Ro­dri­go Bor­gia

Met steek­pen­nin­gen en in­tri­ge be­klom de­ze Span­jaard de lad­der naar de top.

Alles over Geschiedenis - - Borgia -

Ro­dri­go’s weg naar de macht was geen toe­val. De­ze was niet al­leen door hem­zelf maar ook door zijn oom, de voor­ma­li­ge paus Calix­tus III, uit­voe­rig ge­pland. Calix­tus, voor­heen be­kend als Alfon­so Bor­gia, was al bij­na tach­tig toen hij paus werd, maar hij zorg­de er snel voor dat zijn neef­je in de per­fec­te po­si­tie kwam om in zijn voet­spo­ren te tre­den. Op zijn vijf­en­twin­tig­ste, min­der dan een jaar na­dat zijn oom paus werd, werd Ro­dri­go kar­di­naal.

De pro­mo­ties gin­gen ra­zend­snel door. In 1457 werd hij vi­ce­kan­se­lier en een jaar la­ter werd hij be­heer­der van het bis­dom Va­len­cia. Toen Calix­tus stierf, wacht­te hij ge­dul­dig af ter­wijl hij de daar­op­vol­gen­de pau­sen trouw dien­de en zijn rijk­dom al­maar groei­de. Pas in 1471 werd hij tot pries­ter ge­wijd en kreeg hij een bis­schops­ze­tel, maar daar­voor al was zijn in­vloed bin­nen de kerk enorm. Net als zijn tijd­ge­no­ten zag Ro­dri­go zijn ker­ke­lij­ke amb­ten niet als een roe­ping, maar als een car­ri­è­re.

Hoe­wel hij dank­zij zijn in­vloed­rij­ke vrien­den flink wat macht had we­ten te ver­ga­ren, moest hij hard wer­ken om die te be­hou­den. Met zijn char­me en over­tui­gings­kracht wist hij men­sen aan zijn kant te krij­gen, maar hij deins­de er ook niet voor te­rug om de re­gels te over­tre­den. Hij ac­cep­teer­de steek­pen­nin­gen om hu­we­lij­ken en schei­din­gen te vol­trek­ken, en ver­vals­te zelfs pa­pie­ren als de be­lo­ning hoog ge­noeg was. Zo kon hij een weel­de­rig le­ven lei­den, maar het was een an­de­re vorm van bui­ten­spo­rig­heid die be­kri­ti­seerd werd: zijn lief­de voor vrou­wen. De an­de­re sek­se bleef zijn he­le le­ven zijn gro­te zwak­te, al leer­de hij na heel wat stren­ge woor­den van de paus er iets sub­tie­ler mee om te gaan.

Ro­dri­go hield er flink wat min­na­res­sen op na, en kreeg nog veel meer bui­ten­ech­te­lij­ke kin­de­ren. Zijn be­kend­ste min­na­res was Van­noz­za dei Cat­tan­ei, met wie hij zijn vier be­roemd­ste kin­de­ren kreeg: Gio­van­ni (ook wel Ju­an ge­noemd), Cesa­re, Lu­cre­zia en Gi­of­f­re. Ro­dri­go zorg­de er­voor dat er goed voor zijn kin­de­ren werd ge­zorgd. Ze trouw­den goed en be­za­ten gro­te lan­de­rij­en. Voor ons lijkt het vreemd dat een kar­di­naal kin­de­ren kreeg, maar het feit dat zijn kin­de­ren wer­den ge­ac­cep­teerd in de adel laat zien hoe ge­woon het was.

Hoe­wel paus In­no­cen­ti­us op 25 ju­li 1492 stierf, werd de ver­kie­zing van zijn ver­van­ger uit­ge­steld tot 6 au­gus­tus. Na­dat Ro­dri­go ge­ko­zen was als paus Alexan­der VI, volg­den de ge­ruch­ten van

chan­ta­ge en om­ko­ping met­een. Veel van de stem­men wa­ren on­ge­twij­feld in­der­daad ge­kocht. As­ca­nio Sfor­za kreeg bij­voor­beeld het ambt van vi­ce­kan­se­lier, en hij nam een gro­te la­ding zil­ver van de Bor­gia’s ‘in be­wa­ring’. Veel an­de­re kar­di­na­len pro­fi­teer­den ook van zijn be­noe­ming, mis­schien niet in geld maar wel in gun­sten. Maar Ro­dri­go speel­de dit spel­le­tje niet als eni­ge. Al zijn con­cur­ren­ten slo­ten ge­hei­me deals, en soms bo­den kan­di­da­ten voor het paus­schap te­gen el­kaar op voor een en­ke­le stem. Om­ko­pe­rij was deel van de pro­ce­du­re, al was Ro­dri­go er mis­schien wel het best in. Hij had lang ge­diend als kar­di­naal en had een gro­te kring trou­we vrien­den en ad­vi­seurs op­ge­bouwd. Zijn oom had de eer­ste kaar­ten ge­legd, maar hij had het spel feil­loos af­ge­maakt.

Het feit dat Ro­dri­go zo snel be­kri­ti­seerd werd, heeft mo­ge­lijk te ma­ken met zijn af­komst: hij was Spaans. Er heerste een fel anti-Spaans sen­ti­ment in Ita­lië, en al­les uit Span­je werd ge­zien als wreed en re­pres­sief. Ro­dri­go pro­beer­de zijn pres­ti­ge te ver­gro­ten door te be­we­ren dat hij af­stam­de van het ko­nink­lij­ke huis van Ara­gon, maar vol­gens zijn vij­an­den wa­ren de Bor­gia’s be­keer­de jo­den. Bei­de claims wa­ren waar­schijn­lijk ver­zon­nen. On­danks de scha­de­lij­ke ge­ruch­ten ging Ro­dri­go als paus daad­krach­tig te werk in het op­scho­nen van Ro­me. Hij ver­deel­de de stad in dis­tric­ten, stel­de com­mis­sa­ris­sen aan en drong aan op een stren­ge recht­spraak. Hij pro­beer­de bij al­le stads­bur­gers in de smaak te val­len door fees­ten te ge­ven voor arm en rijk, en door de mis­daad in de stad te ver­min­de­ren. Ook ver­sterk­te hij de ver­de­di­gings­wer­ken van Ro­me en liet hij zelfs een vloot bou­wen. De nieu­we paus deed dit niet al­leen om het le­ven in zijn stad te ver­be­te­ren, maar ook om een stabiele ba­sis te bou­wen waar­op zijn dy­nas­tie kon voort­be­staan. Al snel ge­bruik­te hij zijn in­vloed om fa­mi­lie­le­den gun­sti­ge en pres­ti­gi­eu­ze amb­ten te ge­ven. Ook re­gel­de hij hu­we­lij­ken voor zijn kin­de­ren die de po­si­tie van de fa­mi­lie Bor­gia ver­sterk­te. Hij smeed­de tal van al­li­an­ties met in­vloed­rij­ke lei­ders en fa­mi­lies uit het bin­ne­nen bui­ten­land. Wan­neer zich een be­te­re kans voor­deed, liet hij zon­der pro­ble­men een hu­we­lijk ont­bin­den. Ro­dri­go was dui­de­lijk meer een prag­ma­ti­sche po­li­ti­cus dan een man van God. Met hem op de pau­se­lij­ke ze­tel leek de do­mi­nan­tie van de Bor­gia’s niet te stop­pen.

“Hij deins­de er niet voor te­rug om de re­gels te over­tre­den.”

Een ne­gen­tien­de-eeuws schil­de­rij

van Bor­gia door Jo­hn Col­lier.

Vol­gens de ge­ruch­ten zond Cesa­re zijn trou­we moor­de­naar Mi­che­let­to Co­rel­la om Alfon­so

van Ara­gon te ver­moor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.