Oog­ge­tui­ge ‘‘ Naar­ma­te we ver­der in West-Duits­land trok­ken, kon­den we al­le­maal voe­len dat heel ’’ Eu­ro­pa zou ver­an­de­ren.

De val van de Ber­lijn­se Muur.

Alles over Geschiedenis - - In­houd -

De Ber­lijn­se Muur stond 28 jaar lang fier over­eind, als een im­po­sant sym­bool van de Sov­jet­greep waar Oost-Eu­ro­pa niet aan kon ont­snap­pen. Bij­na der­tig jaar lang leef­den de in­wo­ners van Oost-Ber­lijn on­der het toe­ziend oog van de Duit­se De­mo­cra­ti­sche Re­pu­bliek, een se­mi­au­to­no­me re­ge­ring die in het le­ven was ge­roe­pen door de Sov­jet­re­ge­ring in Mos­kou. De muur van 155 ki­lo­me­ter lang en 3,6 me­ter hoog was af­ge­zet met prik­kel­draad en werd zwaar be­waakt door ge­wa­pen­de sol­da­ten. Zo bleef de Duit­se hoofd­stad ver­deeld tij­dens de ang­sti­ge ja­ren van de Kou­de Oor­log. Nie­mand uit Oost-Duits­land mocht de grens over naar het wes­ten. Ze moesten het doen met de beel­den en ge­lui­den van een vrije we­reld, zo’n hon­derd me­ter ver­der­op. De Ber­lijn­se Muur her­in­ner­de er con­stant aan dat Eu­ro­pa in de de­cen­nia na de Twee­de We­reld­oor­log ver­deeld was, maar in de ja­ren 1980 be­gon de muur te kna­gen aan het Eu­ro­pe­se so­ci­a­lis­me. In die pe­ri­o­de woon­de na­tuur­kund­een tech­niek­stu­dent And­re­as Ra­mos in De­n­e­mar­ken, maar hij reis­de al snel naar Ber­lijn om met ei­gen ogen te zien hoe de frus­tra­ties van een con­ti­nent over­sloe­gen naar de stra­ten van een ver­deel­de stad.

“Toen ik in 1978 in Hei­del­berg (in het zuid­wes­ten van Duits­land) ging stu­de­ren, dacht wer­ke­lijk nie­mand dat de Ber­lijn­se Muur of de Sov­jet-Unie ooit zou­den val­len”, legt Ra­mos uit. “De NA­VO was op­ge­richt om eeu­wig weer­stand te bie­den aan het con­flict met de USSR. In de twee­de helft van de ja­ren tach­tig, na­dat de Sov­jet-Unie had ge­faald in Af­gha­nis­tan, was het dui­de­lijk dat de Sov­jet-Unie moest ver­an­de­ren. Maar uit­een­val­len? Ze wa­ren ge­woon niet voor­be­reid op ver­an­de­rin­gen. Het ge­beur­de al­le­maal op straat, niet in de re­ge­ring. Ik was ze­ven jaar lang in Duits­land en ver­trok toen naar De­n­e­mar­ken om aan mijn proef­schrift te wer­ken. Ik was al vaak naar Ber­lijn ge­weest en had daar ook vrien­den. Van dicht­bij ke­ken we toe hoe al­les ge­beur­de. Op het mo­ment dat de Oost-Duit­sers op de muur be­gon­nen in te hak­ken, de­den we mee.”

Een maand eer­der wer­den de eerste spreek­woor­de­lij­ke scheur­tjes in de macht van de Sov­jet-Unie zicht­baar. De com­mu­ni­ca­tie tus­sen Mos­kou en de re­ge­ring van de Duit­se De­mo­cra­ti­sche Re­pu­bliek (DDR), ge­leid door par­tij­lei­der Erich Ho­nec­ker ha­per­de. Tot dan toe wa­ren de gren­zen van het Oost­blok nog in­tact ge­ble­ven, maar de toe­ne­men­de stroom vluch­te­lin­gen uit het com­mu­nis­ti­sche Oost-Duit­se ge­bied werd zo groot dat buur­land Honga­rije niet lan­ger toe kon kij­ken en be­sloot in te grij­pen. Op 19 au­gus­tus 1989 open­de Honga­rije zijn gren­zen, waar­door 13.000 Oost-Duit­sers via de­ze rou­te naar Oos­ten­rijk kon­den vluch­ten. Naar­ma­te er meer vluch­te­lin­gen hun toe­vlucht na­men tot de West-Duit­se am­bas­sa­de, ging er een schok­golf door de in­fra­struc­tuur van het Oost­blok – een golf die uit­ein­de­lijk ook Ber­lijn be­reik­te. De hoofd­stad zelf kwam he­le­maal tot le­ven. De som­be­re en in­ge­to­gen stad kwam in ac­tie, de bur­gers pak­ten hun ‘wa­pens’ op met vreed­za­me pro­tes­ten. De in­wo­ners van Oost-Ber­lijn kon­den voe­len dat hun re­ge­ring het bij­na op­gaf. Het af­tre­den van ide­a­list Erich Ho­nec­ker – die en­ke­le maan­den eer­der nog zei dat de muur nog ze­ker een eeuw zou staan – had de hoop op ver­an­de­ring nog ver­der aan­ge­wak­kerd. De ‘Vreed­za­me Re­vo­lu­tie’, zo­als de­ze pro­tes­ten ge­noemd wer­den, be­reik­te haar hoog­te­punt op 4 no­vem­ber 1989. Die ge­beur­te­nis trok de aan­dacht van Ra­mos en veel an­de­ren, waar­door het nog druk­ker werd in de stad. Toen Ra­mos in de mid­dag van 9 no­vem­ber ar­ri­veer­de, was niet al­leen de span­ning voel­baar, maar ook een ge­voel van toe­ne­men­de hoop. “De span­ning bouw­de zich niet al­leen in Duits­land op; het he­le jaar von­den al re­vo­lu­ties plaats in Oost-Eu­ro­pa. De Sov­jet-Unie be­gon af te brok­ke­len, land na land”, her­in­nert Ra­mos

zich. “Naar­ma­te we ver­der West-Duits­land in­trok­ken, kon­den we al­le­maal voe­len dat heel Eu­ro­pa zou ver­an­de­ren.”

Die avond werd het on­ver­mij­de­lij­ke wer­ke­lijk­heid. In de we­ken na­dat Ho­nec­ker was af­ge­zet, pro­beer­den zijn op­vol­gers de re­pu­ta­tie van de par­tij te ver­be­te­ren door een paar pers­con­fe­ren­ties te hou­den. Daar­in be­loof­den ze ra­di­ca­le ver­an­de­rin­gen in het na­ti­o­na­le be­leid. Net voor de of­fi­ci­ë­le pers­con­fe­ren­tie van die dag kreeg de on­of­fi­ci­ë­le woord­voer­der Gün­ter Scha­bow­ski een pa­pier­tje in han­den ge­duwd, waar­op stond dat al­le men­sen uit Oost-Ber­lijn naar het Wes­ten moch­ten rei­zen, mits ze over de juis­te iden­ti­fi­ca­tie be­schik­ten. Meer kreeg hij niet te ho­ren. On­voor­be­reid ver­scheen Scha­bow­ski voor de kri­ti­sche me­dia. Toen hem werd ge­vraagd van­af wan­neer er vrij ge­reisd mocht wor­den, was zijn ant­woord: “so­fort”. Het was ei­gen­lijk de be­doe­ling ge­weest dat het ver­bod pas op 10 no­vem­ber op­ge­he­ven zou wor­den, maar nu wa­ren de men­sen niet meer te hou­den. Het pro­bleem was ech­ter dat de be­wa­kers van de grenspoor­ten en hun meer­de­ren dit nieuws nog niet had­den ont­van­gen, net zo min als de ve­le be­wa­kers langs de muur. Naar­ma­te de frus­tra­ties toe­na­men bij de Oost-Ber­lij­ners was het slechts wach­ten tot de lont in het kruit­vat werd aan­ge­sto­ken.

Ter­wijl het nieuws zich door Oost-Ber­lijn ver­spreid­de, be­ga­ven hon­der­den men­sen zich naar de check­points en eis­ten dat ze naar West-Ber­lijn moch­ten. Vol­gens Ra­mos was het een gi­gan­ti­sche cha­os, maar wel een­tje die ge­ba­seerd was op hoop in plaats van woe­de. “Het was ont­zet­tend koud die no­vem­be­r­avond, maar door al het en­thou­si­as­me wa­ren de stra­ten vol. Res­tau­rants en ca­fés, die vol­gens de wet ei­gen­lijk al ge­slo­ten had­den moe­ten zijn, ble­ven open tot de klei­ne uur­tjes. Wet­ten wer­den die nacht be­te­ke­nis­loos”, her­in­nert hij zich. “Er wa­ren men­sen uit heel Eu­ro­pa aan­we­zig. Je hoor­de over­al Engels, Frans, Spaans, Ita­li­aans, Grieks, veel Scan­di­na­vi­sche ta­len en na­tuur­lijk Duits. Die nacht was Ber­lijn Eu­ro­pa. Be­denk je even dat er in die tijd geen mo­bie­le te­le­foons wa­ren: geen Twit­ter, geen Fa­ce­book, geen sel­fies ... er zijn dus maar wei­nig fo­to’s van dat mo­ment. Als zo­iets van­daag zou ge­beu­ren, zou­den er mil­jar­den fo­to’s van be­staan.”

Op het mo­ment dat Ra­mos en zijn vrien­den de muur na­der­den, leek de lucht ge­vuld met ver­war­ring, frus­tra­tie en angst. “Naar­ma­te het nieuws van de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving zich ver­der ver­spreid­de, ont­stond er een al­ge­heel ge­voel van op­luch­ting, van ‘het is voor­bij’, van op­win­ding’. Na tien­tal­len ja­ren van lo­ze be­lof­tes van po­li­ti­ci en de ij­de­le hoop om weer ver­e­nigd te wor­den met fa­mi­lie, werd al­les in­eens mo­ge­lijk”, ver­telt hij. “Ie­mand schreef dat dit ‘s we­relds groot­ste straat­feest ooit was, en dat was het ook. Er wa­ren vijf mil­joen men­sen op de been. Oost-Duit­sers stroom­den het Wes­ten in en be­zoch­ten fa­mi­lie en vrien­den door heel Duits­land. De ste­den zor­gen voor gra­tis ver­voer. Ze mor­gen voor niets naar mu­sea en die­ren­tui­nen. Zo­veel mo­ge­lijk was gra­tis voor de be­zoe­ken­de Oost-Duit­sers. Het was een ge­wel­di­ge pe­ri­o­de.”

De Ber­lijn­se Muur was niet lan­ger een on­neem­ba­re hin­der­nis naar een an­de­re we­reld. In­wo­ners van Oost-

Ter­wijl de zon nog hoog aan de he­mel stond, klom­men in­wo­ners van zo­wel Oost als West bo­ven­op de muur.

Ie­der­een hak­te in op de 28 jaar ou­de muur, on­ge­acht de leef­tijd, ras of ach­ter­grond. Het was een sym­bo­li­sche ac­tie die het land her­e­nig­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.