Harian Metro : 2019-10-10

Klassified­s : 54 : C54

Klassified­s

C54 1klassifie­ds KHAMIS, HM 10 OKTOBER, 2019 Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Lelong Lelong 222 222 222 222 222 222 225 225 ADALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI MELAKA DALAM NEGERI MELAKA, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO: MA-24FC-99-05/2019 PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO: BA-24FC-312-03/2017 PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANA­AN NO: BA-38-990-08/2019 Dalam Perkara Seksyen 256 dan 257 Kanun Tanah Negara, 1965 Dan Dalam perkara Gadaian Perserahan No: 5630/84 Jilid No: 238 Folio No: 50 yang didaftarka­n pada 30.10.1984 di Pendaftar Hakmilik Tanah Negeri Melaka ke atas hartanah dibawah pegangan PN 7191 LOT 2335, Mukim Batu Berendam, Daerah Melaka Tengah, Negeri Melaka DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI TAIPING DALAM NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. AB-29NCC-79-04/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI IPOH DALAM NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN, MALAYSIA DALAM KES KEBANKRAPA­N NO : AA-29NCC-882-08/2018 ANTARA BANK SIMPANAN NASIONAL PLAINTIF DAN WONG SIEW KUEN (NO K/P : 831206-14-5932) AKAN MENJUAL SECARA Dalam Perkara : MOHD BAKI BIN IBRAHIM (NO. K/P: 680417-02-6575/A0973897/RF/119039) … PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD (No. Pendaftara­n : 2192) … PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS PENGIKLANA­N DEFENDAN BER : MOHAMAD NOR HAFIZ BIN ABD RASHID (NO. K/P : 830603-08-6273) Dan Dalam perkara mengenai Aturan 83, Kaedah-kaedah Mahkamah 2012 LELONGAN AWAM PENGHUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE : BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD PEMIUTANG PENGHAKIMA­N Satu Pihak PADA HARI SELASA 5HB NOVEMBER 2019 JAM : 10.30 PAGI DI BILIK LELONG, DI MAHKAMAH TINGGI SHAH ALAM BANGUNAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, TINGKAT 2, BANGUNAN ANNEX, PERSIARAN PEGAWAI SEKSYEN 5, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN BUTIR-BUTIR HAKMILIK BERDASARKA­N PADA LAPORAN PENILAIAN NO. HAKMILIK NO LOT MUKIM/DAERAH/NEGERI PEGANGAN KELUASAN CUKAI TANAH PEMILIK BERDAFTAR WONG SIEW KUEN – 1/1 BAHAGIAN. KATEGORI KEGUNAAN TANAH SYARAT NYATA SEKATAN KEPENTINGA­N Diantara LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM (dahulunya dikenali sebagai Bahagian Pinjaman Perumahan) Dan .... PLAINTIF NOTIS 7 Ogos 2019 (Dalam perkara Petisyen Atas Penghutang Penghakima­n bertarikh dan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-Pernyataan Dalam Permohonan yang diikrarkan pada dan Perintah Mahkamah bertarikh 12-06-2019 (Dalam perkara mengenai Petisyen Pemiutang bertarikh dan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-Pernyataan Dalam Petisyen yang diikrarkan pada ) 7 Ogos 2019 : : HSD 276465. : PT 27164. Ijok/Kuala Selangor/Selangor Darul Ehsan. Luput Pajakan Pada : 11.10.2110). RM39.00. : : Bangunan. : Bangunan Kediaman. : Tanah ini boleh dipindahmi­lik, dipajak atau digadai setelah mendapat kebenaran Pihak Berkuasa Negeri. : 1) Digadaikan kepada Bank Simpanan Nasional melalui No. Perserahan 119731/2014, didaftarka­n pada 28.10.2014. 2) Kaveat Persendiri­an atas Tanah oleh Bank Simpanan Nasional melalui No. Perserahan 51440/2014, didaftarka­n pada 28.08.2014 30-05-2019 HASIM BIN SALEH (No K/P: 511230-10-5751 / 4244184) NOTIS .... DEFENDAN 24 September 2019) : Mukim : Pajakan 99 tahun (Tarikh : 120.77 Meter Persegi. : Kepada : - Kepada: MOHAMAD NOR HAFIZ BIN ABD RASHID MOHAMAD NOR HAFIZ BIN ABD RASHID MOHD BAKI BIN IBRAHIM D/a Ibu Pejabat Polis Daerah Gerik, 33300 Gerik, Perak. No. 39, Jalan Desa Kasih 3, Taman Desa Kasih, 33300 Gerik, Perak. (Dalam perkara mengenai Saman Pemula bertarikh 29 Mei 2019) Kepada: LOT 2388, LORONG ORKID 7 KAMPUNG CEGAR TAMBAHAN 35500 BIDOR PERAK bahawa suatu Petisyen Pemiutang telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Ipoh oleh dan Mahkamah ini telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang bertarikh dan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan­Pernyataan Dalam Petisyen yang diikrarkan pada (selepas ini dirujuk sebagai diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n satu salinan Petisyen Pemiutang tersebut bersama sesalinan Perintah penyampaia­n ganti di alamat-alamat terakhir kamu seperti di atas, di Papan Kenyataan dan mengiklank­an Notis ini sekali di dalam surat khabar tempatan dan bahawa penyampaia­n tersebut hendaklah disifatkan sebagai penyampaia­n Petisyen Pemiutang yang sah dan sempurna ke atas kamu selepas 14 hari dari tarikh terakhir perlaksana­an tersebut. bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan di NO. A-43, KG PADANG SIMPANG TIGA 35500 BIDOR PERAK Dan/atau Dan/atau BEBANAN D/a Ketua Polis Daerah Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik, 53000 Sentul, Kuala Lumpur. bahawa telah dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah ini sebuah Bank yang mempunyai HASIM BIN SALEH (No K/P: 511230-10-5751 / 4244184) NO 7, JALAN TEMBUSU, TAMAN MERDEKA 4, BATU BERENDAM, 75350 MELAKA AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN BANK KERJASAMA RAKYAT LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH sebuah rumah teres dua (2) tingkat, unit tengah No. 57, Jalan SP 6/4, Sri Pristana, 47000 Sungai Buloh, AMBIL PERHATIAN 7 Ogos 2019 Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad No. 1 & 2, Bangunan Bank Rakyat, Jalan Daeng Selili, 33000 Kuala Kangsar, Perak Petisyen Atas Penghutang Penghakima­n Petisyen Atas Penghutang Penghakima­n MALAYSIA BERHAD 12-06-2019 Hartanah tersebut adalah mempunyai alamat pos yang bertarikh oleh tempat perniagaan­nya di 30-05-2019 Selangor Darul Ehsan. HARGA RIZAB “Petisyen Pemiutang Tersebut”) dan Mahkamah telah memerintah­kan bertarikh disampaika­n kepada kamu dengan menampalka­n salinan-salinan berserta dengan satu salinan yang dimeterai bagi Perintah untuk penyampaia­n ganti di tempat yang ketara di premis di alamat-alamat terakhir kamu seperti di atas dan pengiklana­n sehari di akhbar keluaran tempatan dan penyampaia­n sedemikian hendaklah dianggap sebagai penyampaia­n yang sempurna dan mencukupi akan bertarikh itu empatbelas (14) hari selepas tarikh penampalan dan pengiklana­n yang terakhir. bahawa suatu Saman Pemula telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Melaka oleh Tetuan LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM (dahulunya dikenali sebagai Bahagian Pinjaman Perumahan) yang beralamat di Perbendaha­raan Malaysia, No. 9, Kompleks Kementeria­n Kewangan, Persiaran Perdana, Presint 2, Pusat Pentadbira­n Kerajaan Persekutua­n, 62592 Putrajaya yang menuntut jumlah terhutang sebanyak RM212,741.55 yang dikira setakat 01.04.2019 beserta faedah pada kadar 7% setahun yang dikira ke atas jumlah RM212,741.55 dikira dari 02.04.2019 hingga tarikh penyelesai­an dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Saman Pemula tersebut disampaika­n kepada kamu melalui penyampaia­n ganti dengan cara menampalka­n sesalinan Perintah berserta Saman Pemula dan Afidavit Sokongan dalam tindakan ini di papan kenyataan di Mahkamah Tinggi Malaya di Melaka dan dengan menghantar­kan sesalinan Perintah berserta Saman Pemula dan Afidavit Sokongan dalam tindakan ini di alamat terakhir kamu di No 7, Jalan Tembusu, Taman Merdeka 4, Batu Berendam, 75350 Melaka dengan surat berdaftar dan dengan mengiklank­an Notis ini sekali dalam surat khabar Hartanah tersebut akan dijual dalam keadaan “sepertiman­a sedia ada” tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama Plaintif sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh 7 Ogos 2019 RM420,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : EMPAT RATUS DUA Mahkamah Tinggi Ipoh “Harian Metro” PULUH RIBU SAHAJA) BANK SIMPANAN NASIONAL Petisyen Atas Penghutang BANK SIMPANAN NASIONAL Penghakima­n 7 Ogos 2019 DAN AMBIL JUGA PERHATIAN 22 haribulan OKTOBER 2019 pada pukul 9.00 jualan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan : Tetuan Paizah & Nazira, No. 10-1-A, Lorong Pandan Pertama 7, Pandan Utama 2, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan. Tel : 03-9283 3399 Fax : 03-9285 1199 Ruj : P/L/656/16/BSN (G) and/or Syed Auctioneer, Syed Fakhri Bin Syed Muhamad Azziddin (Pelelong Berlesen), Tel : 03-6092 3714 Fax : 03-6092 2714 Hp: 012-317 1973 Ruj : SA/1202/19/SAHC/BSN dengar di Mahkamah ini pada dan kamu wajib hadir pada hari dan masa itu dan jikalau kamu tidak hadir, Mahkamah ini mungkin akan memberikan suatu Perintah Penerimaan terhadap kamu dalam ketidakhad­iran kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh di periksa oleh kamu dengan permohonan kepada Mahkamah. Bertarikh pada 22 haribulan OGOS, 2019 ................................................... Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya SILA AMBIL PERHATIAN Petisyen Atas Penghutang Penghakima­n Mahkamah Tinggi Taiping 22 Oktober 2019 jam 9.00 pagi. Petisyen Atas Penghutang Penghakima­n akan Jika pagi didengar di kamu berhasrat untuk membantah bertarikh tersebut, kamu mestilah dalam tempoh tujuh (7) hari selepas penyampaia­n menjadi sempurna, memfailkan samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu gagal, suatu Perintah Kebankrapa­n akan dimasukkan terhadap kamu dalam tindakan ketidakhad­iran kamu. pada 7 Ogos 2019 PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI MELAKA DALAM NEGERI MELAKA, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO: 24-FC-358-10/TAHUN 2014 PERMOHONAN PERLAKSANA­AN NO: MA-38-168-08/2019 ANTARA Petisyen Atas Penghutang Penghakima­n 7 Ogos 2019 Mengenai Kebenaran Pernyataan-Pernyataan Dalam Permohonan 7 Ogos 2019 Afidavit dan bertarikh itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 24 haribulan September, 2019 bertarikh “Harian Metro”. Ipoh Notis Tetuan Tawfeek Badjenid & Partners ini telah difailkan oleh yang beralamat di Suite B-1-2, B-2-2 & B-2-4, Tingkat 1 & 2, Blok B, Greentown Suria, Jalan Dato’ Seri Ahmad Said, 30450 Ipoh Perak. Saman Pemula ini boleh diperiksa oleh kamu dengan memohon kepada Mahkamah atau kepada Peguamcara yang dinamakan di bawah dan sekiranya kami berniat untuk membantah Saman Pemula tersebut, kamu haruslah secara sendiri atau melalui peguamcara kamu memasukkan Afidavit bagi maksud tersebut dalam tempoh 14 hari dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna. Sekiranya kamu ingkar, Plaintif akan memohon Perintah Jualan terhadap harta yang dicagarkan bagi mendapatka­n kembali jumlah hutang tersebut. Bertarikh pada 19 September 2019 Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n di atas. [ RUJ : TBP/IPOH/BKRM/181138/18/RIDZ ] BANK SIMPANAN NASIONAL …PLAINTIF …………………........................ ….. Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Taiping DAN VELAN A/L RAMASAMY (NO. K/P: 801206-04-5053) AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM 21 HB. OKTOBER 2019 (HARI ISNIN) JAM 10.30 PAGI …DEFENDAN Notis Pengiklana­n ini telah difailkan oleh Tetuan Tay, Ibrahim & Partners, peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n di atas yang beralamat di No. 33, Jalan Pasar, 34000 Taiping, Perak. (TIP/1852/19L/BKR-JC(KK)(1)) PADA, DI BILIK LELONGAN MAHKAMAH TINGGI MALAYA MELAKA NO HAKMILIK : PM 627, NO. LOT : Lot 2189, MUKIM / DAERAH / NEGERI : Batang Malaka / Jasin / Melaka, PEGANGAN : Pajakan 99 tahun berakhir pada 26hb Jun 2102, KELUASAN TANAH : 102 meter persegi, PEMILIK BERDAFTAR : Velan A/L Ramasamy (1/1 bahagian), KATEGORI KEGUNAAN TANAH : Bangunan, SYARAT NYATA : Untuk rumah kediaman sahaja, SEKATAN KEPENTINGA­N : Kod B, BEBANAN : Digadaikan kepada Bank Simpanan Nasional melalui Perserahan No: 0402SC2005­003353, didaftarka­n pada 3hb Oktober 2005. ENDORSAN : Tiada DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI TAIPING NURAFIQAH BINTI MD YUSOF ......................................................... Peguamcara Plaintif BUTIR-BUTIR HAKMILIK :- DALAM NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN GUAMAN SIVIL NO: AB-22NCVC-17-08/2019 Tetuan Salina Taib & Co., Notis Pengiklana­n ini difailkan oleh Peguamcara bagi pihak Plaintif yang beralamat di No. 86, Jalan TMR 25, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka. (Ruj: ST/LT/388/18(LPPSA)/nmy/fj/tuti) ANTARA LEMBAGA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA DAN 1. OPTOTRONIC SEMICONDUC­TORS SDN. BHD. (NO. SYARIKAT: 349654-V) 2. ZAINAL ABIDIN BIN ISMAIL ALYAMANI (NO. K/P: 510504-10-5413 / 4184071) 3. SIMON SOH (NO. K/P: 660220-71-5205 / K861890) 4. MUHAMMAD KUNA MUNO (NO. K/P: 730517-01-5139 / A2503157) 5. DARUL ASWADI BIN AFFENDI (NO. K/P: 651216-13-5027 / K0079811) ...DEFENDAN-DEFENDAN NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI – BENTUK IKLAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA TERENGGANU DALAM NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA PENGGULUNG­AN NO: TA-28NCC-61-08/2019 ...PLAINTIF LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH: rumah teres satu tingkat kos rendah unit pertengaha­n No. JB 4326, Jalan Seri Hilir 8, Taman Sri Hilir, 77500 Selandar, Melaka. HARGA RIZAB:- Hartanah ini merupakan sebuah yang beralamat di IN THE HIGH COURT OF MALAYA AT KUALA LUMPUR (COMMERCIAL DIVISION) COMPANIES (WINDING-UP) NO: WA-28NCC-1025-10/2019 Dalam perkara mengenai Seksyen 466(1) of the Companies Act, 2016 Dan Dalam “dalam keadaan sedia ada” RM45,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : EMPAT PULUH LIMA RIBU SAHAJA) Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan tertakluk kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh dari tarikh jualan dan tiada sebarang lanjutan masa dibenarkan oleh Mahkamah Yang Mulia ini. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan:1) Nama Pelelong : Mohd Nizam Bin Ismail Syarikat Pelelong : JS Valuers Property Consultant­s (Melaka) Sdn Bhd Alamat : No. 669-A, Jalan Melaka Raya 8, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka 06-2833338 (O) / 012-3432665 (H/P) AUC/19/014/MLK/zam Tetuan Abdul Aziz Rahim & Co. No. 113, 113A & B, Jalan Melaka Raya 25, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka 06-2826781 / 06-2832732 AAR/BSN(HL)/852/06/FS/ain In the matter of Section 465(1)(e) Companies Act, 2016 And In the matter of GSM 96 SDN. BHD. (Company No. 859476-H) BETWEEN MALAYAN BANKING BERHAD (Company No. 3813-K) of BANK NAN ACECON SDN. BHD. (COMPANY NO : 641503-A) perkara SIMPANAN NASIONAL Kepada:- BANK SIMPANAN NASIONAL Darul Aswadi Bin Affendi B-6F-05, IOI Boulevard, Jalan Kenari 5, Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, Selangor Darul Ehsan. dan Darul Aswadi Bin Affendi Lot 37, Lorong 2A, Kg Semariang Batu, 93050 Kuching, Sarawak. AMBIL PERHATIAN bahawa suatu tindakan telah dimulakan terhadap kamu dalam Mahkamah Tinggi di Taiping, Perak dalam Guaman Sivil No: AB-22NCVC-17-08/2019 oleh LEMBAGA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA yang beralamat di Tingkat Bawah 6,7,& 8, Bangunan KWSP, Jalan Greentown, 30450 Ipoh, Perak Darul Ridzuan di dalam yang mana tuntutan Plaintif terhadap Defendan Kelima untuk wang berjumlah RM962,644.00 bagi tempoh November 2018 hingga Mac 2019 dan bersama-sama dengan dividen ke atasnya pada kadar 5.90% setahun dikira mulai 1 Januari 2018 sehingga 31 Disember 2018; dan dividen seterusnya yang akan diisytihar­kan oleh Lembaga KWSP bagi setiap tahun berikutnya sehingga ke tarikh penyelesai­an penuh; dan caj lewat bayar ke atasnya adalah pada kadar 7.40% setahun dikira mulai 10 Februari 2018 sehingga 15 Februari 2019; pada kadar 6.90% setahun dikira mulai 16 Februari 2019 sehingga ke tarikh yang akan ditentukan oleh Lembaga KWSP di bawah Seksyen 49 Akta KWSP 1991; dan / atau caj lewat bayar seterusnya yang akan diisytihar­kan oleh Lembaga KWSP bagi setiap tempoh berikutnya sehingga ke tarikh penyelesai­an penuh dan bahawa telah diperintah­kan bahawa penyampaia­n Writ Saman dalam tindakan tersebut ke atas kamu hendaklah dilaksanak­an melalui iklan ini. Jika kamu berhasrat untuk membela tindakan tersebut kamu mestilah memasukkan Kehadiran di Mahkamah dan juga menyerahka­n sesalinan yang sama kepada kami dalam tempoh dari tarikh Pengiklana­n ini. Jika kamu ingkar hadir sedemikian Penghakima­n boleh diberikan terhadap kamu. Bertarikh pada 27 September 2019. seratus dua puluh (120) hari Dan Dalam perkara (Penggulung­an) Rules 1972 companies ANTARA PUBLIC BANK BERHAD (Company No: 6463-H) DAN NAN ACECON SDN. BHD. (Company No: 641503-A) IKLAN PETISYEN PEMPETISYE­N ... PETITIONER No. Telefon/HP/ Fax No. Rujukan Firma Guaman Alamat Syarikat : : : : / 06-2868400 (F) AND RESPONDEN 2) GSM 96 SDN. BHD. (Company No. 859476-H) ... RESPONDENT No. Telefon / Fax No. Rujukan : : NOTIS dengan ini diberikan bahawa satu Petisyen untuk penggulung­an syarikat di atas oleh Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Terengganu pada telah dikemukan oleh beralamat di ADVERTISEM­ENT OF PETITION 07.08.2019 PUBLIC BANK BERHAD (NO. SYARIKAT: 6463-H) Tingkat 14, Bangunan Public Bank, No. 6, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur. Mahkamah Tinggi Malaya 29.10.2019 jam 9.00 pagi; NOTICE is hereby given that a petition for the winding-up of the abovenamed company by the High Court was on 01st October, 2019 presented by Azam Lim & Pang and that the said petition is directed to be heard before the Court sitting at Kuala Lumpur High Court (Insolvency Court) at 9.00 a.m. on the 10th day of January, 2020 and any creditor or contributo­ry of the said company desiring to support or oppose the making of an order on the said petition may appear at the time of hearing by himself or his counsel for that purpose; and a copy of the petition will be furnished to any creditor or contributo­ry of the said company requiring the same by the undersigne­d on payment of the regulated charge for the same. The Petitioner’s address is at MALAYAN BANKING BERHAD of Regional Corporate Remedial Management, Federal Territory, Level 7, Maybank Tower (A), Dataran Maybank, No. 1, Jalan Maarof, 59200 Kuala Lumpur. The Petitioner’s solicitors is Messrs Azam Lim & Pang of Suite 2B10-1, 10th Floor, Block 2B, Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur. Dated this 04th day of October, 2019 Sgd. _____________________ M/s Azam Lim & Pang Solicitor for the Petitioner Any person who intends to appear on the hearing of the said petition must serve on or send by post to the abovenamed Solicitors, Messrs Azam Lim & Pang notice in writing of his intention so to do. The notice must state the name and address of the person, or if a firm, the name and address of the firm and must be signed by the person or firm or his or their solicitor (if any) and must be served, or if posted, must be sent by post in sufficient time to reach the abovenamed Solicitors not later than twelve o’clock noon of the day of 09th day of January, 2020 PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR SAMAN PEMULA : WA-24MFC-47-03 / 2019 PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANA­AN NO : WA-38-768-08 / 2019 ANTARA MAYBANK ISLAMIC BERHAD ( 787435-M ) DAN JEGATHISWA­RI A/P T LINGAM ( NO K/P : 800831-08-6980 ) …DEFENDAN Perintah Jualan Perintah-Perintah Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur 14/06/2016 dan 19/09/2019 Dan Petisyen tersebut telah diarahkan supaya dibicaraka­n di pada dan sebarang pemuitang atau “contributo­ry” syarikat tersebut yang ingin menyokong atau membantah arahan untuk petisyen berkenaan boleh menghadiri perbicaraa­n itu sendiri atau peguamnya bagi maksud tersebut; dan satu salinan Petisyen akan diserahkan kepada pemiutang atau contributo­ry syarikat tersebut sebaik sahaja bayaran yang dikenakan dijelaskan. Alamat Pempetisye­n ialah di di Kuala Terengganu ...PLAINTIF Menurut bertarikh pada masing-masing adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Timbalan Pendaftar / Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur dengan dibantu oleh Pelelong berdaftar yang dilantik oleh Mahkamah:- dan EMPAT BELAS (14) HARI AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI JUMAAT 18HB OKTOBER 2019, JAM 9.30 PAGI DI BILIK LELONG, ARAS 2, SAYAP KIRI, BAHAGIAN PERLAKSANA­AN KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR, JALAN TUANKU ABDUL HALIM 50506 KUALA LUMPUR. NOTA : Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan. BUTIR-BUTIR HAKMILIK STRATA:NO. PETAK : 745, Tingkat No. 27, Bangunan No. M2C NO. LOT : 1390, Seksyen 83, Bandar Kuala Lumpur, Daerah Kuala Lumpur, Negeri Wilayah Persekutua­n Kuala Lumpur. NO. HAKMILIK STRATA : Geran 71682 / M2C / 27 / 745 PEGANGAN : Selama-lamanya KELUASAN LANTAI : 139 meter persegi PEMILIK BERDAFTAR : JEGATHISWA­RI A/P T LINGAM SYARAT SYARAT NYATA : Tanah ini hendaklah digunakan untuk bangunan perdaganga­n bertingkat bagi tujuan pangsapuri servis dan kedai/pejabat sahaja. SEKATAN KEPENTINGA­N : Tiada. BEBANAN : Tingkat 14, Bangunan Public Bank, No. 6, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur. Tetuan Sahadin & Co., Peguambela & Peguamcara, K-12083 Tingkat 1 & 2, Jalan Kubang Kurus, 24000 Kemaman, Terengganu Darul Iman. ___________________________ Tetuan Raimy Fuaad Aqis Peguambela & Peguamcara NOTIS ini difailkan oleh Peguambela & Peguamcara yang beralamat di No. 30A (Tingkat 1 & 2), Jalan Kamaruddin Isa, Fair Park, 31400 Ipoh, Perak, Peguamcara bagi Plaintif yang dinamakan di atas (Tel: 05-5465155) (Faks: 05-5485155) [RFA/KWSP/L/318/19/FA] Peguamcara Pempetisye­n adalah Tetuan Raimy Fuaad Aqis, ---------------t.t--------------- Tetuan Sahadin & Co., Kemaman, Terengganu PERHATIAN:-Sesiapa yang ingin hadir di perbicaraa­n Petisyen tersebut mestilah mengemukak­an notis secara bertulis mengenai hasratnya tersebut demikian dan mengeposka­nnya kepada Tetuan Sahadin & Co., Notis mestilah menyatakan nama penuh dan alamat beliau, atau jika firma, nama dan alamat firma dan mestilah ditandatan­gani oleh orang berkenaan atau firma, atau peguamcara (jika ada) dan mestilah dikemukaka­n atau jika dipos, mesti dihantar melalui pos dalam masa yang mencukupi supaya tiba di alamat di atau tidak lewat dari jam 12.00 tengahari Lelong Lelong 225 225 MAYBANK ISLAMIC BERHAD melalui perserahan no. PDSC 44728/2014 didaftarka­n pada 21hb November 2014. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH.:- seunit servis apartmen UNIT NO. B-26-7, TINGKAT 26, BLOK B, PUTRA MAJESTIK, NO. 2A, JALAN KASIPILLAY, OFF JALAN IPOH, 51200 KUALA LUMPUR. HARGA RIZAB.:- MANA SEDIA ADA” (RINGGIT MALAYSIA : ENAM RATUS SEPULUH RIBU SAHAJA) Dicagar kepada 28.10.2019. Hartanah tersebut ini adalah Note: dan beralamat di “KEADAAN SEPERTI RM610,000.00 Hartanah tersebut akan dijual berdasarka­n dalam dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada syarat-syarat jualan yang dicetakan di Perisytiha­ran Jualan. Bagi penawar-penawar yang berminat adalah dikehendak­i mendeposit­kan daripada harga rizab dalam bentuk diatas nama sebelum pukul pada hari lelongan awam dan baki wang belian hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh dari tarikh jualan, kepada Untuk butir-butir lanjut, sila hubungi 10% MAYBANK ISLAMIC BERHAD bank draf 9.00 pagi satu ratus dua puluh (120) hari MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA TERENGGANU DALAM NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA KEBANKRAPA­N NO.: TA-29NCC-13-01/2019 PERISYTIHA­RAN JUALAN LELONG DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI ALOR STAR DALAM NEGERI KEDAH DARUL AMAN, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO.: KA-24FC – 436-07/2018 PERMOHONAN PERLAKSANA­AN NO: KA- 38 – 830-12/2018 MAYBANK ISLAMIC BERHAD. TETUAN YONG & RAKAN-RAKAN NO. 12-1, TINGKAT 1, JALAN TIARA 2D/KU1 BANDAR BARU KLANG, 41050 KLANG SELANGOR DARUL EHSAN. TEL : 03-3342 7207 FAX : 03-3341 4202 RUJ : [MBB(RRC)(AMPANG P/JTL/31515/2018G)] AETHIRAJU A/L E. SAMUEL PELELONG BERLESEN (019-2826243) PENINSULAR AUCTION HOUSE 40-B, TINGKAT 2, KOMPLEKS DAMAI, JALAN LUMUT, 50400 KUALA LUMPUR TEL : 03-4042 3943 / 03-4042 1901 FAX : 03-4044 2278 EMAIL : peninsular­auctionhou­[email protected] Ber : ZAILANI BINTI YAACOB (No. K/P: 660704-03-5564/A0436814) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N Ex-Parte : LEMBAGA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS IKLAN ANTARA Lelong Lelong 225 225 CIMB BANK BERHAD (dahulunya dikenali sebagai Bumiputra-Commerce Bank Berhad) (No. Syarikat: 13491-P) …Plaintif PERISYTIHA­RAN JUALAN PERISYTIHA­RAN JUALAN DAN 1. ABD RAHMAN BIN AHMAD 2. RUSNAH BINTI AHMAD (Dalam perkara mengenai Petisyen Kebankrapa­n oleh Pemiutang bertarikh pada 21 April 2019 dan Afidavit Mengenai Kebenaran Kenyataan di dalam Petisyen bertarikh 21 April 2019) Kepada : Zailani binti Yaacob Lot 789, Kampung Tok Has, 22000 Jerteh, Terengganu bahawa satu tindakan telah dimulakan terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Terengganu melalui satu Petisyen Kebankrapa­n oleh Pemiutang No.: 251/2019 oleh Pemiutang Penghakima­n, Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) yang beribu pejabat di Bangunan KWSP, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur dan cawanganny­a di Terengganu beralamat KWSP Negeri Terengganu, Bangunan KWSP, Jalan Kemajuan, Padang Hiliran, 21100 Kuala Terengganu, Terengganu dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyerahan Petisyen Kebankrapa­n oleh Pemiutang bertarikh pada 21 April 2019 dan Afidavit Mengenai Kebenaran Kenyataan di dalam Petisyen bertarikh 21 April 2019 dibuat ke atas kamu melalui penyampaia­n ganti, iaitu dengan cara penampalan di kediaman kamu di alamat Lot 789, Kampung Tok Has, 22000 Jerteh, Terengganu dan Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Terengganu serta mengiklank­annya sebanyak satu kali di dalam surat khabar tempatan “Harian Metro” di mana penyerahan yang sedemikian hendaklah dikira telah sempurna kediri kamu selepas tujuh (7) hari dari tarikh penampalan dan pengiklana­n dibuat. Dan seterusnya mengambil Notis bahawa Petisyen Kebankrapa­n oleh Pemiutang tersebut akan didengar di DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUA­N MALAYSIA GUAMAN CIVIL NO: A72-2857-03/2013 PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO. WA-36-15-04/2019 ANTARA PERBADANAN PENGURUSAN ENDAH PARADE (No. Buku Daftar Strata: 1944) ...Defendan Pertama ...Defendan Kedua DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI ALOR SETAR, KEDAH. PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO.KA-38-357-07/2017 SAMAN PEMULA NO.24FC-57-1/2017 Nota:- Bakal pembeli dinasihatk­an agar membuat carian hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong. Tarikh Lelongan : 16hb Oktober 2019 jam 10.30 pagi Tempat Lelongan : Bilik Lelong, Mahkamah Tinggi Alor Setar Harga Rezab : RM153,000.00 BUTIR-BUTIR HAKMILIK:- PEMIUTANG PENGHAKIMA­N/PLAINTIF TARIKH LELONG TEMPAT LELONGAN : : 21/10/2019 (ISNIN) JAM 09.30 PAGI DI BILIK LELONG MAHKAMAH TINGGI ALOR SETAR SMALL MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMEN­T BANK (M) BERHAD HJI GROUP SDN. BHD. ( No. Syarikat 1003698-M ) SELAMA-LAMANYA ( PENGISYTIH­ARAN REZAB MELAYU ) BANGUNAN HOTEL DUA TINGKAT GM 6418 & LOT 164 SEKSYEN 6 BANDAR KUAH / DAERAH LANGKAWI / NEGERI KEDAH 3814 METER PERSEGI SUNRISE ISLAND RESORT, NO. 525, JALAN KELIBANG, 07000 LANGKAWI, KEDAH. DAN LPH MANAGEMENT SDN BHD (No. Syarikat: 501058-V) PENGHUTANG PENGHAKIMA­N/DEFENDAN AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI RABU, 23HB OKTOBER 2019, JAM 9:30 PAGI, DI BILIK LELONG MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR, BAHAGIAN PELAKSANAA­N, ARAS 2, SAYAP KIRI, KOMPLEKS MAHKAMAH JALAN DUTA, 50592 KUALA LUMPUR. AMBIL PERHATIAN PLAINTIF : NOTA: Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut dan DEFENDAN : mendapatka­n nasihat guaman sendiri sebelum jualan lelong dijalankan. Plaintif tidak akan bertanggun­gjawab dan tidak dapat membuat sebarang representa­si berkenaan dengan sekatan kepentinga­n dan bebananbeb­anan No. Hakmilik : GRN 41968 (dahulunya H.S.(D) 2556/90) Lot 131 Seksyen 51 (dahulunya P.T 1613) Alor Setar (dahulunya Mukim Mergung) Kota Setar, Kedah Darul Aman Selama-lamanya/218 meter persegi Pengisytih­aran Rezab Melayu Rumah Teres lain berkenaan hartanah di dalam ini. NO. HAKMILIK STRATA: Pajakan Negeri 26109/M1/4/180. NO. LOT: Lot 36833. NO. PETAK: 180. NO. TINGKAT: 4. NO. BANGUNAN: M1. MUKIM/DAERAH/NEGERI: Petaling/Kuala Lumpur/Wilayah Persekutua­n Kuala Lumpur. PEGANGAN: Pajakan Negeri selama 93 tahun tarikh luput pada 19hb Februari 2083. KELUASAN LANTAI: 25 meter persegi (269 kaki persegi) UNIT SYER BAGI PETAK: 141. JUMLAH SYER: 243,524. KATEGORI KEGUNAAN TANAH: Bangunan. PEMILIK BENEFISIAL: LPH MANAGEMENT SDN BHD (1/1 Bahagian) SYARAT NYATA : Tanah ini hendaklah digunakan untuk bangunan perdaganga­n sahaja. SEKATAN KEPENTINGA­N: Tanah ini tidak boleh dipindahmi­lik atau dipajakkan melainkan dengan kebenaran Jawatankua­sa Kerja Tanah, Wilayah Persekutua­n Kuala Lumpur. NAMA DAN ALAMAT PERBADANAN PENGURUSAN: PERBADANAN PENGURUSAN ENDAH PARADE, Perbadanan Pengurusan Endah Parade, Lot 6-001, Level 6, Endah Parade, No.1, Jalan 1/149E, Taman Sri Endah, Bandar Baru Seri Petaling, 57000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n Kuala Lumpur. BEBANAN: Perintah Larangan atas Tanah bagi tempoh selama 6 bulan mulai dari 09/05/2019 dan berakhir pada 08/11/2019 oleh MAHKAMAH TINGGI MALAYA KUALA LUMPUR melalui No. Perserahan PDB7384/2019, didaftarka­n pada 19hb Jun 2019. Hartanah tersebut adalah sebuah unit kedai di tingkat 2 yang beralamat BUTIR-BUTIR HAKMILIK:- TARAF PEGANGAN : No. Lot : JENIS HARTANAH NO HAKMILIK & LOT LOKASI HARTANAH : : : Bandar/Pekan/Mukim : Daerah/Negeri : Jenis Hakmilik/Keluasan Tanah : KELUASAN ALAMAT HARTANAH : : LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH: Unit No. 2-078, 2nd Floor, Endah Parade, No. 1, Jalan 1/149E, Taman Sri Endah, Bandar Baru Sri Petaling, 57000 Kuala Lumpur. Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Terengganu pada 14 Oktober 2019, jam 9.00 pagi pos di Kawasan Rizab : iaitu hari yang kamu dikehendak­i hadir dan jika sekiranya kamu tidak hadir Mahkamah boleh membuat suatu Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu dengan ketiadaan kamu. Petisyen Kebankrapa­n oleh Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu dengan membuat permohonan di Mahkamah. Bertarikh pada 11 haribulan September, 2019 Hartanah tersebut boleh dicapai lebih kurang 15 kilometer daripada Bandaraya Kuala Lumpur. HARGA RIZAB: Hartanah tersebut akan dijual dalam “keadaan sepertiman­a sediada”dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada Syaratsyar­at Jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh dari tarikh jualan. Untuk mendapatka­n butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan: Nama Pelelong : D Yashvanth Rao PJK Firma Guaman Syarikat Pelelong : Y Rao Enterprise Alamat : No. 75-2, Jalan Kampung Pandan, Taman Maluri, 55100 Kuala Lumpur. : 03-92871990/03-92857831/ 012-3270267 : 03-92812316. : YRE/100/MTKL/(19) SK 6 : [email protected] Jenis Hartanah Alamat Hartanah : : RM 80,000.00 [RINGGIT MALAYSIA: LAPAN PULUH RIBU SAHAJA] 10% JAYNE SIAU, JAMIE GOH & LOKE sebelum jam 9:00 pagi JAYNE SIAU, JAMIE GOH & RM 2,835,000.00 HARGA RIZAB : No. 72, Fasa II, Taman Mergong Jaya, 06250 Alor Setar, Kedah Darul Aman. UNTUK KETERANGAN LANJUT, Bank Deraf RM : DUA JUTA LAPAN RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU SAHAJA GANESAN & IRMOHIZAM., KUALA LUMPUR TEL : 03-21644836 JURULELONG : LIM YAM BOON TEL : 016- 4848890 NOTA : Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian secara rasmi di-Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah sebelum jualan lelong dijalankan. LOKE Satu Ratus Dua Puluh (120) hari MOHD ZUL ZAKIQUDIN BIN ZULKIFLI TIMBALAN PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI MALAYA KUALA TERENGGANU. PEGUAMCARA : : Tetuan Jayne Siau, Jamie Goh & Loke : E1-1-03, Jalan 1/152, Taman OUG Parklane, 58200 Kuala Lumpur. : 03- 2711 6283. : 03- 7610 1733. : JS/L/EP/00123.0219/JS : [email protected] sila hubungi: TETUAN SYARIKAT LIM KIAM HOON, Peguambela & Peguamcara, Tel: 04-4232061, 04-4232581 Ruj: JBH/AYU/CIMB/SP.87/2018 (METERAI) Alamat Che Saniah Binti Ismail, No. Tel No. Faks No. Rujukan Alamat E-mel No. Tel Pelelong Berlesen, Tel: 019-4129025/019-5665458 NOTIS IKLAN ini telah difailkan oleh Tetuan Rafaei & Co., Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat penyampaia­n di No. 85, Tingkat 1 & 2, Jalan Sultan Ismail, 20200 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman. [Ruj. Kami: RCO/L/KWSP(KT)/10904/2018] No. Faks No. Rujukan Alamat E-mel

© PressReader. All rights reserved.