En ‘tra­je de Eva’

La ac­triz pre­su­mió imá­ge­nes de su nue­vo ca­len­da­rio

Periodico Al Día (Léon) - - ESTRELLAS -

*DE\ 6SDQLF GLR XQ SHTXHXR YLV WD]R D ODV LPIJHQHV TXH DSDUHFHQ HQ VX FDOHQGDULR D WUDYPV GH ,QVWDJUDP OD DFWUL] YHQH]RODQD SXEOLFY VHQVXDOHV IRWRV

/D SURWDJRQLVWD GH µ/d XVXU SDGRUD¶ PRVWUY HO FXHUSD]R TXH WLHQH D VXV DXRV \ TXHGY FODUR TXH QR OH GD SHQD HQVHXDU PXFKD SLHO

³(O FDOHQGDULR HVWI FRQIRU PDGR SRU IRWRJUDITDV LQPGLWDV GRQGH PH PXHVWUR VH[\ OLEHUDGD \ PIV WUDQVSDUHQWH TXH QXQFD´ FRPHQWY

³5D]YQ WHQTD 0DULO\Q 6L GH MDV VDOLU WXV PLHGRV WHQGUIV PIV HVSDFLR SDUD YLYLU WXV VXHXRV 0LV IQJHOHV HVSHUR GLVIUXWHQ HVWH FDOHQGDULR´ HVFULELY OD SR OPPLFD DFWUL] MXQWR D RWUD GH ODV LPIJHQHV

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.