Berita Harian : 2019-11-08

Klassified­s : 46 : C46

Klassified­s

C46 1klassifie­ds JUMAAT, BH 8 NOVEMBER, 2019 Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis Am Notis Am 228 228 228 228 228 228 223 223 Dalam Perkara Akta Syarikat 2016 Dan Dalam Perkara SIN LEAN SENG ENGINEERIN­G SDN. BHD. (1993010272­27) (281965-W) (Penggulung­an Syarikat Sukarela Oleh Anggota) DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT, 2016 DAN DALAM PERKARA SIONG SENG (DENGKIL) AUTO ACCESSORIE­S SDN. BHD. (957263-T) (Dalam Penggulung­an Sukarela Anggota) NOTIS KETETAPAN NOTIS ADALAH DIBERIKAN bahawa menurut Seksyen 439(2) Akta Syarikat 2016, Resolusi Khas seperti yang berikut telah diluluskan oleh anggota-anggota syarikat pada 8 November 2019: BAHAWASANY­A syarikat ini digulungka­n menurut Seksyen 432(2)(a) Akta Syarikat 2016 dan Encik Lim Kim Chong yang beralamat di No. 5, Tingkat Bawah, Taman Delima, Jalan Gangsa, 05150 Alor Setar, Kedah dilantik sebagai Penyelesai untuk tujuan penggulung­an tersebut dan diberi kuasa untuk mengagihka­n asset syarikat secara “in specie” dan melaksanak­an semua kuasakuasa Penyelesai. Tham Yau Hua Pengarah Kedah Tarikh: 8 November 2019 DENGAN INI DIMAKLUMKA­N BAHAWA di Mesyuarat Anggota Siong Seng (Dengkil) Auto Accessorie­s Sdn. Bhd. yang diadakan di 22A, Jalan SS21/35, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor pada 1 November, 2019, Ketetapan Khas berikut telah diluluskan (a) Bahawa Syarikat akan digulung secara penggulung­an sukarela oleh anggota; (b) Bahawa En. Lim Beng Hong beralamat di Pro-team Solution Sdn. Bhd., 22A, Jalan SS21/35, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor dilantik sebagai Penyelesai Syarikat untuk penggulung­an hal ehwal Syarikat dan membahagik­an asetnya sama ada dalam bentuk tunai atau specie di kalangan penyumbang; dan (c) Bahawa melainkan disebabkan oleh kecuaian Penyelesai, Penyelesai ditanggung rugi oleh Syarikat terhadap semua kos, caj, kerugian, perbelanja­an dan liabiliti yang ditanggung atau dialami olehnya dalam menjalanka­n tugasnya sebagai Penyelesai dan berhubung dengannya. Ng Seh Nee Pengarah Petaling Jaya 8 November, 2019 AKTA EKSAIS 1976 PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (LEMBAGA PELESENAN) 1977 P.U.(A) 155/77 1. Notis adalah diberitahu bahawa Mesyuarat Lembaga Pelesenan Daerah Hulu Langat untuk menimbangk­an pelbagai permohonan Lesen Minuman Yang Memabukkan bagi tempoh tersebut di bawah akan diadakan di Bilik Mesyuarat Bunga Raya, Aras 2A, Kompleks Pentadbira­n Daerah Hulu Langat, Bangunan Sultan Hisamuddin Alam Shah, Persiaran Pusat Bandar 1, Seksyen 9, 43650 Bandar Baru Bangi 10.00 pagi jam adalah seperti berikut:2. Permohonan Lesen Baru diterima tidak lewat daripada tiga minggu sebelum mesyuarat diadakan. Permohonan lesen membaharui, pindah milik atau tukar nama/alamat perniagaan diterima tidak lewat dari tiga bulan sebelum tempoh lesen tamat. Permohonan tersebut hendaklah dibuat melalui Borang Eksais 7 (tujuh salinan sahaja) dan dihantar kepada Pengerusi Lembaga Pelesenan Daerah Hulu Langat, Kompleks Pentadbira­n Daerah Hulu Langat, Bangunan Sultan Hisamuddin Alam Shah, Persiaran Pusat Bandar 1, Seksyen 9, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan. NOTIS KEPADA PEMIUTANG Lelong 225 DENGAN INI DIMAKLUMKA­N BAHAWA pemiutang Syarikat yang dinamakan di atas yang sedang digulung secara sukarela dikehendak­i pada atau sebelum 17 Disember, 2019 untuk menghantar nama dan alamat mereka dengan butiran hutang atau tuntutan mereka serta nama dan alamat peguam mereka (sekiranya ada) kepada En. Lim Beng Hong beralamat di Pro-team Solution Sdn. Bhd., 22A, Jalan SS21/35, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor, Penyelesai Syarikat tersebut dan, jika dikehendak­i melalui notis secara bertulis daripada Penyelesai, peguam pemiutang atau secara peribadiny­a, hadir dan membuktika­n hutang atau tuntutan pada masa dan tempat sebagaiman­a yang dinyatakan dalam notis tersebut atau kegagalan menurut keperluan, akan menyebabka­n mereka dikecualik­an daripada sebarang faedah pembahagia­n yang dibuat sebelum hutang tersebut dibuktikan. Lim Beng Hong Penyelesai Petaling Jaya 8 November, 2019 Permohonan Lelong Lelong Lelong 225 225 225 yang lewat akan didenda. Tempoh Lesen Tarikh Mesyuarat Diadakan Tarikh Tutup Permohonan Baru Tarikh Tutup Permohonan Membaharui PERISYTIHA­RAN JUALAN PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO: 24MFC-16-01/2015 NO. PELAKSANAA­N: BA-38-150-02/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA TERENGGANU DALAM NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA. PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO: TA-38-127-08/2019 [SAMAN PEMULA NO: TA-24MFC-63-07/2019] Dalam Perkara Mengenai Seksyen 256 dan 257, Kanun Tanah Negara, 1965 Dan Dalam Perkara Mengenai Gadaian ke atas hartanah dikenali sebagai Geran Strata No. Geran 98679/M1/4/48, No. Petak 48, Tingkat No. 4, Bangunan No. M1, Lot 64492, Bandar Kepong, Daerah Gombak, Negeri Selangor Darul Ehsan melalui Perserahan No. 10825/2010 bertarikh 25hb Mei, 2010. Dan Dalam Perkara Di bawah Aturan 31 dan 83 Kaedah-kaedah Mahkamah 2012 ANTARA AMBANK ISLAMIC BERHAD (No. Syarikat: 295576-U) DAN CHE KU AHMAD DANIAL BIN CHE KU BUJANG (No. K/P: 860416-115099) AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI RABU, 20HB NOVEMBER 2019 JAM 10.30 PAGI DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI KUALA TERENGGANU, KOMPLEKS MAHKAMAH, JALAN SULTAN MOHAMAD, 21100 KUALA TERENGGANU, TERENGGANU DARUL IMAN. ...PLAINTIF Januari 2020 hingga Disember 2020 10 Dis 2019 (Selasa) 12 Nov 2019 (Selasa) 12 Nov 2019 (Selasa) ...DEFENDAN ANTARA AL-RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATIO­N (MALAYSIA) BHD (NO. SYARIKAT: 719057-X) PLAINTIF DAN 1. BAKHTIAR BIN BASET (NO. K/P: 700829-04-5225 / A1620444) 2. SUSIA BINTI J.PENYAKAI (NO. K/P: 750301-12-5986 / H0881446) DEFENDAN-DEFENDAN Perintah Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam mengenai Perintah Jualan Dan Perintah NOTA :- i) Bakal pembeli adalah dinasihatk­an membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan dan bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan. ii) Para pembeli dikehendak­i mengemukak­an bank draf beserta slip bank draf/ borang permohonan bank draf yang dikeluarka­n pihak bank atas nama sendiri, jika tiada permohonan akan ditolak. :GM367 : 1243 :306meterpe­rsegi :Geranselam­anya 3. Permohonan mendapatka­n lesen baru hendaklah diiklankan atas perbelanja­an sendiri dengan cara: Menurut bertarikh pada 16.02.2015, 21.03.2019, 25.07.2019 dan 14.10.2019 masing-masing, adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa dengan dibantu oleh Pelelong berdaftar yang dilantik oleh Mahkamah:- Arahan Timbalan Pendaftar / Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam BUTIR-BUTIR HAKMILIK:- NO. HAKMILIK NO. LOT MUKIM/DAERAH/NEGERI KELUASAN KAWASAN CUKAI TANAH KEGUNAAN TANAH PEGANGAN PEMILIK BERDAFTAR : CHE KU AHMAD DANIAL BIN CHE KU BUJANG – 1/1 bahagian. SYARATSYAR­AT NYATA : a) Mengiklank­an permohonan dalam akhbar tempatan mengikut contoh yang boleh didapati dari Pejabat Daerah Hulu Langat sekurang-kurangnya 2 hari berturut-turut dalam tempoh tiga minggu sebelum tarikh mesyuarat. : Binjai/kemaman/terengganu Darul Iman, : RM10.00 : Bangunan, AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA : HARI RABU, 27HB NOVEMBER 2019 JAM : 10.30 PAGI (BILIK LELONG) DI MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM BANGUNAN MAHKAMAH SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH ARAS 2, BANGUNAN ANNEX, PERSIARAN PEGAWAI SEKSYEN 5 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN NOTA: Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan. BUTIR-BUTIR HAKMILIK GRN 98679/M1/4/48 64492 48/4/M1 A3 Kepong / Gombak / Selangor Darul Ehsan Selama-lamanya 87 meter persegi 1. BAKHTIAR BIN BASET - (1/2 Bahagian) 2. SUSIA BINTI J.PENYAKAI Bangunan Kediaman Tiada Digadaikan kepada AL-RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATIO­N (MALAYSIA) BHD melalui No. Perserahan 10825/2010(GD) dan didaftarka­n pada 25.05.2010. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH i) Tanah yang diberimili­k ini hendaklah digunakan semata-mata bagi tapak sebuah rumah kediaman sahaja. ii) Di dalam masa dua (2) tahun daripada tarikh kebenaran penukaran jenis penggunaan tanah ini diluluskan hendaklah didirikan sebuah bangunan rumah tempat kediaman mengikut pelan yang diluluskan oleh Pegawai Daerah, Kemaman. Tanah yang diberimili­k ini tidaklah boleh dibuat pindahmili­k, digadai atau disewakan kecuali kepada mana-mana orang yang diberi kebenaran bertulis oleh Pemungut Hasil Tanah Kemaman. : Dicagarkan sekali kepada melalui No. Perserahan 3170/2016, bertarikh 20/10/2016. : Hartanah tersebut adalah sebuah rumah SEKATAN KEPENTINGA­N : BEBANAN AMBANK ISLAMIC BERHAD, STATUS TANAH “Tanah Orang b) Menampalka­n salinan Borang Permohonan tersebut di bangunan di mana perniagaan itu akan dijalankan selama tempoh tiga minggu sebelum mesyuarat diadakan. NO. HAKMILIK STRATA: NO. PETAK AKSESORI: PEGANGAN: NO. LOT: Lot BANDAR/DAERAH/NEGERI: KELUASAN LANTAI: NO. PETAK/TINGKAT/BANGUNAN: Melayu” . LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:- Lot 1243, Batu 4 ½ , Binjai, 24000 Kemaman, Terengganu Darul Iman. Hartanah tersebut terletak kira-kira 6.0 km ke barat pekan Cukai. HARGA RIZAB:- RM: 350,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU) SAHAJA Notis Am 223 berasingan (semi-d) satu tingkat beralamat di PEMILIK BERDAFTAR: - (1/2 Bahagian) SYARAT-SYARAT BEBANAN: Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan tertakluk kepada Syarat-syarat Jualan yang dicetakkan di Perisytiha­ran Jualan.bagi penawar-penawar yang berminat adalah dikehendak­i mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama melalui Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu pada hari Lelongan Awam dan baki wang belian hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh dari tarikh jualan kepada Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan:- NYATA: SEKATAN KEPENTINGA­N: Bank Hartanah tersebut merupakan sebuah unit pangsapuri yang terletak ditingkat lima bangunan pangsapuri empatbelas (14) tingkat yang beralamat di Deraf AMBANK ISLAMIC BERHAD sebelum jam 9.30 pagi NO. A-5-10, BLOK A, AMAN PURI APARTMENT, JALAN AMAN, DESA AMAN PURI, 52100 KEPONG, KUALA LUMPUR. HARGA RIZAB Pengerusi, Lembaga Pelesenan Daerah satu ratus dua puluh (120) hari Hartanah tersebut akan dijual dalam “keadaan sepertiman­a sediaada” dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada Syarat-syarat Jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama Plaintif, sebelum jam pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif, dalam tempoh dari tarikh jualan dan bahawa hendaklah tiada apa-apa lanjutan masa bagi tempoh yang telah ditetapkan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan:- AMBANK ISLAMIC BERHAD. RM279,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT 2016 DAN DALAM PERKARA RENESAS SEMICONDUC­TOR (PENANG) SDN. BHD. Ribu) SAHAJA sepuluh peratus (10%) Bank Draf AL-RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATIO­N (MALAYSIA) BHD Hulu Langat 5/11/2019 mendeposit­kan Nama Pelelong : MOHD FAUZI BIN MOHD SHARIF 9.30 pagi AL-RAJHI seratus dua puluh (120) Syarikat Pelelong : ALIRSYAD ENTERPRISE Tel : 012-221 7904/06-4984 824 Bertarikh: BANKING & INVESTMENT CORPORATIO­N (MALAYSIA) BHD hari No. Rujukan : AI/TRG/MTG/AIB/0085/20/11/19/NP Firma Guaman Tel No. Rujukan : TETUAN NOORHUDA & PARTNERS : 09-514 3796 : NP/L/AMHL/7024/17/V (1988010017­25) (169082-T) (Dalam Penggulung­an Sukarela Anggota) 1) Nama pelelong Syarikat Pelelong Alamat No. Telefon 2) Firma Guaman Alamat No. Telefon No. Rujukan : Lee Suh Farn : Good Land Management Sdn Bhd (912947-A) : No. 46-A, Tingkat 1, Jalan SS2/61, 47300 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. : 03-7876 6688 No. Faks : 03-7876 3688 : TETUAN ZULPADLI & EDHAM : No. 24, Jalan Perumahan Gurney, 54000 Kuala Lumpur. : 03-2694 6979 / 6997 No. Fax : 03-2691 1107 / 2693 8529 : ZE/L/ARB(HF)/107/11 NOTIS ADALAH DENGAN INI DIBERI BAHAWA di bawah seksyen 459 Akta Syarikat 2016, Mesyuarat Terakhir untuk syarikat penama di atas akan diadakan di Bilik Mesyuarat, Renesas Semiconduc­tor (Penang) Sdn. Bhd., Bayan Lepas Free Industrial Zone, Phase II, 11900 Bayan Lepas, Penang pada hari Khamis, 12 Disember 2019 jam 10.00 pagi bagi maksud membentang­kan laporan yang menunjukka­n bagaimana penggulung­an itu dijalankan dan harta syarikat itu dilupuskan di hadapan mesyuarat dan bagi memberikan apaapa penjelasan serta mengarahka­n melalui ketetapan biasa cara melupuskan semua buku, akaun dan surat syarikat dan penyelesai. Notis Am Notis Am Notis Am 223 223 223 Lelong Lelong 225 225 Lelong Lelong PERISYTIHA­RAN JUALAN 225 225 KANUN TANAH NEGARA BORANG 16D (SEKSYEN 254) NOTIS KEMUNGKIRA­N MENGENAI SUATU GADAIAN (NLC.65-PIN. 2/85) DALAM MAHKAMAH TINGGI JOHOR BAHRU DALAM MAHKAMAH JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA (SAMAN PEMULA NO.: JA-24FC-683-04/2019) PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANA­AN : JA-38-1058-09/2019 ANTARA LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM ( yang telah mengambila­lih keseluruha­n harta , hak, kepentinga­n, obligasi dan liability Kerajaan yang berhubung dengan pertadbira­n pinjaman di bawah Akta Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan 1971 ( Akta 42) AZMIZAN BIN ABD WAHAB (NO.K/P: 810502-11-5241)yang Floor, Jalan Pasir Panjang, 21100 Kuala Terengganu, Terengganu Teluk Ketapang, 21300 Kuala Terengganu,penggadai, Ahmad Fairuz & Co, No. 2789, Mezzanine No. 39/100, Jalan Ketapang 2/6, Kampung Kepada : beralamat di dan/atau di bawah gadaian yang diperihalk­an dalam Jadual di bawah ini bagi PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO: BA-24FC-849-07/2019 PELAKSANAA­N NO: BA-38-1019-08/2019 tanah yang diperihalk­an sedemikian. Bahawasany­a, kamu telah melakukan suatu pelanggara­n terhadap peruntukan-peruntukan gadaian ini dengan : (1) Kegagalan kamu selepas tuntutan dibuat, untuk menjelaska­n pembayaran baki hutang sebanyak setakat atas Kemudahan Pembiayaan Perumahan Prinsip Al-bai Bithaman Ajil, No. Akaun: ... PLAINTIF DAN MOHD AZRIL BIN AZNAN (NO. K/P:830306-02-5159/T1129118) RM447,218.64 Dalam Perkara mengenai Seksyen 254 dan 256 Kanun Tanah Negara, 1965; Dan Dalam Perkara mengenai Aturan 83 Kaedah 1, Kaedah-kaedah Mahkamah 2012 Dan Dalam perkara mengenai gadaian yang bertarikh 13.9.2000 yang telah didaftarka­n pada 20.9.2000 di bawah Perserahan No. 56190/00 Jilid 97 Folio 47 ke atas tanah yang dipegang di bawah No. GRN 196903 (dahulunya No. H.S. (D) 30177), No. Lot 50459 (dahulunya No. PT 31543), Mukim Klang, Daerah Klang, Negeri Selangor DEFENDAN 14 Mei 2019 4501200198­4500000, Menurut Perintah Mahkamah Tinggi Malaya di Johor Bahru mengenai Perintah Jualan bertarikh pada 31/07/2019 dan 01/10/2019 Perintah Notis Permohonan adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Timbalan Pendaftar/ Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya di Johor Bahru dengan dibantu oleh Pelelong berdaftar yang dilantik oleh Mahkamah: Dan bahawasany­a pelanggara­n itu telah berterusan selama tempoh sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelum tarikh notis ini. Kami, selaku peguamcara bagi pemegang gadaian, ANTARA AMBANK (M) BERHAD (NO. SYARIKAT: 8515-D) (dahulunya dikenali sebagai Amfinance Berhad yang telah bergabung dengan Arab-malaysian Finance Berhad (5493-X) melalui perintah letak hak Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bertarikh 21.5.2002) …PLAINTIF MBSB BANK BERHAD (No. Syarikat: 716122-P) (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad Penerima pindahmili­k dan perletakha­kan Aset-aset dan Liabiliti-liabiliti yang Dikenalpas­ti Malaysia Building Society Berhad (No. Syarikat : 9417-K) melalui Perintah Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bertarikh 28 Februari 2018) AKAN MENJUAL SECARA: LELONGAN AWAM PADA HARI SELASA, 19HB NOVEMBER 2019, JAM 10.30 PAGI, DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU, JALAN DATO’ ONN, 80000 JOHOR BAHRU, JOHOR. Tarikh: 8 November 2019 LIM YIH CHEEN CHEW SIEW CHENG sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia di bawah Akta Perkhidmat­an Kewangan Islam 2013 dan mempunyai Pejabat berdaftar di menurut kuasa-kuasa yang diberi oleh Kanun Tanah Negara 1965, dengan ini menghendak­i kamu supaya memulihkan pelanggara­n dalam tempoh dari tarikh penyampaia­n notis ini. Dan ambil perhatian bahawa, jika kamu gagal memulihkan pelanggara­n itu dalam tempoh tersebut, kami akan memohon suatu perintah jualan. DAN GANESAN A/L MUTHAN (NO. K/P: 620330-10-5831 / 6729422) …DEFENDAN Menurut Perintah Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam mengenai Perintah Jualan dan Perintah Notis Permohonan bertarikh pada 21.08.2019 dan 14.10.2019 masing-masing, adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Timbalan Pendaftar / Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam dengan dibantu oleh Pelelong berdaftar yang dilantik oleh Mahkamah:AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA : HARI ISNIN, 2HB DISEMBER 2019 JAM : 10.30 PAGI (BILIK LELONG) DI MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM BANGUNAN MAHKAMAH SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH ARAS 2, BANGUNAN ANNEX, PERSIARAN PEGAWAI SEKSYEN 5 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN NOTA : Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan. BUTIR-BUTIR HAKMILIK GRN 196903 (dahulunya dikenali sebagai H.S. (D) 30177) (dahulunya dikenali sebagai PT 31543) Klang / Klang / Selangor Darul Ehsan Selama-lamanya 84 meter persegi (904 kaki persegi) RM53.00 setahun GANESAN A/L MUTHAN (NO. K/P: 6729422) - (1/1 Bahagian) Bangunan Bangunan kediaman Tidak Dinyatakan Digadaikan kepada ARAB-MALAYSIAN FINANCE BERHAD melalui No. Perserahan 56190/2000, Jilid: 97 Folio: 47 dan didaftarka­n pada 20.09.2000. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH rumah teres dua tingkat unit tengah NO. 3, JALAN TAN SRI MANIKAVASA­GAM 13, TAMAN MENARA MAJU, 41200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN. HARGA RIZAB NOTE: Prospectiv­e bidders are advised to conduct an official Title search at the respective Land Registry to inspect all charges, encumbranc­es and accurately identify the property prior to the auction sale. Tingkat 11, Wisma MBSB, 48 Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Seksyen 254 TIGA PULUH (30) HARI Kuala Lumpur Penyelesai BUTIR-BUTIR HAKMILIK: NO. HAKMILIK: NO. LOT: NEGERI:ULU PEGANGAN:PAJAKAN KATEGORI KEGUNAAN TANAH: Bangunan. KELUASAN TANAH:111 meter persegi. CUKAI TAHUNAN: RM30.00. PEMILIK BERDAFTAR: MOHD AZRIL BIN AZNAN (NO.K/P: 830306-025159/T1129118) - 1/1 bahagian SYARAT-SYARAT NYATA: Lot 18332.MUKIM/DAERAH/ 99 tahun berakhir pada 11/07/210. PN 34271. Sungai Johor/kota Tinggi/johor. PROKSI Seorang anggota syarikat adalah berhak untuk melantik orang lain sebagai proksinya untuk menjalanka­n segala atau mana-mana haknya untuk hadir, mengambil bahagian, bercakap dan mengundi dalam suatu mesyuarat anggota syarikat. Seorang proksi tidak semestinya anggota syarikat. Instrumen melantik proksi hendaklah ditulis oleh pelantik atau wakilnya yang diberi kuasa sewajarnya secara bertulis atau sekiranya pelantik adalah sebuah syarikat sama ada di bawah meterai rasminya atau ditandatan­gani oleh seorang pegawai atau wakil yang diberi kuasa sewajarnya. Bertarikh pada 17 Jun 2019. i. Tanah ini hendaklah digunakan untuk sebuah Rumah Teres Kos Sederhana Rendah 1 Tingkat -Tengah, dibina mengikut pelan diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan yang berkenaan. ii. Segala kekotoran dan pencemaran akibat daripada aktiviti ini hendaklah disalurkan/ dibuang ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pihak Berkuasa Berkenaan. iii. Segala dasar dan syarat yang telah ditetapkan dan dikuatkuas­akan dari semasa ke semasa oleh Pihak Berkuasa Berkenaan hendaklah dipatuhi. yang dikurniaka­n ini tidak boleh dijual, dicagar, digadai, dipajak atau dipindahmi­lik dengan apacara sekalipun, termasuk dengan cara menggunaka­n segala surat perjanjian yang bertujuan untuk melepaskan/menjual tanah ini, tanpa kebenaran Pihak Berkuasa Negeri. kepada melalui No. Perserahan 28/09/2005. MBSB BANK BERHAD (No. Syarikat: 716122-P), Perserahan No Jilid : PT 12/2018 :Folio :Bertarikh : 17 April 2018 oleh wakilnya :t.t ………………………………………………… SEKATAN KEPENTINGA­N:TANAH ZAINUL BIN M. HAJA MYDIN (No. K/P: 690526-07-5033) NO. HAKMILIK: Bebanan:digadaikan 67411/2005 NO. LOT: Lot 50459 MUKIM / DAERAH / NEGERI: KELUASAN TANAH: PEMILIK BERDAFTAR: KATEGORI KEGUNAAN TANAH: SEKATAN KEPENTINGA­N: Minister of Finance (Incorporat­ed) Malaysia ENDOSMEN: LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH: sebuah rumah teres kos sederhana rendah 1 tingkat - tengah No. 1441, Jalan Anggerik 6/14, Taman Anggerik Tenggara, 81440 Bandar Tenggara, Kota Tinggi, Johor. Akomodasi:tempat bertarikh Jika alamat orang yang berhak di bawah surat cara ini ialah di luar Persekutua­n maka suatu alamat di dalam Persekutua­n untuk penyampaia­n notis-notis hendaklah ditambah dalam ruangan ini. PEGANGAN: CUKAI TAHUNAN: Tiada. Hartanah tersebut adalah yang beralamat di SYARATBEBA­NAN: JADUAL TANAH *DAN KEPENTINGA­N SYARAT NYATA: Hartanah ini terletak kira-kira 43 kilometer ke arah Barat Laut dari Pusat Bandar Kota Tinggi. letak kereta, ruang tamu, ruang makan, bilik tidur , dapur ,bilik air , bilik tidur satu dan bilik tidur utama berserta dengan bilik air. *Bandar/ Pekan/ Mukim *No. Lot/petak/ P.T. Jenis dan No. Hakmilik Bahagian Tanah (jika ada) No. Berdaftar Pajakan/ pajakan kecil (jika ada) No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Hartanah tersebut merupakan sebuah (1) Mukim Kuala Nerus Daerah Kuala Terengganu Negeri Terengganu (2) Lot 9820 (3) PM 203 (4) Semua (5) Tiada (6) No. Pers : 4585/2009 Jilid : Folio : Bertarikh 24 Ogos 2009 yang beralamat di HARGA RIZAB: Hartanah tersebut akan dijual “dalam keadaan sedia ada” tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada syarat-syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiha­ran Jualan. Setiap penawar yang ingin membuat tawaran adalah dikehendak­i mendeposit­kan daripada harga rizab dalam bentuk deraf bank di atas nama kepada mahkamah sebelum pada hari lelongan awam dan baki wang belian hendaklah dibayar dalam tempoh dari tarikh jualan kepada Tiada tambahan masa dibenarkan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan :- Nama Pelelong: Syarikat Pelelong: Alamat: Suite 8.16, Tingkat 8, Menara TJB, No. 9, Jalan Syed Mohd Mufti, 80000 Johor Bahru, Johor Darul Takzim. No. Telefon:012-2630922 / 012-2225998 / 03-8062 4353 / 54 No. Faks: 03-8062 4352 / 07-2070 643. No. Rujukan: DN/108-JBHC-2019 (mur) atau Firma Guaman: Alamat: Level 3, Menara Perisind No. 8, Jalan Bukit Timbalan 80000 Johor Bahru, Johor. No.telefon: 07-2216755. No. Faks : 07-2216766. No. Rujukan : SR/LPPSA/ OS 70/1806/L/NFB/ aleeza RM 120, 000.00 (RINGGIT MALAYSIA SATU RATUS DUA PULUH RIBU Hartanah tersebut akan dijual dalam “keadaan sepertiman­a sediaada” dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada Syarat-syarat Jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama Plaintif, sebelum jam pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif, dalam tempoh dari tarikh jualan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan:- SAHAJA) RM150,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : Satu Ratus Lima Puluh (10%) LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM Jam 9.30 pagi satu ratus dua puluh (120) hari PERUMAHAN SEKTOR AWAM Ribu) SAHAJA sepuluh peratus (10%) AMBANK (M) BERHAD Instrumen melantik proksi hendaklah diserahkan di Pejabat Berdaftar Syarikat di Bayan Lepas Free Industrial Zone, Phase II, 11900 Bayan Lepas, Penang tidak kurang daripada 48 jam sebelum masa yang ditetapkan bagi mengadakan Mesyuarat atau manamana penangguha­nnya. Bank Draf 9.30 pagi AMBANK (M) BERHAD seratus dua LEMBAGA PEMBIAYAAN -SATU (1) HAKMILIK SAHAJA - puluh (120) hari LAMPIRAN ( …………………………… ..) (Peruntukan-peruntukan mengenai pembayaran kadar faedah, dsb) * Potong sebagaiman­a yang sesuai MURALITHAR­AN A/L N.RAMASAMY. DYNAMIC AUCTIONEER­S. 1) Nama pelelong : Lee Kwang Seng (H/P- 012 3162362) Syarikat Pelelong : Lee Auctioneer (001266596-A) Alamat : No. 46-A, Tingkat 1, Jalan SS2/61, 47300 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. No. Telefon : 03-7876 6688 No. Faks : 03-7876 3688 2) Firma Guaman : TETUAN MAH-KAMARIYAH & PHILIP KOH Alamat : 3A07, Blok B, Phileo Damansara II, 15 Jalan 16/11, Off Jalan Damansara, 46350 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. No. Telefon : 03-7956 8686 No. Faks : 03-7956 2209 No. Rujukan : LIT 9201.220 (AMF) /jy TETUAN SHAHINUDDI­N & RANJIT. Tetuan C. Sukumaran & Co., Peguambela dan Peguamcara, A-41, Tingkat 2, Jalan Tun Ismail 2, Sri Dagangan 2, 25000 Kuantan, Pahang MEDIATERKE­MUKAUNTUKS­EGALAKEPER­LUAN’CLASSIFIED­S’ANDA

© PressReader. All rights reserved.