De macht van de Bor­gi­as

in­cest,’ De waar­heid ach­ter de tal­lo­ze ge­ruch­ten van over­spel en moord in de meest be­ruch­te fa­mi­lie uit de Re­nais­san­ce.

Alles over Geschiedenis - - Borgia -

De Re­nais­san­ce staat be­kend als een pe­ri­o­de van cul­tu­re­le en ar­tis­tie­ke her­vor­ming. In Ita­lië bloei­den de kun­sten op, met on­ge­ken­de mees­ter­wer­ken als re­sul­taat. Ar­chi­tec­tuur die te­rug­greep naar een weel­de­rig klas­siek ver­le­den sier­de steeds meer Ita­li­aan­se ste­den. De wel­va­ren­de eli­te ver­maak­te zich met kwis­ti­ge ban­ket­ten en chris­te­lij­ke tra­di­tie werd ver­van­gen door praal en los­ban­dig­heid. De pel­grims die in dit tijd­perk van cul­tu­re­le en re­li­gi­eu­ze ver­an­de­ring naar Ro­me trok­ken om de won­de­ren van de stad met ei­gen ogen te zien, wa­ren ge­schokt door wat ze daar aan­trof­fen.

Er heerste wan­or­de in Ro­me. De on­der­we­reld van de hei­li­ge stad was le­vens­ge­vaar­lijk, en roof en moord wa­ren aan de or­de van de dag. Som­mi­ge pau­sen had­den ge­pro­beerd de si­tu­a­tie in de stad te ver­be­te­ren, maar on­der het be­wind van Six­tus IV was Ro­me ver­val­len tot een hol van die­ven en he­do­nis­ten. On­der zijn op­vol­ger In­no­cen­ti­us VIII zet­te dat ver­val door.

In de laat­ste maan­den van In­no­cen­ti­us wer­den meer dan twee­hon­derd moor­den ge­pleegd in de stad. Kar­di­na­len wa­ren doods­bang om de straat op te gaan en slo­ten zich op in hun pa­lei­zen. Wie het zich kon ver­oor­lo­ven huur­de be­wa­pen­de lijf­wach­ten in. Geld en macht be­te­ken­den het ver­schil tus­sen le­ven en dood, wat de con­cur­ren­tie­strijd des te he­vi­ger maak­te. Toen In­no­cen­ti­us op 25 ju­li 1492 stierf, kwa­men de kar­di­na­len bij­een om een nieu­we paus te kie­zen. Ro­me had een ener­gie­ke en am­bi­ti­eu­ze lei­der no­dig die de glo­rie van de stad kon her­stel­len. Ze ko­zen voor Ro­dri­go Bor­gia. Bij zijn ver­kie­zing tot paus leek Bor­gia de bes­te keus voor Ro­me. Hij was fa­mi­lie van een vo­ri­ge paus, dien­de al 36 jaar als kar­di­naal en was een vaar­di­ge di­plo­maat. Maar te­gen­woor­dig staat de naam Bor­gia sy­no­niem voor ge­weld, cor­rup­tie en schan­daal. Hoe werd de hoop van Ro­me een van de be­rucht­ste fi­gu­ren uit de ge­schie­de­nis?

Tij­dens de Re­nais­san­ce werd

Ita­lië be­heerst door rij­ke en mach­ti­ge fa­mi­lies die tot al­les be­reid wa­ren om bo­ven­aan de lad­der te blij­ven, van de chan­te­ren­de Me­di­ci tot de mee­do­gen­lo­ze Sfor­za. Maar nie­mand ver­kreeg zo’n git­zwar­te re­pu­ta­tie als Bor­gia.

Ro­dri­go Bor­gia wordt ver­beeld als een van de meest hard­voch­ti­ge en slu­we pau­sen ooit, die zich een weg naar de top baan­de met steek­pen­nin­gen en in zijn pa­leis al­ler­lei ge­hei­me af­fai­res had. Zijn doch­ter Lu­cre­zia wordt ge­zien als een fem­me fa­ta­le die ie­der­een ver­gif­tig­de die haar fa­mi­lie in de weg stond. En Ro­dri­go’s be­roem­de zoon Cesa­re staat be­kend als knap en harts­toch­te­lijk, maar ook als bloed­dor­sti­ge krijgs­heer met een drif­tig hu­meur. Zo lijkt het Huis van Bor­gia op een mis­daad­fa­mi­lie die Ro­me ge­bruik­te als speel­plaats. Maar klopt dit beeld wel? Was de­ze fa­mi­lie echt zo cor­rupt en moord­da­dig?

“Geld en macht be­te­ken­den het ver­schil tus­sen le­ven en dood.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.