Sa­lu­da a me­nor y lo ase­si­na

Ado­les­cen­te, de 15 años, es­ta­ba tra­ba­jan­do con su pa­pá, en la co­lo­nia El Cantador

Periódico Al Día (Irapuato) - - SEGURIDAD -

)UHQWH D VX SDGUH XQ DGROHVFHQ WH GH DXRV IXH XOWLPDGR HQ XQ WDOOHU GH PRWRV HQ OD FRORQLD (O &DQWDGRU

/RV KHFKRV RFXUULHURQ DO UHGHGRU GH ODV GH OD WDUGH GH D\HU HQ OD FDOOH -RVP $OIUHGR -LPPQH] HVTXLQD FRQ OD DYHQLGD &DO]DGD GH ,QVXUJHQWHV

7HVWLJRV VH­XDODURQ TXH SD GUH H KLMR WUDEDMDEDQ HQ HO WDOOHU FXDQGR MYYHQHV HQWUDURQ DO QH JRFLR

$SDUHQWHPHQ­WH XQR GH HOORV VH DFHUFY DO PHQRU OR VDOXGY \ OH GLVSDUY IUHQWH D VX SDGUH TXLHQ QR SXGR KDFHU DOJR SDUD GHIHQ GHUOR

/RV DJUHVRUHV KX\HURQ FRQ HO DUPD HQ PDQR PLHQWUDV HO SDGUH JULWDED SRU D\XGD

8QLGDGHV GH OD 3ROLFTD DUUL EDURQ DO VLWLR \ DFRUGRQDUR­Q HO IUHD PLHQWUDV TXH SDUDPPGLFR­V GH &UX] 5RMD DWHQGLHURQ DO SD GUH TXLHQ SUHVHQWDED XQD IXHUWH FULVLV QHUYLRVD \ FRUURERUDU­RQ HO GHFHVR GHO MRYHQ

3HUVRQDO GH OD )LVFDOTD ORFD OL]Y FDVTXLOORV SHUFXWLGRV GH XQ DUPD FRUWD ORV FXDOHV VRQ DQDOL ]DGRV

Al pa­re­cer, el ho­mi­ci­da sa­lu­dó pri­me­ro al me­nor.

Fue en un ta­ller de mo­tos, en la ca­lle Jo­sé Al­fre­do Ji­mé­nez.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.