GLY OOR DIE GRENS

Weg! Namibië - - INHOUD - SAAM­GE­STEL DEUR GRETCHEN DIETZ

Vi­sums, do­a­ne­maat­re­ëls, grens­ta­rie­we en -tye

Jy is im­mers op va­kan­sie: Hier’s al­les wat jy moet weet om ’n paar uur by die grens­pos stres­loos te maak. Volg die re­ëls, en glip met ’n glim­lag oor die grens!

PA­PIE­RE EN KU­RE

Vi­sum. Suid-A­fri­ka­ners mag vir 90 dae in Na­mi­bië son­der een kui­er. I­nen­ting­ser­ti­fi­kaat. Dis nie ver­plig­tend nie, maar dit maak sin om voor­af jou geel­koors, he­pa­ti­tis A- en klem-in-die­kaak-in­en­tings te kry. Ma­la­ria. Tref voor­sorg in die nat­ter noor­de. Me­die­se ver­se­ke­ring. Al­tyd ’n goeie i­dee.

GRENSTARIEF

WIN­TER­TYD

HELP UIT

Laat ons asseblief weet in­dien e­ni­ge in­lig­ting op hier­die blad­sye – of el­ders in die gids – ver­keerd is. Kon­tak to­[email protected] Jy be­taal R220 per kar (dit sluit dub­bel­ka­juit­bak­kies en kom­bi’s in) en R140 per sleep­ding.

Hou kon­tant by­der­hand – jy kan in rand be­taal (R1 = N$1). Wees voor­be­reid op on­ver­wag­te prys­sty­gings. Van die eer­ste Son­dag in A­pril tot die eer­ste Son­dag in Sep­tem­ber ge­bruik die Na­mi­bi­ërs win­ter­tyd en draai hul­le hor­lo­sies te­rug met 1 uur. Neem dit in ag met grens­pos­tye. Wees ie­der ge­val voor­be­reid op on­ver­wag­te tyds­ver­an­de­rin­ge by grens­pos­te. Vat dit rus­tig.

DIN­GE WAT JY MÓÉT HÊ

Pas­poort. Maak se­ker daar’s ’n paar skoon blad­sye oor in jou pas­poort, en dat dit gel­dig is vir ten min­ste ses maan­de va­n­af jou ver­trek­da­tum uit Na­mi­bië. Ry­be­wys. Jou Suid-A­fri­kaan­se een is gel­dig in Na­mi­bië. Voer­tuig­re­gis­tra­sie­do­ku­men­te. Fo­to­sta­te van dié do­ku­men­te moet by jou wees (ook die sleep­wa of woon­wa s’n). Mag­ti­gings­brief. As jy nog af­be­taal aan jou kar, moet jy ’n brief van die bank hê wat jou toe­stem­ming gee om die kar oor die grens te neem. In­dien jy ie­mand se kar leen, moet jy ’n on­der­te­ken­de toe­stem­mings­brief van daai per­soon kry. Dié brief moet die kar se re­gis­tra­sie­nom­mer, die ei­e­naar se naam en ID-nom­mer, as­ook sy woon­a­dres, toon. Die spe­si­fie­ke da­tums wat jy in die land gaan wees, moet ook aan­ge­dui word. Nood­toe­rus­ting. Min­stens een nood­drie­hoek per voer­tuig. ZA-plak­ker. Ja, ge­plak ag­ter­op jou kar.

KOS- EN DOEANEMAATREËLS

Vleis. Be­lang­rik: Hier­die maat­re­ëls ver­an­der soms op kort ken­nis­ge­wing. El­ke per­soon in jou kar mag 25 kg vleis (bees, skaap of wild) Na­mi­bië in­bring. Jy mag tans geen rou hoen­der­vleis na Na­mi­bië neem nie. Wan­neer jul­le na Suid-A­fri­ka te­rug­keer, mag el­ke per­soon bo 16 jaar oud (en slegs 3 per­so­ne per kar mag vleis “dra”) 10 kg bil­tong en 25 kg rooi­vleis in­bring. In­dien jy via Botswa­na na Suid-A­fri­ka te­rug­reis, mag jy net 25 kg rooi­vleis per voer­tuig te­rug­bring (nie per per­soon nie). Jag­ters mag met ’n per­mit (R150) 500 kg on­ver­werk­te rooi­vleis te­rug­bring, plus 100 kg bil­tong. Kry jou per­mitin­lig­ting by 012 319 7514. Geen vark­vleis mag her­waarts of der­waarts nie. Vis. Jy moet ’n per­mit koop (R505) by die SuidA­fri­kaan­se de­par­te­ment van vis­se­rye as jy vis wil te­rug­bring. 021 402 3634. Ge­sken­ke en drank. Ge­sken­ke van tot R200 werd en per­soon­li­ke ar­ti­kels is doe­a­ne­vry. Jy mag ook per per­soon 2 kar­ton­do­se si­ga­ret­te, 50 si­ga­re (Mnr. Cas­tro...) en 250 g ta­bak, 2 li­ter wyn en 1 li­ter har­de­hout of an­der drank, 50 ml par­fuum (daar­na is dit maar jy en jou Li­fe­bu­oy...) en 250 ml eau de toi­let­te oor die grens vat. Jy mag geen mie­lie­meel of braai­hout oor die grens neem nie. En nee, jy mag ook nie Na­mi­bië se mooi klip­pe saam met jou te­rug­bring nie! Ver­klaar als. Skryf jou ka­me­ra, len­se, sel­foon, GPS, en­so­voorts se reeks­nom­mers op ’n stuk pa­pier neer. Dan is dit mak­li­ker om dit te ver­klaar wan­neer jy die grens oor­steek. Ver­klaar ál­les, dan het ’n nuk­ke­ri­ge grens­amp­te­naar g’n skiet­goed om jou mee moei­lik­heid te gee nie.

BE­LANG­RI­KE NOM­MERS

Nood­ge­val­le 061 230 505 (SOS-nood­nom­mer); 112 (sel­fo­ne); 10111 (po­li­sie);

911 (al­ge­meen)

SA ho­ë­kom­mis­sa­ri­aat in Wind­hoek H.v. Nel­son Man­de­la-laan en Jan Jon­ker­straat

00 264 61 205 7111

Na­mi­bie­se ho­ë­kom­mis­sa­ri­aat in SA 012 481 9100;

se­cre­ta­[email protected]­mi­bia.org.za

Na­mi­bie­se vleis­raad 00 264 61 275 830 (Wind­hoek); 00 264 63 297 191 (Noor­doe­wer)

Na­mi­bie­se kon­su­laat 021 419 2810 (Kaap­stad)

Na­mi­bie­se pad­ad­mi­nis­tra­sie­fonds

00 264 61 378 950

Na­mi­bie­se mi­nis­te­rie van vee­art­se­ny­diens­te

00 264 61 276 592

Na­mi­bie­se mi­nis­te­rie van bin­ne­land­se sa­ke

00 264 61 292 2111

Na­mi­bie­se toe­ris­me­raad 00 264 61 290 6000; 021 422 3298; na­mi­bi­a­tou­rism.com.na

GRENS­POS­TYE

NA­MI­BIË – SA Oran­je­mund – A­lex­an­der­baai 6 vm.-10 nm.

00 264 63 233 552

Rosh Pi­nah – Sen­de­lings­drift 8 vm.-4 nm. 027 831 1506 Dit kos R150 per voer­tuig en R50 per sleep­ding om die pont te ge­bruik. Bel voor­af om te hoor of dit oop is.

Noor­doe­wer – Vi­ools­drif 24 uur 00 264 63 297 147

A­ri­ams­vlei – Na­kop 24 uur 00 264 63 280 023

Vel­loors­drif – On­seep­kans 8 vm. -4.30 nm.

00 264 63 269 134

K­lein-Me­nas­se – Riet­fon­tein: 8 vm.-4.30 nm.

00 264 63 280 680/1 Wel­ver­diend – Ma­ta-Ma­ta 8 vm.- 4.30 nm. 054 561 2000;

054 561 0907 Ont­hou: As jy dié grens­pos wil ge­bruik, moet jy ten min­ste t­wee nag­te in die K­gala­ga­di-oor­grens­park deur­bring. Jy moet jou pas­poort in T­wee Ri­vie­ren laat stem­pel.

NA­MI­BIË – BOTSWA­NA Bui­te­pos – Ma­mu­no 7 vm.-mid­der­nag (11 nm. in win­ter)

00 264 62 560 404

T­sum­kwe – Do­be 7 vm. -5:30 nm.

Mo­hem­bo – S­ha­ka­we 6 vm.-6 nm. 00 264 66 259 908

N­go­ma – Ka­sa­ne 7 vm.-6 nm.

00 264 66 250 601 Ka­zun­gu­la-pont (Botswa­na – Zam­bië) 6 vm.-6 nm. 00 267 625 0420

NA­MI­BIË – ZAM­BIË We­ne­la – Ses­he­ke 6 vm.-6 nm.

NA­MI­BIË – AN­GO­LA Run­du – Ca­lai 6 vm.-6 nm.

Kat­wit­wi – Ca­bo 6 vm.- 6 nm.

00 264 66 686 033

Os­hi­kan­go – Santa Clara: 8 vm.-7 nm.

00 264 65 264 615

O­ma­he­ne­ne – Ca­lu­e­que: 8 vm.-7 nm.

00 264 65 259 504

Ru­a­ca­na 8 vm.-7 nm.

00 264 65 270 039

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from Namibia

© PressReader. All rights reserved.