik Keluasan Tanah Cukai Tanah Pemilik Berdaftar : : : : : : : : GRN 58292 (dahulunya dikenali sebagai HS(D) 28579) LOT 12863 (dahulunya dikenali sebagai PTD 7784) Sri Gading / Batu Pahat Johor Darul Takzim Geran untuk selama-lamanya 143.00 meter persegi RM30.00 NOTA: Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah berkenaan dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan. HAKMILIK : GRN 17467, Lot 329 Seksyen 15, Bandar Kota Bharu, Jajahan Kota Bharu, Kelantan 566 Meter Persegi Selama-lamanya LELONGAN AWAM KELUASAN PEGANGAN KAWASAN RIZAB HARGA RIZAB CARA BAYARAN : : : : : BUTIR-BUTIR HAKMILIK: NO. HAKMILIK: DI DALAM KAWASAN RIZAB MELAYU RM 600,000.00 NO. LOT: PEGANGAN: CUKAI TAHUNAN: KEGUNAAN Tanah:bangunan. SYARAT Nyata:bangunan KEPENTINGA­N:TANAH MUKIM/DAERAH/NEGERI: KELUASAN LANTAI: HSD 38530. Sepang/selangor Darul Ehsan. 143 Meter Persegi/1,539 Kaki Persegi. PT 53372. Selama-lamanya. RM102.00.KATEGORI Perniagaan. ini boleh dipindah milik, dipajak atau digadai setelah mendapat kebenaran Pihak Berkuasa Negeri. Dengkil/ AZMI BIN OMAR (NO.K/P : 610113-02-5617 / NO.TENTERA : 1046859),1/1 BAHAGIAN MINISTER OF FINANCE (INCORPORAT­ED) MALAYSIA NO. HAKMILIK Pajakan Negeri 17438/M1/1/3. NO. PETAK 3. NO. TINGKAT 1. NO. BANGUNAN M1. NO. LOT Lot 32302. MUKIM / DAERAH / NEGERI Petaling / Kuala Lumpur / Wilayah Persekutua­n Kuala Lumpur. PEGANGAN Pajakan 99tahun tamat pada 24.04.2077. KELUASAN TANAH 142 meter persegi. PEMILIK BERDAFTAR KEGUNAAN TANAH Bangunan. SYARAT-SYARAT NYATA : 1) Tanah ini hendaklah digunakan hanya untuk bangunan perdaganga­n dan rumah pangsa sahaja. 2) Pembanguna­n diatas tanah ini hendaklah mematuhi Perintah Pembanguna­n yang dikeluarka­n oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur. SEKATAN KEPENTINGA­N Tiada BEBANAN Digadaikan kepada Hong Leong Islamic Bank Berhad melalui No Perserahan PDSC7635/2007 didaftarka­n pada 11.04.2007 NOTA : Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada harga rizab sebanyak Bebanan Syarat Nyata Sekatan Kepentinga­n Perihal Hartanah : : : : Dicagar kepada Rujuk Pelelong Rujuk Pelelong Rumah Teres Biasa Satu Tingkat yang beralamat : : : SEKATAN RM 600,000.00 (Ringgit Malaysia: Enam Ratus Ribu Sahaja) : dan kepada syarat-syarat dilampirka­n Penawar yang berminat adalah dikehendak­i mendeposit dalam bentuk diatas nama Plaintif pada hari lelongan awam. Baki wang belian hendaklah di bayar oleh penawar dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan. Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah yang berkenaan dan memeriksa hartanah tersebut sebelum Jualan Lelong. : : : CHAI CHUAN SIN (NO. KP: 690103-10-7013) – 1/1 bahagian. PEMILIK BERDAFTAR:MOHD ZAQRUL RAZMAL BIN MOHD PODZI (NO.K/P:771208-04-5423/A3910878)- 1/1 bahagian. BEBANAN: BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD NO. 55, JALAN BUNGA RAYA 10, TAMAN SRI LALANG, 86100 AYER HITAM, JOHOR DARUL TAKZIM. 10% daripada harga rizab sebelum jam 9.30 pagi Bank Draf : Harga Rizab : Hartanah tersebut akan dijual “Dalam Keadaan Sedia Ada” dan tertakluk kepada harga rezab sebanyak RM138,000/- (RINGGIT : SATU RATUS DAN TIGA PULUH LAPAN RIBU SAHAJA). Sesiapa yang berminat untuk membuat tawaran mestilah mendeposit­kan 10% daripada Harga Rizab dalam bentuk Bank Draf atau Cashier’s Order atas nama sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan awam dan baki wang belian hendaklah dibayar kepada dalam tempoh daripada tarikh jualan dan Digadaikan kepada No.perserahan No: 51388/ 2016, bertarikh pada 13hb Jun 2016. melalui LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH Sebuah Kedai Dua Tingkat Unit Pertengaha­n No. C-G-11 & C-1-11, Plaza Crystalvil­le, Jalan Vita 2, Lingkaran Cyber Point Timur, 63000 Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan. Akomodasi: : : Cara Pembayaran : Hartanah tersebut adalah beralamat di yang NOTA : LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah sebelum lelong di buat dan memeriksa Hartanah tersebut sebelum jualan lelong. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:satu unit kedai Tuanku 4, Taman Salak Selatan, 57100 Kuala Lumpur. HARGA RIZAB:- Hartanah tersebut terletak kira-kira 36 kilometer dari pusat bandar Kuala Lumpur. Tingkat Bawah: Koridor, ruang kedai, pantry dan bilik mandi/tandas. Tingkat Satu: ruang pejabat, pantri dan bilik mandi/tandas. LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM RATUS DUA PULUH HARI (120 HARI) lanjutan masa dibenarkan. SATU tiada sebarang No.6, Jalan Hartanah tersebut merupakan yang mempunyai alamat pos di UNTUK KETERANGAN LANJUT, SILA HUBUNGI: - MUHAMMAD SYAFIQ BIN MOHD NOR Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pelelong dan Peguamcara Plaintif yang tersebut di bawah: TETUAN HS LIM & MALIK HARGA RIZAB Hartanah tersebut akan dijual atas dasar keadaan sepertiman­a sedia ada dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan tertakluk kepada syarat-syarat jualan yang dicetak di Perisytiha­ran Jualan. Bagi penawar-penawar yang ingin membuat tawaran dikehendak­i menyediaka­n 10% daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama sebelum 9.00 pagi pada hari lelongan awam dan baki harga belian hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh dari tarikh jualan kepada Untuk butir-butir lanjut, sila berhubung dengan:- HUZAIRI AZRUL BIN ZULKIFLI TETUAN SHAHINUDDI­N & RANJIT Pelelong Berlesen Lot 1924 Kg Kuala Rekang 16300 Bachok Kelantan Peguambela & Peguamcara Tingkat 1, 3377 B&C, Jalan Gajah Mati, Kota Bharu, Kelantan Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM700,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : TUJUH (Pelelong Berlesen Negeri Johor) (Peguambela & Peguamcara) RATUS RIBU SAHAJA) No. 27-02, Jalan Setia Tropika 1/15, Taman Setia Tropika, 81200 Johor Bahru. Johor Darul Takzim Tel: 07-2309734 / 2309584 / 012-7019670 Fax: 07-2309864 Ruj: MTMUAR/LPPSA/AZMI/19-008 Level 3 , Menara Perisind, No. 8, Jalan Bukit Timbalan, 80000 Johor Bahru, Johor Tel: 07-221 6755 Fax: 07-2216766 Ruj: SR/LPPSA/OS217/1806/L/NFB/INA RM1,400,000.00 (RINGGIT MALAYSIA SATU JUTA EMPAT RATUS RIBU SAHAJA) dan kepada Syarat-syarat Jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama sebelum pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh BANK DERAF HONG LEONG ISLAMIC BANK 018-234 7789 [email protected] SYAFIQ/DA/CIMB BANK BERHAD-SITI FARAH/77/2019 10% BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD Bank Draft jam 9.30 pagi BERHAD / CHAI CHUAN SIN [email protected] Hsl/26.140/21b/04/faten satu ratus dua puluh (120) hari HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD. NOREHAN BINTI MOHD AZLAN BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD Puluh (120) hari Seratus Dua dari tarikh jualan. butir-butir selanjutny­a, sila berhubung Pelelong: Syarikat Pelelong: Alamat: No. 108-1, Jalan Puteri 5/1, Bandar Puteri, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan. No. Telefon: 03-8062 4353/54/012-2225998 No. Faks: 03-8062 4352.No. Rujukan: SD/138-SAHC2019(GEE) atau Firma Guaman: Alamat: No.24, Jalan Perumahan Gurney, Kampung Datuk Keramat, 54000 Kuala Lumpur. No. Telefon: 03-26946979 Faks:03-26938529. No. Rujukan: ZE/L/BKR/PUTRAJAYA/JC/10267/18) [Pelelong Berlesen] GEETHA Untuk dengan:- MENTARI HARTA RESOURCES (SA0467610-W) PERISYTIHA­RAN JUALAN RAMACHANDE­RAN. SDE AUCTIONEER­S. R1-307, Apt Sri Pelangi, Jalan Bumi U5/137, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Tel : 03-7842 5292, Fax : 03-7842 5292 H/P: 014-3012272 Email : mentarihar­taresource­[email protected] DI PEJABAT DAERAH/TANAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN PDTK/T/PD/600-4/6/1/2019-7 (22) Di dalam Perkara Seksyen 263 dan 265(2), Kanun Tanah Negara, 1965 RUJ: Mhr/19/hlbb-chai chuan sin (13) TETUAN ZULPADLI & EDHAM TETUAN AZHAR & WONG Lelong Lelong 225 225 (Peguambela & Peguamcara) 16-08, Level 16, 360, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur. TEL : 03-26023898 FAX : 03-26023740 Ruj : RL/HLIBB-LIT/8733-1308/NOR ANTARA MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD (NO. SYARIKAT: 9417-K) ... PLAINTIF DAN MOHD NAZRI BIN MAT RAJI (NO. KP : 800114-14-5001) & ZURIDAH BINTI TASRIFFIN (NO. KP : 800408-10-5056) ... DEFENDAN Dalam menjalanka­n Perintah Pentadbir Tanah Klang, Selangor Darul Ehsan yang diperbuat pada 26/09/2019 adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Pentadbir Tanah Klang, Selangor Darul Ehsan dengan dibantu oleh pelelong yang tersebut dibawah PERISYTIHA­RAN JUALAN PERISYTIHA­RAN JUALAN PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DI DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS, MALAYSIA PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO. : NA-38-517-09/2017 ANTARA DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA TERENGGANU DALAM NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO: TA-24MFC-100-12/TAHUN 2018 PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO: TA-38-36-03/2019 DI BILIK LELONGAN AWAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA KUALA TERENGGANU PADA HARI RABU – 27 NOVEMBER 2019 JAM 10.30 PAGI DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN SAMAN PEMULA NO. BA-24MFC-705-12/2018 PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO : BA-38-890-08/2019 LELONGAN AWAM AKAN MENJUAL SECARA PADA HARI JUMAAT BERSAMAAN 15HB. NOVEMBER, 2019 JAM 10:00 PAGI DI AUDITORIUM, TINGKAT 2, PEJABAT DAERAH/TANAH KLANG, JALAN KOTA, 41902 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN ANTARA CIMB BANK BERHAD (CO. NO. 13491-P) …PLAINTIF TEMPAT : BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD ... PLAINTIF (dahulu dikenali sebagai Bank Bumiputra Malaysia Berhad) DAN MOHAMAD AZMAN BIN HARUN ARASHID (NO. K/P: 570325-08-5597/5954345) Wakil diri kepada YAM BINTI AWANG (NO. K/P : 131226-05-5136/2001679)- SIMATI … DEFENDAN DAN TARIKH & MASA : MOHD ZAQRUL RAZMAL BIN MOHD PODZI ( NO K/P: 771208-04-5423/A3910878) ... DEFENDAN Nota: Bakal-bakal pembeli dinasihatk­an agar membuat carian hakmilik serta carian rasmi di Pejabat Daerah / Tanah Klang dan memeriksa hartanah tersebut dan meminta nasihat peguam sebelum Jualan Lelong. (Penawar yang berminat adalah dikehendak­i mendeposit 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf diatas nama Plaintif pada hari lelongan awam) Hartanah tersebut ialah AKAN MENJUAL SECARA sebelum jam 9.30 pagi LELONGAN AWAM LELONGAN AWAM AKAN MENJUAL SECARA PADA HARI RABU, 20HB NOVEMBER, 2019, 10.30 PAGI DI BILIK LELONGAN MAHKAMAH TINGGI SEREMBAN KOMPLEKS MAHKAMAH SEREMBAN, SEREMBAN 2, 70300 SEREMBAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS HARTANAH Rumah Berkembar Dua (2) Tingkat beralamat Lot PT 1667, Perumahan KP Perdana, Kubang Parit, 20050 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD (No. Syarikat : 686191-W) MOHD SUHAIDI BIN MA’RIFFIN (NO. K/P : 800902-05-5357) : BUTIR-BUTIR HAKMILIK : PADA HARI ISNIN, 18HB NOVEMBER, 2019 JAM : 10.30 PAGI DI BILIK LELONG MAHKAMAH TINGGI SHAH ALAM, TINGKAT 2, BANGUNAN ANNEX BANGUNAN MAHKAMAH SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PERSIARAN PEGAWAI,SEKSYEN 5, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN Nota: Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan dan bebanan serta mengenalpa­sti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelong BUTIR-BUTIR HAKMILIK:No. Hakmilik Strata No. Lot Bandar/daerah/negeri Pegangan Keluasan Tanah Pemilik Berdaftar Syarat-syarat Nyata Sekatan Kepentinga­n : : NO. HAKMILIK HSM 20281. NO. LOT PT 27961. MUKIM / DAERAH / NEGERI MUKIM KLANG / KLANG / SELANGOR. PEGANGAN 99 TAHUN PAJAKAN DAN BERAKHIR PADA 28 OKT 2089. LUAS TANAH 100 METER PERSEGI (1,076 Kaki Persegi). CUKAI TAHUNAN RM50. KATEGORI KEGUNAAN TANAH BANGUNAN. PEMILIK BERDAFTAR MOHD NAZRI BIN MAT RAJI (NO. KP : 800114-14-5001), ½ BAHAGIAN ; ZURIDAH BINTI TASRIFFIN (NO. KP : 800408-10-5056), ½ BAHAGIAN. SYARAT-SYARAT NYATA BANGUNAN KEDIAMAN. SEKATAN KEPENTINGA­N TANAH YANG DIBERI MILIK INI TIDAK BOLEH DI PINDAH MILIK, DIGADAI ATAU DIPAJAK MELAINKAN DENGAN KEBENARAN PIHAK BERKUASA NEGERI. BEBANAN DI CAGARKAN KEPADA MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD MELALUI NOMBOR PERSERAHAN 1599/2011 DIDAFTARKA­N PADA 28 FEB 2011. ENDORSEMEN­T TIADA Hartanah tersebut merupakan satu unit rumah unit tengah rumah jenis dua (2) tingkat yang beralamat di : PLAINTIF : : : : : BUTIR-BUTIR HAKMILIK NO. HAKMILIK : NO. LOT : MUKIM/DAERAH/NEGERI : TEMPAT : KELUASAN TANAH : KEGUNAAN TANAH : PEMILIK BERDAFTAR : SYARAT-SYARAT NYATA : BEBANAN : DEFENDAN : PN 23249 Lot No. 16839 Seremban / Seremban / Negeri Sembilan di antara Kampung Semarak, Seremban, Negeri Sembilan 635 meter persegi “Bangunan” Yam Binti Awang – 1/1 bahagian “Tanah ini hendaklah digunakan untuk bangunan kediaman sahaja” Dicagarkan kepada Bank Bumiputra Malaysia Berhad melalui Perserahan No. didaftarka­n pada : HAKMILIK : PM 233, LOT 60715, MUKIM KUBANG PARIT, DAERAH KUALA TERENGGANU, NEGERI TERENGGANU 299 Meter Persegi Pajakan 99 Tahun : : HSD 38533 : PT 53375 : Dengkil / Sepang / Selangor Darul Ehsan : Selama-lamanya : 143 meter persegi : Mohd Zaqrul Razmal Bin Mohd Podzi (1/1 bhgn) : Bangunan perniagaan : Tanah ini boleh dipindahmi­lik, dipajak atau digadai setelah mendapat kebenaran Pihak Berkuasa Negeri” : No. Perserahan 60559/2016 Gadaian menjamin wang pokok oleh Mohd Zaqrul Razmal Bin Mohd Podzi Dicagarkan kepada didaftarka­n pada 13hb Julai 2016 Hartanah tersebut adalah sebuah kedai/pejabat dua tingkat lot KELUASAN PEGANGAN KAW RIZAB HARGA RIZAB CARA BAYARAN : : : : : : TANAH ORANG MELAYU RM 450,000.00 : Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada harga rizab sebanyak LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:- 2511/1994 Jil. 980 Fol. 21 ENDORSEMEN : PENGISYTIH­ARAN REZAB MELAYU LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:- LOT NO. 16839, BANDAR SEREMBAN, DAERAH SEREMBAN, 8/3/1994. RM 450,000.00 Ringgit Malaysia: (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Sahaja) NO 30, JALAN LUNAK 25/118, TAMAN SRI MUDA, SEKSYEN 25, 40400 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN. HARGA RIZAB:- dan kepada syarat-syarat dilampirka­n Penawar yang berminat adalah dikehendak­i mendeposit daripada harga rizab dalam bentuk diatas nama pada hari lelongan awam. Baki wang belian hendaklah di bayar oleh penawar dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan. 10% Plaintif Hartanah tersebut merupakan sebidang plot kosong Bebanan Harta tersebut akan dijual berasaskan “keadaan sedia ada” dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak Bank Draf kosong yang dikenali sebagai diantara Kampung Semarak, Seremban, Negeri Sembilan. Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada syaratsyar­at jualan yang dicetakkan di Perisytiha­ran Jualan. Bagi Penawar-penawar yang berminat adalah dikehendak­i mendeposit­kan daripada harga rizab dalam bentuk diatas nama pagi pada hari lelongan awam dan baki harga belian hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh dari tarikh lelongan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan :1) Nama Pelelong Syarikat Pelelong Alamat Bank Kerjasama RM297,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: DUA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU SAHAJA) Rakyat Malaysia Berhad LOKASI & PERIHAL HARTANAH: No. C-G-08 & C-01-08, Plaza Crystalvil­le, Jalan Vita 2, Lingkaran Cyber Point Timur, 63000, Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan. HARGA RIZAB : NEGERI SEMBILAN HARGA RIZAB:- RM108,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: SATU RATUS LAPAN RIBU SAHAJA) sebelum jam 9.30 pagi dan kepada syarat-syarat jualan yang dicetak di Perisytiha­ran Jualan ini. Bagi penawar-penawar yang berminat adalah dikehendak­i mendeposit daripada harga rizab bersamaan tengah yang beralamat di sepuluh peratus (10%) (Ringgit Malaysia: Dua Puluh Sembilan Ribu dan Tujuh Ratus Sahaja) MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD atas nama MOHD RM29,700.00 NOTA Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah yang berkenaan dan memeriksa hartanah tersebut sebelum Jualan Lelong. Semua Pembida yang ingin membida lelongan awam di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu adalah dikehendak­i mengemukak­an bank draf beserta dengan salinan slip permohonan bank draf atas nama pembida sahaja. Pembida yang mengemukak­an bank deraf sahaja akan ditolak. : Hartanah tersebut akan dijual dalam “keadaan sepertiman­a sedia ada” dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada Syarat-syarat Jualan yang dicetak di Perisytiha­ran Jualan. Semua penawar-penawar yang berminat adalah dikehendak­i mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf atas nama hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya dalam tempoh satu ratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan kepada dan bahawa hendaklah tiada apa-apa lanjutan masa yang telah 10% CIMB BANK BERHAD, sebelum jam 9.30 Bank Deraf dalam bentuk RM1,400,000.00 (Ringgit Malaysia : Satu Juta Empat Ratus Bank Draf di atas nama sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan awam bermula dan baki wang belian hendaklah dibayar dalam tempoh satu ratus dua puluh (120) hari daripada tarikh jualan kepada dan tiada sebarang lanjutan masa bagi tempoh tersebut. Untuk keterangan lanjut sila berhubung kepada di 03-33711963 atau Pemegang Gadaian di atas yang beralamat Ribu sahaja) satu ratus dua puluh (120) hari NAZRI BIN MAT RAJI BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD : : : THULASY A/P MUTHIAH ARUL & ASSOCIATES 12-2B, JALAN SBC 3, Taman Sri Batu Caves, 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan 012-3101949 / 011 1144 9230 BSMY/S’BAN/THULA/159-19/201119/CIMB-YAM E-mail: arul13bsmy­aucpropert­[email protected] TETUAN LEE BOON PENG No. 172-B, Tingkat Satu, Jalan Melang, 72000 Kuala Pilah, Negeri Sembilan 06-4821248 / Fax No. : 06-4812922 10857/15/CIMB/AZ/KP/LZ MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD sebelum Jam: 9.00 pagi BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD Pentadbir Daerah/tanah Klang, TETUAN NICKY CHEN & PARTNERS D/A B-12-03, BLOCK B NORTHPOINT OFFICE, NO 1, MEDAN SYED PUTRA, MID VALLEY CITY, 59200 KUALA LUMPUR. (Ruj: NCKL/L/MBSB-I/00507/2016/HOY), Selangor Peguamcara kepada UNTUK KETERANGAN LANJUT, SILA HUBUNGI: - ditetapkan. Untuk butir-butir selanjutny­a sila berhubung dengan:Nama Pelelong : V.srinivasan MBA (General) UUM Syarikat Pelelong : VASAN Auctioneer Alamat Pelelong : No 42A, Jalan Bukit Cheras 17 Taman Bukit Cheras 56000 Kuala Lumpur : 011-39128024/03-27243454 : SA/1810/2019/MTSA : : : : : No. Telefon No. Rujukan Email Firma Guaman Address MUHAMMAD SYAFIQ BIN MOHD NOR TETUAN MOHD YUSOF ENDUT & ASSOCIATES Peguambela & Peguamcara No. 1085-F, Tingkat 2 & 3, Jalan Sultan Sulaiman, 20000 Kuala Terengganu, Terengganu Pelelong Berlesen H-82, Taman Perumahan Wakaf Tembesu, Gong Badak, 21300 Kuala Nerus, Terengganu Firma Guaman : Tetuan Zulpadli & Edham Alamat : 24, Jalan Perumahan Gurney, 54000 Kuala Lumpur Tel: 03-2283 2982 Fax: 03-2284 2982 atau kepada 09-626 1696 Pelelong yang tersebut dibawah 018-234 7789 [email protected] SYAFIQ/TA/ HONG LEONG - SUHAIDI /78/2019 [email protected] MYEA/HLBB/CRC/250/2017 (LT) sha MOHD SHAH BIN DOLAH No 20, Jalan AU2A/10, Taman Seri Keramat, 54200 Kuala Lumpur HP: +6012-2410366 Pelelong Awam Berlesen : : Telephone no. Reference No. No. Telefon/fax No. Ruj No. Ruj : ZE/L/BKR/PUTRAJAYA/ Jc/10269/18-niza MENCARI KENDERAAN A BELI JUAL KEGUNAAN PERNIAGAAN SEMUANYA ADA DISINI untuk DI .....

© PressReader. All rights reserved.