Com­pe­ten­cia mo­to­náu­ti­ca

Diario de Yucatán - Sociales - - Portada -

El 28 y 29 de ju­lio 28 mo­tos acuá­ti­cas y 8 lan­chas F1 com­pi­tie­ron por el XII Gran Pre­mio de Mo­to­náu­ti­ca Cam­pion de Mé­xi­co Yu­ca­tán 2018, pre­sen­ta­do por Dunosusa. Unas cin­co mil per­so­nas se die­ron ci­ta en la Pis­ta In­ter­na­cio­nal de Re­mo y Ca­no­ta­je pa­ra es­te even­to que reunió a par­ti­ci­pan­tes de Ciu­dad de Mé­xi­co, Veracruz, Cam­pe­che, Quin­ta­na Roo, en­tre otros. La com­pe­ten­cia fue ava­la­da por la Fe­de­ra­ción Me­xi­ca­na de Mo­to­náu­ti­ca y es­tu­vo pre­sen­te el li­cen­cia­do Eduar­do Sa­ra­via, pre­si­den­te de és­ta. La ac­ti­vi­dad se reali­zó a be­ne­fi­cio de Gru­po Ke­rig­ma A.C.

An­drea Mu­ri­llo King, Clau­dia Oroz­co, Cris­ti­na Gó­mez Suas­te, Mi­che­lle Alcocer Cad­le, Dia­na De­nis Cha­cón, Da­ya­na Marks Irigoyen y Li­zan­dro Ace­ve­do

Sen­ta­dos, So­co­rro Pa­lo­mo Gam­boa, Or­lan­do Cár­de­nas Novelo y Clau­dia Car­lo Pérez; de­trás, Jor­ge Cár­de­nas Va­les, Mau­ri­cio Cár­de­nas Val­dez y An­drés Cár­de­nas Alcocer

Aran­za Gó­mez Ma­rru­fo, Iva­na Alar­cón Bar­quet, Ah­med Gó­mez Ma­rru­fo, Ah­med Gó­mez Ce­jín y Diany Ma­rru­fo Ávi­la

Ma­ria­na Ávi­la Ocam­po, Er­nes­to Ávi­la Me­di­na, Cris­top­her Cen San­ta­na y Ya­mi­li San­ta­na Gon­zá­lez

Amira Achach Cervera y Ro­ge­rio Gón­go­ra Cas­ti­llo

Al­fon­so Hernández Gar­cía, Gelsy Gu­tié­rrez Ló­pez, Da­nie­la y Na­ta­lia Hernández Gu­tié­rrez

El even­to con­gre­gó a fa­mi­lias en­te­ras

Alejandra Ro­drí­guez Val­dez, Ma­ra Val­dez Morquecho, Iva­na Ro­drí­guez Val­dez, Ed­gar Ro­drí­guez So­to y Va­len­ti­na Ro­drí­guez Val­dez

Mau­ri­cio Alon­zo Gon­zá­lez, Jén­ni­fer Abreu He­rre­ra, Ri­car­do Ro­drí­guez Espinosa, Mar­co Mon­tes de Oca He­rre­ra, Isa­bel He­rre­ra Buen­fil de Abreu y Fran­cis­co Abreu Ro­sa­do

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.