HO­NOR A QUIEN HO­NOR ME­RE­CE

Es­tos son los 30 co­la­bo­ra­do­res de Te­le­re­por­ta­je que fue­ron re­co­no­ci­dos por su apor­ta­ción:

Basta - - MÉXICO -

• Jesús Na­zar Jai­dar

• Jo­sé Jesús Tor­pey

• Fer­nan­do Pa­zos de la To­rre

• Asunción Sil­va Cas­tro

• Hil­da del Ro­sa­rio de Gó­mez

• De­ya­ni­ra Mal­pi­ca de Vi­lle­gas

• Luis Illán To­rral­ba

• En­ri­que Lo­do­za Gó­mez

• Don Aqui­les Cal­de­rón Mar­che­na

• Luis C. Márquez

• Mer­lín Nar­váez Suá­rez

• Con­cep­ción So­lís Sil­va

• Vi­cen­te Gó­mez Bre­tón.

• Car­los Cé­sar Gil Cas­ti­llo

• Víc­tor Ma­nuel Ra­mí­rez Agui­lar

• Jo­sé Ru­bén Fe­rrer Gal­gue­ra

• Gus­ta­vo Fe­rrer Gal­gue­ra

• Fran­cis­co Ji­mé­nez Cór­do­va

• Jor­ge Gon­zá­lez Var­gas

• Mue­ble­ría la Gua­da­lu­pa­na

• Clí­ni­ca de la Se­ño­ra Egu­rro­la

• Al­ma­ce­nes Ba­ra­ti­llo

• Ser­gio Fa­jar­do y Or­tiz

• Ju­lio An­to­nio Me­za He­rre­ra

• Con­cep­ción So­lís Co­rrea

• Le­nin Arias Gar­cía

• Hu­go Triano Gó­mez

• Martha Lo­re­na Pé­rez Guz­mán

• Hum­ber­to Hur­ta­do Bel­trán.

• Mer­ce­des So­lís Sil­va

• Her­lin­da Her­nán­dez Ge­la­bert

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.