EL TIP

Vanguardia - - Vanguardia -

“La vi­da es in­ten­tar co­sas pa­ra ver si fun­cio­nan”. Ray Brad­bury

Tra­ta de man­te­ner a tus hi­jos pe­que­ños ale­ja­dos de si­tua­cio­nes es­tre­san­tes, es­tá com­pro­ba­do que afec­ta gra­ve­men­te el sis­te­ma in­mu­ne. Es­ta es una pre­cau­cio­nes pa­ra for­ta­le­cer sus de­fen­sas y pro­te­ger­los al má­xi­mo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.