ES­TE IN­VIERNO, INTENSIFICA To­ma es­tas sen­ci­llas pre­cau­cio­nes pa­ra lu­cir más ra­dian­te

Periódico Al Día (Irapuato) - - TU SALUD -

/D WHPSRUD GD LQYHUQDO \D HVWI PX\ FHUFD \ OD VD OXG GH QXHVWUD SLHO SXHGH YHU VH DIHFWDGD VR EUH WRGR HQ ]RQDV GHOLFDGDV FRPR ODV PDQRV \ FDUD /D UHVHTXHGDG HV DOJR PX\ FRP~Q FXDQ GR OD WHPSHUDWXUD SHUPD QHFH EDMD SRU YDULRV GTDV /D SLHO GHEH HVWDU KXPHF WDGD SDUD HYLWDU HVWH WLSR GH SUREOHPDV FX\R JUDGR GHSHQ GH GH OD JHQPWLFD GH FDGD SHU VRQD

6LQ HPEDUJR ORV GHUPDWY ORJRV UHFRPLHQGDQ XWLOL]DU HQ HVWRV PHVHV FUHPDV TXH VHDQ PIV GXUDGHUDV \ FRQ SURWHFWRU VRODU DXQTXH HO VRO SDUH]FD TXH ³QR SHJD´ WDQ IXHUWH

³/D SLHO HVWI H[SXHVWD D FOLPDV EDMRV SRU OR TXH VXHOH FXDUWHDUVH \ VH GHVFDUDSHOD 1R HV QDGD DQRUPDO PXFKDV SHUVRQDV VXIUHQ GH HVWH SDGH FLPLHQWR HQ WHPSRUDGD LQYHU QDO´ H[SOLFD 0DULFUX] 6DSLPQ GHUPDWYORJD

/DV FUHPDV TXH VRQ PIV HV SHVDV VXHOHQ GXUDU \ KXPHFWDQ PIV TXH ODV ³OLJHULWDV´ SRU HVR KD\ TXH FDUJDU XQD HQ HO DXWR HQ OD PRFKLOD R HQ OD EROVD GH PDQR

2WUD GH ODV UHFRPHQGDFLRQHV TXH GD OD 'UD 6DSLPQ HV QR H[SR QHU HO FXHUSR D FDPELRV EUXVFRV GH WHPSHUDWXUD

³/D SLHO VXHOH UHVHFDUVH FRQ ORV FDPELRV SRU HMHPSOR VL HO FOLPD HV PX\ IUTR \ WH EDXDV FRQ DJXD PX\ FDOLHQWH DXPHQWDQ ODV SUREDELOLGDGHV GH SUHVHQWDU HVWH SUREOHPD´ DJUHJY

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.