CA­SA CHIHUAHUA

El Diario de Chihuahua - - GENTE -

Ubi­ca­ción: Ca­lle Li­ber­tad No. 901, Cen­tro His­tó­ri­co de Chihuahua

Ho­ra­rio: Miér­co­les a lu­nes de 10:00 a 18:00 ho­ras Te­lé­fono: (614) 429 33 00, ex­ten­sio­nes 11702, 11725 y 11734 Des­cuen­to de 50% pa­ra es­tu­dian­tes, do­cen­tes, adul­tos ma­yo­res y per­so­nas de ca­pa­ci­da­des di­fe­ren­tes

Ma­nuel Fel­gué­rez en Ca­sa Re­don­da

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.