1.4 mi­llo­nes

El Imparcial - Vida Sana GH - - ESPECIAL: OBSTETRICI­A -

de me­xi­ca­nos re­quie­ren tra­ta­mien­tos de re­pro­duc­ción asis­ti­da de al­ta com­ple­ji­dad, afir­ma la So­cie­dad Me­xi­ca­na de Sa­lud Pública.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.