Wel­kom bij uit­ga­ve ne­gen­tien

Alles over Geschiedenis - - News - Hoofd­re­dac­teur

Dat de ge­beur­te­nis­sen die wij nu ge­schie­de­nis noe­men des­tijds niet voor­be­stemd wa­ren, mag dui­de­lijk zijn. Maar het is een heel an­der ver­haal als je tij­dens de ge­beur­te­nis­sen zélf al voor­be­stemd denkt te zijn voor een gro­te his­to­ri­sche rol. Voor de hoofd­per­soon van ons co­ver­ar­ti­kel gold dat zeer ze­ker. Adolf Hitler raak­te er­van over­tuigd dat hij voor­be­stemd was om de gro­te lei­der van een nieuw Duits Rijk te wor­den. In ons uit­ge­brei­de ar­ti­kel van­af pa­gi­na 12 lees je over zijn po­li­tie­ke op­komst en hoe hij ui­t­ein­de­lijk de ab­so­lu­te macht naar zich toe wist te trek­ken. Zo kom je er­ach­ter dat Hitler voor­al mee­do­gen­loos mis­bruik maak­te van on­ze­ke­re tij­den en dat voor­be­stem­ming wel de min­ste rol speel­de in zijn weg naar de macht.

Een an­de­re naam die aan mee­do­gen­lo­ze po­li­tie­ke in­tri­ge wordt ge­kop­peld is ‘Bor­gia’. De­ze Spaan­se fa­mi­lie leef­de op de drem­pel van de vijf­tien­de en zes­tien­de eeuw in Ita­lië. Al snel bouw­den zij een gru­we­lij­ke re­pu­ta­tie op. Ro­dri­ga Bor­gia zou zijn weg naar het paus­dom heb­ben ge­kocht en er tien­tal­len maî­tres­ses op na heb­ben ge­hou­den. Cesa­re Bor­gia werd er­van ver­dacht zijn broer ver­moord te heb­ben, om­dat hij diens func­tie als ge­ne­raal am­bi­eer­de. Hij zou daar­naast een in­ces­tu­eu­ze re­la­tie heb­ben ge­had met zijn zus Lu­cre­zia, die bo­ven­dien ge­re­geld te­gen­stan­ders van de fa­mi­lie ver­gif­tig­de. De vraag is: wat klopt er al­le­maal van de­ze ge­ruch­ten? Pau­sen wa­ren in de Re­nais­san­ce vrij­wel al­le­maal cor­rupt en moord en dood­slag wa­ren aan de or­de van de dag. Waar­om moesten de Bor­gia’s zwart­ge­maakt wor­den? Je leest er meer over van­af pa­gi­na 40!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.