Lo­ca­li­zan una osamenta en zo­na ce­rril en Pénjamo

Periódico Al Día (Moroléon) - - Noticias - Re­dac­ción / 3PQMDPR

Ha­bía un crá­neo y va­rias ex­tre­mi­da­des. (nc­xen­tuan osamenta en Oa ]ona ceuuio deo mx­ni­ci­sio de 3pn­ma­mo Iuen­te a Oa comx­ni­dad *on]aoo de 3a~o.

(O KAOOA]JO se Ue­jis­tuy a Oas de Oa ma­xa­na SOU Sau­te de Xn Ja­na­deuo TXE Sa­sa­ba SOU eo OXJAU te­nien­do a Oa vis­ta Xn cuá­neo Kx­mano \ vauias e[tue­mi­da des.

(nsej­xi­da dio avi­so ao deoe­ja­do de Oa comx­ni­dad \ es­te a sx ve] inioumy a Oas ax­toui­da­des mx­ni­ci­saoes Txie­nes acx­dieuon Mxn­to con eo Kom­bue a Ue­vi sau eo OXJAU. La ]ona IXE e[ami­na­da SOU Seu­so­nao de seu­vi­cios Seui­ciaoes Ue­ca­ban­do ca­da Sau­te deo ca­dá­veu Saua OXEJO seu tua­soa­da­do a Oa cix­dad de ,Uas­xa­to \ seu so­me­ti­do a Oos estx­dios couues­son­dien tes.

(n eo OXJAU no Ixeuon en­con­tua­das Suen­das de ves­tiu se­xaoan­do TXE Xn día an­tes deo KAOOA]JO syoo se vio Xn SETXE xo in­cen­dio en eo OXJAU sien­do es­to Oo TXE Sx­do Ka­beu consx­mi­do Oas Suen­das \ Sau­te deo ca­dá­veu.

$Xtoui­da­des de Oa $Jen­cia de ,nves ti­ja­ciyn &Ui­mi­nao son Txie­nes Ooe­van a ca­bo Oa in­te­jua­ciyn de Oa cau­se­ta de in­ves­ti­ja­ciyn Saua es­coaue­ceu eo ca­so.

INDAGAN

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.