Sin Chew Daily - Metro Edition (Day) : 2019-06-12

廣告 : 15 : 15

廣告

15 廣告 12.6.2019 星期三 至誠恭賀 拿督馬吉德榮任 馬來西亞投資發展局主­席 誌慶 Heartiest Congratula­tions to Dato’ Abdul Majid Ahmad Khan being appointed as Chairman of Malaysian Investment Developmen­t Authority (MIDA) 丹斯里拿督斯里方天興 丹斯里皇室拿督古潤金­局紳 丹斯里拿督斯里林偉才­博士 Tan Sri Dato' Sri Pheng Yin Huah Tan Sri Dato' Paduka Koo Yuen Kim J.P. Tan Sri Dato' Sri Dr. Lim Wee Chai 丹斯里拿督吳德芳博士 丹斯里拿督斯里林華龍­局紳 丹斯里拿督鄺漢光博士 Tan Sri Datuk Dr. Ng Teck Fong Tan Sri Dato' Sri Lim Huah Leong J.P. Tan Sri Dato' Dr. Kong Hon Kong 丹斯里拿督鄭福成局紳 丹斯里拿督斯里林玉唐 丹斯里拿督斯里吳明璋­局紳 Tan Sri Datuk Tee Hock Seng J.P. Tan Sri Dato' Sri Lim Gait Tong Tan Sri Dato'Sri Barry Goh Ming Choon J.P. 丹斯里拿督斯里林福山­局紳 丹斯里拿督管保強 丹斯里拿督邱財加 Tan Sri Dato' Sri Lim Hock San J.P. Tan Sri Dato' Paul Koon Poh Keong Tan Sri Dato' Khoo Chai Kaa 丹斯里拿督鄭金炎 丹斯里拿督劉天成 丹斯里陳群川局紳 Tan Sri Datuk Ta Kin Yan Tan Sri Dato' David Law Tan Sri Tan Koon Swan J.P. 丹斯里拿督斯里陳炎順 丹斯里拿督林順平 丹斯里拿督鄭添利 Tan Sri Dato' Sri Tang Yeam Soon Tan Sri Dato' Lim Soon Peng Tan Sri Dato' Tee Tiam Lee 丹斯里拿督斯里梁海金­局紳 丹斯里拿督林有隆 丹斯里拿督葉永松 Tan Sri Dato' Sri Leong Hoy Kum J.P. Tan Sri Dato' Lim Yew Loong Tan Sri Dato' Yap Yong Seong 丹斯里拿督斯里陳建順­局紳 丹斯里拿督斯里邦里瑪­吳添泉局紳博士 拿督斯里劉子強 Tan Sri Datuk Seri Tan Kean Soon J.P. Dato' Sri Low Jee Keong Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr. T.C. Goh J.P. 拿督張潤安 拿督王惠臨局紳 拿督陳志勇 Dato' Ir. Steve Chong Yoon On Dato' Ong Hooi Lim J.P. Dato' Tan Jyh Yaong 拿督李耀祖 張送森先生 陳凱希先生 Dato' Lee Yeow Chor Mr. S.S. Chiang Mr. Tan Kai Hee 拿督黃美才 拿督林家全局紳 拿督楊天培 Dato' Ng Bee Chai Dato' Lim Kah Chuan J.P. Datuk Yong Ah Pwi 陳文凱先生 陳南諭先生 Mr. Eric Tan Mr. James Tan 同敬賀

© PressReader. All rights reserved.