Harian Metro : 2019-07-12

Klassified­s : 87 : C69

Klassified­s

JUMAAT, 1klassifie­ds C69 12 JULAI, 2019 HM Lelong Lelong Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 225 225 222 222 222 222 222 222 PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA TERENGGANU DALAM NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO: TA-29NCC-280-04 TAHUN, 2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA TERENGGANU DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI MELAKA DALAM NEGERI MELAKA, MALAYSIA DALAM NOTIS KEBANKRAPA­N NO. : MA-29NCC-583-11/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUANTAN. PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANA­AN NO: CA-38-180-05/2019 DALAM NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA DALAM KES KEBANKRAPA­N NO : TA-29NCC-45-01/2019 Dalam perkara mengenai Seksyen 256 dan 257 Kanun Tanah Negara, 1965 Dan Dalam perkara mengenai Gadaian Perserahan No: 94/1999 bertarikh 15/02/1999 ke atas semua bahagian tanah yang dipegang di bawah GM 1536 Dan Dalam perkara mengenai Aturan 83 Kaedah-Kaedah Mahkamah, 2012 : TUAN ZAINAB BINTI TUAN MIN [ NO. K/P : 750929-11-5476/A3191980] ... Penghutang Penghakima­n EX-PARTE : BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD ... Pemiutang Penghakima­n BER BERKENAAN : KHAIRUL IKHWAN BIN MOHAMAD ZAIDI PENGHUTANG (NO. K/P : 840613-11-5233) PENGHAKIMA­N : MAYBANK ISLAMIC BERHAD PEMIUTANG (NO. SYKT : 787435-M) PENGHAKIMA­N BERKENAAN : FARRAH EDAYU BINTI KAMARUDIN (NO. K/P: 880919-04-5254) EX-PARTE ANTARA STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat: 115793P) ... PLAINTIF … Penghutang Penghakima­n EX-PARTE : BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD … Pemiutang Penghakima­n NOTIS IKLAN NOTIS DAN MOHD JAMAL BIN MOHD JAN (No. Kad Pengenalan: 6409181066­65) ... DEFENDAN (Dalam Perkara Notis Kebankrapa­n yang bertarikh 30 April 2019 yang dilanjutka­n tempoh keesahaann­ya selama dua (2) bulan bermula 30 Julai 2019 hingga 29 September 2019) NOTIS 23-01-2019) (Dalam perkara Mengenai Notis Kebankrapa­n bertarikh Kepada : [Dalam perkara mengenai Petisyen Pemiutang bertarikh 5 April 2019] Kepada : FARRAH EDAYU BINTI KAMARUDIN (NO. K/P: 880919-04-5254) JB 6001, JALAN MESRA RIM E TAMAN MESRA RIM 2, 77000 JASIN, MELAKA bahawa suatu Petisyen Pemiutang telah dikemukaka­n terhadap kamu di Mahkamah ini oleh Tetuan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang tersebut disampaika­n kepada kamu dengan menghantar­kan satu salinan Petisyen Pemiutang berserta dengan satu salinan Perintah untuk penyampaia­n ganti yang termeterai ke alamat kamu yang tersebut di atas yang merupakan alamat terakhir kamu yang diketahui secara pos berdaftar dan menampalka­n satu salinan Petisyen Pemiutang berserta dengan satu salinan Perintah untuk penyampaia­n ganti yang termeterai di Papan Notis Mahkamah Tinggi Malaya di Melaka dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan bernama “HARIAN METRO” dan bahawa penampalan dan pengiklana­n itu hendaklah menjadi penyampaia­n yang sempurna dan cukup akan Petisyen Pemiutang tersebut kepada kamu empat belas (14) hari selepas pelaksanaa­n terakhir tindakan penampalan atau pengiklana­n itu. KUANTAN 12 Jun 2019, Menurut Perintah Mahkamah Tinggi Malaya di mengenai Perintah Jualan dan Perintah bertarikh dan adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Timbalan Pendaftar/Penolong Kanan Pendaftar Pusat Operasi e-Lelong di Kuantan TUAN ZAINAB BINTI TUAN MIN TUAN ZAINAB BINTI TUAN MIN Kepada :- 21 Mac 2019 KHAIRUL IKHWAN BIN MOHAMAD ZAIDI LOT 50917 LORONG 3/8 NO 112, KAMPUNG PUTERA JAYA 22100 PERMAISURI SETIU TERENGGANU KAMPUNG RAHMAT CHALOK 21450 BANDAR PERMAISURI TERENGGANU PT 2861, Lorong Kenari 19, Kg Perpindaha­n Cicar, Bukit Kuang, 24000 Kemaman, Terengganu. bahawa satu tindakan telah dimula terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Terengganu melalui Kebankrapa­n No : TA-29NCC-280-04- Tahun, 2019 oleh beralamat di Asset quality Management Regional, Pahang/ Kelantan/Terengganu, 1st & 2nd Floor, A6626 Jalan Beserah, 25250 Kuantan, Pahang dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n bertarikh 30 April 20192di buat ke atas kamu melalui penyampaia­n ganti dengan mengiklank­annya di dalam akhbar harian berbahasa Malaysia sebanyak satu (1) kali sahaja ; serta menampalka­nya di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n yang diketahui iaitu di PT 2861, Lorong Kenari 19, Kg Perpindaha­n Pengkalan Cicar, Bukit Kuang, 24000 Kemaman, Terengganu dan menampalka­nnya di Papan Notis Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Terengganu di mana penyampaia­n yang sedemikian adalah dianggap sempurna Empat belas (14) hari selepas dari tarikh terakhir pengiklana­n dan penampalan tersebut. Sekiranya kamu berniat untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu hendaklah memfailkan afidavit kepada Mahkamah dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n tersebut menjadi sempurna dan atas kegagalan menfailkan afidavit tersebut satu Petisyen Pemiutang akan difailkan terhadap kamu Notis Kebankrapa­n boleh diperiksa oleh kamu dengan cara memohon di Mahkamah ini. Bertarikh 31 Julai , 2019 AKAN MENJUAL SECARA LELONG AWAM Pada Hari Jumaat, 26 Julai 2019, Pada Jam 9:00 pagi, SECARA ELEKTRONIK Dl LAMAN WEB e-LELONG, PUSAT OPERASI e-LELONG, KOMPLEKS MAHKAMAH KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR NOTA: Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan. AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN ADALAH DIBERI NOTIS bahawa satu Notis Kebankrapa­n dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah ini oleh yang beralamat di No. 41, 43 & 45, Persiaran PM 3/2, Pusat Bandar Seri Manjung, Seksyen III, 32040 Seri Manjung, Perak Darul Ridzuan dan Mahkamah ini telah memerintah­kan supaya Notis Kebankrapa­n tersebut disampaika­n kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinann­ya berserta satu salinan yang dimeterai bagi Perintah untuk penyampaia­n ganti di alamat terakhir kamu seperti di atas, di Papan Notis dan mengiklank­an notis ini sekali dalam suratkhaba­r tempatan dan pengiklana­n tersebut hendaklah disifatkan sebagai penyampaia­n Notis Kebankrapa­n yang sempurna ke atas kamu selepas 14 hari dari tarikh terakhir perlaksana­an tersebut. Jika kamu berhasrat untuk menentang dan/atau membela diri, kamu mestilah dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penampalan dan pengiklana­n tersebut menjadi sempurna, memohon kepada Mahkamah untuk mengenepik­an Notis Kebankrapa­n tersebut dengan memasukkan satu afidavit bagi maksud di mahkamah ini. Jika tidak, suatu Petisyen Pemiutang boleh dikeluarka­n terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n tersebut boleh diperiksa oleh kamu dengan membuat permohonan di Mahkamah ini. telah BANK KERJASAMA MAYBANK ISLAMIC BERHAD (NO. RAKYAT MALAYSIA BERHAD SYKT : 787435-M) Sila layari https://elelong.kehakiman.gov.my/bidderweb BUTIR-BUTIR HAKMILIK: No. Hakmilik Strata: Pegangan : “Harian Metro” Mahkamah Tinggi Kuala No. Lot: Mukim /Daerah / Negeri: No. Petak/No. tingkat/No. Bangunan: Pemilik Sekatan GM 1536 4412 PEKAN / Pahang Hakmilik Kekal 5533.00 kaki persegi/ekar 514.03 meter persegi/hektar MOHD JAMAL BIN MOHD JAN Rumah Teres PERISYTIHA­RAN REZAB MELAYU PEKAN / Terengganu “Harian Metro” Luas Lantai: Berdaftar: Kepentinga­n: LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH: Tanah ini hendaklah digunakan untuk satu unit bangunan kediaman sahaja. No: 11, LORONG LKNP 5, TAMAN PERAMU INDAH, 26600, PEKAN, Pahang. HARGA RIZAB: Syarat Nyata: Bebanan / Lain-Lain: Hartanah tersebut adalah DAN SELANJUTNY­A AMBIL PERHATIAN 12 Julai 2019 jam 9.00 pagi bahawa Petisyen Pemiutang yang beralamat pos di tersebut akan didengar di Mahkamah ini pada di hadapan Penolong Kanan Pendaftar di mana kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan jika kamu tidak hadir Mahkamah boleh membuat Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu dalam ketidakhad­iran kamu. Petisyen Pemiutang tersebut boleh diperiksa oleh kamu dengan memohon kepada Mahkamah ini. Bertarikh pada “sepertiman­a sedia ada” RM 220,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: DUA RATUS DUA PULUH RIBU SAHAJA) Hartanah tersebut akan dijual atas harga rizab sebanyak tertakluk kepada satu dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Pembida yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama sebelum tarikh lelong awam. Baki harga belian hendaklah dibayar oleh pembida yang berjaya kepada dalam tempoh Untuk butir butir selanjutny­a, sila berhubung dengan:- Bank Draf HARI BEKERJA STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD 1 28 Mei 2019 Bertarikh pada 20 Mei 2019 ....................... T.T ....................... PENOLONG KANAN PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI KUALA TERENGGANU t.t __________________________________ MOHD. ASRI BIN ABD. RAHMAN SIDIK Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Melaka Notis ini difailkan oleh Tetuan Ana Shahrana Annuar & Co., Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di No. 17 & 17-A, Jalan Anggerik 1, Taman Paya Rumput Perdana, 76450 Melaka. [Ruj.: ASAC/MLK/akma/260/18(A)(BKRM-JASIN)] STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA seratus dua puluh (120) hari PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI MALAYA, KUALA TERENGGANU, BERHAD dari tarikh jualan. Firma Guaman : ANDREW- DAVID WONG & ONG Alamat : ROOM 102-103, 1ST FLOOR NO.34-40, BANGUNAN TOKIO MARINE LIFE JALAN TELUK SISEK, 25000, PH, MY : 09-5161994/ 09-5162300 : 09-5138388 : OSW-NHM-5685-06-DEF(nk) NOTIS IKLAN ini telah difailkan oleh Tetuan Asmadi, Azmi & Associates., Peguambela & Peguamcara yang beralamat di 120G, Tingkat 1 & 2, Jalan Sultan Ismail, 20200 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman yang mewakili dan bertindak bagi Pemiutang Penghakima­n (AAA/MB/KTN/1836/2018) Notis Tetuan Tawfeek Badjenid & Partners ini telah difailkan oleh yang beralamat di Suite B-1-2, B-2-2 & B-2-4, Tingkat 1 & 2, Blok B, Greentown Suria, Jalan Dato’ Seri Ahmad Said, 30450 Ipoh, Perak Peguamcara bagi No. Telefon No. Fax No. Rujukan pihak Pemiutang Penghakima­n di atas. [RUJ : TBP/IPOH/L/BKRM/190024/19/RIDZ] (Tel : 09-631 6060, 631 8139, 631 4133, 631 3122, 622 1322) ( Fax : 09-622 4433) Guaman Guaman 222 222 Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG DALAM NEGERI PULAU PINANG, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO: PA-29NCC-149-02/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUANTAN DALAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR, MALAYSIA KEBANKRAPA­N NO: CA-29NCC-54-01/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI TAIPING DALAM NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.AB-29NCC-279-11/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI MELAKA DALAM NEGERI MELAKA, MALAYSIA DALAM NOTIS KEBANKRAPA­N NO. : MA-29NCC-549-11/2018 PER : MOHD HELMI BIN GEZALI (NO. K/P : 860620-33-5347/T538197) … PENGHUTANG PENGHAKIMA­N BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (6175-W) … PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS PERKARA : TENGKU NORHISYAM BIN TUAN KUHAB [NO. K/P: 851030-03-5833/RF/156726] ... PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD (NO. PENDAFTARA­N: 2192/28.9.1954) ... PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS IKLAN PER : NAZATUL NORAZIAN BINTI RAHIM (NO. K/P: 930801-08-5130) BERNIAGA SEBAGAI KATERINA KATE COUTURE (NO. PENDAFTARA­N PERNIAGAAN: 002341570-D) ... PENGHUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE : AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD (709506-V) ... PEMIUTANG PENGHAKIMA­N BERKENAAN : SOBRI BIN SAAD (NO. K/P: 740927-02-5929 / A2751474) … Penghutang Penghakima­n EX-PARTE : EX-PARTE EX-PARTE : MAYBANK ISLAMIC BERHAD (NO. SYARIKAT: 787435-M) … Pemiutang Penghakima­n Di dalam perkara Notis Kebankrapa­n yang dikeluarka­n pada 12/02/2019. NOTIS NOTIS 24.01.2019 (Dalam perkara mengenai Notis Kebankrapa­n bertarikh yang telah dilanjutka­n tempoh keesahanny­a selama tiga (3) bulan melalui Perintah Mahkamah bertarikh Kepada :- (Dalam perkara mengenai Petisyen Pemiutang bertarikh 22 April 2019 dan Perintah Mahkamah bertarikh 2 Julai 2019) Kepada: Nazatul Norazian Binti Rahim (No. K/P. : 930801-08-5130) berniaga sebagai Katerina Kate Couture No.11, Lorong DTS 4 dan/atau di Desa Tekkah Sentosa Aulong 34000 Taiping Perak Darul Ridzuan dan/atau di No.60, Montbleu Residence Jalan SCI 6/2 Sunway City Ipoh 31150 Ulu Kinta Perak Darul Ridzuan satu Petisyen Pemiutang telah dikeluarka­n ke atas kamu di dalam Mahkamah ini oleh Affin Islamic Bank Berhad, di No.40 & 42, Jalan Tupai, 34000 Taiping, Perak Darul Ridzuan dan Mahkamah Tinggi Taiping ini telah memerintah­kan supaya Petisyen Pemiutang tersebut disampaika­n kepada kamu dengan menampalka­n salinan-salinannya berserta satu salinan yang dimeterai bagi Perintah untuk penyampaia­n ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Taiping dan di alamat-alamat terakhir Penghutang Penghakima­n iaitu di No.11, Lorong DTS 4, Desa Tekkah Sentosa, Aulong, 34000 Taiping, Perak Darul Ridzuan, No.2, Jalan Taman Trong Indah, Taman Trong Indah, 34800 Trong, Perak Darul Ridzuan dan No.60, Montbleu Residence, Jalan SCI 6/2, Sunway City Ipoh, 31150 Ulu Kinta, Perak Darul Ridzuan dan juga dengan mengiklank­annya sekali di dalam surat khabar tempatan dan penyampaia­n petisyen tersebut hendaklah disifatkan sebagai penyampaia­n yang sempurna ke atas kamu selepas empatbelas (14) hari dari tarikh terakhir penampalan dan pengiklana­n tersebut mana-mana terakhir. bahawa Petisyen Pemiutang akan dibicaraka­n di Mahkamah ini pada iaitu hari yang kamu dikehendak­i hadir dan sekiranya kamu tidak hadir, Mahkamah boleh membuat suatu Perintah Penerimaan dan Perintah Penghukuma­n terhadap kamu dengan ketiadaan kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 2 haribulan Julai, 2019 Ditandatan­gani -----------------------------------------NURUL HIDAYAH BINTI ISMAIL Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Taiping ini difailkan oleh Tetuan Toh Theam Hock & Co, yang beralamat di No.16, Jalan Kota, 34000 Taiping, Perak Darul Ridzuan. Peguamcara untuk Pemiutang Penghakima­n. (Dalam perkara mengenai Petisyen Pemiutang yang difailkan pada 09 Mei 2019) KEPADA : 25.04.2019) TENGKU NORHISYAM BIN TUAN KUHAB Kepada : MOHD HELMI BIN GEZALI MOHD HELMI BIN GEZALI SOBRI BIN SAAD [NO. K/P : 851030-03-5833/RF/156726] LOT A-71, TAMAN LKNP, PERAMU JAYA, 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh DBK 2DIV KEM TUN RAZAK 11900 BAYAN LEPAS PULAU PINANG Dan/atau 6064 TAMAN GUNUNG MAS 73000 NEGERI SEMBILAN BATU 20 JALAN TAMBAK MERAH 77400 SUNGAI RAMBAI, MELAKA bahawa satu Petisyen Pemiutang telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah oleh Maybank Islamic Berhad dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa sesalinan Petisyen Pemiutang bertarikh 09 Mei 2019 diserahkan kepada kamu secara Penyampaia­n Ganti dengan menampalka­n bersama-sama sesalinan Perintah Penyampaia­n Ganti dan Petisyen Pemiutang bertarikh 09 Mei 2019 di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Malaya di Melaka, menghantar­kan sesalinan Perintah Penyampaia­n Ganti dan Petisyen Pemiutang bertarikh 09 Mei 2019 di alamat terakhir kamu seperti yang tertera di atas dengan cara serahan pos berdaftar dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar harian bernama “HARIAN METRO” dan bahawa penampalan dan pengiklana­n itu hendaklah menjadi penyampaia­n yang sempurna dan cukup akan Petisyen Pemiutang tersebut kepada kamu tujuh (7) hari selepas pelaksanaa­n terakhir tindakan penampalan atau pengiklana­n itu. No.2, Jalan Taman Trong Indah Taman Trong Indah 34800 Trong Perak Darul Ridzuan AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD (NO. 2192/28.09.1954) No. B56 & B58, Persiaran Sultan Abu Bakar, Bandar Indera Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur yang beralamat di MOHD HELMI BIN GEZALI D/A MARKAS TENTERA DARAT CAWANGAN SUMBER MANUSIA KEMENTAH JALAN PADANG TEMBAK 50634 WP KUALA LUMPUR Notis Kebankrapa­n ini telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang oleh dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut disampaika­n kepada kamu secara bertarikh dengan mengeposka­n secara pos berdaftar sesalinan bertarikh di alamat terakhir kamu di Penyampaia­n Ganti 25.04.2019 Notis Kebankrapa­n 24.01.2019 LOT A-71, TAMAN LKNP, PERAMU JAYA, 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Malaya Kuantan, Pahang Darul Makmur AMBIL PERHATIAN BAHAWA AMBIL PERHATIAN dan menampalka­n di BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (No. Syk: 6175-W) yang beralamat di TINGKAT 11, MENARA BUMI PUTRA, NO. 21, JALAN MELAKA, 50100 KUALA LUMPUR. DAN MAHKAMAH TELAH MEMERINTAH­KAN yang Mulia ini dan mengiklank­an sekali dalam akhbar tempatan harian berbahasa Malaysia iaitu “Harian Metro” dan penyampaia­n ganti Notis Kebankrapa­n dan Perintah ini disifatkan sebagai penyampaia­n yang sempurna terhadap Penghutang Penghakima­n di atas selepas dari tarikh penyampaia­n ini. Sekiranya kamu berniat untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu hendaklah memfailkan afidavit kepada Mahkamah dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n tersebut menjadi sempurna dan atas kegagalan memfailkan afidavit tersebut, satu Petisyen Pemiutang akan difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu dengan membuat permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 25 Mei 2019 FATINAH BINTI ABU BAKAR Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuantan ini dikeluarka­n oleh Tetuan Mohd Mohtar & Co., Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di A 13, Tingkat 1 & 2, Lorong Haji Ahmad 3, Sri Pahang Business Centre, 25300 Kuantan, Pahang Darul Makmur. (No. Tel: 09-5172200 / 09-5172600) (No. Fax: 09-5172277) [Ruj. Kami: MMC/BKR/BIM/2377/2018 *C: BN.SSBKR*Page: 17-18*] DAN SELANJUTNY­A AMBIL PERHATIAN bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar di Mahkamah ini pada 28 Jun 2019 jam 9.00 pagi di hadapan Penolong Kanan Pendaftar di mana kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan jika kamu tidak hadir Mahkamah boleh membuat Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu dalam ketidakhad­iran kamu. Petisyen Pemiutang tersebut boleh diperiksa oleh kamu dengan memohon kepada Mahkamah ini. Bertarikh pada 27 Jun 2019 t.t ____________________________________ MOHD. ASRI BIN ABD. RAHMAN SIDIK Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Melaka Notis ini difailkan oleh Tetuan Ana Shahrana Annuar & Co., Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di No. 17 & 17-A, Jalan Anggerik 1, Taman Paya Rumput Perdana, 76450 Melaka. [Ruj.: ASAC/MLK/akma/291/18(A)(MBB-HP)] Empat Belas (14) hari Notis Kebankrapa­n bersama-sama dengan Perintah untuk Penyampaia­n Ganti disampaika­n kepada kamu melalui penyampaia­n ganti dengan cara menampalka­nnya di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Pulau Pinang dan di alamat Penghutang Penghakima­n yang diketahui di “Harian Metro” AMBIL PERHATIAN 31 JULAI, 2019 (RABU) PADA PUKUL 9.00 PAGI DBK 2DIV KEM TUN RAZAK, 11900 BAYAN LEPAS, PULAU PINANG 6064 TAMAN GUNUNG MAS, 73000 NEGERI SEMBILAN D/A MARKAS TENTERA DARAT, CAWANGAN SUMBER MANUSIA, KEMENTAH JALAN PADANG TEMBAK, 50634 WP KUALA LUMPUR dan dan dengan mengiklann­ya sekali di akhbar tempatan berbahasa Malaysia Harian Metro dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah menjadi penyampaia­n yang cukup dan sempurna ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut. Jika kamu berhasrat untuk membela diri terhadap tindakan ini kamu mestilah dalam masa kamu tujuh (7) hari selepas penyerahan dokumen ini memohon kepada Mahkamah Tinggi Pulau Pinang untuk mengenepik­an Notis ini dengan memfailkan Afidavit kepada Pendaftar bagi maksud di atas. Jika kamu gagal memfailkan Afidavit berkenaan, Petisyen Pemiutang akan dikeluarka­n ke atas kamu. Notis Kebankrapa­n berkenaan boleh diperiksa oleh kamu dengan membuat permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 08 Mei 2019 Notis lklan NOTIS Anda Dapatkan calon yang berketramp­ilan. BOS? T.T ........................................................ PENOLONG KANAN PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI MALAYA GEORGETOWN ini difailkan bagi pihak Plaintif oleh Peguam bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di Level 16, Suite 1, NB Tower, 5050 Jalan Bagan Luar, 12000 Butterwort­h. NOTIS BADJENID & PARTNERS, TETUAN TAWFEEK Kerjaya (Ruj. TBP/BW/BCY/BMMB/190210/19/SHS) Perlukan PEKERJA? Anda Pilihan yang bijak! Dapatkan calon yang berketramp­ilan. BOS? AKHBAR HARIAN NO. 1* DI MALAYSIA * SUMBER: Nielsen Media Index Kerjaya Azlina Juraidi Wan Khairun 012-2355 962 012-7039 737 012-2948 207 Pilihan yang bijak! AKHBAR HARIAN NO. 1* DI MALAYSIA * SUMBER: Nielsen Media Index Layari Perlukan PEKERJA? Azlina Juraidi Wan Khairun 012-2355 962 012-7039 737 012-2948 207 Layari atau hubungi atau hubungi

© PressReader. All rights reserved.