DI­REC­TO­RIO

ContraReplica - - NACIÓN -

Di­rec­tor Ge­ne­ral y Edi­tor Res­pon­sa­ble Ru­bén Cor­tés Fer­nán­dez

Sub­di­rec­ción Ge­ne­ral

Eu­ni­ce Or­te­ga Al­ba­rrán

Di­rec­ción Edi­to­rial

Mart­ha Bau­tis­ta Ga­llan­gos

Di­rec­tor de Re­la­cio­nes Ins­ti­tu­cio­na­les

Jo­sé Pagés Rey­na­ga

Je­fa­tu­ra de in­for­ma­ción

Ce­ci­lia Téllez Cor­tés

Por­ta­da

Ju­dit Tre­jo Ji­mé­nez Mart­ha Co­to­ret

Coor­di­na­do­res

Di­se­ño: Fran­cis­co Omar Ra­mí­rez Za­va­la

Edi­ción: Ga­briel D. Ro­me­ro Na­va­rre­te

Glo­bal: Mart­ha Co­to­ret

En­tor­nos: Mart­ha Ro­jas

Ac­ti­vo: Gua­da­lu­pe Ro­me­ro

De­por­tes: Fer­nan­do Mo­reno

In­for­ma­ción

Car­los Ji­mé­nez

Ma­ría Ca­ba­das Nápoles Lu­ciano Fran­co Sán­chez. Lau­ra Ara­na

Alon­dra Es­pi­no­za Chá­vez Jo­nat­han Bau­tis­ta Cruz Uli­ses Azael Li­bra­do Lu­na

Edi­to­res

Lu­ce­ro Eran­di Méndez Cues­ta Yes­go­va Y. Pé­rez Mun­guía

Elia Cruz Ca­lle­ja

Cle­lia Hi­dal­go

Di­se­ña­do­res

Cris­top­her Ba­rrue­ta Ál­va­rez Em­ma­nuel Her­nán­dez Lúa

Re­to­que Di­gi­tal Yai­ro Os­wal­do Ara­gón Pé­rez Jor­ge Ar­man­do Mi­ran­da Pa­nia­gua

In­fo­gra­fía

Victor San­ji­nez Gar­cía

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.