FELICIDADES A LOS CUMPLEAÑEROS DE ES­TA SE­MA­NA

Diario de Yucatán - Plan B - - NEWS -

Mó­ni­ca Me­di­na, Ru­bén Peniche, Mi­kael Pe­der­sen, Pe­pe Es­ca­lan­te, Si­nuhé Es­ca­mi­lla, Gus Gui­ller­mo, Mau­ri­ce Mun­ro, Ir­ma Ma­da­ria­ga, Kery Díaz, Oso Sán­chez, Eduar­do Me­di­na, Ra­nier Pu­cheux, Maury Cer­ve­ra, Ri­car­do Sán­chez, Li­lí del Án­gel, Her­bert Mar­tí­nez, Hu­go Do­men­zain, Ro­sa­rio Cár­de­nas, Juan Car­los G. Can­tón, Juan Pa­blo Ba­vío, Aidy Az­co­rra, Ma­ri­lis Gon­zá­lez, Luis Her­nán­dez, Lis­sett Pe­dre­ro, Te­re Gón­go­ra, Ro­dri­go Ve­ga, En­ri­que Cer­van­tes, Gaby Arran­goiz, Ra­mi­ro Val­dez, Fran­cis­co Za­va­la, Isa­bel Mo­li­na, Clau­dia Na­va­rro, Ra­món, Ugal­de, Ray Mar­fil, Arant­xa Mon­tes, Es­te­fa­nía Ce­rón, Ra­fael Cue­va, Ar­tu­ro Tru­ji­llo, Il­ka Mon­for­te, Nino Cas­cio, Fer­nan­do Guasch, Sal­va­dor Ham­dan, An­tuan Cha­rruf, Ma­ría Jo­sé So­sa, Ma­nuel Es­cof­fié, Char­les

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.