Agen­da

De in­te­res­sant­ste ex­po­si­ties van dit mo­ment.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

60 jaar Sca­lec­trix Ou­de Am­bach­ten & Speel­goed Mu­se­um, Ter­schuur am­bach­ten­mu­se­um.nl

Het merk Sca­lec­trix viert zijn 60-ja­rig ju­bi­le­um in Ne­der­land en dat is voor het Speel­goed­mu­se­um aan­lei­ding om ex­tra aan­dacht te schen­ken aan het ra­ce­ba­nen­merk. Zo­wel het oud­ste als het nieuw­ste exem­plaar zijn te zien, waar­on­der twee ju­bi­le­u­me­di­ties en de zo­ge­noem­de ‘rub­ber­track’ uit 1957. De­ze is in­mid­dels vol­le­dig uit­ge­hard en niet meer zo flexi­bel als toen. Daar­naast zijn de vi­tri­nes ge­vuld met te­le­vi­sie­hel­den, zo­als ver­schil­len­de com­ple­te sets van on­der an­de­re Ja­mes Bond en Knight Ri­der. For­mu­le 1 heeft ook een spe­ci­a­le plaats ge­kre­gen in de ex­po­si­tie. Zo staat de de­buut­au­to van Le­wis Ha­mil­ton uit 2007 ten­toon­ge­steld in de vi­tri­ne naast de Ty­rell-bo­li­de van we­reld­kam­pi­oen Jac­kie Ste­wart uit 1971. Heb je ge­noeg van het kij­ken? Leef je dan he­le­maal uit op een van de twee op­ge­stel­de ba­nen.

T/m 30 no­vem­ber 2017

Roof­kunst voor, tij­dens & na WO II Berg­kerk, De­ven­ter roof­kunst.com

Na de Twee­de We­reld­oor­log kwam een groot aan­tal door de na­zi’s in Ne­der­land ge­roof­de en ge­koch­te kunst­wer­ken te­rug naar ons land. De Ne­der­land­se staat had de op­dracht het ge­roof­de werk aan de oor­spron­ke­lij­ke ei­ge­na­ren te­rug te ge­ven. Slechts een be­perkt aan­tal wer­ken werd ook echt ge­re­tour­neerd. De res­te­ren­de wer­ken wor­den sinds­dien door de staat be­heerd als de col­lec­tie Ne­der­lands Kunst­be­zit. Stuk­ken uit de­ze col­lec­tie vor­men de ba­sis van de ten­toon­stel­ling Roof­kunst. Er zijn wer­ken uit de ver­za­me­lin­gen van Hitler, Goe­ring en Men­ten te zien.

T/m 27 au­gus­tus 2017

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.