40

El Sol de Parral - - Nacional -

PA­CIEN­TES se en­cuen­tran in­ter­na­dos de for­ma per­ma­nen­te en la uni­dad mé­di­ca del Hos­pi­tal Re­gio­nal de Al­ta Es­pe­cia­li­dad de Sa­lud Men­tal

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.