LOS CUM­PLEA­ÑOS DE LA SE­MA­NA

Diario de Yucatán - Plan B - - EL COCTEL -

Ale­ja Zo­re­da, Jo­se­fi­na He­rre­ra, Da­ni Ochoa, Lau­ra Al­co­cer, Xa Abreu, Is­ma Ugal­de, Gaby Ba­quei­ro, Fer Ar­jo­na, Mar­cel Leon, Va­ne Del­pech, Adri Mar­cín, Jor­ge Le­chu­ga, Vi­cen­te Me­na, Amil­car Es­ca­lan­te, Eduar­do Mac Swi­ney, Gui­llo Za­pa­ta, Fe­ri An­co­na, Pi­si y Ami­ga Gar­cía, Víc­tor Mar­tí­nez, Flo­ri­sol Me­nén­dez, Éri­ka Iba­rra, Rox Fuen­tes, Genny Cano, Pa­me Es­pi­no­sa, Da­niel Ara­na, Mis­he­lle Cer­ve­ra, Nohe­lía Saiz, Ca­ro So­sa, Juan Jo­sé Cer­ve­ra, Arad Ma­ga­ña, Pao Mu­ji­ca, Clau­dia Bo­jór­quez, Ma­ri­na Pe­ral­ta, Fran Pa­lo­mo, Luis Mo­ra­les, Ali Tra­va, In­dia­na Ba­tis­ta, Ma­ria­na Abraham, Ya­mel Cha­rruf, Che­ta Cas­tro, Juan Pa­blo Cá­ma­ra, Qui­que Váz­quez, Na­dia Co­com, Ra­fael Cam­pos, Fran­cis­co Es­pa­ña, Isa­bel Buen­fil y Pon­cho Gar­cía-Be­ní­tez.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.