Berita Harian : 2019-11-08

Klassified­s : 45 : C45

Klassified­s

JUMAAT, 1klassifie­ds C45 8 NOVEMBER, 2019 BH Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Notis Am Notis Am Notis Am 223 223 223 224 224 224 224 224 KPJ HEALTHCARE BERHAD (247079-M) (A Member of Johor Corporatio­n Group) KENYATAAN TENDER 1. Tender ada dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembanguna­n Industri Pembinaan (CIDB) di bawah gred dan kategori yang berkaitan (masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini) dan juga mempunyai pengalaman, kemampuan teknikal dan kewangan yang mencukupi untuk menjalanka­n projek. Butiran seperti di bawah: TAJUK TENDER CADANGAN TAMBAHAN DAN PERUBAHAN SERTA PENUKARAN KEGUNAAN SEBAHAGIAN RUANG LANTAI DARIPADA PEJABAT PENTADBIRA­N DI LEVEL 10 DAN BILIK PERSIDANGA­N DI LEVEL 11 KEPADA WAD PESAKIT PADA BANGUNAN 11 TINGKAT SEDIA ADA PUSAT PERUBATAN PAKAR SWASTA DI ATAS LOT 522, JALAN PAHANG BARAT, SEKSYEN 85A, MUKIM BANDAR KUALA LUMPUR, KUALA LUMPUR UNTUK TETUAN PUSAT PAKAR TAWAKKAL SDN. BHD. PENDAFTARA­N CIDB TAKLIMAT TENDER & LAWATAN TAPAK (WAJIB) TARIKH & TEMPAT PENJUALAN TENDER TARIKH TUTUP & TEMPAT PENYERAHAN TENDER HARGA DOKUMEN TENDER Tarikh: 12 NOVEMBER 2019 Tarikh: 15 - 19 NOVEMBER 2019 Tarikh: 9 DISEMBER 2019 Tempat : KPJ TAWAKKAL SPECIALIST HOSPITAL Masa : Rm 500.00 9.00 pagi sehingga 5.00 petang semasa waktu bekerja (sebelum 12.00 t/hari) (tidak dikembalik­an) dalam bentuk Draf Bank/ Cek Bank sahaja dan dibayar kepada Gred : G6&G7 No.1, Jalan Pahang Barat, 53000, Kuala Lumpur. Tempat : KPJ HEALTHCARE BERHAD, Kategori : Tempat : KPJ HEALTHCARE BERHAD, B04, B28 Masa : 10.00 pagi Pusat Pakar Tawakkal Sdn. Bhd. Level 17, Menara KPJ, No. 238, Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur. (Pendaftara­n) Level 17, Menara KPJ, No. 238, Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur. 10.30 pagi - 12.00 tgh (Taklimat Tender & Lawatan Tapak) WAJIB 2. Taklimat Tender dan Lawatan Tapak adalah dan Penender dikehendak­i menghadiri di tempat dan pada tarikh dan masa sebagaiman­a yang dinyatakan dalam jadual di atas. Hanya Penender yang telah menghadiri Taklimat Tender dan Lawatan Tapak adalah untuk membeli Dokumen Tender. Untuk sebarang pertanyaan mengenai tender, sila hubungi LAYAK Services Sdn Bhd - Contract & Procuremen­t Department di 03-2681 6222 ext 1719/1718. Healthcare Technical 3. Dokumen Tender akan dipamerkan dan disediakan untuk jualan pada tarikh, masa, dan tempat yang dinyatakan dalam jadual di atas. SURAT KEBENARAN ‘SALINAN ASAL’ 4. Dokumen Tender hanya akan dijual kepada wakil pentender. Bagi tujuan ini, untuk membeli Dokumen Tender dikemukaka­n oleh wakil petender. Petender menyediaka­n membawa atau untuk sijil-sijil pendaftara­n yang diisu oleh CIDB (di bawah Gred dan Kategori pendaftara­n yang berkaitan) bersama satu salinan fotokopi sijil-sijil tersebut dan semasa membeli Dokumen Tender. MESTI DISAHKAN’ MESTI ‘SALINAN YANG BORANG TAKLIMAT TENDER DAN LAWATAN TAPAK YANG DITANDATAN­GAN 5. Semua pentender hendaklah menuruti dan mematuhi keperluan undang-undang, kaedah dan peraturan yang dikuatkuas­akan oleh Kerajaan Malaysia. ‘Instructio­n 6. Dokumen Tender yang lengkap perlu diserahkan didalam sampul surat yang berlakri selaras dengan arahan di dalam Nombor dan Tajuk Tender dan dimasukkan ke dalam kotak tender. Penender hendaklah memastikan bahawa menerima Dokumen Tender pada tarikh, masa dan tempat seperti yang dinyatakan di dalam jadual diatas. Penyerahan lewat tidak akan diterima dan dinilai. perlu dicatat dibahagian atas-kiri surat KPJHB to Tender’. Notis Am Notis Am Notis Am 223 223 223 KPJ Healthcare Berhad 7. tidak terikat untuk menerima mana-mana harga tender dan semua perbelanja­an yang dikeluarka­n dalam penyediaan tender ini hendaklah ditanggung oleh pentender. Notis Am Notis Am Notis Am Lelong Lelong 223 223 223 225 225 PERISYTIHA­RAN JUALAN KANUN TANAH NEGARA BORANG 16D (SEKSYEN 254) NOTIS KEMUNGKIRA­N MENGENAI SUATU GADAIAN (NLC.65-PIN. 2/85) DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA TERENGGANU DALAM NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO: TA-24MFC-51-06/2019 PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO: TA-38-149-09/2019 WAN KAMALRUDIN BIN WAN ABDULLAH (No. K/P: 750225-11-5099/A2989702) Masjid Batu Buruk, 20400 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman, No. 1241, Kg Kepada : yang beralamat di penggadai di bawah gadaian yang diperihalk­an TEMPAT : DI BILIK LELONGAN AWAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA KUALA TERENGGANU dalam Jadual di bawah ini bagi tanah yang diperihalk­an sedemikian. Bahawasany­a, kamu telah melakukan suatu pelanggara­n terhadap peruntukan-peruntukan gadaian ini dengan : (1) Kegagalan kamu selepas tuntutan dibuat, untuk menjelaska­n pembayaran baki hutang sebanyak setakat atas Kemudahan Pinjaman Perumahan No. Akaun: 4001200019­3000000, Dan bahawasany­a pelanggara­n itu telah berterusan selama tempoh sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelum tarikh notis ini. Kami, selaku pemegang gadaian, sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia dan menjalanka­n perniagaan sebagai sebuah bank dan mempunyai tempat perniagaan­nya di menurut kuasa-kuasa yang diberi Kanun Tanah Negara 1965, dengan ini menghendak­i kamu supaya memulihkan pelanggara­n dalam tempoh dari tarikh penyampaia­n notis ini. Dan ambil perhatian bahawa, jika kamu gagal memulihkan pelanggara­n itu dalam tempoh tersebut, kami akan memohon suatu perintah jualan. PADA HARI RABU – 20 NOVEMBER 2019 TARIKH & MASA : JAM 10.30 PAGI (Penawar yang berminat adalah dikehendak­i mendeposit 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf diatas nama Plaintif sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan awam) Hartanah tersebut ialah RM21,329.20 21 Februari 2019 Tiga (3) Plot Tanah Kosong - berhakmili­k ( LOT 94377, GM 14046 ) , ( LOT 94378, GM 14047 ) dan ( LOT 94382, GM 14051 ), Kesemuanya Mukim Alur Limbat, Daerah Marang, Negeri Terengganu BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD (NO. SYARIKAT: 811810-U) AHMAD FUAD BIN MOHD AZMY (NO. K/P : 880129-11-5211) NO. LOT NO HAKMILIK MUKIM DAERAH NEGERI HARTANAH : MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD (No. Syarikat: 9417-K) PLAINTIF : DEFENDAN : Tingkat 11, Wisma MBSB, 48 Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur Seksyen 254 TIGA PULUH (30) HARI oleh HAKMILIK : : : : : : LOT 94377 LOT 94378 LOT 94382 GM 14046 GM 14047 GM 14051 Alur Limbat Alur Limbat Alur Limbat Marang Marang Marang Bertarikh pada 05 Mac 2019. Terengganu Terengganu Terengganu MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD (No. Syarikat: 9417-K), Perserahan No Jilid : PT 47/2011 :Folio :Bertarikh : 25 September 2011 327 Meter Persegi 324 Meter Persegi 383 Meter Persegi KELUASAN : oleh wakilnya :t.t ………………………………………………… HARGA RIZAB RM 36,000.00 RM 36,000.00 RM 42,000.00 RM 114,000.00 Ringgit Malaysia: (Satu Ratus Empat Belas Ribu Sahaja) JUMLAH HARGA RIZAB ZAINUL BIN M. HAJA MYDIN (No. K/P: 690526-07-5033) PEGANGAN KAW RIZAB HARGA RIZAB : Selama-lamanya : TANAH ORANG MELAYU : Jika alamat orang yang berhak di bawah surat cara ini ialah di luar Persekutua­n maka suatu alamat di dalam Persekutua­n untuk penyampaia­n notis-notis hendaklah ditambah dalam ruangan ini. RM 114,000.00 CARA BAYARAN : KESELURUHA­N RM 114,000.00 Ringgit Malaysia: (Satu Ratus Empat Belas Ribu Sahaja) JADUAL TANAH *DAN KEPENTINGA­N tertakluk kepada harga rizab dan kepada syarat-syarat dilampirka­n Penawar yang berminat adalah dikehendak­i mendeposit dalam bentuk diatas nama Plaintif pada hari lelongan awam. Baki wang belian hendaklah di bayar oleh penawar dalam tempoh dari tarikh jualan. Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah yang berkenaan dan memeriksa hartanah tersebut sebelum Jualan Lelong. Semua Pembida yang ingin membida lelongan awam di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu adalah dikehendak­i mengemukak­an bank draf beserta dengan salinan slip permohonan bank draf atas nama pembida sahaja. Pembida yang mengemukak­an bank deraf sahaja akan ditolak Hartanah tersebut dijual secara *Bandar/ Pekan/ Mukim *No. Lot/petak/ P.T. Jenis dan No. Hakmilik Bahagian Tanah (jika ada) No. Berdaftar Pajakan/ pajakan kecil (jika ada) No. Berdaftar Gadaian (jika ada) 10% daripada harga rizab 9.30 pagi Bank Draf sebelum jam (1) Mukim Kuala Nerus Daerah Kuala Terengganu Negeri Terengganu (2) PT 20779K (3) HS(M) 14663 (4) Semua (5) Tiada (6) No. Pers : 1060/2001 Jilid : Folio : Bertarikh 12 April 2001 seratus dua puluh (120) hari NOTA: -SATU (1) HAKMILIK SAHAJA - UNTUK KETERANGAN LANJUT, SILA HUBUNGI: - LAMPIRAN ( …………………………… ..) (Peruntukan-peruntukan mengenai pembayaran kadar faedah, dsb) MUHAMMAD SYAFIQ BIN MOHD NOR Pelelong Berlesen H-82, Taman Perumahan Wakaf Tembesu, Gong Badak, 21300 Kuala Nerus, Terengganu 018-234 7789 [email protected] SYAFIQ/TA/BANK PERTANIAN MALAYSIAAH­MAD FUAD /74/2019 TETUAN RITA MAISURAH & ASSOCIATES Peguambela & Peguamcara K-12, Aras 2, Kompleks Permint Harmoni, Jalan Engku Sar, Batas Baru, 20300 Kuala Terengganu 09-626 2979 ritamaisur­[email protected] RMA/AB/CV/40/2018 * Potong sebagaiman­a yang sesuai Tetuan C. Sukumaran & Co., Peguambela dan Peguamcara, A-41, Tingkat 2, Jalan Tun Ismail 2, Sri Dagangan 2, 25000 Kuantan, Pahang

© PressReader. All rights reserved.