DE RECH­TER­VLEU­GEL VAN WEI­MAR

De recht­se po­li­ti­ci van Duits­land had­den ver­schil­len­de me­tho­des om het land te her­stel­len.

Alles over Geschiedenis - - Adolf Hitler -

de werk­loos­heid­cij­fers re­zen de pan uit. Te­gen het ein­de van 1929 za­ten zo’n an­der­half mil­joen Duit­sers zon­der werk. Bin­nen een jaar ver­dub­bel­de dat aan­tal en in 1933 had Duits­land het enor­me aan­tal van zes mil­joen werk­lo­zen. De over­heid re­a­geer­de met be­zui­ni­gin­gen, loons­ver­la­gin­gen en het te­rug­schroe­ven van uit­ke­rin­gen. Het was een ramp­za­li­ge be­slis­sing. De eco­no­mi­sche el­len­de sloeg van de wer­ken­de klas­se over op de mid­den­klas­se en men­sen zoch­ten wan­ho­pig naar ant­woor­den, hulp en hoop. De po­li­tie­ke ex­tre­men le­ken ant­woor­den voor ex­tre­me tij­den pa­raat te heb­ben. Com­mu­nis­ten en na­zi’s raak­ten met el­kaar slaags op straat.

Hitler was nu in zijn ele­ment. De na­zi­par­tij ging van 120.000 le­den in 1929 naar meer dan een mil­joen le­den in het jaar daar­op. Tij­dens de ve­le ver­kie­zin­gen in het in­sta­bie­le land gin­gen de na­zi’s van 1,8 pro­cent van de stem­men naar 18 pro­cent in 1930. Te­gen 1932 was dat in­mid­dels 40 pro­cent ge­wor­den. Hitler droeg de bood­schap uit dat al­le ‘wa­re’ Duit­sers zich moesten ver­e­ni­gen. Hij riep op om de ka­me­raad­schap van de oor­logs­ja­ren nieuw le­ven in te bla­zen. Jut­ta Rü­di­ger, die la­ter lei­ding ging ge­ven aan de Bund Deut­scher Mä­del (de Hit­ler­ju­gend voor meis­jes) her­in­ner­de zich: “Ik hoor­de dat de­ze front­sol­daat (Hitler) had ge­zegd dat al­leen ka­me­raad­schap nog tel­de: de be­reid­heid om te hel­pen en om el­kaar te steu­nen.”

Stem op Hitler

In 1932 streed Hitler te­gen de ou­de ge­ne­raal

Paul von Hin­den­burg om het pre­si­dent­schap van Duits­land. In de cha­os van een in­ef­fec­tie­ve over­heid, draai­deur­kan­se­liers, eco­no­mi­sche ma­lai­se en so­ci­a­le on­rust voer­de Hitler twee in­druk­wek­ken­de pre­si­den­ti­ë­le cam­pag­nes dank­zij het werk van zijn pro­pa­gan­dist Goeb­bels. Hitler ge­bruik­te als eer­ste po­li­ti­cus een vlieg­tuig om door het he­le land te rei­zen. Hij vloog op som­mi­ge da­gen naar vijf ver­schil­len­de ste­den om te spre­ken op bij­een­kom­sten. De “Hitler bo­ven Duits­land”cam­pag­ne was een enorm suc­ces.

Sta­kin­gen en in­druk­wek­ken­de ver­kie­zings­pos­ters wer­den zeer ef­fec­tief ge­bruikt. ‘Hitler: on­ze laat­ste hoop’ was op een pos­ter te le­zen. ‘Ar­bei­ders, stem op front­sol­daat Hitler’, stond op een an­de­re, ter­wijl twee ste­vi­ge man­nen­fi­gu­ren de le­zer aan­ke­ken. ‘Duit­se vrou­wen, denk aan jul­lie kin­de­ren. Stem op Hitler!’ Een ang­sti­ge vrou­wen­fi­guur hield haar kin­de­ren be­scher­mend vast. ‘Mar­xis­me is de be­scherm- en­gel van het ka­pi­ta­lis­me. Stem na­ti­o­naal­so­ci­a­lis­tisch.’ Het ka­pi­ta­lis­me was een goed ge­kle­de, dik­ke, Jood­se man met een zak geld. Zul­ke sim­pe­le pos­ters wa­ren voor ie­der­een be­grij­pe­lijk en ze wa­ren ge­richt op een ge­meen­schap­pe­lij­ke vij­and: de Jo­den.

Maar de Duit­se po­li­tie­ke eli­te was er niet van over­tuigd dat de kor­po­raal uit de ar­bei­ders­klas­se, zo­als zij Hitler za­gen, de man was om Duits­land te lei­den. Maar so­ci­a­le, po­li­tie­ke en eco­no­mi­sche cha­os zet­te steeds ver­der door en er moest iets ge­daan wor­den. Ze ge­loof­den dat ze Hitler en zijn na­zi’s in toom kon­den hou­den bin­nen de re­ge­ring en Hin­den­burg stond toe dat Hitler kan­se­lier zou wor­den met de con­ser­va­tie­ve Von Pa­pen als vi­ce­kan­se­lier.

Al snel werd hun mis­re­ke­ning dui­de­lijk. Min­der dan een maand na zijn aan­stel­ling als kan­se­lier, op 30 ja­nu­a­ri 1933, ont­stond er een brand in het ge­bouw van de Rijks­dag, het Duit­se par­le­ment. De Ne­der­land­se com­mu­nist Ma­ri­nus van der Lub­be kreeg de schuld in de schoe­nen ge­scho­ven, maar er wa­ren ge­ruch­ten dat de na­zi’s zelf be­trok­ken wa­ren. Voor Hitler was de brand aan­lei­ding tot het uit­roe­pen van de nood­toe­stand. Op 24 maart 1933 werd de Mach­ti­gings­wet aan­ge­no­men, waar­door de re­ge­ring wet­ten kon ma­ken en aan­ne­men zon­der het par­le­ment te raad­ple­gen. Hitler riep de na­zi­par­tij uit tot de eni­ge le­ga­le po­li­tie­ke par­tij in Duits­land. Al­le an­de­re par­tij­en en vak­bon­den wer­den op­ge­he­ven. De Duit­se sta­ten ver­lo­ren hun au­to­no­me be­voegd­he­den en na­zi­be­stuur­ders wer­den aan­ge­steld als gou­ver­neurs. Jo­den wer­den aan­ge­merkt als ‘niet-Ari­ërs’ en moch­ten als zo­da­nig niet als le­raar wer­ken en geen over­heids­func­ties be­kle­den of in het le­ger die­nen. Ze moch­ten zelfs geen ei­gen be­drijf meer run­nen. Op 21 maart 1933 ging het eer­ste con­cen­tra­tie­kamp open bij Da­chau. Hitler was nu ef­fec­tief de dic­ta­tor van Duits­land en het land was een to­ta­li­tai­re po­li­tie­staat ge­wor­den.

Nu hij zijn ex­ter­ne vij­an­den on­der de duim had, was het tijd om de par­tij zelf van te­gen­stan­ders te ont­doen. Hitler be­sloot om op te tre­den te­gen Ernst Röhm, die was blij­ven stre­ven naar meer macht in de par­tij. Hij wil­de zich niet on­der­wer­pen aan de wil van de Führer en was van me­ning dat de SA on­der zijn be­vel in het Duit­se le­ger in­ge­bed moest wor­den. Himm­ler en Göring be­dach­ten val­se be­wij­zen dat Röhm een staats­greep wil­de ple­gen en Hin­den­burg eis­te dat Hitler de boel zou op­los­sen. Op 20 ju­ni 1934 wer­den Röhm en de SA-lei­ding ver­moord, sa­men met al­le an­de­ren die Hitler dwars had­den ge­ze­ten op zijn weg naar de macht. Ook Gre­gor Stras­ser stond op die lijst. Het Der­de Rijk was be­gon­nen zo­als het ein­dig­de: in een bloed­bad.

“Hitler droeg de bood­schap uit dat al­le ‘wa­re’ Duit­sers zich moesten ver­e­ni­gen en te­rug­ke­ren naar het ka­me­raad­schap

van de oor­logs­ja­ren.”

Adolf Hitler spreekt een groep sol­da­ten toe tij­dens een bij­een­komst in Dort­mund in 1933.

De nieuw ver­ko­zen kan­se­lier Adolf Hitler wordt toe­ge­juicht tij­dens de eer­ste zit­ting van de Rijks­dag op 21 mei 1933.

Hitler po­seert voor een fo­to­graaf, ter­wijl hij een speech re­pe­teert. Hij be­keek el­ke po­se uit­voe­rig om te oor­de­len wat het mees­te ef­fect zou heb­ben tij­dens zijn toe­spra­ken.

Ka­ri­ka­tuur op de Nacht van de Lan­ge Mes­sen. Hitler toont hoe hij aan al­le kan­ten te­ge­lijk te­gen­stan­ders kan om­leg­gen. Uit de Eve­ning Standard, 1934.

Hitler po­seert als gro­te lei­der tij­den een na­zi­bij­een­komst in 1933.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.