Waar­de­vol­le ge­ge­vens smok­ke­len

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

Zo­dra je nieu­we le­ven was ge­ac­cep­teerd door de om­ge­ving kon je aan het werk. Het was de be­doe­ling om in­for­ma­tie te ver­za­me­len over de Sov­jet-Unie en hun plan­nen om Ame­ri­ka dwars te zit­ten. Dat kon be­te­ke­nen dat je do­cu­men­ten moest stelen, af­luis­ter­ap­pa­ra­tuur moest in­stal­le­ren of zelfs waar­de­vol­le pro­to­ty­pes of mi­li­tai­re tech­nie­ken stelen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.