BEL­LE BOYD

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

VS 1844 1900

Op het mo­ment dat een sol­daat van de Unie haar huis bin­nen­storm­de, twij­fel­de de 17-ja­ri­ge Bel­le Boyd geen mo­ment. Ze pak­te een pi­stool en schoot hem neer. Ze werd vrij­ge­spro­ken voor haar mis­daad, maar wel on­der toe­zicht ge­plaatst. Van­af dat mo­ment be­gon haar car­ri­è­re als spi­on voor de Con­fe­de­ra­tie tij­dens de Ame­ri­kaan­se Bur­ger­oor­log. Door te flir­ten met de of­fi­cie­ren van de Unie die haar in de ga­ten moesten hou­den, ver­za­mel­de ze mi­li­tai­re ge­hei­men. La­ter schreef ze: “Ik ben dank­baar voor op­mer­ke­lij­ke open­ba­rin­gen, een paar ver­welk­te bloe­men en heel be­lang­rij­ke in­for­ma­tie.”

Bel­le’s tac­tiek zorg­de voor haar bij­naam: ‘La Bel­le Re­bel­le’ en ‘De Si­re­ne van de Shenan­do­ah’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.