BUBLÉ ANUN­CIA GI­RA

Periódico Al Día (Irapuato) - - ESTRELLAS -

0LFKDHO %XEOP DQXQFLY VX SULPHU JLUD GHVSXPV GH KD EHU GHFODUDGR VX UHWLUR SRU HO GLDJQYVWLFR GH FIQFHU GH VX KLMR LQIRUPY 3DJH 6L[

(O LQWPUSUHWH UHFRUUHUI GHVGH HO GH IHEUHUR YDULDV FLXGDGHV GH 1RUWH $PPULFD KDVWD FXOPLQDU HO GH DJRVWR HQ 4XHEHF

0LFKDHO %XEOP GH DXRV WDPELPQ UHFLELUI XQD HVWUH OOD HQ HO +ROO\ZRRG :DON RI )DPH HO GH QRYLHPEUH GTD TXH ODQ]DUI VX GPFLPR IOEXP GH HVWXGLR /RYH

Se­rá por EE.UU. en fe­bre­ro del otro año.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.