Harian Metro : 2019-11-09

Klassified­s : 55 : C55

Klassified­s

SABTU, 1klassifie­ds C55 9 NOVEMBER, 2019 HM Guaman Guaman NotiS Am NotiS Am Lelong Lelong 222 222 223 223 225 225 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUANTAN DALAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO : CA-29NCC-472-08/2019 PEMBERITAH­UAN PERISYTIHA­RAN JUALAN PEMBERITAH­UAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO: BA-38-1008-08/2019 (SAMAN PEMULA NO: BA-24FC-544-04/2016) Dengan ini diberitahu Kubur Islam Lama diatas Lot 2710 Geran 6397 Jln Sulaiman Mukim Bandar Maharani, Muar terlibat dengan pembanguna­n semasa akan digali semula dipindahka­n di Kawasan Tanah Perkuburan Bukit Pasir, Muar. Untuk Keterangan lanjut waris diminta menghubung­i pihak kami dalam tempoh 2 minggu dari tarikh iklan disiarkan. Sila hubungi: Dengan ini diberitahu Kubur Islam Lama diatas Lot 1448 Kampung Parit Pecah Mukim Sungai Balang, Muar (Kawasan Masjid) terlibat dengan pembesaran masjid dan akan digali semula dipindahka­n di Kawasan Tanah Perkuburan Kampung Parit Pecah, Sungai Balang, Muar. Untuk Keterangan lanjut waris diminta menghubung­i pihak kami dalam tempoh 2 minggu dari tarikh iklan disiarkan. Sila hubungi: Dalam perkara mengenai Gadaian Perserahan No. 40578/2010 keatas tanah Geran No. 157970, Lot 15208, Seksyen 1, Mukim Cheras, Daerah Ulu Langat, Negeri Selangor. Dan Dalam perkara mengenai Seksyen 256 dan 257 Kanun Tanah Negara 1965 dan Seksyen 267A(Pindaan) Dan Dalam perkara Aturan 83, Kaedah-Kaedah Mahkamah, 2012 Antara PIRAWATI BINTI ARIFIN (NO.K/P: 861218-49-5312) ...PENGHUTANG PENGHAKIMA­N BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (NO. SYARIKAT : 98127-X) ...PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS IKLAN NOTIS KEBANKRAPA­N (DALAM PERKARA NOTIS KEBANKRAPA­N DIFAILKAN PADA 23 OGOS 2019 DAN PERINTAH PADA 24 SEPTEMBER 2019) PIRAWATI BINTI ARIFIN (NO. K/P: 861218-49-5312) NO. 10, LORONG 37 TAMAN BERJAYA PERMAI 25150 KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR. BER : EX-PARTE : MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD. ( NO SYARIKAT: 9417-K) ...PLAINTIF Dan 1.SUBRAMANIA­R A/L G. KRISHNAN ( NO K/P: 680920-10-6863) 2.ESWARY A/P GENGAM MUTHU ( NO K/P:770212-08-5108) ...DEFENDAN-DEFENDAN Menurut Perintah-Perintah Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam mengenai Perintah Jualan dan Perintah untuk Notis Permohonan bertarikh 8hb September 2016 dan 14hb Oktober 2019 masingmasi­ng adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Timbalan Pendaftar /Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam dengan dibantu oleh Pelelong berdaftar yang dilantik oleh Mahkamah. KEPADA : AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI ISNIN 25HB NOVEMBER 2019 JAM 10.30 PAGI DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI MALAYA SHAH ALAM BANGUNAN MAHKAMAH SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH ARAS 2, BANGUNAN ANNEX, PERSIARAN PEGAWAI, SEKSYEN 5, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN NOTA: BAKAL PEMBELI ADALAH DINASIHATK­AN AGAR MEMBUAT CARIAN HAKMILIK SECARA RASMI DIPEJABAT TANAH DAN MEMERIKSA SEMUA TANGGUNGAN, BEBANAN SERTA MENGENAL PASTI DENGAN TEPAT HARTANAH TERSEBUT SEBELUM JUALAN LELONGAN DIJALANKAN: BUTIR-BUTIR HAKMILIK BERDASARKA­N KEPADA LAPORAN PENILAIAN AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (98127-X) yang beralamat di Jabatan Pemulihan Pengguna, Tingkat 14, No. 22, Menara Bank Islam, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah supaya Notis Kebankrapa­n tersebut hendaklah diserahkan terhadap kamu dengan mengiklank­an di akhbar serta menampalka­n satu salinan bermeterai Notis Kebankrapa­n berserta Perintah Untuk Penyampaia­n Secara Ganti pada Papan Kenyataan di Mahkamah Tinggi di Kuantan, Pahang Darul Makmur dan menampal atau mengepos di alamat No. 10, Lorong 37, Taman Berjaya Permai, 25150 Kuantan, Pahang Darul Makmur dikira sebagai penyerahan yang sah dan teratur terhadap Penghutang Penghakima­n atas penamatan tempoh empat belas (14) hari dari tarikh penyampaia­n terakhir. Notis Kebankrapa­n telah ditetapkan untuk Pengurusan Kes di Mahkamah Tinggi Kuantan, Pahang Darul Makmur pada KERAJAA HARTANAH sIFIKAsI AM AUTO LELONGAN/GUAMAN NOTIs KERJAYA Pejabat Kadi Daerah Muar, Jalan Petrie, 84000 Muar, Johor. Tel: 06-9521573/ En Suradi 018-3818166. “Harian Metro” NO. HAKMILIK BANDAR/DAERAH/NEGERI PEGANGAN KATEGORI KEGUNAAN TANAH LUAS TANAH (lebih kurang) PEMILIK BERDAFTAR : Geran 157970 NO. LOT : Lot 15208 Seksyen 1 : Cheras/Ulu Langat/ Selangor Darul Ehsan : Selama-lamanya. : Bangunan : 92 meter persegi : : : Bangunan Kediaman : Tiada. : Digadai kepada melalui Perserahan No. Pejabat Kadi Daerah Muar, Jalan Petrie, 84000 Muar, Johor. Tel: 06-9521573/ En Suradi 018-3818166 CUKAI TANAH : RM 53-00 SUBRAMANIA­R A/L G KRISHNAN ½ BAHAGIAN ESWARY A/P GENGAM MUTHU ½ BAHAGIAN SYARAT-SYARAT NYATA SEKATAN KEPENTINGA­N BEBAN MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD 40578/2010 27hb April 18 NOVEMBER 2019 jam Didaftarka­n pada 9.00 pagi. 2010. Kaveat Persendiri­an dimasukkan oleh THE BANK OF NOVA SCOTIA BERHAD melalui Perserahan No. 25558/1996, Jilid 46, Folio 191 didaftarka­n pada 8hb Ogos 1996. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH Taman Cheras Perdana, Cheras, Selangor Darul Ehsan. ENDOSMEN : Notis Kebankrapa­n tersebut boleh diperiksa oleh kamu dengan permohonan ke Mahkamah ini . Bertarikh pada 24 haribulan September, 2019 FATINAH BINTI ABU BAKAR .. ………………………………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuantan Notis ini diiklankan oleh Tetuan Rosni, Francis Tan & Ho., Peguambela & Peguamcara dari No. 50, Tingkat 1, Jalan Ahmad Shah 1, 28000 Temerloh, Pahang Darul Makmur . Hartanah tersebut adalah terletak di kawasan perumahan yang dikenali Hartanah tersebut adalah sebuah rumah teres satu tingkat unit pertengaha­n mempunyai alamat pos di NO. 89, LORONG CP 3/18, TAMAN CHERAS PERDANA, 43200 CHERAS, SELANGOR DARUL EHSAN. HARGA RIZAB RM350,000-00 (RINGGIT MALAYSIA: TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU SAHAJA) Lelong Lelong 225 225 Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada Syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Deraf atas nama Plaintif (MBSB BANK BERHAD (untuk SUBRAMANIA­R A/L G. KRISHNAN & ESWARY A/P GENGAM MUTHU) sebelum 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam tempoh dari tarikh Jualan. Untuk butir-butir lanjutnya, sila berhubung dengan:- PERISYTIHA­RAN JUALAN seratus dua puluh (120) hari memenuhi segala keperluan pengiklana­n anda DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO: BA-38-953-09/2017 (SAMAN PEMULA NO: BA-24MFC-72-03/2017) KRISNAN A/L KANNAN @ MARK TETUAN M.K HAMMER AGENCY TETUAN NICKY CHEN & PARTNERS NO. 142, JALAN TAMBUN (No. Ruj : RZ/L/BIMB-13652/wn) NO.2739C JALAN CHANGKAT PERMATA TAMAN PERMATA 53300 KUALA LUMPUR NO. TEL : 016-2121667 31400 IPOH PERAK DARUL RIDZUAN TEL/FAX 05-5467527/05-5457176 Dalam perkara Seksyen 254, 256 dan 257 Kanun Tanah Negara, 1965 Dan Dalam perkara Aturan 28 dan Aturan 83, Kaedah-Kaedah Mahkamah, 2012 Dan Dalam perkara Gadaian Perserahan No. 297/05 atas nama yang dipegang di bawah Hakmilik Sementara No. HS(D) 143303, PT No. 7411, Mukim Sungai Buloh, Daerah Petaling, Negeri Selangor Antara RUJ: CMC-FOR/83038/2018/HDY (PEGUAM PLAINTIF) Ruj: MK/HCSA/157/2019 MBSB (PELELONG) Lelong Lelong 225 225 PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI IPOH PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANA­AN NO: AA-38-1180-08/2019 BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD ...PLAINTIF Dan Lelong Lelong 225 225 SOMA CHANDRAN A/L P.R. CHANDRAN (NO K/P: 660509-04-5265/A0404726) Dalam perkara mengenai Seksyen 256 dan 257 Kanun Tanah Negara, 1965 Dan Dalam perkara mengenai Gadaian Perserahan No: 14536/2016 bertarikh 25/04/2016 ke atas semua bahagian tanah yang dipegang di bawah GRN 74825 Dan Dalam perkara mengenai Aturan 83 Kaedah-Kaedah Mahkamah, 2012 ANTARA ...DEFENDAN Menurut Perintah-Perintah Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam mengenai Perintah Jualan dan Perintah untuk Notis Permohonan bertarikh 24hb Oktober 2017, 22hb Mei 2018, 26hb November 2018, 22hb April 2019 dan 9hb Oktober 2019 masing-masing adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Timbalan Pendaftar /Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam dengan dibantu oleh Pelelong berdaftar yang dilantik oleh Mahkamah. AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI SELASA 26HB NOVEMBER 2019 JAM 10.30 PAGI DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI MALAYA SHAH ALAM BANGUNAN MAHKAMAH SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH ARAS 2, BANGUNAN ANNEX, PERSIARAN PEGAWAI.SEKSYEN 5, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN CIMB BANK BERHAD (No. Pendaftara­n Perniagaan : 0) DAN SYED ALWI BIN SYED UMOR (No. Kad Pengenalan : 7507210859­33) SHARIPAH BINTI HANAPIAH (No. Kad Pengenalan : 5312160850­00) IPOH 20 September 2019, . . . PLAINTIF NOTA: BAKAL PEMBELI ADALAH DINASIHATK­AN AGAR MEMBUAT CARIAN HAKMILIK SECARA RASMI DIPEJABAT TANAH DAN MEMERIKSA SEMUA TANGGUNGAN, BEBANAN SERTA MENGENAL PASTI DENGAN TEPAT HARTANAH TERSEBUT SEBELUM JUALAN LELONGAN DIJALANKAN:- . . . DEFENDAN Menurut Perintah Mahkamah Tinggi Malaya di mengenai Perintah Jualan dan Perintah bertarikh dan adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Timbalan Pendaftar/Penolong Kanan Pendaftar Pusat Operasi e-Lelong di Kuantan 28 Mac 2019 BUTIR-BUTIR HAKMILIK BERDASARKA­N KEPADA LAPORAN PENILAIAN NO. HAKMILIK : HS(D) 143303 NO. LOT : PT 7411 MUKIM/DAERAH/NEGERI : Sungai Buloh/Petaling/ Selangor Darul Ehsan PEGANGAN : Selama-lamanya. KATEGORI KEGUNAAN TANAH : Bangunan LUAS TANAH (lebih kurang) : 143.066 meter persegi/1540 kaki persegi CUKAITANAH : RM 53-00 PEMILIK BERDAFTAR : SYARAT-SYARAT NYATA : Bangunan Kediaman SEKATAN KEPENTINGA­N : Tiada. BEBAN : Digadai kepada BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD melalui Perserahan 297/2005 didaftarka­n pada 7hb Januari 2005. AKAN MENJUAL SECARA LELONG AWAM Pada Hari Rabu, 20 November 2019, Pada Jam 11:00 pagi, SECARA ELEKTRONIK DI LAMAN WEB e-LELONG, PUSAT OPERASI e-LELONG, KOMPLEKS MAHKAMAH KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR NOTA: Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan. SOMA CHANDRAN A/L P.R. CHANDRAN Sila layari https://elelong.kehakiman.gov.my/bidderweb BUTIR-BUTIR HAKMILIK: No. Hakmilik : No. Lot : Mukim/Daerah/Negeri : Pegangan : No. Petak/ No. Tingkat/No. Bangunan Keluasan Tanah : Pemilik Berdaftar : Syarat Nyata : GRN 74825 13178 BATANG PADANG / BATANG PADANG / Perak Hakmilik Kekal LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH Hartanah tersebut adalah terletak di kawasan perumahan SS 20, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. Hartanah tersebut adalah sebuah mempunyai alamat pos di rumah teres dua tingkat unit hujung NO.29, JALAN SS 20/1, 47400 PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN. HARGA RIZAB RM688,905-00 (RINGGIT MALAYSIA: ENAM RATUS LAPAN PULUH LAPAN RIBU SEMBILAN RATUS LIMA SAHAJA) 130.00 kaki persegi / 12.08 meter persegi SYED ALWI BIN SYED UMOR, SHARIPAH BINTI HANAPIAH Rumah Kedai TANAH INI HANYA BOLEH DIPINDAHMI­LIK ATAU DIPAJAK DENGAN KEBENARAN BERTULIS OLEH PIHAK BERKUASA NEGERI. Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada Syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan daripada harga rizab dalam bentuk Bank Deraf atas nama Plaintif pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif dalan tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh Jualan. Untuk butir-butir lanjutnya, sila berhubung dengan:- 10% (BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD) sebelum 9.30 pagi Bebanan / Lain-Lain : LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH : MUKIM OF BATANG PADANG, DISTRICT OF BATANG PADANG, NO. 282, PERSIARAN SRI DAMAI 3, TAMAN SRI DAMAI, Hartanah tersebut adalah yang beralamat pos di KRISNAN A/L KANNAN @ MARK TETUAN M.K HAMMER AGENCY TETUAN S M NASIR HUSSAINI & CO 1-08-02, WORLDWIDE @ 7, PERAK 35000, TAPAH, Perak. HARGA RIZAB : NO.2739C JALAN CHANGKAT PERMATA TAMAN PERMATA 53300 KUALA LUMPUR NO. TEL : 016-2121667 JALAN LAZUARDI 7/29 SEKSYEN 7 40000 SHAH ALAM, SELANGOR TEL/FAX 03-55118268/03-55108268 “sepertiman­a sedia ada” RM 139,500.00 (RINGGIT MALAYSIA: SATU RATUS TIGA PULUH-SEMBILAN RIBU LIMA RATUS SAHAJA) Hartanah tersebut akan dijual atas kepada satu harga rizab sebanyak tertakluk dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Pembida yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama sebelum tarikh lelong awam. Baki harga belian hendaklah dibayar oleh pembida yang berjaya kepada dalam tempoh dari tarikh jualan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan:- RUJ: L/1025/16/BKR-RWG/SOMA (PEGUAM PLAINTIF) Ruj: MK/HCSA/158/2019 BKRM (PELELONG) Bank Draf CIMB BANK BERHAD 1 HARI BEKERJA CIMB BANK BERHAD seratus dua puluh (120) hari Firma Guaman Alamat No. Telefon No. Fax No. Rujukan : CHAN & ASSOCIATES : NO. 1, 1ST FLOOR JALAN TUN SAMBANTHAN, 30000, PK, MY : 05-2545293, 05-2534091 : 05-2534091 : SHH/BRE/12797/18 Lelong Lelong 225 225 Anda NOTIS IKLAN PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUANTAN BOS? PERMOHONAN PELAKSANAA­N NO: CA-38-344-09/2019 Dapatkan calon yang berketramp­ilan. Dalam Perkara mengenai Seksyen 256 dan 257 Kanun Tanah Negara 1965 Dan Dalam Perkara Mengenai Gadaian Perserahan No. : 8051/2007, bertarikh 28.9.2007 atas kesemua bahagian tanah yang dipegang dibawah HSM 43491 PT52718 Mukim Kuala Kuantan, Daerah Kuantan, Pahang Dan Dalam Perkara Di bawah Aturan 83 Kaedah Kaedah Mahkamah 2012. Lelong Lelong 225 225 ZULKFLI JALI Licensed Auctioneer ANTARA BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD (NO. 2192/28.09.1954) PERISYTIHA­RAN JUALAN LELONG PLAINTIF DI DALAM PEJABAT TANAH DAERAH BATU PAHAT, NEGERI JOHOR RUJUKAN NO: PTBP/10/04/0502/21/2017 DI ANTARA OCBC BANK (MALAYSIA) BERHAD (295400-W) … ............................ …PEMEGANG GADAIAN DAN CHEN CHIN KIAN (NO. K/P : 770513-01-6149) - ½ Bahagian HON TSUI NEE (NO. K/P : 790329-01-5056) - ½ Bahagian ......... PENGGADAI-PENGGADAI AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM DAN ZAIDI BIN MOHD NOR (K/P: 750105-06-6181) MENURUT PERINTAH MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUANTAN DEFENDAN Kerjaya mengenai Perintah Jualan dan Perintah bertarikh 11.2.2019 dan 9.10.2019 , bahawa Timbalan Pendaftar/ Penolong Kanan Pendaftar Pusat Operasi e-Lelong di Kuantan ADALAH DENGAN INI DIISYTIHAR­KAN PADA HARI RABU, 27HB NOVEMBER 2019, JAM 10.00 PAGI DI HADAPAN PEJABAT TANAH DAERAH BATU PAHAT BANGUNAN TUNKU MAHKOTA IBRAHIM ISMAIL, BATU PAHAT, JOHOR. AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM:PADA HARI SELASA, 19 November 2019 JAM 9.00 PAGI DI LAMAN WEB e-LELONG, PUSAT OPERASI e-LELONG, KOMPLEKS MAHKAMAH KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR NOTA: HARGA RIZAB : RM243,000.00 RINGGIT MALAYSIA : DUA RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU SAHAJA Bakal Pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan diadakan. Sila layari lama web e-lelong di https://elelong.kehakiman.gov.my/bidderweb HSM 43491 PT 52718 Mukim Kuala Kuantan/ Kuantan/Pahang Pegangan: Hakmilik Pajakan Luas Tanah: 1647.00 kaki persegi,153.00meter persegi Pemilik Berdaftar: Zaidi Bin Mohd Nor Syarat Nyata: Rumah Berkembar Sekatan Kepentinga­n: Tidak boleh dipindahmi­lik, dipajak, digadai kecuali dengan kebenaran bertulis pihak berkuasa negeri: Digadai Kepada Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad didaftarka­n pada 28.9.2007 melalui perserahan 8051/2007. Nota : Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian rasmi Hakmilik di Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong. No. Hakmilik : HSM 5788 No. Lot : PTD 43636 Mukim/Daerah/Negeri : Simpang Kanan/Batu Pahat/Johor Darul Takzim Cukai Tanah : RM20.00 setahun Pegangan : Selama-lamanya Kegunaan Tanah : Bangunan Keluasan Tanah : 147.9132 semeter persegi (1,592 kaki persegi) Pemilik Berdaftar : Bebanan : Dicagarkan kepada No. Perserahan 4681/2014 dan didaftarka­n pada 16hb Oktober 2014. Syarat-Syarat Nyata : Sila Rujuk Pelelong Sekatan Kepentinga­n : Sila Rujuk Pelelong Hartanah subjek merupakan sebuah Rumah Kediaman Teres Biasa Satu Tingkat lot hujung yang beralamat Pilihan yang bijak! BUTIR-BUTIR HAKMILIK AKHBAR HARIAN NO. 1* DI MALAYSIA BUTIR-BUTIR HAKMILIK: CHEN CHIN KIAN (NO. K/P : 770513-01-6149) HON TSUI NEE OCBC BANK (MALAYSIA) BERHAD, * SUMBER: Nielsen Media Index (NO. K/P : 790329-01-5056) PERIHAL HARTANAH : No. 37, Jalan Sri Berlian 3, Taman Sri Berlian, 83000 Batu Azlina Juraidi Pahat, Johor Darul Takzim. CARA PEMBAYARAN : LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH: Hartanah tersebut adalah Rumah Berkembar Satu Tingkat Lot Tengah beralamat pos di No 31 Lorong Berjaya Permai 28 Taman Berjaya Permai, PPD Soi, 26060 Kuantan, Pahang HARGA REZAB: Hartanah tersebut dijual atas sepertiman­a sedia ada tertakluk kepada satu harga rezab sebanyak dan kepada syarat-syarat Jualan yang dilampirka­n. Pembida yang berminat hendaklah mendeposit­kan dalam bentuk Bank Draf atas nama BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD (1 HARI BEKERJA) sebelum tarikh lelongan awam. Baki harga belian hendaklah dibayar oleh pembida yang berjaya kepada Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad dalam tempoh seratus dua puluh(120) hari dari tarikh jualan. Untuk butir selanjutny­a sila berhubung dengan:- 012-2355 962 012-7039 737 Hartanah tersebut akan dijual dalam “keadaan sepertiman­a sedia ada” dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada syarat-syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiha­ran Jualan. Bagi penawar-penawar yang berminat dikehendak­i mendeposit 10% dari harga rizab iaitu dalam bentuk Bank Draf Tempatan atau Cashier’s Order di atas nama selewat-lewatnya jam 9.30 pagi pada hari lelong awam. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh dari tarikh jualan iaitu tidak lewat dari tarikh Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan Pihak Peguamcara bagi plaintif atau Pelelong yang tersebut di bawah:- RM243,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : DUA Perlukan PEKERJA? RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU SAHAJA) RM24,300.00 (RINGGIT MALAYSIA : DUA PULUH EMPAT RIBU TIGA RATUS OCBC BANK RM160, 000.00 (RINGGIT MALAYSIA SATU Wan Khairun SAHAJA) (MALAYSIA) BERHAD RATUS ENAM PULUH RIBU) 012-2948 207 Satu Ratus Dua Puluh (120) Hari 26hb Mac 2020. TETUAN GAN & ZUL (Peguambela & Peguamcara) Tel No. : 07-7737911 Fax No. : 07-7737933 Ruj No. : L/A/OCBC(16G)/16453 ZULKFLI BIN JALI (Pelelong Berlesen Negeri Johor) Tel No. : 019-7243505 Fax No. : 07-2345608 Ruj No. : ZJ/AUC/PTDBP/11/19 Layari FIRMA GUAMAN: MOHD MOHTAR & CO ALAMAT: A-13, WISMA S&M, JALAN HJ AHMAD 3, SRI PAHANG BUSINESS CENTRE, 25000 KUANTAN, PAHANG TEL: 09-5172200 FAX: 09-5172277 RUJ:MMC/H/BKR/1534/2015 atau hubungi

© PressReader. All rights reserved.