Lo ma­tan enn su ca­sa

Periodico Al Día (Léon) - - SEGURIDAD - Redacción/$fi­pe­dur

8Q KRPEUH IXH DJUHGLGR D EDOD]RV VXMHWRV DUPDGRV VH LQWURGXMHURQ D VX GRPLFLOLR DO WHQHUOR D OD YLVWD OH FRPHQ]D URQ D GLVSDUDU HO KRPEUH IDOOH FLY HQ HO OXJDU

/RV KHFKRV DFRQWHFLHURQ DOUHGHGRU GH ODV KRUDV GH HVWH YLHUQHV FXDQGR YHFLQRV GH OD FDOOH 0DQXHO 'REODGR HQWUH ODV FDOOHV /HRQD 9LFDULR \ *DOHDQD UHSRUWDURQ D OD FHQ WUDO GH HPHUJHQFLDV TXH VH KDETDQ HVFXFKDGR YDULDV GHWR QDFLRQHV UHDOL]DGDV SRU DUPD GH IXHJR

3DUD FRUURERUDU TXH HO UH SRUWH IXHUD SRVLWLYR VH SUH VHQWY HQ HO OXJDU LQGLFDGR HOH PHQWRV GH 3ROLFTD 0XQLFLSDO TXLHQHV IXHURQ DOHUWDGRV TXH HQ XQR GH ORV GRPLFLOLRV VH HQ FRQWUDED XQ KRPEUH PDO KHUL GR TXLHQ PLQXWRV DQWHV KDETD VLGR DJUHGLGR D EDOD]RV

(Q VHJXLGD VH SUHVHQWY XQD DPEXODQFLD TXLHQHV SURFHGLH URQ D UHYLVDU O DIHFWDGR SHUR HVWH \D QR SUHVHQWDED VLJQRV YLWDOHV SRU OR TXH UHVJXDUGDURQ OD ]RQD D VX YH] KLFLHURQ GH FR QRFLPLHQWR D ODV DXWRULGDGHV PLQLVWHULDOHV SDUD TXH GLHUDQ IH GH OR RFXUULGR

Una per­so­na fue ase­si­na­da en su vi­vien­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.