Harian Metro : 2019-08-14

Klassified­s : 78 : 78

Klassified­s

C60 1klassifie­ds RABU, HM 14 OGOS, 2019 Lesen dinuman Keras Lesen dinuman Keras Lelono Lelono Notis Am Notis Am Notis Am 221 221 225 225 223 223 223 LAMPIRAN ‘B’ PERISYTIHA­RAN JUALAN Ruj. Tuan Ruj. Kami : BK/BP/LIT/RHB/16146/18/BF/MAS : Bil(15) dlm.PTKM/Q/88/2019 PERINTAH JUAL ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN (LELONGAN KALI PERTAMA) Fail Pejabat: PTK. 12/53/2018/0164 NOTIS PERMOHONAN LESEN MENJUAL MINUMAN KERAS Saman Kepada Penggadai Supaya Hadir Dalam Siasatan Di Bawah Seksyen 261 (1) (c) Aida Suzanna Binti Mohammad Anuar (821224-07-5596) 28, jalan Nilam Sari 2, Taman Nilam Sari, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. Dalam Perkara Seksyen 263 Kanun Tanah Negara 1965 DI ANTARA Adalah dengan ini dimaklumka­n bahawa yang berniaga dengan nama ingin membuat permohonan kepada Pengerusi, Lembaga Pelesenan Eksais, Wilayah Persekutua­n, d/a Jabatan Pelesenan dan Pengurusan Penjaja, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Tingkat 4, 5 dan 9, Menara DBKL 2, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur bagi lesen Menjual Minuman Keras Jenis di NEO SOON RHB BANK BERHAD ...PEMEGANG GADAIAN HUP S1766698C PRESIDENT HOTEL SDN BHD (6325-U) DAN KHOLIJAH BINTI IBRAHIM NO. KP: 790625-02-5320 ...PENGGADAI Menurut perintah Pentadbir Tanah Kemaman yang diperbuat pada adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Pentadbir Tanah 09.04.2019 Kemaman AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM 28.08.2019 10.30 PAGI PEJABAT TANAH KEMAMAN PADA : JAM : TEMPAT : NOTA: Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat Carian Persendiri­an/rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah tersebut. Penggadai dalam gadaian yang tersebut dalam jadual di bawah ini bagi tanah sebagaiman­a yang tersebut di dalamnya. Bahawa saya telah menerima daripada pemegang gadaian yang tersebut suatu permohonan supaya perintah jual dikeluarka­n dibawah seksyen 260 (2) Kanun Tanah Negara. Dengan ini saya bercadang hendak mengadakan suatu siasatan berkenaan dengan permohonan ini di RUMAH AWAM KELAS 1 TINGKAT 6, ORCHID CLUB LOUNGE PARKROYAL KUALA LUMPUR, JALAN SULTAN ISMAIL 50250 KUALA LUMPUR. BUTIR-BUTIR HAKMILIK JENIS DAN NO. HAKMILIK : GM 2356 MUKIM/DAERAH/NEGERI : Teluk Kalung/Kemaman/Terengganu TEMPAT/LOKALITI : Bukit Kuang NO. LOT : 2826 KELUASAN :92mp CUKAI TANAH/TAHUNAN : RM 10.00 TUANPUNYA BERDAFTAR : Kholijah binti Ibrahim No. KP: 790625-02-5320 : Selama-lamanya : KAMAR PERBICARAA­N (BLOK A), PEJABAT TANAH KUALA MUDA, SUNGAI PETANI, KEDAH SELASA 20 OGOS 2019 09.30 PAGI. pada hari bersamaan jam Maka oleh yang demikian menurut Seksyen 261 (1) (c) Kanun Tanah Negara, tuan/puan adalah dengan ini dikehendak­i hadir dalam siasatan tersebut dan menunjukka­n sebab-sebab mengapa tersebut tidak patut dijalankan. Sebarang bantahan dari orang ramai hendaklah dikemukaka­n kepada Lembaga seperti alamat diatas. PERINTAH 09.07.2019 Bertarikh pada : TARAF PEGANGAN TEMPOH PAJAKAN JENIS/KATEGORI PENGGUNAAN TANAH SYARAT NYATA i) Tanah yang diberimili­k ini hendaklah digunakan semata-mata bagi tapak sebuah rumah kediaman sahaja. Di dalam tempoh dua (2) tahun daripada tarikh kelulusan penukaran syarat tanah ini atau di dalam satu masa lanjutan yang diluluskan oleh Pengarah Tanah dan Galian, Terengganu hendaklah didirikan sebuah rumah tempat kediaman mengikut pelan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan, Kemaman. SEKATAN KEPENTINGA­N : TIADA CATATAN DAN KEMASUKAN LAIN : “TANAH ORANG MELAYU” BEBANAN (PEMEGANG GADAlAN) : Digadai kepada - Bertarikh LOKASI DAN PERIHAL TANAH: Hartanah ini terletak di T.T (SHARIFAH NORIZA BINTI SYED ZAINOL RASHID) Lesen dinuman Keras Lesen dinuman Keras 221 221 PENOLONG PENTADBIR TANAH DAERAH b/p PENTADBIR TANAH KUALA MUDA, SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN. : Bangunan JADUAL TANAH DAN KEPENTINGA­N No. Lot/ PT./ Jenis & Bahagian No. Berdaftar Plot No. JHM Tanah Pajakan / Paj.kecil NOTIS No. Berdaftar Gadaian (jika ada) ii) Bandar Pekan / Mukim PERMOHONAN LESEN MENJUAL MINUMAN KERAS LOT 6370 SEKSYEN 55 Adalah dengan ini dimaklumka­n bahawa K/P No: dengan nama ROBERT KHOO 730615-07-5119 REGGAE WORLDWIDE SDN. BHD. Mukim Sungai Petani GM 10498 Per. No.: 3962/2011 KEAT HOE yang berniaga Kesemua Tiada RHB Bank No. Pers. 256/2008 27.01.2008 No. 3513, Lorong Ketapang 10, Taman Desa Darul Iman, Bukit Kuang, 24000 Kemaman, Terengganu. (1202238-W) ingin membuat permohonan kepada Pengerusi, Lembaga Pelesenan Eksais, Wilayah Persekutua­n, d/a Jabatan Pelesenan dan Pengurusan Penjaja, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Tingkat 4, 5 & 9 Menara DBKL 2, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur bagi lesen Menjual Minuman Keras Jenis di Berhad Lelono Lelono 225 225 Klasifikas­i Am RM 95, 000.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Puluh Lima Ribu Ringgit Sahaja) HARGA REZAB: RUMAH AWAM KELAS 1 E-1-06, ELECTRIC BOULEVARD TREC, LOT 434, JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR. SYARAT-SYARAT JUALAN : 1. Lelongan adalah terbuka kepada semua Orang Melayu* yang berminat termasuk Pemegang Gadaian (jika dibenarkan oleh undang-undang). 2. Sebarang tawaran tidak boleh kurang dari Harga Rezab yang ditetapkan oleh Pentadbir Tanah Kemaman dalam perintah ( Borang 16H) ATAU Perisytiha­ran Jualan. 3. Bakal penyambut mesti terlebih dahulu membayar/menyerah iaitu selewat-lewatnya sebelum penjualan bermula. Penyambut yang tidak berjaya depositnya akan dikembalik­an. 4. Bayaran Depositnya (3) hendaklah dalam bentuk (SAHAJA) kepada dengan mencatatka­n nama dan No. Kad Pengenalan tuan disebelah belakang Bank Draf berkenaan. Penyambut yang berjaya dalam lelongan berkaitan mestilah membayar/ menjelaska­n sepenuhnya jumlah deposit sepuluh (10) peratus daripada harga pembelian/tawaran berkenaan dalam bentuk bank draf/ wang tunai sebaik sahaja selepas penjualan lelongan itu tamat. Penyambut hendaklah juga menandatan­gani satu perjanjian jual beli dengan penyaksian. Baki harga tawaran / pembelian ( 90%) hendaklah dijelaskan dalam masa 120 hari mulai tarikh perjanjian jualbeli dibuat. Jika gagal, penyambut tawaran dianggap telah Melanggar Perjanjian Jualbeli dan wang deposit 10 % akan dirampas dan akan digunakan/diagihkan mengikut Seksyen 267 Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2001. Tanah ini adalah dipercayai dan hendaklah dianggap sebagai diperihalk­an dengan betul dan dijual tertakluk kepada semua ismen, kaveat, tenansi, tanggungan dan hak (jika ada) yang wujud di atas atau terhadapny­a tanpa apa apa tanggungan yang timbul untuk mentakrifn­ya dan tiada kesilapan pernyataan khilaf atau perihal khilaf boleh membatalka­n jualan ini dan tiada bayaran gantirugi dibenarkan mengenainy­a. Apa-apa bayaran cukai tanah, bayaran taksiran dan semua perbelanja­an yang kena dibayar bagi membuat atau melaksanak­an perintah jualan ini hendaklah dibayar daripada harga belian. Segala bayaran lain berhubung dengan pendaftara­n perakuan jualan hendaklah ditanggung oleh pembeli. PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO. BA-24FC-605-06/2018 PERMOHONAN PERLAKSANA­AN NO : BA-38-1020-09/2018 ANTARA AFFIN BANK BERHAD (No. Syarikat : 25046-T) DAN MOHAMAD IZHAM BIN MOHAMAD ZAINAL (NO K/P : 880323-14-5449) DEFENDAN Sebarang bantahan dari orang ramai hendaklah dikemukaka­n kepada Lembaga seperti alamat di atas. PLAINTIF Deposit 60 minit sebanyak 10% daripada Harga Rezab Lesen dinuman Keras Lesen dinuman Keras 221 221 LELONGAN AWAM AKAN MENJUAL SECARA PADA HARI RABU 4HB SEPTEMBER 2019 JAM : 10.30 PAGI DI BILIK LELONG, DI MAHKAMAH TINGGI SHAH ALAM BANGUNAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, TINGKAT 2, BANGUNAN ANNEX, PERSIARAN PEGAWAI SEKSYEN 5, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN BUTIR-BUTIR HAKMILIK : BERDASARKA­N PADA LAPORAN PENILAIAN NO. HAKMILIK : NO LOT : MUKIM/DAERAH/NEGERI : PEGANGAN : KELUASAN : CUKAI TANAH : PEMILIK BERDAFTAR : MOHAMAD IZHAM BIN MOHAMAD ZAINAL – 1/1 BAHAGIAN KATEGORI KEGUNAAN TANAH : SYARAT NYATA : SEKATAN KEPENTINGA­N : BANK DRAF PEMEGANG GADAIAN 5. NOTIS PERMOHONAN LESEN MENJUAL MINUMAN KERAS HSD 276636 PT 27335 Ijok/Kuala Selangor/Selangor Darul Ehsan Luput Pajakan Pada : 11.10.2110) RM39.00 Mukim Pajakan 99 tahun (Tarikh 120.77 Meter Persegi BERSERABUT? 6. POH Adalah dengan ini dimaklumka­n bahawa, saya yang berniaga dibawah nama telah pun membuat permohonan kepada Lembaga Perlesenan, Daerah Gombak, Selangor, Bangunan Sultan Sulaiman, Persiaran Pegawai, Bandar Baru Selayang, 68100 Batu Caves, bagi Lesen Menjual Minuman Keras jenis di Bangunan Bangunan Kediaman Tanah ini boleh dipindahmi­lik, dipajak atau digadai setelah mendapat kebenaran Pihak Berkuasa Negeri. Digadaikan kepada Affin Bank Berhad melalui No. Perserahan 113368/2014, didaftarka­n pada 13.10.2014. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH : Hartanah tersebut adalah sebuah rumah teres dua (2) tingkat, unit tengah yang mempunyai alamat pos YING LOO (NO. K/P: 620320-10-6777) AEON CO. (M) BHD. (126926-H) 7. BEBANAN : Pelbagai perkhidmat­an ada tersenarai, No. 19, Jalan SP 6/4, Seri PILIH SAHAJA! Pristana, 47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan. 8. HARGA RIZAB : Hartanah tersebut akan dijual dalam keadaan “sepertiman­a sedia ada” tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM392,850.00 (RINGGIT MALAYSIA : TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU LAPAN RATUS LIMA PULUH SAHAJA) RUNCIT AEON CO. (M) BHD., AEON MAXVALU PRIME SELAYANG MALL, LOWER GROUND FLOOR, SELAYANG MALL, JALAN SU9, TAMAN SELAYANG UTAMA, 68100 BATU CAVES, SELANGOR dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama Plaintif sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh (AFFIN BANK BERHAD) Pilihan paling bijak yang pernah anda buat! AKHBAR HARIAN NO. 1* DI MALAYSIA (AFFIN BANK BERHAD) 9. jualan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan : T/n Arizal Jailani & Co, Unit No. B-11-4, Megan Avenue 2, Jalan Yap Kwan Seng, 50400 Kuala Lumpur. Tel : 032164 2998 Fax : 03-2164 1998 Ruj : AJCO(KL)/LT/6864-18/MH/ZJ dan/atau Syed Auctioneer, Syed Fakhri Bin Syed Muhamad Azziddin (Pelelong Berlesen), Tel : 036092 3714 Fax : 03-6092 2714 Hp : 012-317 1973 Ruj : SA/1993/19/KLHC/ABB Layari Sebarang bantahan dari orang ramai hendaklah dikemukaka­n kepada Lembaga seperti alamat diatas atau hubungi (MOHAMAD HAFIZ BIN CHE AWANG) * SUMBER: Nelson Media Index Penolong Pentadbir Tanah (Pendaftara­n) b.p. Pentadbir Tanah Kemaman. Bertarikh: 29.07.2019 Lesen dinuman Keras Lesen dinuman Keras 221 221 NOTIS PERMOHONAN LESEN MENJUAL MINUMAN KERAS Guaman Guaman 222 222 Adalah dengan ini dimaklumka­n bahawa K/P No: yang berniaga dengan nama ingin membuat permohonan kepada Pengerusi, Lembaga Pelesenan Eksais, Wilayah Persekutua­n, d/a Jabatan Pelesenan dan Pengurusan Penjaja, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Tingkat 4, 5 & 9 Menara DBKL 2, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur bagi lesen Menjual Minuman Keras Jenis di CHAIR POH ENG DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUANTAN 720924-10-5802 SUPER DINING SDN BHD (534632-P) DALAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR, MALAYSIA KEBANKRAPA­N NO: CA-29NCC-112-03/2019 Klik ‘LIKE’ dan ikuti kami di laman Facebook, PERKARA : NUR MARLINA BINTI DARAMAN PENGHUTANG [NO. K/P: 791011-06-5146] PENGHAKIMA­N EX-PARTE: BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD PEMIUTANG (NO.PENDAFTARA­N: 2192/28.9.1954) PENGHAKIMA­N NOTIS IKLAN 06.03.2019 11.06.2019) (Dalam perkara mengenai Notis Kebankrapa­n bertarikh dilanjutka­n tempoh keesahanny­a melalui Perintah Mahkamah bertarikh Kepada: yang telah RUMAH AWAM KELAS 1 LOT NO. T-201A, THIRD FLOOR, THE GARDENS MALL, MID VALLEY CITY, JALAN SYED PUTRA UTARA, 59200 KUALA LUMPUR. NUR MARLINA BINTI DARAMAN [NO. K/P: 791011-06-5146] NO. 20, LORONG BATU SAWAR 2, PERKAMPUNG­AN BATU SAWAR, 26170 KUANTAN,PAHANG DARUL MAKMUR bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh yang beralamat di Sebarang bantahan dari orang ramai hendaklah dikemukaka­n kepada Lembaga seperti alamat di atas. AMBIL PERHATIAN BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD (NO. 2192/28.09.1954) No. B56 & B58, Persiaran Sultan Abu Bakar, Bandar Indera Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut disampaika­n kepada kamu secara bertarikh dan bertarikh dengan mengeposka­n secara pos bertarikh di alamat terakhir Lesen dinuman Keras Lesen dinuman Keras Penyampaia­n Ganti Perintah Lanjutan Masa 11.06.2019 Notis Kebankrapa­n 06.03.2019 NO. 20 1 LORONG BATU SAWAR 2, PERKAMPUNG­AN BATU SAWAR, 26170 KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi di Kuantan,Pahang Darul Makmur 11.06.2019 221 221 berdaftar sesalinan kamu di dan menampalka­n di yang Mulia ini dan mengiklank­an sekali dalam akhbar tempatan harian berbahasa Malaysia iaitu “Harian Metro” dan penyampaia­n ganti Notis Kebankrapa­n dan Perintah ini disifatkan sebagai penyampaia­n yang sempurna terhadap Penghutang Penghakima­n di atas selepas dari tarikh penyampaia­n ini. Sekiranya kamu berniat untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu hendaklah memfailkan afidavit kepada Mahkamah dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n tersebut menjadi sempurna dan atas kegagalan memfailkan afidavit tersebut, satu Petisyen Pemiutang akan difailkan terhadap kamu. Sekiranya kamu berniat untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu hendaklah memfailkan afidavit kepada Mahkamah dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n tersebut menjadi sempurna dan atas kegagalan memfailkan afidavit tersebut, satu Petisyen Pemiutang akan difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu dengan membuat permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 11 Jun 2019 FATINAH BINTI ABU BAKAR Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuantan ini dikeluarka­n oleh ini difailkan oleh Tetuan Mohd Mohtar & Co., Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di A 13, Tingkat 1 & 2, Lorong Haji Ahmad 3, Sri Pahang Business Centre, 25300 Kuantan, Pahang Darul Makmur. (No. Tel: 09-5172200 / 09-5172600) (No. Fax: 09-5172277) [RUJ. Kami: MMC/BKR/1821/2017 *C: BN.SS.BKR.2019*Page: 16-17*] Jobs 1Klassifie­ds NOTIS Permohonan Lesen Menjual Minuman Empat Belas (14) hari ARAVINDAN Adalah dengan ini dimaklumka­n bahawa yang berniaga A/L PALANI K/P No: 830214-08-6413 RAAGHAV ENTERTAINM­ENT (002995804W) dengan nama ingin membuat Permohonan kepada Pengerusi, Lembaga Pelesenan Eksais, Wilayah Persekutua­n, d/a Jabatan Pelesenan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Tingkat 10-13, Menara DBKL, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur bagi lesen Menjual Minuman Keras Jenis: Rumah Awam Kelas Satu di Notis Iklan 32-A, TINGKAT 1, JALAN TELAWI 5, BANGSAR BARU, 59100 KUALA LUMPUR. Sebarang bantahan dari orang ramai hendaklah dikemukaka­n kepada Lembaga seperti alamat di atas

© PressReader. All rights reserved.