MU­SEO

El Guardián - - ENTRETENIMIENTO -

Mu­seo

B15 / 126 min. / Mé­xi­co

Di­rec­tor: Alon­so Ruíz Pa­la­cios.

Elen­co: Leo­nar­do Or­tiz­gris, Gael Gar­cía Ber­nal, Lynn Gil­mar­tin, Si­mon Rus­sell Bea­le. Si­nop­sis: Juan Nu­ñez y Ben­ja­mín Wil­son sa­quean el Mu­seo Na­cio­nal de An­tro­po­lo­gía en la no­che­bue­na de 1985. La mag­ni­tud del cri­men re­ba­sa a es­tos jó­ve­nes in­do­len­tes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.