Ma­ta a su me­jor ami­ga

Pro­me­te pa­gar­le 9 mi­llo­nes de dó­la­res si le en­via­ba vi­deo del ase­si­na­to

Periódico AM Express (Guanajuato) - - REPUBLICA - Alas­ka, EEUU/$JHQFLDV

&\QWKLD +RIIPDQ XQD MRYHQ GH DXRV IXH DVHVLQDGD SRU VX ³PHMRU DPLJD´ 'HQDOL %UHKPQHU GH

'H DFXHUGR FRQ LQIRUPDFLY­Q GHO SHULYGLFR $QFKRUDJH 'DLO\ 1HZV ³&HH&HH´ FRPR OH GH FTDQ VXV DPLJRV TXLHQ WHQTD XQD HGDG PHQWDO GH DXRV SRU XQD GLVFDSDFLG­DG GH GHVDUUROOR UHFLELY XQ GLVSDUR HQ OD FDEH]D \ IXH DUURMDGD D XQ UTR HQ OD FLXGDG GH $QFKRUDJH

'HQDOL HPSH]Y D SODQHDU HO DVHVLQDWR FRQ D\XGD GH RWURV FXDWUR DGROHVFHQW­HV .D\GHQ 0F,QWRVK GH DXRV &DOHE /H\ODQG \ RWURV GRV FX\RV QRPEUHV QR KDQ VLGR SXEOLFDGRV SRU VHU PHQRUHV GHVSXPV GH TXH XQ MRYHQ DO TXH FRQRFLY HQ UHGHV VRFLDOHV SURPHWLHUD SDJDUOH PLOORQHV GH GYODUHV VL OH HQYLDED IRWRV \ YLGHRV GHO DVHVLQDWR VH J~Q LQIRUPD HO 'HSDUWDPHQW­R MXUTGLFR GH $ODVND

/RV DGROHVFHQW­HV OOHYDURQ D +RIIPDQ D XQD ORFDOLGDG WXUTV WLFD GH $QFKRUDJH FRQ HO SUHWH[ WR GH LUVH GH H[FXUVLYQ 8QD YH] DKT OD DWDURQ GH SLHV \ PDQRV FRQ FLQWD DGKHVLYD 0F,QWRVK GHV SXPV XVY OD SLVWROD GH %UHKPHU SDUD GLVSDUDUOH D +RIIPDQ HQ OD FDEH]D DQWHV GH HPSXMDU VX FXHU SR DO UTR

/XHJR LQWHQWDURQ TXHPDU ODV SHUWHQHQFL­DV GH +RIIPDQ \ HQ YLDURQ PHQVDMHV GH WH[WR HQJD XRVRV D VX IDPLOLD

%UHKPHU HQYLY D 6FKLOPLOOH­U IRWRV \ YLGHRV TXH PRVWUDEDQ D +RIIPDQ DWDGD FRQ FLQWD DG KHVLYD \ WDPELPQ LPIJHQHV GHO FXHUSR GH +RIIPDQ GHVSXPV GHO DVHVLQDWR

De­na­li Breh­mer (izq.), acu­sa­da de ase­si­nar a Cynt­hia Hoff­man (der.).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.