EVOLUTIE VAN DE NA­ZI PAR­TIJ

Duit­se Na­ti­o­na­le Volks­par­tij De­ze na­ti­o­naal-con­ser­va­tie­ve par­tij gaf Hitler een meer­der­heid

Alles over Geschiedenis - - Adolf Hitler -

Con­ver­sa­tie­ven ver­za­me­len zich

Na WO I wordt een con­ser­va­tie­ve par­tij ge­vormd van ver­schil­len­de recht­se frac­ties die te­gen de Wei­mar­re­ge­ring zijn. Voor de groei van de na­zi’s is de­ze DNVP de groot­ste recht­se par­tij in Duits­land.

Een ou­de ge­ne­raal ver­ko­zen

De DNVP krijgt meer dan 20 pro­cent van de stem­men bij Rijks­dag­ver­kie­zin­gen en stelt Paul von Hin­den­burg kan­di­daat voor de pre­si­dents­ti­tel van Duits­land.

Ruk naar rechts

Alfred Hu­gen­berg wordt de nieu­we lei­der van DNVP en maakt een ruk naar rechts. De weer­stand te­gen Wei­mar wordt op­ge­voerd. Maar de po­pu­la­ri­teit van de na­zi’s kost ze stem­men.

Em­bleem van de recht­se DNVP

De in­au­gu­ra­tie van Hin­den­burg in 1925

Alfred Hu­gen­berg, lei­der van de DNVP.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.