In de ter­reurs­taat van de na­zi’s

Hitler wil­de elk as­pect van het Duit­se le­ven in zijn macht heb­ben.

Alles over Geschiedenis - - Adolf Hitler -

PRO­PA­GAN­DA

De na­zi’s ge­bruik­ten sys­te­ma­ti­sche pro­pa­gan­da om hun ide­o­lo­gie te pro­mo­ten en min­der­he­den te ver­vol­gen. De cam­pag­ne zorg­de voor loy­a­li­teit je­gens de staat, die werd be­li­chaamd door Hitler. “Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer!”

OVER­HEID

Hitler schaf­te het ambt van pre­si­dent af en be­noem­de zich­zelf tot ‘Führer’. Ef­fec­tief werd hij daar­mee een dic­ta­tor en in­di­vi­du­e­le vrij­he­den wer­den af­ge­schaft. Vij­an­den wer­den ge­li­qui­deerd en de op­po­si­tie werd de kop in­ge­drukt.

GODSDIENST

De na­zi’s be­sef­ten dat re­li­gie een gro­te rol speel­de in de le­vens van veel Duit­sers. Ze ris­keer­den dan ook geen open con­fron­ta­tie met de kerk. Maar ze ge­bruik­ten na­ti­o­na­lis­me en het beeld van Hitler als ‘red­der en ver­los­ser’ om een soort re­li­gi­eu­ze toe­wij­ding op te wek­ken.

JEUGD

De jeugd was ei­gen­dom van Groot Duits­land. De Führer zei ooit tij­dens een bij­een­komst van de Hit­ler­ju­gend dat zij de toe­komst van Duits­land wa­ren. Ze moesten hard zijn “als Krupp-staal”. Van de klas tot het ge­zins­le­ven had de staat het voor het zeg­gen.

ANGST REGEERT

Ter­reur was een steun­pi­laar van de na­zi­re­ge­ring. Voor te­gen­stan­ders dreig­den op­slui­ting, mar­te­ling en exe­cu­tie. De ge­hei­me po­li­tie (of­te­wel Ges­ta­po) was over­al en ge­re­geld ga­ven bu­ren el­kaar aan.

DE WER­KEN­DE MAS­SA

Vak­bon­den wa­ren ver­bo­den en hun le­den wer­den in het Rijks­ar­beids­front op­ge­no­men. De na­zi’s maak­ten ge­bruik van de mas­sa­werk­loos­heid om al­ler­lei staats­pro­jec­ten van man­kracht te voor­zien. Zo leek het eco­no­misch steeds be­ter te gaan.

KUNST EN CUL­TUUR

Als kunst, li­te­ra­tuur, mu­ziek of een an­de­re uit­druk­kings­vorm als de­ca­dent of on­der­mij­nend werd ge­ken­merkt, kwam het werk al snel op de brand­sta­pel te­recht. Elk as­pect van de Duit­se cul­tuur, van beeld­houw­werk en ar­chi­tec­tuur tot we­ten­schap en so­ci­a­le in­ter­ac­ties, was een weer­spie­ge­ling van de na­zi-ide­o­lo­gie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.