> El sis­te­ma edu­ca­ti­vo ha fa­lla­do

Vanguardia - - CALIDAD -

por im­pul­sar la com­pe­ten­cia aca­dé­mi­ca, pues la gue­rra por “ser el me­jor” ge­ne­ra un cal­do de cul­ti­vo pa­ra egoís­mo, que evi­ta to­da for­ma de co­la­bo­ra­ción y de so­li­da­ri­dad.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.